CN 6 PHỤC SINH - NĂM C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C

Tin Mừng thánh Gioan 14,23-29

TIN MỪNG

Dissertation On
23 Đức Giê-su đáp: "Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em.26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

insomnia essay
27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.28 Anh em đã nghe Thầy bảo: "Thầy ra đi và đến cùng anh em". Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
 

 

Operations Management Assignment
23 Jesus answered and said to him, "Whoever loves me will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our dwelling with him.

24 Whoever does not love me does not keep my words; yet the word you hear is not mine but that of the Father who sent me.

25 "I have told you this while I am with you.

26 The Advocate, the holy Spirit that the Father will send in my name--he will teach you everything and remind you of all that (I) told you.

27 Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give it to you. Do not let your hearts be troubled or afraid.

Article Rewriting Services
28 You heard me tell you, 'I am going away and I will come back to you.' If you loved me, you would rejoice that I am going to the Father; for the Father is greater than I.

29 And now I have told you this before it happens, so that when it happens you may believe.
 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

Buy Essays Online Uk
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 14,23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

Economics Assignments
01. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)
a. Đi loan báo Tin Mừng cho mọi người.
b. Giữ lời Thầy.
c. Làm được những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và c đúng.

 

Writing A Descriptive Essay About A Person
02. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)
a. Thưởng ban Nước Trời.
b. Yêu mến.
c. Ban sự sống đời đời.
d. Gìn giữ.

 

03. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)
a. Các Thiên thần.
b. Các ngôn sứ.
c. Thánh Thần.
d. Các Tổng lãnh Thiên thần.

 

04. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)
a. Vua Hêrôđê.
b. Thượng tế Caipha.
c. Chúa Cha.
d. Đức Giêsu.

 

creative writing application
05. Thánh Thần sẽ làm gì cho anh em? (Ga 14,26)
a. Làm cho anh em nhớ lại mọi điều thầy đã nói với anh em.
b. Dạy anh em mọi điều.
c. Dạy anh em làm những điều lạ lùng.
d. Chỉ a và b đúng.

 

 

III. Ô CHỮ

 

vhtk
 
Những gợi ý

01. Đấng Bảo Trợ là ai? (Ga 14,26)

02. Đức Giêsu bảo các môn đệ đừng xao xuyến và đừng gì nữa? (Ga 14,27)

03. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì cho người ấy? (Ga 14,23)

04. “Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha … … … hơn Thầy”. (Ga 14,28)

05. Đấng bảo trợ được ai sai đến? (Ga 14,26)

06. Ai yêu mến Thầy thì sẽ làm gì? (Ga 14,23)

07. Trước khi ra đi, Đức Giêsu để lại điều gì cho các môn đệ? (Ga 14,27)

08. Ai đã nói: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời thầy? (Ga 14,23)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

" Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."
Tin Mừng thánh Gioan 14,35

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu và các môn đệ

Electronic Theses And Dissertations
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 14,23
"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy."

II. TRẮC NGHIỆM

Writing Agency
01. b. Giữ lời Thầy (Ga 14,23)
02. b. Yêu mến (Ga 14,23)
03. c. Thánh Thần (Ga 14,26)
04. c. Chúa Cha (Ga 14,26)
05. d. Chỉ a và b đúng (Ga 14,26)

III. Ô CHỮ

01. Thánh Thần (Ga 14,26)
02. Sợ hãi (Ga 14, 27)
03. Yêu mến (Ga 14,23)
04. Cao trọng (Ga 14, 28)
05. Chúa Cha (Ga 14,26)
06. Giữ lời (Ga 14,23)
07. Bình an (Ga 14, 27)
08. Đức Giêsu  (Ga 14, 23)

Hàng dọc : Tin Tưởng

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-nam-c/mua-chay-phuc-sinh/chua-nhat-6-phuc-sinh-c

 

 

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C
Cv 15,1-2.22-29 ; Kh 21,10-14.22-23 ; Ga 14,23-29

VƯỢT QUA KHỦNG HOẢNG ĐỨC TIN

I. HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 14,23-29

(23) Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. (24) Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. (25) Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. (26) Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. (27) Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (28) Anh em đã nghe Thầy bảo: “Thầy ra đi và đến cùng anh em. Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đến cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. (29) Bây giờ, Thầy nói với anh em, trước khi sự việc xảy ra, để anh em tin khi sự việc ấy xảy ra”.

2. Ý CHÍNH:

Bài Tin mừng hôm nay trích trong bài từ biệt các Tông đồ của Đức Giê-su tại Nhà Tiệc Ly và gồm hai điểm chính như sau:

- THỂ HIỆN LÒNG MẾN: Đức Giê-su đòi các Tông đồ phải chứng tỏ lòng yêu mến Người bằng cách tuân giữ Lời Người truyền dạy, nhờ đó họ sẽ được kết hiệp với Thiên Chúa Ba Ngôi và sẽ nhận được ơn Thánh Thần trợ giúp.

- HỨA BAN BÌNH AN VÀ NIỀM VUI: Đức Giê-su cũng hứa sẽ ban bình an của Người cho các Tông đồ. Bình an thực sự và ngay trong tâm hồn. Nhờ đó, các ông sẽ không còn bối rối sợ hãi khi gặp phải những cơn bách hại xảy ra. Vì Người hứa sẽ ở lại với các ông luôn mãi.

3. CHÚ THÍCH:

- C 23-24: +Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy: Đức Giê-su đòi các môn đệ phải chứng tỏ lòng yêu mến Người bằng hành động cụ thể chứ không bằng lời nói hay tình cảm suông. Hành động chứng tỏ lòng yêu mến là tuân giữ giới răn Người truyền. +Cha Thầy và Thầy: Cha Thầy và Thầy ám chỉ Thiên Chúa Ba Ngôi, vì Chúa Thánh Thần chính là tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con nhiệm xuất ra.

- C 25-26: +Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy: Đức Giê-su loan báo sẽ xin Chúa Cha sai Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ đến với các Tông đồ để Người sẽ ở lại với các ông luôn mãi (x. Ga 14,16). +Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em: Sứ mệnh của Thánh Thần là dạy cho các môn đệ tất cả những gì Đức Giê-su đã bày tỏ nhưng lúc đó các ông chưa thể lãnh hội được hết ý nghĩa (x. Ga 13,7).

- C 27-29: +Thầy để lại bình an cho anh em: Người Do thái thường chào nhau bằng lời chúc “Bình an”. Sự bình an này đồng nghĩa với không có chiến tranh... Còn sự bình an của Chúa Giê-su ban ở đây thuộc lãnh vực đức tin siêu nhiên. có nghĩa là được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết và được hưởng ơn cứu độ. +Bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy: Xét về bản tính Thiên Chúa thì Đức Giê-su ngang bằng Chúa Cha. Nhưng xét về tư cách Đấng Thiên Sai, thì Đức Giê-su là “Ngôi Lời đã hóa nên người phàm”(Ga 1,14) nên không thể cao trọng bằng Thiên Chúa là Đấng đã sai Người (x Ga 14,28b). Thánh Phao-lô đã nói về điều này như sau: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa. Nhưng đã hòan tòan trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu...” (Pl 2,6-11).

4. CÂU HỎI: 1) Đức Giê-su đòi môn đệ làm gì để chứng tỏ lòng yêu mến đối với Người ? 2) Ai yêu mến Người thì sẽ được Thiên Chúa ban thưởng thế nào ? 3) Đức Giê-su hứa ban Chúa Thánh Thần đến nhằm mục đích gì ? 4) Sự bình an do Đức Giê-su hứa ban giống hay khác với lời chào chúc bình an của người Do thái ? 5) Tại sao Đức Giê-su lại nói : ”Chúa Cha cao trọng hơn Thầy” đang khi giáo lý dạy ba Ngôi Thiên Chúa bằng nhau và không Ngôi nào lớn hơn!

II. SỐNG LỜI CHÚA:

1.LỜI CHÚA: “Thầy đi thì ích lợi cho anh em” (Ga 16,7).
2.CÂU CHUYỆN:

ME-RI-ƠN OÉT (Marion West) là một bé gái 4 tuổi. Ngày nào bé cũng vui mừng nhảy nhót khi thấy mẹ từ chỗ làm tới đón về nhà ăn trưa. Vì bận phải đi làm việc gần nhà nên từ sáng sớm, mẹ cô bé đã đem con nhờ người hàng xóm tốt bụng trông giúp. Rồi đến trưa bà tranh thủ ra khỏi chỗ làm để đi đón con, và hai mẹ con hối hả trở về nhà cùng ăn trưa và vui đùa bên nhau. Rồi đến một giờ chiều, bà lại phải từ giã bé để đến chỗ làm tiếp tục công việc. Sau đó, bé ME-RI-ƠN thường buồn tủi ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ. Thế rồi, theo lời khuyên của chuyên gia tâm lý, một ngày kia, mẹ bé đã thôi không về nhà vào mỗi buổi trưa đón bé nữa. Trưa hôm ấy, bé ME-RI-ƠN buồn rầu không thiết ăn uống. Em cứ thắc mắc tại sao mẹ lại không về nhà ăn trưa và chơi đùa với em ? Nhưng rồi lâu ngày bé quen dần và trở lại vui vẻ như trước. Nhiều năm sau đó, ME-RI-ƠN mới được mẹ kể cho biết bấy giờ hàng ngày bà vẫn trở về nhà, nhưng không ghé đón cô. Bà thường ngồi bên cửa sổ nhà bếp vừa ăn trưa vừa nhìn con vui chơi với các bạn bên nhà hàng xóm. Bà ao ước được chạy lại ôm ấp cô cho thỏa lòng. Nhưng vì muốn cho con trưởng thành, bà đành nén lòng lại, để con quen dần với sự vắng mặt của bà mà phát triển tâm lý bình thường như bao trẻ khác. Giờ đây khi đã khôn lớn, ME-RI-ƠN mới hiểu lý do tại sao mẹ cô lại làm như thế, và cô lại càng biết ơn mẹ nhiều hơn.

3.SUY NIỆM:

Tin Mừng CN hôm nay ghi lại lời Chúa Giê-su tâm sự với các môn đệ  trong bữa Tiệc Ly trước khi Người lìa bỏ các ông ra đi chịu khổ nạn và gồm hai điểm chính như sau:

1) Đức Giê-su hứa ban Thánh Thần: Khi nghe Đức Giê-su tiên báo việc Người sắp ra đi chịu khổ nạn rồi mới được Chúa Cha tôn vinh (x Mc 10,33-34), các môn đệ rất đỗi buồn phiền chán nản. Đức Giê-su đã phải an ủi khích lệ các ông khi cho biết việc Người ra đi là để dọn chỗ rồi sau đó Thầy trò lại sẽ lại được đòan tụ với nhau, nên lẽ ra các ông phải vui mừng vì Người được Chúa Cha tôn vinh. Hơn nữa các ông sẽ không bị mồ côi vì Chúa Cha sẽ sai Chúa Thánh Thần đến an ủi và phù giúp các ông chu tòan sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời. Quả thật sau khi Chúa Giê-su thăng thiên, các môn đệ không còn thấy Người hiện ra nữa. Nhưng Chúa Thánh Thần đã được sai đến vào lễ Ngũ Tuần đến thay Người giúp các ông chu tòan sứ vụ loan Tin Mừng như Người đã hứa: “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em (Ga 14, 26).

2) Vai trò của Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần giống như một Thầy giáo phụ đạo, sẽ soi sáng và giúp các môn đệ hiểu rõ lời Đức Giê-su dạy và giúp các ông chu tòan sứ vụ làm chứng nhân tình thương của Người đến tận cùng trái đất (x Ga 15,26-27).

3) Ích lợi của việc Đức Giê-su ra đi: Sau khi hoàn tất công việc được Chúa Cha trao phó, Đức Giê-su đã trao lại sứ vụ cứu độ trần gian cho Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần. Dù rất yêu thương các môn đệ và luôn muốn ở bên các ông, nhưng Đức Giê-su vẫn quyết tâm ra đi, vì điều đó mang lại lợi ích thực sự cho các ông. Nó vừa giúp các ông trưởng thành về đức tin hơn, lại vừa giúp họ đón nhận được đầy ơn Thánh Thần để chu tòan sứ vụ được sai đi (x Ga 20,22-23), loan báo Tin Mừng và dạy dỗ người ta (x Mt 28,19-20), làm chứng nhân cho tình thương của Thầy Giê-su “cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

4) Ứng dụng vào thực tế: Câu chuyện của bé ME-RI-ƠN nói trên phù hợp với ý nghĩa bài Tin mừng hôm nay. Điều thích hợp và hữu ích đối với cô bé bốn tuổi ME-RI-ƠN và các môn đệ của Đức Giê-su, cũng hữu ích cho các tín hữu chúng ta hôm nay. Có những lúc, chúng ta có cảm tưởng như bị Thiên Chúa bỏ rơi: Khi ta chán nản, không còn thiết tha với việc cầu nguyện hằng ngày, với việu chầu trước Nhà Tạm thờ Chúa Giê-su Thánh Thể... Có những lúc đức tin của chúng ta trở nên yếu đuối khác hẳn với sự mạnh mẽ trước đó. Cũng có khi chúng ta không còn hứng thú với các sinh hoạt đòan hội như đi họp, đi làm công tác thăm viếng, quét dọn vệ sinh nhà Chúa, đi tập hát phục vụ trong thánh lễ... Chúng ta có cảm tưởng như bị Thiên Chúa bỏ rơi giống như Đức Giê-su hấp hối trên thập giá đã phải thốt lên: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con. Sao Ngài bỏ rơi con?” (Mc 15,34). Tuy nhiên điều đó lại trở thỳanh cơ hội giúp chúng ta trưởng thành về đức tin, tập yêu Chúa cách quảng đại vô điều kiện, vững tin cậy vào Chúa, tin rằng Chúa để xảy ra tình trạng đó là nhằm thử thách đức tin của chúng ta. Chúa sẽ ban thêm sức mạnh giúp chúng ta vượt qua thử thách. Điều cần phải làm là vững tin vào tình thương của Chúa và chờ đợi chắc chắn Chúa sẽ ban nhiều hồng ân giúp đỡ ta như lời Chúa đã quả quyết với thánh Phaolô được ngài ghi lại như sau : “Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy d0ược biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thế nên tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Ki-tô ở mãi trong tôi” (2 Cr 12,9).

5) Kết luận: Chúa Giê-su luôn yêu thương chúng ta. Người muốn hiện diện ở bên để chăm sóc chúng ta là đòan chiên của Người. Nhưng Người biết rằng: Nếu Người lánh mặt đi thì sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Người biết đã đến lúc chúng ta cần phải lớn lên về tâm linh, giống như Chúa Giê-su thấy đã đến lúc phải lìa bỏ các môn đệ để đem lại lợi ích cho các ông. Đây cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra rằng: việc cầu nguyện có giá trị không hệ tại ở chỗ cảm thấy xúc động nhiều ít,nhưng là lúc tâm hồn chúng ta bị khô cứng như đá, không cảm thấy sốt sắng gì cả. Nhưng đó lại là lời cầu nguyện có giá trị nhất về đức tin. Qua đó, chúng ta hiểu rằng: Đức tin chân chính là một tâm tình dâng hiến, là một thái độ phó thác cậy trông vào Chúa quan phòng, là một lời thưa “xin vâng” thánh ý Chúa Cha như Chúa Giê-su và Đức Ma-ri-a đã trải qua để nêu gương cho chúng ta học tập (x. Mt 26,39; Lc 1,38). Do đó khi dự lễ hay chầu Mình Thánh Chúa, chúng ta không cảm thấy Chúa hiện diện thực sự trong tấm bánh miến, nhưng chúng ta “hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì”. Bấy giờ đức tin của chúng ta sẽ được Chúa chúc phúc, như lời Chúa Phục Sinh đã nói với ông Tô-ma: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin” (Ga 20,29).

4.THẢO LUẬN: 1- Khi gặp cơn khủng hoảng về đức tin (chán ngại cầu nguyện, lười biếng làm các việc đạo đức bác ái...bạn sẽ vượt qua khủng hoảng ấy bằng cách nào? 2- Bạn sẽ làm gì để lời chúc bình an cuối lễ được ứng nghiệm trong đời sống thường ngày ?

5.NGUYỆN CẦU:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa đã hứa rằng: sau khi Chúa ra đi thì Đấng Bảo Trợ khác là Thánh Thần sẽ được Chúa Cha sai đến, để tiếp tục dạy dỗ và làm cho các môn đệ nhớ lại mọi điều Chúa đã truyền dạy trước đó. Chính Thánh Thần sẽ giúp Hội thánh, trong đó có mỗi người chúng con thêm lòng yêu mến Chúa để thực hành được giới răn quan trọng nhất là “mến Chúa yêu người”.

- LẠY CHÚA, cho tới bây giờ hầu như chúng con mới chỉ yêu thương tha nhân bằng sự cầu nguyện, bằng lời nói hơn việc làm. Xin Chúa sai Thánh Thần đến canh tân lòng trí chúng con. Xin cho chúng con ý thức tình yêu phải được thể hiện bằng sự năng nghĩ đến người mình yêu, quên mình và hy sinh phục vụ người bên cạnh, quảng đại chia sẻ giúp đỡ người nghèo có đủ cơm ăn áo mặc, người bệnh có đủ thuốc men chữa bệnh, người đau khổ tìm được sự cảm thông an ủi, người lạc đường được Chúa dẫn đưa về nẻo chính đường ngay.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH

 Print  Email

CN 5 PHỤC SINH - NĂM C

 VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C
Tin Mừng thánh Gioan 13,31-33a.34-35

 

TIN MỪNG

31 Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: "Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người.32 Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.

33 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. Anh em sẽ tìm kiếm Thầy; nhưng như Thầy đã nói với người Do-thái: "Nơi tôi đi, các người không thể đến được", bây giờ, Thầy cũng nói với anh em như vậy.34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."
 

 

31 When he had left, Jesus said, "Now is the Son of Man glorified, and God is glorified in him.

32 (If God is glorified in him,) God will also glorify him in himself, and he will glorify him at once.

33 My children, I will be with you only a little while longer. You will look for me, and as I told the Jews, 'Where I go you cannot come,' so now I say it to you.

34 I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another.

35 This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another."
 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 13,35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM
 

01. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)

a. Ông Giuđa.
b. Ông Phêrô.
c. Ông Tôma.
d. Ông Gioan.

 

02. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)
a. Đấng Giavê.
b. Đấng Giải phóng.

c. Con Người.
d. Vua vũ trụ.

 

03. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)
a. Sự sống đời đời.

b. Đất hứa làm gia nghiệp.
c. Điều răn mới.
d. Thánh Thần.

 

04. Điều răn mới là gì?
a. Hãy cầu nguyện cho những người thù ghét anh em.
b. Yêu người như chính mình.
c. Anh em hãy yêu thương nhau.
d. Hãy ăn ở công chính.

 

05. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm nào? (Ga 13,35)
a. Anh em hiệp nhất với nhau.
b. Anh em có lòng yêu thương nhau.
c. Anh em cùng tham dự lễ Bẻ Bánh.
d. Anh em cùng cầu nguyện
.

 

III. Ô CHỮ

 

vhtk
 
Những gợi ý

01. Đức Giêsu gọi anh em là những người con bé nhỏ của ai? (Ga 13,33)

02. Khi anh em có lòng yêu thương nhau, là lúc mọi người nhận biết anh em là gì của Thầy? (Ga 13,35)

03. Điều gì giúp mọi người nhận biết anh em là môn đệ của Thầy? (Ga 13,35)

04. Điều răn mới của Đức Giêsu là anh em hãy làm gì cho nhau? (Ga 13,34)

05. Ai sắp tôn vinh Người? (Ga 13,32)

06. Ai đã rời khỏi phòng tiệc ly? (Ga 13,31)

07. Đức Giêsu nói giờ đây Con Người được điều gì? (Ga 13,31)

08. Trong lời nguyện này, Đức Giêsu ban cho các môn đệ điều gì? (Ga 13,34)

09. Đức Giêsu nói: “Giờ đây ai được tôn vinh?” (Ga 13,31)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em."
Tin Mừng thánh Gioan 13,34b

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH C
I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Anh em là môn đệ của Thầy

* Tin Mừng thánh Gioan 13,35

" Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau."

II. TRẮC NGHIỆM

01. a. Ông Giuđa (Ga 13,31)
02. c. Con Người (Ga 13,31)
03. c. Điều răn mới (Ga 13,34)
04. c. Anh em hãy yêu thương nhau (Ga 13,34)
05. b. Anh em có lòng yêu thương nhau (Ga 13,35)

 

III. Ô CHỮ

01. Thầy (Ga 13,33)
02. Môn đệ  (Ga 13,35)
03. Yêu thương (Ga 13,35)
04. Yêu thương (Ga 13,34)
05. Thiên Chúa (Ga 13,32)
06. Giuđa (Ga 13,31)
07. Tôn vinh (Ga 13,31)
08. Điều răn mới (Ga 13,34)
09. Con Người (Ga 13,31)

Hàng dọc : Yêu Thương

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-nam-c/mua-chay-phuc-sinh/chua-nhat-5-phuc-sinh-c

 

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C
Cv 14,21b-27 ; Kh 21,1-5a ; Ga 13,31-33a.34-35

YÊU THƯƠNG LÀ PHỤC VỤ

       I.    HỌC LỜI CHÚA
  

1. TIN MỪNG: Ga 13,31-33a.34-35

(31) Khi Giu-đa đi rồi, Đức Giê-su nói: Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người. (32) Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người. (33a) Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy. Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. (34)Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (35) Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy là anh em có lòng yêu thương nhau.

2. Ý CHÍNH: Bài Tin mừng hôm nay trích trong diễn từ của Đức Giê-su nói trong bữa Tiệc ly vào chiều thứ Năm Tuần thánh. Khi Giu-đa rời khỏi bàn tiệc lao mình vào bóng đêm thì Đức Giê-su tuyên bố “Giờ Người được tôn vinh đã bắt đầu” đúng theo thánh ý Chúa Cha. Sau đó Đức Giê-su ban cho các môn đệ điều răn mới là “Hãy yêu thương nhau như Thầy”. Tình yêu ấy chính là dấu chỉ để người đời phân biệt ai là môn đệ thực sự của Người.

3. CHÚ THÍCH:

- C 31-32: + Khi Giu-đa đi rồi: Có lẽ Giu-đa ra khỏi phòng tiệc sau khi Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ và trước khi thiết lập bí tích Thánh Thể. Từ giờ phút này, Người nói về số phận của Người và trăn trối những lời cuối cùng cho các môn đệ. + Giờ đây Con Người được tôn vinh: Cuộc thương khó bắt đầu, vì Giu-đa đã tiến hành việc nộp Người. + Và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Người: Thiên Chúa cũng được vinh hiển nhờ việc Đức Giê-su “vâng lời cho đến chết trên cây thập giá” (x. Pl 2,8). + Nếu Thiên Chúa được tôn vinh nơi Người thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi chính mình: Nếu Đức Giê-su làm cho Chúa Cha được vinh hiển nhờ cái chết của Người trên thập giá, thì Chúa Cha cũng sẽ ban cho Người được vinh hiển bằng cách cho Người sống lại vinh quang.

- C 33a.34-35: + Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy: Đức Giê-su giống như người cha trăn trối những lời sau hết cho con cái trước khi chết. + Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em: Điều răn này mới ở chỗ: thay vì lấy bản thân làm khuôn mẫu để yêu người khác như luật cũ dạy “Yêu đồng loại như chính thân mình” (x. Lv 19,18), Đức Giê-su lại đòi môn đệ phải yêu thương nhau theo khuôn mẫu tình yêu của Người dành cho họ, là hy sinh mạng sống mình vì họ. Thánh Gio-an viết: “Căn cứ vào điều này chúng ta biết được tình yêu là gì: Đó là Đức Ki-tô đã thí mạng vì chúng ta” (1 Ga 3,16). + Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy...: Tình yêu hy sinh như thế sẽ trở thành dấu chỉ đặc biệt để người đời nhận biết ai là môn đệ đích thực của Đức Giê-su.

4. CÂU HỎI: 1) Giu-đa có được Đức Giê-su rửa chân cho không ? 2) Giu-đa có được tham dự bữa tiệc Thánh Thể không ? 3) Tại sao sau khi Giu-đa rời bàn tiệc, Đức Giê-su lại nói: “Giờ đây Con Người được tôn vinh” ? 4) So sánh với điều răn yêu người theo luật Mô-sê, thì điều răn yêu thương của Đức Giê-su mới ở điểm nào ?

    II.    SỐNG LỜI CHÚA

1. LỜI CHÚA: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34).

2. CÂU CHUYỆN: ĐẶC ĐIỂM CỦA TÌNH YÊU THỰC SỰ:

- YÊU THƯƠNG LÀ QUÊN MÌNH VÌ NGƯỜI MÌNH YÊU:

Vào năm 1995, một trận động đất với cường độ mạnh đã xảy ra tại Thành phố Kô-bê Nhật Bản. khiến cho nhiều nhà cửa trong thành phố sụp đổ trở thành những đống gạch khổng lồ, gây thiệt hại rất lớn cho thành phố về người và của. Các đội cứu hộ ngày đêm làm việc khẩn trương để lôi ra từ những đống gạch đổ nát nhiều xác chết và người bị thương. Nhưng cũng chính từ tai họa này, người ta đã khám phá ra một câu chuyện cảm động về một tình yêu hy sinh quên mình như sau:

Đến ngày thứ hai của cuộc đào bới, thì từ dưới một ngôi nhà đổ nát, người ta đã đào lên được hai mẹ con vẫn còn sống thoi thóp. Đứa con nhỏ mới được vài tháng tuổi đang nằm ngủ yên trong lòng mẹ, đang khi mẹ của em lại bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi được cứu sống, một nhà báo đã phỏng vấn bà mẹ trẻ ấy như sau: “Làm thế nào mà hai mẹ con chị có thể sống được đến hai ngày dưới đống gạch đổ nát kia?”. Chị đáp: “Tuy bị vùi dưới tòa nhà, nhưng rất may chúng tôi đã không bị đè chết. Mấy tiếng đồng hồ sau thì con tôi khóc đòi ăn đang khi tôi chẳng còn giọt sữa nào. Tôi quờ quạng tìm xem có cái gì ăn cho đỡ đói không. Bất ngờ bàn tay tôi chạn vào một con dao sắc trong cái giỏ bên mình. Tôi cầm dao rạch một đường ở ngón cái cho chảy máu, rồi ấn ngón tay bị cắt vào miệng con để bú máu thay vì sữa mẹ. Sau khi bú ngón tay của tôi được mươi phút thì cháu nằm im ngủ. Nhưng rồi lại tiếp tục khóc vì đói. Tôi liền rạch thêm một đường nữa nơi ngón tay khác và cho cháu bú. Sau đó tôi ngất đi lúc nào không biết cho tới khi cả hai mẹ con được cứu sống”. Nhà báo tiếp tục hỏi: “Thế chị không nghĩ rằng làm như thế thì chị sẽ bị mất máu chết sao?” Chị ta trả lời: “Lúc ấy, tôi không nghĩ đến mình, mà chỉ lo kiếm cái gì cho con bú để nó được sống!”.

- YÊU THƯƠNG KHÔNG ÍCH KỶ NHƯNG LUÔN NGHĨ ĐẾN NGƯỜI YÊU:

Một ông lão đang đào đất gieo trồng mấy hột đào. Cháu trai của ông thấy vậy liền thắc mắc hỏi: “Ông ơi, tại sao ông lại phải vất vả trồng đào làm chi? Liệu ông có sống được tới ngày cây đào ra trái hay không?”. Bấy giờ ông lão mới âu yếm đặt tay lên vai đứa cháu, vừa cười vừa nói: “Này cháu, trái đào chúng ta ăn bây giờ chẳng phải là do người khác sống trước chúng ta đã trồng đó sao ? Chúng ta ăn trái đào do người trước trồng, thì tại sao ta lại không trồng cho người sau được hưởng ? Còn nếu ai cũng nghĩ rằng: chỉ khi nào được ăn mình mới trồng, thì liệu bây giờ chúng ta có được ăn những trái đào này hay không hả cháu?”

- YÊU THƯƠNG LÀ QUẢNG ĐẠI CHO HƠN NHẬN :

Một sinh viên nghèo nọ theo học ngành mỹ thuật, ngày kia ghé thăm phòng vẽ của một danh họa Pháp. Bấy giờ căn phòng thật vắng lặng. Rồi cậu ta thấy có một lão hành khất đang ngồi ở một góc tối để chờ làm mẫu cho họa sĩ vẽ. Thấy bộ dạng tiều tụy đáng thương của người hành khất, cậu sinh viên kia động lòng trắc ẩn liền mở bóp ra và tìm mãi mới lấy ra được một quan tiền tặng cho ông lão nghèo khổ kia. Khi họa sĩ đến làm việc, người hành khất mới hỏi xem cậu sinh viên có lòng quảng đại kia là ai. Dựa theo lời của người hành khất, họa sĩ đã trả lời: “Thưa đó là một sinh viên nghèo nhưng rất hiếu học”. Chiều hôm đó, cậu sinh viên đã nhận được một món quà gói kín, trên có đề tên người gửi là “Nam tước Giắc đờ Rót-sin” (Jacques De Rothschild). Mở gói quà ra, cậu rất vui mừng đếm được tới 10 ngàn quan, kèm theo một bức thư nội dung như sau: “Đây là số tiền lời do một quan tiền mà cậu đã bố thí cho người nghèo sáng hôm nay!”. Thì ra người hành khất ngồi chờ làm mẫu cho họa sĩ vẽ chính là một nam tước ham thích hội họa. Ông cũng là một người giàu có và tốt bụng.

- TÌNH YÊU CÓ SỨC ĐỔI MỚI NGƯỜI YÊU:

Cách đây ít lâu, đài truyền hình Thành phố đã chiếu một bộ phim giáo dục rất hay, mang tựa đề “Giai điệu hạnh phúc” (La Mélodie du bonheur). Câu chuyện về một cô dự tu tên là Ma-ri. Chị được mẹ bề trên sai đi làm gia sư trong một gia đình của viên đại úy góa vợ. Mấy đứa con của viên đại úy lúc đầu tỏ ra ngang bướng khó dạy. Nhưng nhờ thái độ khoan dung vui vẻ cùng với tài nhảy múa đàn hát, nhất là nhờ một tình thương bao la, cảm thông và chia sẻ… mà cô giáo Ma-ri đã dần dần cảm hóa được lũ học trò tinh nghịch và biến chúng trở thành những học sinh chăm ngoan và tài giỏi.

