Nguyễn Thanh Hảo

Nguyễn Thanh Hảo

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Địa chỉ: Giáo xứ Vinh Đức, GP.BMT

Điện thoại: 

Email:

 

Phu nhân:

 

Ngày sinh:

Nơi sinh:

Nghề nghiệp:

Điện thoại: 

Email:

 

Giới thiệu thêm: 

- Lớp Phanxicô

 Print