FX. Nguyễn Ngọc Hoàng

FX. Nguyễn Ngọc Hoàng

 

Ngày sinh: 30.3.1959

Nơi sinh:

Thụ phong Linh mục: 12.3.1998

Chức vụ: Linh mục Quản xứ

Địa chỉ: Giáo xứ Châu Ninh, GP.BMT

Điện thoại:  0905 702 992

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print