Giuse Trần Minh Dũng

Giuse Trần Minh Dũng

 

Ngày sinh: 01.12.1961

Nơi sinh:

Nghề nghiệp: Nông

Địa chỉ: 318 đường E, Châu Sơn

Điện thoại:  0166.988.6360

Email:

 

Phu nhân: Maria Vũ Thị Minh Hòa

 

Ngày sinh: 20.3.1963

Nơi sinh:

Nghề nghiệp: Nông

Điện thoại:  0975.977.031

Email:

 

Tên các con: 

- Trần Thị Phượng Vĩ

- Trần Thị Huyền Trân

- Trần Võ Trường Giang

- Trần Võ Giang San

- Trần Võ Tiến Đạt

 

 

Giới thiệu thêm: 

 

- Lớp Phanxicô

 

 Print