HẾT LÒNG VÌ NƯỚC

82. HẾT LÒNG VÌ NƯỚC

americanism essay
Vua Bình Vương nước Sở nghe lời gièm pha, giết chết đại tướngNgũ Xa. Ngũ Thượng là con cả Ngũ Xa cũng bị hại. Người con thứ là Ngũ Viên, bèn bỏ nước Sở, sang làm tướng nước Ngô. Trước khi đi, có đến từ giã một người bạn đang làm quan Đại phu tên là Thân Bao Tư mà bảo rằng:

 

- Ba năm nữa, nước Sở không mất, thời tôi không gặp mặt bác nữa.

Thân Bao Tư nói:

- Bác làm mất nước Sở, thì tôi tất phải giữ cho nước Sở còn.

Ba năm sau, Ngũ Viên đem quân Ngô về đánh Sở. Vua Chiêu Vương nối ngôi cho Bình Vương thua chạy, phải trốn vào trong núi.

Thân Bao Tư đang ở trong núi, nghe nói Ngũ Viên cường bạo, bèn sang cầu cứu nước Tần, tâu cùng vua Tần rằng:

Content of term paper
- Nước Ngô vô đạo, quân khoẻ, người nhiều, sắp đánh cả thiên hạ, bây giờ mới bắt đầu đánh một nước Sở tôi trước. Vua nước tôi, phải chạy trốn, hiện nay ở Vân Mộng, sai tôi đến cáo cấp với thượng quốc.

Vua nước Tần là Ai Công bảo:

- Ừ! để rồi ta liệu. Nhà ngươi hãy ra nghỉ ngoài sứ quán.

Thân Bao Tư nói:

- Vua nước tôi bây giờ đang khốn đốn, phận bày tôi đâu dám ăn nằm yên một chỗ.

Nói đoạn, cứ đứng ở giữa sân khóc lóc thảm thiết suốt bảy ngày đêm.

Writing Methodology For Research Proposal
Ai Công thấy vậy nói rằng: "Một nước có người bày tôi như thế, ta không cứu cũng không đành". Rồi đem quân sang cứu nước Sở.

Quân Ngô nghe thấy tin, vội phải rút quân về.

uk essay writing company
Nước Sở nhờ thế mà không mất, vua Chiêu Vương lại lên ngôi, cho tìm Thân Bao Tư để thưởng công; thì không thấy đâu cả. Thân Bao Tư đã lánh đâu rồi.

Trước khi đi lánh, Thân Bao Tư có nói rằng:

Help Writing Thesis
- Mượn quân, yên nước không phải là vị thân, cứu cấp, trừ hại không phải là vị danh. Bây giờ nước đã định rồi, thì ta còn cầu gì nữa?

THUYẾT UYỂN

GIẢI NGHĨA

- Sở: {xem bài số 9).

- Đại tướng: một chức quan to nhất.

- Ngũ Xa: người nước Sở thời Xuân Thu, thờ vua Bình Vương vì can vua mà phải giết.

- Ngũ Thượng: con cả Ngũ Xa, cha bị nạn, đi theo cha rồi cũng bị hại.

- Ngũ Viên: tức là Ngũ Tử Tư con thứ Ngũ Xa, trốn chạy sang Ngô để mưu phục thù cho cha.

- Thân Bao Tư: người thời Xuân Thu làm quan Đại phu thờ vua Bình Vương nước sở và chơi thân với Ngũ Viên.

- Cường bạo: ương ngạnh tai ác.

- Võ đạo: ngang ngược không theo lẽ phải.

- Thiên hạ: (xem bài số 56).

- Cáo cấp: báo cho biết có sự cần cấp.

- Thượng quốc; tiếng gọi tôn một nước ngoài.

NHỜI BÀN

Buy College Papers
Ngũ Viên vì cha bị giết oan mà quyết chí muốn hại vua, làm cho vua mất nước, là trọng chữ Hiếu hơn chữ Trung, có phần đáng khen, cũng có phần nên chê. Thân Bao Tư muốn cứu nước chỉ lấy nước mắt, tiếng khóc mà nên công, thực không phải là người có tài, nhưng lúc kế cùng lực kiệt, mà uyển chuyển được người không có ý giúp cũng phải giúp, thế là có bụng rất trung, yêu vua, yêu nước vậy. Lại đáng khen hơn nữa là công to mà không lấy thưởng. Việc nghĩa phải làm là làm cho cả nước chớ có cầu cạnh gì riêng cho một mình mình?

83. MÃ VIỆN

Comparison essay thesis
Mã Viện mồ côi từ thuở nhỏ, tình cảnh rất nghèo khổ mà thật là người có đại chí. Thường khi nói truyện với người ta rằng:

"Làm tài giai lúc cùng khổ, chí càng phải bền; khi tuổi tác khí càng phải hăng".

i need to write an essay
Mã Viện ra công, ra sức cày cấy chăm nuôi không bao lâu giàu có hàng ức triệu. Mà hình như chưa được phỉ chí, thường nói với người ta rằng:

research paper helper
"Phàm làm nên giàu, mà có biết đem của thí chẩn cho ngưòi khốn cùng, thì mới là quý. Bằng không, thì chỉ là làm tôi tớ đồng tiền, suốt đời canh giữ, chớ có ích gì!"

Buy Papers For College
Sau Mã Viện đem hết tiền của chẩn cấp cho người nghèo, rồi ra làm quan giúp vua Quang Vũ nhà Hán. Tuổi bấy giờ đã già, mà cứ hay xin đi đánh nam, giẹp bắc. Mỗi khi thắng trận trở về, họ hàng bà con ra chào mừng đón rước, thì Mã Viện nói rằng:

"Làm tài giai, nên chết ở chốn biên thuỳ, lấy da ngựa bọc thây mà chôn mới là đáng trọng. Chớ ốm nằm xó giường, chết ở trong tay lũ trẻ nâng đỡ, thì có hay gì!"

HÁN SỬ

GIẢI NGHĨA

- Mã Viện: người đời nhà Đông Hán sau được phong làm Phục Ba tướng quân.

- Đại chí: chí cả, làm được những công việc to.

- Thí chẩn: đem tiền của chu cấp cho kẻ nghèo khổ.

- Khốn cùng: khổ sở không còn có gì nữa.

- Quang Vũ: vua nhà Đông Hán (25-56 s. Th ch).

- Hán: đây là Đông Hán (25-194 s. Th. ch.)

- Biên thuỳ: chỗ hai nước giáp giới nhau.

NHỜI BÀN

Đối với nước Nam ta, Mã Viện thực là một người cừu địch, đáng ghét. Nhưng ta cũng không nên, vì ghét, mà không biết đến cái hay của người.

- Như Mã Viện mồ côi nghèo khổ mà làm nên giàu có, là người có chí đáng khen.

- Giàu có mà biết dùng của, đem của cấp cho kẻ nghèo, lại là người có chí đáng trọng.

- Có tuổi mà vẫn đem thân ra chốn chiến trường để tận trung báo quốc, lại là một người có chí đáng phục, không phụ cái tiếng anh hùng "quắc thước". Một người cùng khổ yếu đuối mà làm nên phú quí, lúc phú quí lại hiểu được cái nghĩa phú quí nên làm thế nào thực chẳng đáng làm gương cho cả mọi người ru!

84. BỌ NGỰA CHỐNG XE

Một hôm, Trang Công nước Tề xa giá đi săn. Xe ra khỏi thành, đi trên đường cái, có con bọ ngựa, cứ đứng giữa đường, chực chống lại với cái xe. Tả, hửu thấy thế, kêu lên rằng: "Chết! chết!" Trang Công nghe tiếng, tưởng sự gì nguy hiểm, vội vàng bắt dừng xe lại hỏi. Tả, hữu thưa:

"Có con bọ ngựa thấy xe sắp đến, không tránh, lại giơ càng lên muốn chống lại. Giống bọ ngựa quái lạ, chỉ biết tiến lên, chớ không biết thoái, không chịu lượng sức mình khoẻ hay yếu, hễ gặp cừu địch, thì xem thường, xem khinh, cứ lập tức xông vào đánh. Xin cứ để cho xe đi, xem bọ ngựa sống hay chết thế nào.

Trang Công nói: Hãy khoan. Giống bọ ngựa thế mà đáng kính. Giả sử bây giờ có một người bị kẻ tàn bạo hà hiếp, không ngại gian nan, không sợ nguy hiểm, nhất quyết chỉ tiến lên, chọi vói cường địch, chết cũng không thoái tị thì chẳng đáng nên tôn kính lắm ư!"

Nói đoạn, Trang Công bảo tránh xe đi sang một bên.

Từ hôm đó, bọn tướng sĩ Trang Công nghe thấy câu chuyện, khi phải đi đánh giặc đâu, là liều chết tiến lên, chớ không chịu không bằng con bọ ngựa.

HÀN THI NGOẠI TRUYỆN

GIẢI NGHĨA

- Xa giá: xe vua đi.

- Tả hữu: bên phải bên trái, đây nói các quan theo hầu ở bên vua.

- Nguy hiểm: nguy cấp, hiểm nghèo, nói cái gì có thể hại đến mình được.

- Lượng: đo đắn, cân nhắc để biết tài, sức của mình hay của người.

- Cừu địch: quân thù nghịch làm hại mình.

- Tàn bạo: phá hại, hung ác.

- Hà hiếp: đè, bắt ức.

- Gian nan: khó nhọc khổ ải.

- Nhất quyết: khăng khăng một mực nhất định như thế.

- Cường địch: quân giặc mạnh.

- Thoái tị: lùi lại, lánh đi.

- Nói đoạn: nói xong câu chuyện.

- Tướng sĩ: quan quân.

NHỜI BÀN

Có kẻ cừu địch trước mặt, không biết tượng sức người ta yếu hay khoẻ thế nào, cứ liều xông vào chọi, có khi như trứng chọi với đá, nồi đất chọi với nồi đồng, thì cũng là khờ dại đáng tiếc. Tuy vậy, có kẻ hà hiếp mình thậm tệ, mà mình còn đủ chí khí muốn chống lại, thế tà mình còn hiểu được cái lẽ tự vệ, có bản năng thủ thân. Nhất là mình lại quả quyết phấn chấn tiến tên, không chịu mềm nhũn lùi lại, thế là còn có chút dũng khí đáng khen. Ôi ! Giống bọ ngựa là giống sâu bọ còn biết thế, huống chi là giống người ta là bậc tinh anh lại chịu kém bọ ngựa hay sao! Trang Công thực là khéo biết dạy, mà tướng sĩ Trang Công thực là biết nghe ra vậy.

Theo Cổ học Tinh hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23267

Sunday, 24/03/2019 18:12

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk