Water writing paper, If I Were President Writing Paper, Essay Writing On My Father, How To Find Phd Thesis, Great depression essays, newsletter writing service, why do we have to write essays, Help Writing A Comparison And Contrast Essay, shoreham academy homework, What Is Critical Thinking Essay

LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

VUI HỌC THÁNH KINH
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tin Mừng thánh Gioan 19,31-37

 
I. TIN MỪNG

31 Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống.32 Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su.33 Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người.34 Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.35 Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực; và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin.36 Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của Người sẽ bị đánh giập.37 Lại có lời Kinh Thánh khác: Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu.


31 Now since it was preparation day, in order that the bodies might not remain on the cross on the sabbath, for the sabbath day of that week was a solemn one, the Jews asked Pilate that their legs be broken and they be taken down.
32 So the soldiers came and broke the legs of the first and then of the other one who was crucified with Jesus.
33 But when they came to Jesus and saw that he was already dead, they did not break his legs,34 15 but one soldier thrust his lance into his side, and immediately blood and water flowed out.
35 An eyewitness has testified, and his testimony is true; he knows 16 that he is speaking the truth, so that you also may (come to) believe.
36 For this happened so that the scripture passage might be fulfilled: "Not a bone of it will be broken."
37 And again another passage says: "They will look upon him whom they have pierced."


I. HÌNH TÔ MÀU
 
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 19,34

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
II. TRẮC NGHIỆM

01. Những người Do thái xin ai cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh? (Mc 14, 31)
a. Ông Philatô
b. Ông Giôxếp
c. Vua Hêrôđê
d. Ông Nicôđêmô


02. Đây là thứ đã đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu? (Mc 14,34)
a. Gươm
b. Giáo
c. Búa
d. Mũi tên


03. Khi đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu, người ta thấy gì? (Mc 14, 34)
a. Máu và nước chảy ra.
b. Một dòng máu đỏ chảy ra.
c. Mạch nước vọt ra.
d. Cả a, b và c đúng.


04. Các điều xảy ra cho Đức Giêsu để ứng nghiệm điều gì? (Mc 14, 35)
a. Kinh Thánh.
b. Lời ông Môsê.
c. Lời ông Ápraham.
d. Cả a, b và c đúng.


05. Các điều xảy ra cho Đức Giêsu để ứng nghiệm lời Kinh Thánh nào? (Mc 14,35)
a. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu.
b. Người sẽ được gọi là Nazareth.
c. Áo xống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn.
d. Người bị liệt vào hạng phạm pháp.III. Ô CHỮ
vhtk
Những gợi ý
01. Những người Do thái xin ai cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh? (Mc 14,31)
02. Những người lính đánh giập cái gì của những người bị đóng đinh? (Mc 14,29)
03. Đây là thứ đã đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu? (Mc 14,34)
04. Khi đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu, người ta thấy gì chảy ra? (Mc 14, 34)
05. Ngọn giáo đã đâm vào phần cơ thể nào của Đức Giêsu? (Mc 14,34)
06. Các điều xảy ra cho Đức Giêsu để ứng nghiệm điều gì? (Mc 14,35)
07. Người Do thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày gì? (Mc 14,31)
08. Khi đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu, người ta thấy gì chảy ra? (Mc 14, 34)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu."
Tin Mừng thánh Gioan 19,37
 
Lời giải đáp
VUI HỌC LỜI CHÚA
LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Tin Mừng thánh Gioan 19,31-37

 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu bị đâm
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 19,34
"Một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người.
Tức thì, máu cùng nước chảy ra."

II. Lời giải đáp TRẮC NGHIỆM
01. a. Ông Philatô (Mc 14, 31)
02. b. Giáo (Mc 14,34)
03. a. Máu và nước chảy ra (Mc 14, 34)
04. a. Kinh Thánh (Mc 14, 35)
05. a. Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. (Mc 14,35)

III. Lời giải đáp Ô CHỮ
01. Ông Philatô (Mc 14,31)
02. Ống chân (Mc 14,29)
03. Giáo (Mc 14,34)
04. Nước (Mc 14,34)
05. Cạnh sườn (Mc 14, 4)
06. Kinh Thánh (Mc 14,35)
07. Sa bát (Mc 14,31)
08. Máu (Mc 14,34)

Hàng dọc : Thánh Tâm
NGUYỄN THÁI HÙNG

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23059

Sunday, 21/10/2018 17:00

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk