CÁCH ĐÂM HỐ

79. CÁCH ĐÂM HỐ

Hai con hổ đang ăn thịt một con trâu. Biện Trang muốn ra đâm hổ. Có thằng trẻ con bảo rằng:

How To Write An A Research Paper
"Hãy hượm, ông ạ. Hổ là giống tàn bạo, trâu là mồi ngon ngọt. Bây giờ hai con hổ đang cùng ăn một con trâu, thấy thịt trâu ngon, tất tranh nhau, đánh nhau. Đánh nhau, thì hổ nhỏ chết mất mà hổ nhớn cũng bị thương. Ông đợi đến bấy giờ hãy ra, thì có phải chỉ đâm một con, mà rồi được cả hai con không? Như thế, thì chẳng là công dùng có ít mà lợi được nhiều ư?"

Biện Trang cho nhời nói là phải, làm theo y như thế quả nhiên bắt được cả hai con hổ.

GIẢI NGHĨA

what is a problem statement in research proposal
- Biện Trang: người nước Lỗ, thời Xuân Thu, làm quan Đại phu ở ấp Biện, là người khoẻ có tiếng, thường hay đâm được hổ.

- Tàn bạo: ác nghiệt, hung tợn hay làm hại,

- Bị thương: phải dấu hay phải vết đau.

NHỜI BÀN

application essays
Bài này cốt ý dạy ta làm việc gì biết thừa cơ mà làm, thì ít khó nhọc, mà lại dễ thành công. Như Biện Trang đây, bắt hai con hổ ngay, công phu nhiều mà chưa chắc đà được. Đợi nó đánh nhau, một con chết, một con bị thương, thì ra chỉ mất công bắt một con hổ yếu (vì mới bị thương) mà rồi được cả hai con hổ vậy.

80. ÂM NHẠC

doing your homework
Âm là tự lòng người ta mà sinh ra. Lòng người có cảm giác, mới phát động ra âm. Âm tuy thành ở ngoài miệng, mà thực hoá tự trong lòng.

Taking Notes For Research Paper
Cho nên, nghe âm thanh mà biết được phong tục, xét phong tục mà biết được chí hướng, xem chí hướng mà biết được đạo đức, thịnh, suy, khôn, dại, hay dở, đều hiện ra âm nhạc không giấu được ai. Bởi vậy, cứ lấy âm nhạc mà nghiệm được một nước ra thế nào.

Taking Notes For Research Paper
Đất xấu, thì cây cối ngẳng nghiu; nước đục, thì tôm cá gày còm. Đời suy, thì lễ nghĩa phiền mà âm nhạc dâm. Những âm dâm đãng, tà khúc, những âm trên bộc trong dâu mà dưới dân gian lấy làm thích là nước loạn, mà trên vua chúa lấy làm vui, là đức suy.

Concluding a research paper
Âm nhạc đã không có tiết tấu, không được trang nghiêm, thuần một màu dâm đãng đã xuất ra, thời chỉ cảm được cái lòng dâm đãng tà khúc mà rồi sinh ra bao nhiêu việc tà khúc gian nguy vậy.

Persuasive Essay Gun Control
Cho nên người quân tử để tâm vào đạo mà sửa lấy đức, chính lại đức để làm âm nhạc, hoà nhạc để cho thành thuận, mà nhạc có hoà, thì mới chỉnh đốn được mọi việc.

TUÂN TỬ

GIẢI NGHĨA

- Cảm giác: thấm thía, phát động và hiểu biết.

- Phát động; nẩy, hiện ra.

Personal College Essays
- Phong tục: những cái người trên làm cho người dưới bắt chước gọi là phong; thói quen kẻ dưới tập nhiễm nhau gọi là tục.

- Chí hướng: lòng thích muốn việc gì.

- Đạo đức: cách ăn ở hợp với cương thường, nhẽ phải.

- Thịnh, suy: thịnh: hay hơn mãi lên; suy: kém dần đi.

- Nghiệm: ngẫm xem mà biết.

- Phiền: nhiễu quá.

- Dâm đãng, tà khúc: giai gái chơi bời, nghĩ sằng làm bậy.

Can Money Buy Happiness Essay
- Trên bộc trong dâu: dịch ở bốn chữ: tang trung bộc thượng, nghĩa là trên bờ sông Bộc, ở trong bãi dâu, hai nơi này là chỗ giai gái chờ hẹn nhau.

- Loạn: rối lên, không được bình yên.

- Tiết tấu: điệu âm nhạc lúc mau, lúc khoan, lúc chìm, lúc bổng.

- Trang nghiêm: đứng đắn, có vẻ oai vệ.

- Gian nguy: khốn khó nguy vong.

- Thành thuận: cảnh nào ra cảnh ấy, trên dưới có trật tự.

- Chỉnh đốn: thu xếp cho ngay ngắn.

NHỜI BÀN

Nếu xem âm nhạc một nước, mà biết được nước ấy là thế nào, thì đủ biết âm nhạc có một cái quan hệ rất mật thiết với sự tồn, vong, thịnh, suy của một nước. Ôi! Âm nhạc của nước ta hiện nay thế nào? có nhiều người, nếu không chê rằng ai oán chi ám, Trịnh, vệ chi thanh, thì cũng không cho được rằng có cải vẻ húng dũng, cái khí cao xa ở trong ấy. Tiếc rằng người đánh đàn, kéo nhị thì nhiều, nhưng quanh đi, quẩn lại chỉ Lưu thuỷ với Nam ai, còn người thực am hiểu âm luật, có thể cải lương được âm nhạc chưa có mấy. Ước gì những bậc có cái tài nghệ âm nhạc bằng lưu tâm đến, làm cho cái âm nhạc sầu não, ẻo lả kia được chỉnh đốn phấn chấn mãi ra, thì thực là bậc "quân tử' có công to đối với cả nước vậy.

80. TRI VÀ NHÂN

Thầy Tử Lộ yết kiến đức Khổng Tử.

- Đức Khổng Tử hỏi: "Thế nào là người tri? Thế nào là người nhân?

- Thầy Tử Lộ thưa: Người tri là người làm thế nào để cho người ta biết mình; người nhân là người làm thế nào để cho người ta yêu mình.

- Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn".

Thầy Tử Lộ ra, thầy Tử cống vào, Đức Khổng Tử lại hỏi người tri, người nhân là thế nào.

- Thầy Tử Cống thưa: "Người tri là người biết người; người nhân là người yêu người.

- Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy, cũng khá gọi là người có học vấn".

Thầy Tử Cống ra, thầy Nhan Hồi vào, đức Khổng Tử lại đem tri, nhân ra hỏi.

- Thầy Nhan Hồi thưa: Người tri là người tự biết mình; người nhân là người tự yêu mình.

- Đức Khổng Tử bảo: Nhà ngươi nói như vậy đáng gọi là bậc sĩ quân tử.”

GIA NGỮ

GIẢI NGHĨA

- Tử Lộ: học trò giỏi đức Khổng Tử có tiếng về khoa chính sự.

- Yết kiến: đến thăm, hầu người trên,

- Học vấn: học để cho biết nhiều, hỏi (vấn) để cho tinh.

- Tử Cống: học trò giỏi đức Khổng Tử có tiếng về khoa ngôn ngữ.

- Nhan Hồi: học trò giỏi nhất đức Khổng Tử có tiếng về khoa đức hạnh.

- Sĩ quân tử: bậc người thượng lưu trong xã hội, có đức hạnh, có học vấn, có kiến thức.

NHỜI BÀN

Cũng một chữ Tri, một chữ Nhân mà ba người đáp mỗi người một khác. Không phải là tri với nhân có lắm nghĩa, thay đổi khác nhau, đó là tuỳ theo cái trình độ học vấn, kiến thức của mỗi người, mà tư tưởng thuyết minh có phần hơn, kém nhau.

- Thầy Tử Lộ đáp như thế là người vụ ngoại, chỉ cầu cho người ta biết mình, yêu mình mà thôi.

- Thầy Tử cống đáp như thế là người quên mình, chỉ biết người, yêu người mà thôi. So với thầy Tử Lộ thi cao hơn mật bậc.

- Song chưa bằng thầy Nhan Hồi học như thế mới là học vị kỷ, nghĩa là để tự biết mình và yêu mình trước, rồi mới suy rộng ra đến biết người, yêu người.

- Biết mình, yêu mình, không phải là có lòng tư kỷ hẹp hòi. Có biết mình, thì mới tu tỉnh được tâm thân, cải quá, thiên thiện mà nên người hay, người khá, tức cũng như câu: "Connaistoi toimẻme“ của Tô Lạp Thị. Có yêu mình, thì mới biết trọng tư cách của mình, quí phẩm giá của mình rồi mới ra đến thân thân, nhân dân, ái vật, trái hẳn với câu tục ngữ Pháp: *Charité bien ordonnée commence par soimême'.

theo Cổ học Tinh hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23222

Monday, 18/02/2019 10:55

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk