GB. Nguyễn Xuân Huề (Rip)

GB. Nguyễn Xuân Huề (Rip)

 

Ngày sinh: 28.8.1958

Nơi sinh:

Về Nhà Cha ngày: 22.10.1970

Nghề nghiệp:

Địa chỉ:

Điện thoại: 

Email:

Website:

 

Phu nhân:

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Truyền Tin

 Print