CHÚA NHẬT XXXI TN-C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN C

Tin Mừng thánh Luca  19,1-1
0

 

TIN MỪNG

Ông Da-kêu
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy.2 Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có.3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó.5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người.7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! "8 Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa
 tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn."9 Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham.10 Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

 

 

1  He came to Jericho and intended to pass through the town.

2 Now a man there named Zacchaeus, who was a chief tax collector and also a wealthy man,3 was seeking to see who Jesus was; but he could not see him because of the crowd, for he was short in stature.

4 So he ran ahead and climbed a sycamore tree in order to see Jesus, who was about to pass that way.

5 When he reached the place, Jesus looked up and said to him, "Zacchaeus, come down quickly, for today I must stay at your house."

6 And he came down quickly and received him with joy.

7 When they all saw this, they began to grumble, saying, "He has gone to stay at the house of a sinner."

8 But Zacchaeus stood there and said to the Lord, "Behold, half of my possessions, Lord, I shall give to the poor, and if I have extorted anything from anyone I shall repay it four times over."

9  And Jesus said to him, "Today salvation has come to this house because this man too is a descendant of Abraham.

10  For the Son of Man has come to seek and to save what was lost."

 
 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 19,5b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Ông Dakêu, người thành nào? (Lc 19,1)
a. Thành Caphácnaum.
b. Thành Giêrusalem.

c. Thành Samari.
d. Thành Giêrikhô.

 

02. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19,2)
a. Thu thuế.
b. Cho vay nặng lãi.

c. Chăn chiên.
d. Trồng nho.

 

03. Khi gặp ông Dakêu, Đức Giêsu đã nói gì? (Lc 19,5)
a. Ông hãy từ bỏ nghề thu thuế.
b. Ông hãy xuống, mọi người đang chờ ông.
c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.
d. Thầy đây, đừng sợ.

 

04. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu thế nào? (Lc 19,6)
a. Kinh ngạc.
b. Sợ hãi.
c. Bối rối.
d. Mừng rỡ.

 

05. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu nói gì? (Lc 19,8)

a. Phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo.
b. Lạy Thầy, xin hãy xa tôi vì tôi là kẻ có tội.
c. Nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì thì tôi đền gấp 4.
d. Chỉ a và c đúng.

 
 

III. Ô CHỮ 

vhtk

Những gợi ý


01. Ông Dakêu làm nghề gì? (Lc 19,2)


02. Khi gặp Đức Giêsu, ông Dakêu nói phân nửa tài sản của ông dâng cho ai? (Lc 19,8)


03. Tại thành Giêrikhô, Đức Giêsu ngụ ở nhà ai? (Lc 19,5)


04. Ông Dakêu trèo lên đâu để được nhìn thầy Giêsu? (Lc 19,4)


05. Đức Giêsu nói: 'Hôm nay' điều gì đã đến cho nhà này? (Lc 19,9)


06. Nếu cưỡng đoạt của ai cái gì, thì ông Dakêu sẽ đền thế nào? (Lc 19,8)


07. Ông Dakêu đã gặp ai và đã biến đổi cuộc đời mình? (Lc 19,1-10)

 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Đức Giêsu mới nói về ông ta rằng:

"Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này."
Tin Mừng thánh Luca 19,9a
 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 31 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Xuống đây với Thầy

* Câu TM thánh Luca 19,5b 
"Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01.d. Thành Giêrikhô (Lc 19,1)
02. a. Thu thuế (Lc 19,2)
03. c. Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông (Lc 19,5)
04. d. Mừng rỡ (Lc 19,6)
05. d. Chỉ a và c đúng (Lc 19,8)

 

III. Ô CHỮ 
 

01. Thu thuế (Lc 19,2)
02. Người nghèo (Lc 19,8)
03. Dakêu (Lc 19,5)
04. Cây sung (Lc 19,4)
05. Ơn cứu độ (Lc 19,9)
06. Gấp bốn (Lc 19,8)
07. Đức Giêsu (Lc 19,1-10)

 

Hàng dọc : Hoán cải
 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 Print  Email

CHÚA NHẬT 30 TN C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 30 TN C

Tin Mừng thánh Luca 18,9-14


TIN MỪNG

Dụ ngôn người Pha-ri-sêu và người thu thuế

9 Đức Giê-su còn kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác:10 "Có hai Người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế.11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.14 Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

 

9 He then addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else.

10 "Two people went up to the temple area to pray; one was a Pharisee and the other was a tax collector.

11 The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself, 'O God, I thank you that I am not like the rest of humanity--greedy, dishonest, adulterous--or even like this tax collector.

12 I fast twice a week, and I pay tithes on my whole income.'13 But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and prayed, 'O God, be merciful to me a sinner.'14 I tell you, the latter went home justified, not the former; for everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted."

 


I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 18,14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. 2 người lên đền thờ cầu nguyện là ai? (Lc 18,10)
a. Người Pharisêu.
b. Cô gái điếm.
c. Người thu thuế.
d. Chỉ a và c đúng.

 

02. Người Pharisêu cầu nguyện mình không làm gì? (Lc 18,11)
a. Ngoại tình.
b. Trộm cắp.
c. Bất chính.
d. Cả a, b và c đúng.

 

03. Người thu thuế cầu nguyện thế nào? (Lc 18,13)
a. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.
b. Lạy Chúa xin cứu vớt con.
c. Apba, Cha ơi.
d. Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con.

 

04. Người Pharisêu kể công mình thế nào? (Lc 18,12)
a. Ăn chay mỗi tuần 2 lần.
b. Dâng cho Chúa 1 phần 10 thu nhập.
c. Hằng năng lên đền thánh dâng lễ tạ ơn.
d. Chỉ a và b đúng.

 

05. Sau khi cầu nguyện trở về nhà, ai được nên công chính? (Lc 18,14)
a. Người Pharisêu.
b. Các môn đệ.
c. Người thu thuế.
d. Cả b và c đúng.


III. Ô CHỮ 

 

vhtk
 

Những gợi ý


01. Người thu thuế tự nhận mình là người thế nào? (Lc 18,13)


02. Người thu thuế xin với Thiên Chúa điều gì? (Lc 18,13)


03. Đây là người đứng đằng xa mà cầu nguyện. (Lc 18,13)


04. Người Pharisêu làm gì khi cầu nguyện? (Lc 18,11)


05. Người Pharisêu tự hào làm gì mỗi tuần 2 lần? (Lc 18,12)


06. Đây là điều người Pharisêu tự hào mình không phạm? (Lc 18,11)


07. Khi cầu nguyện xong, người thu thuế trở về thì được trở nên gì? (Lc 18,14)


08. Người Pharisêu và người thu thuế lên đền thờ làm gì? (Lc 18,10)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Lạy Thiên Chúa,
xin thương xót con là kẻ tội lỗi."
Tin Mừng thánh Luca 18,14
 

 

Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 30 TN C

 

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Cầu nguyện trong khiêm nhường

* Câu TM thánh Luca 18,14 

"Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi."
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ a và c đúng (Lc 18,10)
02. d. Cả a, b và c đúng (Lc 18,11)
03. a. Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi (Lc 18,13)
04. d. Chỉ a và b đúng (Lc 18,12)
05. c. Người thu thuế (Lc 18,14)

 

III. Ô CHỮ 
 

01. Tội lỗi (Lc 18,13)
02. Thương xót (Lc 18,13)
03. Thu thuế (Lc 18,13)
04. Đứng thẳng (Lc 18,11)
05. Ăn chay (Lc 18,12)
06. Ngoại tình (Lc 18,11)
07. Công chính (Lc 18,14)
08. Cầu nguyện (Lc 18,10)

 

Hàng dọc : Ơn tha thứ
 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 27025

Thursday, 14/11/2019 16:51

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk