GB. Nguyễn Trực (Rip)

 

GB. Nguyễn Trực (Rip)

 

Tên khác: Nguyễn Trực Minh

Ngày sinh: 24.12.1958

Nơi sinh:

Về Nhà Cha ngày: 04.4.1989

An nghỉ tại Hoa Viên Đất Thánh Giáo xứ Vinh Quang

Địa chỉ: Hà Lan B - Ban Mê Thuột

 

Phu nhân:

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print