CON CÚ MÈO VÀ CON CHIM GÁY

CON CÚ MÈO VÀ CON CHIM GÁY

Con cú mèo gặp con chim gáy, chim gáy hỏi: "Bác sắp đi đâu đấy?"

 

Cú mèo nói: Tôi sắp sang ở bên phương đông.

- Tại làm sao lại đi thế?

- Ở đây, người ta nghe tôi kêu, người ta ghét, cho nên tôi phải đi chỗ khác.

best online proofreader, How To Write A Creative Short Story
- Chim gáy nói: Bác có làm thế nào đổi tiếng kêu đi mới được. Chớ không đổi tiếng kêu, thì sang phương đông, người ta nghe tiếng, cũng lại ghét bác thôi, vì nhân tình đâu mà chả thế. Cứ như ý tôi, thì không gì bằng bác phải rụt cổ, thu cánh suốt đời không kêu nữa là hơn".

THUYẾT UYỂN 

GIẢI NGHĨA

- Cú mèo: loài chim dữ, mắt như mắt mèo, đêm đi bắt các chim nhỏ và chuột để ăn.

- Chim gáy: chính chữ là loài chim gáy đầu nhỏ đuôi ngắn mà cánh dài.

- Nhân tình: cái tình yêu ghét chung của loài người

NHỜI BÀN

Customized Writing, Custom College Papers
Cú kêu ra ma, cú ở phương tây, kêu người ta ghét, lấy gạch, ngói, mảnh sành ném. Cú tưởng sang ở phương đông, thì người ta ưa được, nhưng nếu tiếng kêu vẫn cứ như cũ, thì người phương đông tẩt cũng ghét chẳng khác gi người phương tây. Nếu cứ muốn người yêu, thì một là phải đổi chỗ ở mà được. Bài này cốt ý nói người ác, thì đi đến đâu ai cũng ghét không đâu người ta dùng. Muốn cho người yêu, thì phải cải ác, vi thiện, làm cho người ta đáng yêu mới được.

CON CÒ VÀ CON TRAI

Nước Triệu toan đánh nước Yên. Tô Tần, vua nước Yên, sang nói với vua nước Triệu là Huệ Vương rằng:

Homework Chat Room, Essay Writer Website
"Vừa rồi tôi đi qua trên bờ sông Dịch Thuỷ, tôi trông thấy con trai đang há miệng phơi mình ở trên bãi, có con cò đâu đến, mổ ngay vào thịt trai. Trai liền ngậm miệng, cắp chặt lấy mỏ cò. Cò nói: "Hôm nay không mưa, ngày mai không mưa, thế nào trai cũng phải chết. - Trai nói: Hôm nay không rút được mỏ, ngày mai không rút được mỏ, thế nào cò cũng phải chết". Hai bên găng nhau, chẳng ai chịu ai. Bỗng đâu có người đánh cá đi qua, trông thây, chộp được cả trai lẫn cò... Nay mà nước Triệu đem quân sang đánh nước Yên, nước Yên tất phải chống lại. Hai bên đánh nhau lâu, hại người, tốn của, chắc là suy yếu cả. Tôi e nước Tẩn thừa cơ ấy, đem quân chụp cả hai nước như người đánh cá chụp cả trai lẫn cò, thì lúc bấy giờ hối cũng không kịp. Dám xin nhà vua thử nghĩ kỹ lại xem".

Huệ Vương cho là nói phải, bèn đình việc đánh Yên.

CHIẾN QUỐC SÁCH

GIẢI NGHĨA

- Triệu : một nước thời Chiến quốc ở vào tỉnh Trực Lệ và Sơn Tây bây giờ

- Yên. (xem bài số 45)

- Dịch Thủy: tên một con sông qua Trực Lệ

- Tần: nước mạnh đời Chiến quốc ở vào địa phận Thiểm Tây bây giờ.

- Thừa cơ: nhân dịp tốt.

- Hối : ân hận, ăn năn, khi mình đã nghĩ hay làm một việc gì không phải.

- Đình: thôi không làm việc gì nữa.

Custom Essays Writing Service, Buy A Term Paper Online
- Chiến quốc sách: bộ sách còn gọi là Trường đoản thư của Lưu Hướng đời Hán làm, ghi chép những việc về đời Chiến quốc.

NHỜI BÀN

Customwriting, Dissertation Service Uk
Trai, có vì găng nhau mà hai con cùng bị hại trong tay người đánh cá. Cái bài “Bạng duật tương tri, ngư ông đắc lợi" này cũng như nhiều bài trong các sách: "Con sò và hai người tranh nhau", "Con khỉ chia phó mát cho hai con mèo"... Đều có ý khuyên người ta không nên tranh giành chọi lẫn nhau. Hai nước tranh nhau, thì hao người, tốn của, tai hại đã đành. Hai người tranh nhau, thì tất sinh ra kiện cáo. Mà “võ phúc đáo tụng đình", thua được chưa biết thế nào, hãy biết có bao nhiêu thầy kiện, thầy cò, những phường tham nhũng ở giữa thừa cơ, dòm dỏ để cầu lợi, rất thiệt hại cho cả hai bên. Vậy ta chẳng nên găng nhau, chống nhau làm gì. Nhỏ thì tốn tiền, nhớn thì hại nhà, nhớn nữa thì hại nước. Ta phải lấy câu “Dĩ hoà vi quí" mà cư xử, nhún nhường nhau là hơn.

HỒ MƯỢN OAI HỔ

Vua Tuyên Vương làm vua cả nước Sở. Chiêu Hề Tuất chỉ là một người bày tôi vua Tuyên Vương. Thê mà người phương bắc ai nghe thấy nói Chiêu Hề Tuất cũng phải kinh sợ. Vua lấy làm lạt một hôm, hỏi quần thần là vì cớ làm sao. Không ai giả nhời nổi. Chỉ có Giang Nhất thưa được rằng:

"Con hổ hay bắt các giống thú để ăn thịt. Một hôm bắt được con hổ. Hổ bảo: "Liệu đó! Chớ có động chạm đến ta mà chết ngay bây giờ. Ta là Giòi sai xuống, cầm quyền coi hết cả bách thú. Ngươi mà ăn thịt ta, là người trái mệnh giời, hại đến thân ngay lập tức... Không tin, thử để ta đi trước, ngươi theo hầu sau, xem có con thú nào trông thây ta mà lại không sợ hãi tìm đường trốn cho mau không!" Hổ cho hồ là nói thật, bèn theo hồ đi. Quả nhiên bách thú trông thấy đều sợ mà chạy cả. Hổ vẩn không biết rằng bách thú sợ mình mà chạy, cứ tưởng là sợ hồ. Nay nhà vua nước mạnh, quân nhiều mà vua giao cả quyền thế cho Chiêu Hề Tuất, người phương bắc sợ Hề Tuất, nhưng kỳ thực là sợ vua cũng như bách thú sợ hổ vậy".

CHIỀN QUỐC SÁCH

GtÀI NGHĨA

- HỔ: loài vật rừng bụng thon, tai dài, mõm nhọn, đuôi xù hay bắt gà vịt ặn và có tiếng lả con vật tai quái, giảo hoạt. Xưa nay nhiều người dịch hồ là cáo.

- Sở: (xem bài số 9).

- Người phương bắc: chĩ người ở phía bắc nước Sở bấy giờ.

- Quẩn thẩn: các quan.

- Bách thú: bách: một trăm, chỉ tất cả các thú vật.

- Mệnh giời: đây là lệnh giời sai xuống làm một việc gì.

- Quyền thế: quyền sức, thần thế, cài đạp được người ta.

NHỜI BÀN

Bài này cũng như bài ngụ ngôn "Lừa đội lốt sư tử' cốt ý nói những kẻ thần hạ mượn quyển thế người trên để hẩng hách, doạ nạt người ta. Nhưng nấu người ta không biết, thỉ người ta còn sợ, chứ khi "hổ mà nghĩ ra, lừa mà thò tai", thì chẳng những người ta đem lòng khinh bỉ, mà người ta còn làm cho đê nhục để báo lại.

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23153

Wednesday, 19/12/2018 06:40

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk