Phạm Sĩ Sứ

Phạm Sĩ Sứ

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Bác Ái, GP.BMT (Giáo điểm Đăk Găn)

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Phu nhân:

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print