- TÌNH YÊU TÁI TẠO SỨC SỐNG MỚI CHO CỘNG ĐOÀN:

Một tu viện trưởng đến thăm một vị ẩn sĩ khôn ngoan, để xin tư vấn về cách điều hành tu viện. Ông cho biết: trước đây tu viện của ông là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương đến viếng thăm và cầu nguyện. Nhà nguyện trong tu viện luôn vang tiếng hát cầu kinh của khách thập phương. Số người đến gõ cửa xin vào tu đông đến nỗi không còn chỗ nhận thêm. Thế nhưng hiện nay tu viện lại rơi vào tình trạng vắng tanh vắng ngắt. Các tu sĩ chỉ còn lèo tèo mười lăm người già. Ai nấy chỉ lo cho bản thân mình mà không biết nghĩ đến kẻ khác. Nói chung tình trạng tu viện hiện đã xuống cấp tồi tệ. Sau đó, tu viện trưởng đã yêu cầu vị ẩn sĩ tư vấn để tìm ra nguyên nhân để khắc phục. Vị ẩn sĩ đã góp ý như sau: “Theo thiển ý tôi thì nguyên nhân chủ yếu của tình trạng xuống cấp kia chính là tội vô tình!” và giải thích thêm: “Đức Giê-su hiện đang cải trang thành một người trong tu viện, mà không ai nhận ra Người”.

Nhận được lời giải đáp, tu viện trưởng trở về tu viện triệu tập các tu sĩ và cho biết Đức Giê-su hiện đang cải trang thành một thành viên trong nhà dòng. Ai trong cộng đoàn cũng có thể là Đức Giê-su ! Từ ngày đó, các tu sĩ đã đối xử với nhau như đối với Đức Giê-su: họ đã biết quan tâm phục vụ nhau, tôn trọng nhau và sẵn sàng bỏ qua những lỗi lầm khuyết điểm cho nhau. Bầu khí cộng đoàn dần dần nồng ấm trở lại và mọi người đều thấy an vui. Ngày ngày họ chăm chỉ lao động khiến năm ấy tu viện được một mùa nho và lúa mì bội thu. Họ chia sẻ hoa lợi cho dân nghèo chung quanh. Tấm gương đạo đức của họ đồn xa khiến khách hành hương khắp nơi lại lục tục kéo về tu viện dự lễ, nghe giảng và xưng tội. Số tu sĩ ngày một gia tăng. Chính nhờ thực hành tình yêu thương nhau cụ thể mà tu viện đã từ tình trạng mất sinh khí trở nên sinh động và ngày một nên tốt đẹp hơn.

3. SUY NIỆM:

- THẾ NÀO LÀ MỘT TÌNH YÊU ĐÚNG NGHĨA: Yêu thương không dừng lại những biểu hiện bên ngoài như: Mắt nhìn đắm đuối, lời nói dịu dàng, cử chỉ âu yếm, tim đập loạn nhịp... Tình yêu đúng nghĩa biểu lộ qua các việc: Luôn nghĩ đến và làm điều tốt cho người mình yêu, quảng đại cho đi mà không tính tóan, không chấp nhất những lầm lỗi và bào chữa lỗi lầm cho người mình yêu, sẵn sàng hy sinh chịu chết cho người yêu.

- YÊU THƯƠNG NHƯ THẦY: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Đức Giê-su đòi các môn đệ thực hành giới răn mới yêu thương như Người qua các việc làm cụ thể như sau: Rửa chân hầu hạ cho các môn đệ, cảm thông chia sẻ với môn đệ như “bạn hữu thân tình”. “Yêu cho đến cùng” qua việc hiến thân làm của ăn cho môn đệ và sẵn sàng chịu chết đền tội thay cho họ.

Các tín hữu hôm nay cũng được Chúa mời gọi: “Hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu”. Chúng ta chỉ có thể thực hành được giới răn mới này khi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, ý thức giới hạn của mình để xin Chúa giúp, noi gương Người phục vụ anh em, luôn quên mình và hy sinh cho tha nhân ngay cả mạng sống của mình. Tóm lại, tình yêu “như Thầy đã yêu” không phải là thứ tình yêu vị kỷ, chiếm đoạt, lợi dụng người yêu để trục lợi (Éros), nhưng là một tình yêu quảng đại, vị tha, sẵn sàng hiến dâng và luôn hy sinh cho người yêu (Agapè).

- YÊU THƯƠNG LÀ PHƯƠNG THẾ TRUYỀN GIÁO HỮU HIỆU: Có nhiều dấu hiệu để giúp người khác nhận ra người ki-tô hữu như: đeo ảnh, làm dấu thánh giá, treo ảnh Chúa trong nhà... Nhưng dấu hiệu quan trọng nhất mà Đức Giê-su dạy trong Tin mừng hôm nay chính là sống tình yêu thương. Đây cũng là một phương thế truyền giáo hữu hiệu như Lời Chúa phán: “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em Đấng ngự trên trời” (Mt 5,16).

Tiếc thay, hiện nay vẫn còn những bất đồng sâu sắc về đức tin giữa những người cùng tôn thờ Thiên Chúa và cùng tin vào Đức Giê-su, nhưng chưa hiệp thông với nhau, còn đang phân hóa thành các tôn giáo như: Công Giáo, Chính Thống, Anh Giáo, Tin Lành... Thậm chí còn có những mối hận thù và giết hại lẫn nhau giữa những người cùng tin vào Chúa Giê-su như hai cộng đồng Công Giáo và Tin Lành ở Bắc Ai-Len, hai bộ tộc Hu-tu và Tút-si ở Ru-ăng-đa… Biết đến bao giờ mọi tín hữu mới có thể cùng đọc chung kinh tin kính, mừng các đại lễ Giáng Sinh và Phục Sinh trong cùng một ngày, cùng cử hành một lễ nghi phụng vụ ? Thế giới hiện nay giống như một sa mạc khô khan cằn cỗi vì thiếu tình yêu. Ước chi các cộng đoàn Ki-tô sẽ trở thành những ốc đảo, có những thảm cỏ xanh tươi và suối nước trong lành, cuốn hút các con chiên lạc quay về sống trong đại gia đình có Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh em như lời cầu nguyện của Đức Giê-su: “Xin cho chúng nên một” (Ga 17,21).

4. THẢO LUẬN: 1) Bạn thích câu chuyện nào nhất trong các câu chuyện kể trên và rút được bài học vào về tình yêu chân chính ? 2) Bạn có hài lòng về bầu khí yêu thương theo lời Chúa dạy trong gia đình, hội đòan, xứ đạo của bạn hiện nay chưa ? Tại sao ? 3) Bạn cần làm gì để loan báo Tin Mừng tình thương, giúp người lương nhận ra Chúa đang hiện diện trong cộng đòan của bạn ?

5. NGUYỆN CẦU

LẠY CHÚA GIÊ-SU, xin dạy chúng con biết yêu thương và hợp tác với người khác trong việc xây dựng Nước Trời ở trần gian. Xin cho chúng con biết đến với tha nhân không chút thành kiến, nhưng luôn tin tưởng họ. Khi làm việc chung, xin cho chúng con biết nhìn thấy Chúa ở giữa chúng con để sẵn lòng bỏ qua những tự ái, ích kỷ nhỏ nhen hay những thành kiến hẹp hòi về người khác.

LẠY CHÚA, ước chi chúng con dám quên mình đến với tha nhân. Xin cho chúng con đón nhận được ơn Thánh Thần sẵn sàng mở rộng đôi tai để lắng nghe người khác, mở lòng để đóan nhận mọi người và mở rộng tay để nối vòng tay lớn. Xin cho thánh ý Chúa sớm được thực hiện nhờ sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa, cùng nhau xây dựng một “Trời Mới Đất Mới” công bình và yêu thương, bắt đầu từ gia đình, cộng đoàn rồi đến xứ đạo và sau cùng đến mọi dân tộc trên thế giới.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH

 Print  Email

CN 4 PHỤC SINH - NĂM C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C

Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

TIN MỪNG
27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."

 

 

27 My sheep hear my voice; I know them, and they follow me.

28 I give them eternal life, and they shall never perish. No one can take them out of my hand.

29 My Father, who has given them to me, is greater than all, and no one can take them out of the Father's hand.

30 The Father and I are one."
 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 10,27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Đối với đoàn chiên của Đức Giêsu, thì chúng thế nào? (Ga 10,27)
a. Nghe tiếng Đức Giêsu.
b. Đi theo Đức Giêsu.
c. Đức Giêsu biết chúng.
d. Cả a, b và c đúng.

02. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng? (Ga 10,28)
a. Sự sống đời đời.
b. Hạnh phúc Nước Trời.
c. Đất hứa làm gia nghiệp.
d. Cả a, b và c đúng.

03. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 10,30)
a. Chúa Cha.
b. Giáo Hội.
c. Mẹ Maria.
d. Các tông đồ.

04. Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 10,28)
a. Đói khát.
b. Đau khổ.
c. Diệt vong.
d. Thiếu thốn.

05. Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay ai? (Ga 10,30)
a. Tôi.
b. Giáo hội.
c. Chúa Cha.
d. Các môn đệ.

 

III. Ô CHỮ

vhtk
 

 

Những gợi ý

01. Đức Giêsu nói ngài và chúa cha là gì? (Ga 10,30)

02. Với đoàn chiên của mình, Đức Giêsu ban gì cho chúng? (Ga 10,28)

03. Đức Giêsu nói ngài với ai là một? (Ga 10,30)

04. Khi Đức Giêsu ban cho đoàn chiên sự sống đời đời thì chúng không bao giờ bị gì? (Ga 10,28)

05. Cha tôi, Đấng ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai làm gì được chúng khỏi tay Chúa Cha? (Ga 10,29)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi."
Tin Mừng thánh Gioan 10,27

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH C

Tin Mừng thánh Gioan 10, 27-30

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 

Chúa Giêsu và con người
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 10,27
"Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi."

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Cả a, b và c đúng (Ga 10,27)
02. a. Sự sống đời đời (Ga 10,28)
03. a. Chúa Cha (Ga 10,30)
04. c. Diệt vong(Ga 10,28)
05. c. Chúa Cha (Ga 10,30)

III. Ô CHỮ

01. Một (Ga 10,30)
02. Sự sống (Ga 10,28)
03. Chúa Cha  (Ga 10,30)
04. Diệt vong (Ga 10,28)
05. Cướp  (Ga 10,29)

Hàng dọc : Mục tử

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-nam-c/mua-chay-phuc-sinh/chua-nhat-phuc-4-sinh-c

 

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C
Cv 13,14.43-52 ; Kh 7,9.14b-17 ; Ga 10,27-30

ĐÂU LÀ MỤC TỬ ĐÍCH THẬT ?

HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 10,27-30

(27) “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi. Tôi biết chúng và chúng theo tôi. (28) Tôi ban cho chúng sự sống đời đời. Không bao giờ chúng phải diệt vong, và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”. (29) “Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. (30) Tôi với Chúa Cha là một !”.

2. Ý CHÍNH:

Tin mừng của Gio-an hôm nay ghi lại những lời tâm sự của Chúa Giê-su với các môn đệ. Người đã tự ví mình là Mục Tử nhân lành, được Chúa Cha sai đến để thay quyền Cha mà chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ đoàn chiên đã được trao cho Người. Người và Chúa Cha là Một.

3. CHÚ THÍCH:

- C 27-28: + Con chiên và Mục Tử: Trong Thánh kinh, hình ảnh con chiên mang một ý nghĩa tốt đẹp: Đức Chúa đã trao đàn chiên Ít-ra-en cho một số mục tử chăn dắt (Tv 100,3) như: Mô-sê, A-ha-ron (x. Tv 77,21), Giô-suê (x. Ds 27,18-21), Đa-vít (x.Tv 78,70-72)... Đến thời Tân ước, Chúa Giê-su đã tự xưng mình là Mục Tử nhân lành (x. Ga 10,11) và duy nhất của Thiên Chúa (x.Ga 10,16). Người lại trao quyền mục tử ấy cho các Tông đồ, giám mục, linh mục... để các vị này thay Người tiếp tục chăn dắt dân Ít-ra-en Mới là Hội thánh. + Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi: Vào mỗi buổi tối, các mục tử thường đưa chiên về một cái chuồng lớn để nhốt chung với các bầy chiên khác. Sáng đến, mục tử đứng ở cửa chuồng gọi chiên của mình ra. Chiên sẽ nhận ra tiếng của mục tử và đi theo ông ra đồng ăn cỏ. Các mục tử thực sự là chủ của đoàn chiên thì sẽ thể hiện sứ tốt lành bằng việc quan tâm chăm sóc cho chiên của mình, biết rõ tính nết của mỗi con để săn sóc và bảo vệ chúng cách hữu hiệu.

Ba thái độ mà các tín hữu cần phải thực hành để trở thành chiên ngoan của Mục Tử giê-su là Nghe, Biết và Theo Người như sau:

* NGHE: Lắng nghe là khởi đầu của đức tin như Chúa Cha đã nhắn nhủ các môn đệ của Đức Giê-su: “Các ngươi hãy vâng nghe Lời Người” (Mt 17,5) và thánh Phao-lô đã khẳng định: “Đức tin là bởi nghe” (Rm 10,17).

* BIẾT: Biết ở đây không phải là biết về tri thức, nhưng là về đời sống. Biết điều gì tức là có kinh nghiệm cụ thể về điều ấy. Biết một người nào là có liên hệ thân tình với người đó, như liên hệ giữa hai vợ chồng (x. Lc 1,34). Cũng vậy, Đức Giêsu biết rõ từng con chiên của Người.

* THEO: Chiên của Đức Giê-su có nhiệm vụ phải đáp trả lời mời gọi của Người bằng việc dứt khóat đi theo, quyết tâm vâng nghe lời dạy và sống theo gương lành của Người.

+ Tôi ban cho chúng sự sống đời đời: Đức Giê-su dẫn các tín hữu đi từ việc được nuôi sống (x. Ga 10,9) đến chỗ được sống dồi dào (x. Ga 10,10) và sống muôn đời (x. Ga 10,28). + Không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi: Là mục tử có trách nhiệm và đầy quyền năng, không bao giờ Đức Giê-su để chiên của Người bị giết hại hay bị cướp đoạt. Chỉ có chiên tự bỏ đàn để đi hoang. Còn Chúa thì không bao giờ bỏ mặc đòan chiên của Ngừơi. Người chính là Mục Tử tốt lành, sẵn sàng đi tìm các chiên lạc để đưa về đoàn tụ trong một đoàn chiên duy nhất (x. Lc 15,4-7).

- C 29-30: + Tôi với Chúa Cha là một!: Lời tuyên bố này nói đến sự hiệp thông thân mật giữa Chúa Cha và Chúa Con. Công đồng Ni-xê-a năm 325 đã dựa trên lời này để tuyên tín: “Chúa Cha và Chúa con đồng một bản tính Thiên Chúa, nhưng là hai Ngôi vị khác nhau”, để chống lại lạc thuyết A-ri-ô (thế kỷ thứ IV) không công nhận Thần Tính của Chúa Giê-su. Chính nhờ mang bản tính Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã hứa ban cho các tín hữu được sự sống đời đời. Người cũng nhiều lần tự xưng: “Ta là..”.giống như Đức Chúa khi xưa. Sau cùng Người đã bị tử hình thập giá và ngày thứ ba đã từ cõi chết sống lại để phục hồi sự sống cho lòai người chúng ta.

4. CÂU HỎI: 1) Hãy kể tên một số vị Mục tử thời Cựu ước đã được Thiên Chúa trao quyền mục tử để thay Người chăn dắt đòan chiên là dân Ít-ra-en. 2) Ba thái độ mà các con chiên ngoan của Mục tử Giê-su phải có là gì ? 3) Chúa Giê-su hứa ban những quyền lợi gì cho các con chiên của Người ? 4) Công đồng Ni-xê-a đã dựa vào đâu để tuyên bố tín điều về Thần Tính của Chúa Giê-su chống lại lạc thuyết A-ri-ô ?

       I.    SỐNG LỜI CHÚA
1. LỜI CHÚA: “Tôi chính là Mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi” (Ga 10,14).

2. CÂU CHUYỆN: “GIAI ĐIỆU HẠNH PHÚC”

Trong một cuốn phim tựa đề là “Giai điệu hạnh phúc” (La mélodie du bonheur), cô ma-ry là một người đang đi tìm hiểu ơn gọi tại một tu viện nữ. Một hôm bà bề trên sai cô đi làm gia sư trong một gia đình quí tộc. Ông đại uý chủ nhà là người giàu có, góa vợ và luôn tỏ ra nghiêm khắc trong cách giáo dục con cái. Ông muốn chúng có tinh thần kỷ luật giống như một người lính trong quân đội. Khi mới đến nhận việc, cô Ma-ry đã bị bọn trẻ cố tình trêu chọc. Nhưng nhờ tình thương của một thầy giáo, kèm theo sự hiểu biết tâm lý và cách ứng xử mềm dẻo nhưng cương quyết, cùng những bài hát vui tươi và vũ điệu lôi cuốn của cô... Cuối cùng cô đã hòan tòan chinh phục được tình cảm của lũ trẻ, biến chúng trở nên những trẻ em ngoan ngoãn dễ dạy. Chúng luôn vâng lời cô giáo, không cần cô phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc theo kiểu cha của chúng. Cuối cùng cô còn chinh phục được tình cảm của chính ông đại uý chủ nhà. Câu chuyện kết thúc bằng việc cả gia đình ông đại úy đã khôn ngoan thoát khỏi sự ruồng bắt của chính quyền phát xít Đức lúc đó. Họ cùng nhau vượt qua biên giới an toàn để bước vào một cuộc sống mới đầy yêu thương và hạnh phúc.

3. SUY NIỆM:

1) ĐÂU LÀ MỤC TỬ THỰC SỰ ?

Mục tử thực sự là người chủ chiên, có tình yêu thương đòan chiên noi gương Chúa Giê-su Vị Mục Tử Tối Cao, thể hiện qua các hành động cụ thể như sau:

-Hiểu biết và cảm thông: Đức Giê-su đã nói về tình thương của Người dành cho đàn chiên như sau: “Tôi biết chúng” (Ga 10,27), “gọi tên từng con” (10,3). Ngày nay các mục tử cũng chỉ có thể chứng tỏ tình yêu đối với đòan chiên qua việc đi thăm các gia đình trong giáo xứ, biết rõ hoàn cảnh và nhu cầu của từng người, từng gia đình. Người tín hữu sẽ cảm nhận được tình thương của vị mục tử khi thấy ngài hiểu rõ gia cảnh của mình, và ra tay giúp đỡ.

-Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu: Đức Gie-su phán: “Tôi đến để chiên được sống và sống dồi dào” (10,10), “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (10,28). Các mục tử hôm nay cũng phải quan tâm đến hòan cảnh sống và sự an nguy của đàn chiên cả về đức tin lẫn công việc làm ăn, noi gương Đức Giê-su đã nói với các môn đệ rằng: “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?” (Ga 6,5), hay Người đã dặn người nhà : “Bảo họ cho con bé ăn” (Mc 5,43).

-Hiến thân phục vụ: Đức Giê-su phán: “Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên” (Ga 10,11); “Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Đối với mục tử, các tín hữu là những linh hồn quí giá, xứng đáng cho vị mục tử hy sinh mạng sống vì họ. Thái độ này khác xa thái độ của người làm thuê, hay mục tử giả hiệu : “Khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy (…) không thiết gì đến chiên” (Ga 10,12-13).

2) ĐÂU LÀ MỤC TỬ GIẢ HIỆU ?

- Thánh Kinh không những nói đến những mục tử tốt lành, mà còn đề cập đến những mục tử giả hiệu, mà sau này Đức Giê-su đã gọi họ là bọn chăn thuê. Họ là những người chỉ biết nghĩ đến bản thân, nghĩ đến sự an nguy, quyền lợi hay hạnh phúc của riêng mình, chỉ biết bòn rút lợi lộc từ đàn chiên, mà không quan tâm đến quyền lợi và hạnh phúc của đàn chiên được trao cho mình chăm sóc:

- Ngôn sứ GIÊ-RÊ-MI-A viết: “Khốn thay những mục tử làm cho đàn chiên Ta thất lạc và tan tác (…) các ngươi đã xua đuổi và chẳng lưu tâm đến chúng” (Gr 23,1-2).

- Ngôn sứ Ê-DÊ-KI-EN thỉ viết: “Khốn cho các mục tử Ít-ra-en, những kẻ chỉ biết lo cho mình! (…) Sữa chiên thì các ngươi uống, len của chúng thì các ngươi mặc, con nào béo tốt thì các ngươi giết, và chẳng thèm lo chăn dắt đàn chiên. Chiên đau yếu các ngươi không làm cho mạnh; chiên bệnh tật các ngươi không chữa cho lành; chiên bị thương các ngươi không băng bó; chiên bị lạc các ngươi không đưa về; chiên bị mất các ngươi không chịu đi tìm. Các ngươi thống trị chúng một cách tàn bạo và hà khắc. Chiên của Ta tán loạn vì thiếu mục tử và biến thành mồi cho mọi dã thú, khiến chúng bị tán loạn. Chiên của Ta tản mác trên các ngọn núi, trên mọi đỉnh đồi, trên khắp mặt đất, thế mà chẳng ai chăm sóc, chẳng ai kiếm tìm” (Ed 34,2-6).

- Thiên Chúa đã dùng ngôn sứ Ê-DÊ-KI-EN để nguyền rủa loại mục tử bất xứng này như sau: “Bởi các mục tử chỉ biết lo cho mình mà không chăn dắt đàn chiên của Ta, nên hỡi các mục tử! Đây Ta chống lại các ngươi. Ta sẽ đòi lại chiên của Ta, Ta sẽ không để các ngươi chăn dắt chiên Ta nữa (…) để chiên của Ta sẽ không còn làm mồi cho chúng nữa” (Ed 34,8b-10).

3) SỨ VỤ CỦA CÁC MỤC TỬ HÔM NAY:

- Mục tử là người được Chúa Giê-su chọn để cho thông phần vào sứ vụ mục tử của Người:Chúa Giê-su phán: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại…” (Ga. 15,16). Mục tử chỉ có thể làm tốt nhiệm vụ nuôi dưỡng chăn dắt đòan chiên nếu biết cộng tác với Mục Tử Giêsu bằng sự chuyên cần cầu nguyện: “Vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được” (Ga 15,5). Cần phải có lòng yêu mến Thầy hơn ai hết, để được thanh luyện tội lỗi và được trao quyền chăn dắt đòan chiên Hội Thánh (x Ga 21,15-17).

- Hai là phải được chính Chúa Giê-su trao sứ vụ chăm sóc nuôi dưỡng đòan chiên: Như Đức Giê-su đã được Thiên Chúa xức dầu thiêng liêng tại sống Gio-đan để tấn phong làm Đấng Mê-si-a thi hành ba sứ vụ là ngôn sứ, tư tế và vương đế,  thì các mục tử hôm nay cũng nhận được tác vụ qua việc xức dầu và đặt tay của Giám Mục trong bí tích truyền chức thánh, cũng có bổn phận chu tòan sứ vụ chăn dắt nuôi dưỡng thánh hóa đoàn chiên Chúa trao bằng ba của ăn là Lời Chúa, Thánh Thể và Thánh Ý Thiên Chúa như lời Chúa Giê-su dạy: "Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4,4); "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời" (Ga 6,51); "Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy" (Ga 4,34).

- Ba là nhận được Thần Khí để chu tòan sứ vụ được sai đi: Tin mừng Gio-an thuật lại việc Chúa Phục Sinh trao ban Thần Khí và sứ vụ như sau: “Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Ga 20,21-23). Chúa Giê-su cũng trao sứ vụ cho các Tông đồ trước khi lên trời: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chua Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em” (Mt 28,19-20); “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).

4) CHÚNG TÔI PHẢI LÀM GÌ?:

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành nhắc nhở các tín hữu chúng ta ý thức con đường đức tin và Mục Tử dẫn đường là Đức Giê-su. Hôm nay Đức Giê-su vẫn “ở với Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20b)  qua các mục tử được Chúa kêu gọi, huấn luyện và  và trao sứ vụ chăm sóc đòan chiên.

Hôm nay là dịp để các tín hữu ý thức cầu nguyện cho các mục tử của mình, cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ và quảng đại cộng tác với các mục tử cả về tinh thần lẫn vật chất. Đồng thời hôm nay cũng là dịp để các mục tử ý thức về ơn gọi và sứ vụ của mình để duyệt xét lại về ý ngay lành và về cung cách phục vụ khiêm tốn, về cách ứng xử bác ái đối với đòan chiên được Chúa trao cho mình chăm sóc.

Chúng ta cùng nhau cầu xin cho ơn gọi ngày càng phát triển, cho các thanh thiếu niên biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa kêu gọi, và xin cho các mục tử đang phục vụ đòan chiên được ơn trung thành với sứ vụ mục tử đã lãnh nhận.

Ngày nay, Hội thánh rất cần có thêm nhiều mục tử nhân lành noi gương Mục Tử Giê-su. Đó là những vị mục tử có lòng yêu mến Chúa thực sự, luôn nêu gương sáng khiêm nhường bác ái và phục vụ tha nhân cách vô vụ lợi, nhất là phục vụ những người nghèo hèn, bệnh tật và bị bỏ rơi.

Hội thánh cũng cần những tu sĩ biết kết hợp giữa hai bổn phận chiêm niệm và họat động, cần những bàn tay nhân ái của các nữ tu để xoa dịu các vết thương thể xác cũng như tinh thần, và nhất là cần những trái tim yêu Chúa hết mình, dám hy sinh mọi sự để phục vụ, đặc biệt người đau khổ tội lỗi hoặc mang tâm trạng chán chường thất vọng. Hiện nay cả nước chúng ta mới có được khỏang2000 linh mục và 7000 tu sĩ nam nữ, một con số nhỏ bé so với nhu cầu của 82 triệu dân.

4. THẢO LUẬN: 1) Thế nào là ơn kêu gọi ? Bạn sẽ đáp trả thế nào khi dược Chúa kêu gọi dâng mình phục vụ Chúa trong bậc sống tu trì ? 2) Những ai đang sống bậc hôn nhân có thể đáp lại ơn gọi của Chúa thế nào ?

5. NGUYỆN CẦU

- LẠY CHA LÀ CHỦ RUỘNG. Đồng lúa đã tới lúc chín vàng cần được gặt hái. Xin Cha sai thêm những thợ gặt lành nghề đến thu họach đồng lúa của Cha. Xin Cha gieo vào lòng các bạn trẻ hôm nay những ước mơ và hoài bão lớn lao cùng những lý tưởng cao cả. Xin cho họ biết yêu thương tha nhân bằng một con tim rộng mở của Chúa Giê-su. Ước gì họ nghe được tiếng kêu của những người đang bị áp bức, cảm nghiệm được cơn đói Lời Chúa và khát tình thương của những kẻ bất hạnh, thấy được những nỗi khó khăn của biết bao người đang bị đau khổ tinh thần và đói cơm bánh vật chất.. để sẵn sàng phục vụ họ với hết khả năng của mình.

- LẠY CHA. Ngay từ hôm nay, xin cho mỗi chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Cha, bằng cách chuẩn bị sẵn hành trang là những kiến thức vững chắc về giáo lý và Lời Chúa, là sự nhiệt tình chia sẻ Tin mừng cho tha nhân. Nhờ đó chúng con có thể chu tòan sứ vụ Cha trao phó, và tích cực góp phần làm cho Nước Cha mau trị đến.

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON.

LM ĐAN VINH

 Print  Email

CN 3 PHỤC SINH - NĂM C

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C

Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19

TIN MỪNG

Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

 

4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không."6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
 

9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.
 

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."
 

 

1 After this, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way.

2 Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples.

3 Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.

4 When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus.

5 Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No."

6 So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish.

7 So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea.

8 The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a hundred yards, dragging the net with the fish.

9 4When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread.

10 Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught."

11 So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though there were so many, the net was not torn.

12 Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him,  "Who are you?" because they realized it was the Lord.

13 Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish.

14 This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead.

15 When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs."

16 He then said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep."

17 He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that he had said to him a third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." (Jesus) said to him, "Feed my sheep.

18 Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go."

19 He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me."
 

 

I. HÌNH TÔ MÀU

vhtk
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 21,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Tại đâu Đức Giêsu gặp các môn đệ và trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô? (Ga 21,1)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Caphácnaum.
c. Sông Giođan.
d. Biển Hồ Tibêria.

 

02. Lưới đầy cá, các môn đệ đếm được bao nhiêu con? (Ga 21,11)
a. 120 con.
b. 150 con.
c. 153 con.
d. 170 con.

 

03. Khi lên bờ, quây quần bên Đức Giêsu, ngài đã trao gì cho các ông ăn? (Ga 21,13)
a. Cá.
b. Rượu.
c. Bánh.
d. Chỉ a và c đúng.

 

04. Đức Giêsu hỏi ông Phêrô: “Này anh simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người này không?” bao nhiêu lần? (Ga 21,15-19)
a. 1 lần.
b. 2 lần.
c. 3 lần.
d. 7 lần.

 

05. Sau khi hỏi Phêrô: “Anh có mến thầy hơn các người này không?”, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 21,15-19)
a. Chúc lành cho Phêrô.
b. Thổi hơi ban Thánh Thần.
c. Bảo anh thật hạnh phúc vì được Chúa Cha mạc khải cho.
d. Bảo anh: “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy”.

 

III. Ô CHỮ 

 

vhtk

Những gợi ý

 

01. Tên gọi khác của Tôma? (Ga 21,2)

02. Đức Giêsu trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho ai? (Ga 21,15-19)

03. Khi lưới đầy cá, người môn đệ Chúa thương nói với ông Phêrô điều gì? (Ga 21,7)

04. Trước các câu hỏi của Đức Giêsu, ông Phêrô bày tỏ tấm lòng của mình với Thầy điều gì? (Ga 21,15-19)

05. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô? (Ga 21,15-19)

06. Đức Giêsu trao gì cho các ông cùng ăn? (Ga 21,13)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 

"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."
Tin Mừng thánh Gioan 21,17b

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Chúa Giêsu và ông Phê rô

* Câu Tin Mừng thánh Gioan 21,17

"Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?"
 

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1)

02. c. 153 con (Ga 21,11)
03. d. Chỉ a và c đúng (Ga 21,13)
04. c. 3 lần (Ga 21,15-19)
05. d. Bảo anh: “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy” (Ga 21,15-19)

 

III. Ô CHỮ

01. Didymô (Ga 21,2)
02. Phêrô (Ga 21,15-19)
03. “Chúa đó!”(Ga 21,7)
04. Yêu mến(Ga 21,15-19)
05. Đức Giêsu(Ga 21,15-19)
06. Bánh(Ga 21,13)

 

Hàng dọc : Yêu Mến
 

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

 https://sites.google.com/site/vuihocthanhkinhf/phung-vu-nam-c/mua-chay-phuc-sinh/chua-nhat-phuc-3-sinh-c

 

 

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C
Cv 5,27b-32.40b-41 ; Kh 5,11-14 ; Ga 21,1-19

LÒNG MẾN CỦA VỊ MỤC TỬ
 

     I.    HỌC LỜI CHÚA

1. TIN MỪNG: Ga 21,1-19
 

(1) Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này: (2) Ông Si-mon Phê-rô, Ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau. (3) Ông Si-mon Phê-rô nói với các ông: “Tôi đi đánh cá đây”. Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh”. Rồi mọi người ra đi, lên thuyền. Nhưng đêm hôm ấy họ không bắt được gì cả. (4) Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su. (5) Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời: “Thưa không” (6) Người bảo các ông: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. (7) Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó”. Vừa nghe nói “chúa đó”, ông Si-mon Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. (8) Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần trăm thước. (9) Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. (10) Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!”. (11) ông Si-mon Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách. (12) Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong đám môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?”, vì các ông biết rằng đó là Chúa. (13) Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông. Rồi cá, Người cũng làm như vậy. (14) Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi chỗi dậy từ cõi chết. (15)  Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-mon Phê-rô: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giê-su nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”. (16) Người lại hỏi: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? “Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. (17) Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Si-mon, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không?” Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy. Đức Giê-su bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.(18) Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: Lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng, và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn”. (19) Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào, để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: “Hãy theo Thầy”.
 

2. Ý CHÍNH: Đây là đoạn cuối của Tin mừng thứ tư, được chia làm 4 phân đoạn như sau:
 

- Các Tông đồ tập trung tại miền Ga-li-lê rủ nhau đi đánh cá và kết quả các ông không bắt được con cá nào! (C 1-3).

- Chúa Phục Sinh xuất hiện chỉ cho các ông nơi thả lưới. Các ông vâng lời và đã bắt được mẻ cá lạ lùng. Nhờ đó các ông đã nhận ra Người (C 4-8).

- Trong bữa ăn sáng đã được dọn sẵn, Chúa Phục Sinh đã truyền lấy thêm cá mới bắt được và đã cử hành Lễ Bẻ Bánh giống như đã từng làm trước đó (C 9-14).

- Cuối cùng Chúa Phục Sinh đã sát hạch Phê-rô về lòng yêu mến trước khi trao quyền chăn chiên cho ông. Người cũng tiên báo về cái chết đau thương của ông vào lúc cuối đời (C 15-19).

 

3. CHÚ THÍCH:            

- C 1-3: + Biển hồ Ti-bê-ri-a: Tìn mừng Mát- thêu cho biết khi hiện ra với Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác tên là Ma-ri-a, Chúa Giê-su đã yêu cầu các bà báo tin cho các môn đệ để họ đến Ga-li-lê gặp Người (Mt 28,1.10). + Ông Si-mon Phê-rô...: Tin mừng kể ra số các môn đệ đang ở chung khi ấy là 7 ông: Si-mon Phê-rô, Tô-ma, Na-tha-na-en, hai anh em Gia-cô-bê Gio-an và hai môn đệ khác. Si-mon quyết định sẽ đi đánh cá và được các ông kia hưởng ứng. + Đêm hôm ấy họ không bắt được gì cả: Người ta thường đi đánh cá vào ban đêm. Nhưng đêm hôm ấy các ông đã luống công vô ích!
 

- C 4-8: + Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: “Chúa đó!”: Gio-an luôn phát hiện ra Chúa Giê-su trước các anh em nhờ lòng yêu mến Thầy. + Phê-rô khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển: Phê-rô tính vốn nóng nảy, nên khi nghe “Chúa đó !”, ông đã lập tức khoác áo vào và nhảy xuống biển để bơi nhanh vào bờ gặp Người.
 

- C 9-11: + Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên: Chúa Giê-su đã nêu gương phục vụ khi dọn sẵn bữa ăn sáng cho các môn đệ. Các ông đã được Người mời ăn và tăng cường thêm bằng cá mới bắt được. + Si-mon Phê-rô lên thuyền rồi kéo lưới vào bờ: Nếu Gio-an là người suy tư chiêm niệm nên sớm nhận ra Chúa trước mọi người, thì Si-mon Phê-rô lại là người mau mắn hành động để biểu lộ lòng yêu mến Thầy. Điều này cho thấy suy niệm và họat động cần luôn đi đôi với nhau trong việc xây dựng Hội thánh. + Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con: Theo thánh Hi-ê-rô-ni-mô thì các nhà vạn vật học thời xưa đã khám phá ra được 153 loại cá. Con số 153 ở đây tượng trưng mọi dân tộc, và tất cả đều được gọi gia nhập vào Hội thánh như dụ ngôn lưới cá: “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển gom được mọi thứ cá” (x. Mt 13,47). + Lưới không bị rách: tượng trưng cho sự hiệp nhất trong Hội thánh.
 

- C 12-14: + “Anh em hãy đến mà ăn!”: Lời Chúa mời gọi các môn đệ ăn, giống như Người đã mời các ông dự tiệc Thánh Thể (x. Mt 26,26). Bánh được trao cho môn đệ giống như Đức Giê-su đã làm khi nhân bánh ra nhiều (x. Ga 6,11). + “Con cá”: tiếng Hy-lạp là IK-TUS. Đây là năm chữ đầu của một lời tuyên xưng đức tin: “Giê-su Ki-tô Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa” (Ièsous Kristos Théou Unios Sôter). Khi chia sẻ Cá, Chúa Giê-su ngụ ý sẽ chia sẻ Thánh Thể Người là “Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa” cho các môn đệ. + Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ: theo Gio-an thì lần thứ nhất Chúa Phục Sinh hiện ra vào chiều ngày Thứ Nhất trong tuần không có Tô-ma (x. Ga 20,19-23); Lần hai vào 8 ngày sau đó và có Tô-ma (x. Ga 20,26-31). Đây là lần thứ ba Người hiện với 7 môn đệ tại biển hồ Ga-li-lê.
 

- C 15-17: + “Anh có mến Thầy hơn các anh em này không?”: Sau ba lần sát hạch về lòng mến, Đức Giê-su đã từng bước trao quyền để biến Phê-rô từ một người đánh cá trở thành một mục tử có quyền chăn chiên (x. Ga 10,11). Tuy nhiên đàn chiên kia vẫn thuộc về Người: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”. + Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?: Phê-rô đau lòng vì việc bị hỏi ba lần làm ông liên tưởng đến ba lần chối Thầy (x. Ga 13,38 ; 18,17.25-27). Đức Giê-su đã tế nhị khi không trực tiếp đề cập đến tội của Phê-rô, mà chỉ yêu cầu ông xác định tình yêu dành cho Người. Mỗi lần Phê-rô khẳng định lòng mến, Đức Giê-su lại tha tội và trao thêm quyền: “Hãy chăm sóc chiên… ”(C 5-17).
 

- C 18-19: + Lúc còn trẻ... Nhưng khi đã về già....: Tuổi trẻ có đặc tính là tự do hành động (“Đi đâu tùy ý”). Tuổi già có đặc điểm là bị gò bó thụ động (“Anh sẽ phải dang tay ra và người khác sẽ thắt lưng cho anh và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn: ). + Người nói như vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào: Quả thật, lời tiên báo này đã được ứng nghiệm vào lúc cuối đời của Phê-rô trong cơn bách hại đạo tại Rô-ma thời hoàng đế Nê-rông. Phê-rô đã phải chịu khổ hình thập giá nhưng lại xin được treo đầu xuống đât, vì ông không dám chịu cùng một hình khổ giống như Thầy.
 

4. CÂU HỎI: 1) Tại sao các môn đệ lại cùng hiện diện tại Biển hồ Ti-bê-ri-a thuộc xứ Ga-li-lê vào thời điểm sau khi Chúa phục sinh ? 2) Có mấy môn đệ cùng đi đánh cá với Si-mon Phê-rô ? 3) Do đâu mà Gio-an luôn nhận ra Chúa Giê-su trước các anh em ? 4) Chúa Giê-su đã tiên báo thế nào về số phận lúc cuối đời của ông Phê-rô ?
 

II.    SỐNG LỜI CHÚA
 

1. LỜI CHÚA: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền, thì sẽ bắt được cá”(Ga 21,6).
 

2. CÂU CHUYỆN: CẬU ĐÃ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO CHÚA GIÊ-SU ?
 

Một buổi tối nọ, viên sĩ quan trẻ tuổi người Pháp SÁC ĐỜ PHU-CÔ (Charles de Foucauld) đang say sưa kể cho mọi người trong gia đình nghe về những chiến công hiển hách trong nhiều trận chiến cùng những cuộc thám hiểm của anh ở nước Ma-rốc xa xăm. Người chăm chú nghe nhất lại là cô cháu gái chưa đầy 10 tuổi. Khi anh vừa kết thúc câu chuyện, thì cô bé bất ngờ hỏi: “Thưa cậu, cháu rất hãnh diện khi thấy cậu làm được những việc lớn lao cho nước Pháp. Thế nhưng cháu thắc mắc là: “Cậu đã làm đựơc gì cho Chúa Giê-su chưa ?”
 

Câu hỏi ấy như một luồng điện khiến anh giật mình. Từ trước đến nay, chưa bao giờ anh gặp câu hỏi bắt phải suy nghĩ nhiều như thế. Phải, “Anh đã làm được gì cho Chúa Giê-su chưa ?” Khi đối diện với Chúa, anh đã nhận ra rằng: từ trước đến nay anh đã phí phạm thì giờ ăn chơi xa xỉ, đã chạy theo bả vinh hoa phú quí vô ích. Giờ đây anh đã ý thức được sự nghèo khó của mình. Sau đó vài ngày, anh xin nhập vào một dòng tu và xin bề trên cho đến ở Na-da-rét nước Ít-ra-en là quê hương của Đức Giê-su, để tận hiến trọn đời phụng sự Người.
 

Một ngày nọ, đang lúc cầu nguyện trong nhà, anh bỗng nghe thấy có tiếng than van rên rỉ của một người Hồi giáo nhưng không biết tiếng nói đó phát ra từ đâu. Anh liên tưởng đến Lời Chúa Giê-su về thái độ phải có đối với những kẻ thù ghét mình, và quyết định sẽ đi làm bạn với người Hồi giáo. Anh dời đến sống ở giữa sa mạc Sa-ha-ra bên Phi châu, nơi có nhiều người Hồi giáo nghèo khổ. Thế rồi “điều phải đến đã đến”: Vào đầu tháng 12 năm 1916 khi đang cầu nguyện trong nhà, anh đã bị một toán người Hồi giáo cực đoan kéo đến sát hại. Ngày nay các tiểu đệ và tiểu muội tiếp tục sống theo lý tưởng của anh là “tự nguyện sống giữa người nghèo để lao động và chia sẻ nỗi khốn cùng của họ, và giúp họ thăng tiến để đón nhận ơn cứu độ”.
 

3. SUY NIỆM:
 

1) Cuộc gặp gỡ của các môn đệ với Chúa Phục Sinh tại Ga-li-lê:

Sau khi gặp Chúa Phục Sinh ở Giê-ru-sa-lem, các Tông đồ đã quay về Ga-li-lê như lời Người đã chỉ thị  trước khi chịu khổ nạn: “Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em” (Mt 26,31-32). Vào sáng Chúa Nhật Phục Sinh, thiên sứ đã lập lại sứ điệp này với các phụ nữ đi viếng mồ Đức Giê-su : “Người đã trỗi dậy từ cõi chết, và Người đi Ga-li-lê trước các ông” (Mt 28: 6-7). Trong bài Tin mừng hôm nay, có bảy môn đệ đang ở trên thuyền của Si-mon. Sau một đêm vất vả đánh cá không kết quả, các ông đã nghe lời hướng dẫn của một người đang đứng ở bờ hồ và đã bắt được mẻ cá lạ lùng. Đếm được tời một trăm năm mươi ba con cá lớn. Con số này theo thánh Hiê-rô-ni-mô tượng trưng cho mọi lòai cá. Qua đó ám chỉ việc truyền giáo của Hội Thánh muốn thành công thì phải vâng theo lời dạy của Chúa Giê-su và phải hiệp thông với Si-mon Phê-rô.
 

2) Về Bữa ăn Bẻ Bánh của Chúa Phục Sinh:
 

Đức Giê-su đã chuẩn bị cho các môn đệ một bếp than hồng để sưởi ấm và một bữa sáng để được no lòng qua lời nói: "Anh em đến mà ăn”. Bữa ăn gồm bánh và cá, là hai biểu tượng của bí tích Thánh Thề. Như vậy:“Mẻ cá lạ lùng” và "bữa ăn của Chúa” trong Tin Mừng hôm nay diễn tả hoạt động truyền giáo và bàn tiệc Thánh Thể là hai yếu tố quan trọng luôn đi đôi với nhau:
 

-Mẻ cá lạ lùng cho thấy Hội thánh được mời gọi tiếp tục sứ vụ truyền giáo của Đức Giê-su, là đi loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc (x Mt 28,19-20). Việc loan báo Tin Mừng này cần được bồi dưỡng bằng bữa ăn Bẻ Bánh để gia tăng lòng Tin Cậy Mến là điều kiện để chu tòan sứ vụ.

 

i-a đã loan báo sẽ được Đức Chúa thiết đãi muôn dân (x Is 25,6-9). Đức Giê-su cũng đã hứa với các môn đệ: “Thầy sẽ trao Vương Quốc cho anh em, như Cha Thầy đã trao cho Thầy, để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trong Vương Quốc của Thầy…” (Lc 22,30), và Người cũng cho biết: “Chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ” (Lc 12,37).
 

3) Quyền mục tử của Phê-rô dựa trên lòng tin và lòng mến:
 

- Tin Mừng Mát-thêu và Lu-ca cho thấy quyền tối thượng của Phê-rô được Đức Giê-su trao ban cho ông sau khi ông tuyên xưng đức Tin “Đức Giê-su là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống”(Mt 16,16). Đức Giê-su đã chúc phúc cho ông và đặt ông làm đá tảng đức Tin. Người hứa sẽ xây Hội Thánh của Người trên đức Tin của Phê-rô. Người cũng trao cho ông chìa khóa Nước Trời với quyền cầm buộc và tháo cời (x Mt 16,19). Đức Giê-su cũng truyền cho Phê-rô nhiệm vụ củng cố đức Tin cho các anh em: “Thầy đã cầu nguyện cho anh để anh khỏi mất lòng tin. Phần anh, một khi đã trở lại, hãy làm cho anh em của mình nên vững mạnh” (Lc 22,32).
 

- Còn Tin Mừng Gio-an lại cho thấy Chúa Phục Sinh đã trao quyền tối thượng cho ông Phê-rô dựa trên “lòng mến” của ông (x Ga 21,15-17). Người đòi Phê-rô phải mến Người hơn anh em để được trao quyền mục tử chăn dắt đàn chiên của Người và sẵn sàng thí mạng vì đàn chiên ấy (x Ga 10,11-15).
 

4) Lòng mến đối với người nghèo của Đức Tân Gíao Hòang Phan-xi-cô:
 

- Bài giảng lễ thánh Giu-se (19/03/2013) trong nghi thức đăng quang Đức Tân Giáo Hòang tại Rô-ma vừa qua, Đức Phan-xi-cô đã nói về quyền tối thượng của Phê-rô thể hiện qua vai trò phục vụ Hội Thánh noi gương Đức Giê-su. Ý hướng này được thấy rõ ở nơi tên gọi ngày lễ Đăng Quang là lễ Khởi Đầu Sứ Vụ Mục Tử của Phê-rô. Qua đó Đức Thánh Cha muốn cởi bỏ chiếc áo Giáo Hoàng để mặc lấy chiếc áo Mục Tử hầu gần gũi và ân cần phục vụ mọi người, nhất là những người nghèo, phận nhỏ và bị bỏ rơi, những người bị lọai ra bên lề xã hội. Vì thế Đức Thánh Cha đã được dân chúng đồng hương ca tụng khi gọi ngài là "Giáo Hoàng khu ổ chuột của chúng tôi”.

- Từ kinh nghiệm của một vị mục tử ở Ác-hen-ti-na Nam Mỹ, Đức Thánh Cha biết rất rõ việc phục vụ những người nghèo theo mẫu gương của Đức Giê-su không phải dễ dàng, đôi khi gặp phải những bất lợi cho bản thân và công việc, nguy hiểm cả đến tính mạng của mình. Vì thế, những người mục tử đích thật như lòng Chúa mong ước cần chấp nhận bước đi trên con đường thập giá, con đường mà Đức Giê-su đã chọn để ôm mọi người vào vòng tay thương yêu của Người.

5) Làm chứng cho Chúa hôm nay là thực thi lòng mến: Dấu hiệu của người môn đệ đích thực của Chúa Giê-su hôm nay là: sống đức Tin bằng lời cầu nguyện (đức Cậy) và bằng thái độ năng nghĩ đến người khác (đức Mến): Khiêm nhường phục vụ, chia sẻ cơm áo, an ủi giúp đỡ người bên cạnh, đặc biệt những người đau khổ bệnh tật và bất hạnh... Mỗi tín hữu quyết tâm mỗi ngày đọc và thực hành một việc bác ái cụ thể theo lời kinh “Thương người” và “Kinh hoà bình” của thánh Phan-xi-cô...
 

4. THẢO LUẬN: 1) Anh em lương dân thường hay phê phán lối sống của các tín hữu chúng ta về điểm nào ? 2) Tuần này bạn sẽ làm gì cụ thể để làm chứng cho Chúa Giê-su?
 

5. CẦU NGUYỆN:

- LẠY CHÚA GIÊ-SU PHỤC SINH. Lúc chúng con đi tìm Chúa trong nước mắt sầu thương, xin hãy âu yếm gọi tên chúng con, như Chúa đã gọi tên bà Ma-ri-a Mác-đa-la khi bà đứng khóc bên mồ trống.
 

Lúc chúng con chán nản và muốn buông xuôi trở về con đường cũ tội lỗi, xin hãy cùng đi với chúng con trên những nẻo đường dài, như Chúa đã đi với hai môn đệ về làng em-mau.
 

Lúc chúng con đóng kín cửa lòng vì sợ hãi, xin Chúa hãy ngự đến đứng giữa chúc bình an cho chúng con, như Chúa đã đến và trấn an các tông đồ đang khiếp nhược sợ hãi vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần.
 

Lúc chúng con cố chấp làm theo ý riêng và ngày một xa lìa anh em, xin hãy biến đổi lòng trí chúng con, như Chúa đã không bỏ mặc ông Tô-ma cứng lòng tin về mầu nhiệm Chúa đã từ cõi chết  sống lại.
 

Lúc chúng con vất vả thâu đêm mà không đạt được kết quả nào, xin hãy dẫn đường chỉ lối giúp chúng con trong thánh lễ như Chúa đã làm lễ Bẻ Bánh cho các Tông đồ trong Tin mừng hôm nay.
 

- LẠY CHÚA GIÊ-SU. Xin tỏ cho chúng con nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong Hội thánh và nơi tha nhân. Xin cho chúng con luôn xác tín rằng: Chúa vẫn đang hiện diện, đang đến với chúng con, đang ở bên chúng con và đang ở trong mỗi người chúng con. Chúa vẫn đang thổi hơi ban Thần Khí cho chúng con, để giúp chúng con chu toàn sứ vụ “được sai đi loan báo Tin mừng Phục Sinh cho mọi người”.
 

X) HIỆP CÙNG MẸ MA-RI-A.- Đ) XIN CHÚA NHẬM LỜI CHÚNG CON

LM ĐAN VINH

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23302

Thursday, 25/04/2019 17:46

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk