ỨNG ĐỐI LINH LỢI

85. ỨNG ĐỐI LINH LỢI

Thiệu là con vua Nguyên Đế nhà Tấn, lúc nhỏ đã cực kỳ thông tuệ.

Một hôm, có sứ thần ở Trường An lại, vua Nguyên Đế hỏi thử rằng: "Trường An gần hay mặt giời gần hơn?"

Thiệu đáp: Trường An gần hơn.

- Tại làm sao?

- Tôi chỉ thấy nói có người ở Trường An lại, chớ chưa từng thấy nói có người ở mặt giời lại đây bao giờ.

Vua nghe câu nói lấy làm lạ.

Cách mấy hôm sau, vua đem câu chuyện kể lại cho quần thần nghe. Nhân Thiệu đứng hầu bên, lại hỏi đùa rằng:

- Trường An gần hay mặt giời gần hơn?

Thiệu đáp: Mặt giời gần hơn.

- Vua ngạc nhiên hỏi: Sao hôm nay lại giả nhời khác hôm nọ như thế?

- Tôi ngửng đầu lên, trông ngay thấy mặt giời, chớ không trông thấy Trường An đâu cả.

Vua nghe lại càng lấy làm lạ.

GIẢI NGHĨA

- Tấn: tên một triều đại bên Tàu (265-449).

- Thiệu: sau nối ngôi Nguyên Đế làm vua gọi tên là vua Minh Đế.

- Sứ thần: một viên quan chịu mệnh vua một xứ nào đem tin tức, hay đến cầu một việc gì với xứ khác.

- Trường An: tên một đô thành cũ bên Tàu, tức là tây bắc huyện Trường An, tỉnh Thiểm Tây bây giờ,

- Thông hoạt: trôi trẩy nhanh nhẹ,

- Ngạc nhiên: thảng thốt lấy làm kinh lạ.

- Ứng đối: giả nhời, thưa lại, cùng nghĩa như đáp lại.

- Linh lợi: mau mắn nhanh trí khôn.

NHỜI BÀN

Writing Dissertation Service, pay you to do my homework
Thiệu đối đáp linh lợi như đây, thực đáng khen là đĩnh ngộ vậy. Khi ai hỏi gì, mà đối đáp được sát lý đã là khó, đã sát lý mà lại mau trí khôn lại càng khó hơn nữa.

86. THỬA GIÀY

online writing assignments, Research Paper On Law Enforcement
Nước Trịnh có kẻ định đi thửa giày, đo chân làm no, rồi để cái no bên chỗ ngồi. Lúc đi chợ, quên không cầm no đi. Đến hàng giày, mới sực nhớ ra, nói rằng: "Thôi quên! Không cầm no đi rổi!" Rồi mải vội chạy về nhà, lấy no. Khi giở lại, thì chợ đã tan, không thửa được giày nữa. Có người thây thế, bảo rằng:

"Sao không đưa chân ra cho người đo có được không?

- Anh ta cãi: Tôi chỉ tin cái no thôi, chớ tôi không tin chân tôi được".

Proposal For Dissertation, research paper about architecture
Ôi! Thửa giày cốt chỉ đi vừa chân là được mà không tin, chỉ tin cái no đo chân, chẳng là câu nệ quá lắm ư! Ở đời những kẻ làm công việc cứ bo bo giữ lối cũ, không biết thế nào là hợp thời thích nghi, thì có khác gì người đi thửa giày chỉ tin no đo chân, mà không tin chính chân mình hay chăng?

HÀN PHI TỬ

GlẢỊ NGHĨA

- Trịnh: (xem bài số 34).

- No: các mẫu đo các chiều dài, ngắn của đồ vật.

- Câu nệ: bo bo giữ chặt, chỉ biết một bề.

- Hợp thời: đúng với cái thói đời chuộng.

- Thích nghi: đến thế mới là phải.

NHỜI BÀN

University Of Virginia Creative Writing, Esl Essay Writing
Ở đời, bao nhiêu chế độ cũ cũng tự con người đặt ra cả. Nếu người ta chỉ bo bo biết có một chế độ cũ ấy, không biết thế nào là người câu nệ mà chịu cái tiếng là hủ bại hay sao! Cho nên đối với cái gì cũ mà hay, ta phải biết cái chủ nghĩa thủ cựu tồn cổ; nhưng đối với cái gì mới mà hay, ta cũng phải biết tập lấy cho quen dần, thì mới có cơ tiến hoá được.

87. CỨU NGƯỜI LÚC NGUY CẤP

Trang Chu nghèo túng sang hỏi vay thóc Ngụy Văn Hầu. Ngụy Văn Hầu nói:

"Tôi có cái ấp, người ta sắp nộp tiền thóc, tôi sẽ cho ông vay ba trăm lạng, ông có bằng lòng không?"

Russian Revolution Essay, Russian Revolution Essay
Trang Chu giận nói: "Khi Chu đến đây, đi giữa đường, nghe có tiếng gọi, ngoảnh lại trông, thì thấy một con cá đang ngắc ngoải trong cái vết bánh xe. Chu này hỏi: Cá ở đây làm gì thế? - Cá đáp: Tôi là Thuỷ thần ở bể bên Đông mắc cạn tại đây, ông có thể cho tôi một bát nước để cứu tôi lúc nguy cấp này không? - Chu này bảo rằng: Để tôi đi qua chơi nước Ngô, nước Việt, rồi tôi lấy nước sông Tây Giang về đón ngươi, ngươi có bằng lòng không? - Cá giận nói: Tôi đang cần đến nước, ông chỉ cho tôi được một ít là tôi sống. Nay ông nói như thế, đợi đến lúc ông về, thì dễ ông đến chỗ hàng cá khô đã thấy tôi đấy rồi".

THUYẾT UYỂN

GIẢI NGHĨA

- Ngụy Văn Hầu: Văn Hầu nước Ngụy. Cứ theo sách Trang Tử tuyết thì là Giám Hà Hầu.

- Ấp: một khu đất xưa vua cho những người có công được hưởng hoa lợi.

- Thuỷ thần: thần ở dưới nước.

- Nguy cấp: sự hiểm nghèo đến ngay lập tức.

- Tây Giang: tức là Sikiang chảy qua Quảng Tây và Quảng Đông bây giờ.

NHỜI BÀN

Bài này có ý dạy khi người ta có việc khẩn cấp, nhờ cậy mình mà mình có thể giúp được, thì nên giúp ngay, chớ để chậm trễ mà về sau có muốn giúp, cũng không giúp được nữa. Như thế, chẳng là phí một cái lòng muốn giúp, để mất một cái dịp làm lành ru!

Theo Cổ học Tinh hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23222

Monday, 18/02/2019 11:36

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk