NGHÈO MÀ KHÔNG OÁN

88. NGHÈO MÀ KHÔNG OÁN

Research Thesis
Tử Dư làm bạn với Tử Tang. Tử Tang rất nghèo. Gặp khi giời mưa luôn mười hôm, Tử Dư nhớ đến bạn, nghĩ bụng rằng: "Tử Tang đến khốn mất!" Mới bọc gạo đem lại cho.

Assignment University
Lúc đến trước cửa, thây Tử Tang đánh đàn, nửa như khóc, nửa như hát, tiếng không ra hơi, giọng thì líu nhíu, lắng tai nghe, như có câu rằng: "Cha ư! Mẹ ư! Gim ư! Người ư!”

Tử Dư bước vào hỏi: "Bác đàn hát như thế là làm sao vậy?

Homework No
- Tử Lang nói: Tôi nghĩ mãi, mà không biết tự đâu đến nông nỗi cùng cực như thế này! Nào có phải cha mẹ tôi muốn cho tôi nghèo khổ đâu? Nào có phải giời đất để cho tôi nghèo riêng một mình đâu? Giời không riêng che, đất không riêng chở một ai. Thực tôi muốn tìm cho biết tự đâu tôi phải chịu cùng cực như thế này, mà không ra. Vậy thì chẳng phải là tại cái mệnh nó xui khiến ra như thế ư!"

TRANG TỬ TUYẾT

GIẢI NGHĨA

- Tử Dư, Tử Tang: hai người đời Xuân Thu tính khoáng đạt, chơi thân với nhau.

- Khốn: cùng khổ quá.

- Cùng cực: khổ đến không còn có cách xoay sở.

University Of Texas Creative Writing
- Trời không riêng...: câu này ý nói trời đất đối với loài người thì coi ai cũng như ai. Như câu nói: Mặt trời sáng cho cả thế giới.

NHỜI BÀN

teaching argumentative essay
Nghèo như Tử Tang, đến đói không có ăn, mà trong lòng không oán cha mẹ, không trách giời đất, chẳng cũng là người cao sĩ ru! Không bù với những kẻ mới nhỡ bước, gọi là hơi nghèo, mà đã vội lên giọng oán trách cả người sống, người chết, giời đẩt, chực những sự muốn làm càn. Còn hỏi tự đâu mà hoá nghèo, nếu đổ cho tại số mệnh như Tử Tang đây, thì cũng hợp với câu phương ngôn: "số giàu của đến nhửng nhưng, số nghèo con mắt tráo trưng vẫn nghèo".

89. THÂN TRỌNG HƠN LÀM VUA

Người nước Việt giết ba đời vua. Con vua đời thứ ba tên là Sưu lo sợ, phải trốn vào ở trong hang.

writing company
Nước Việt thành ra không có vua. Người Việt đi tìm con vua mãi, không thấy. Đến lúc tìm thấy ở trong hang, thì con vua lại không chịu ra. Người Việt một mặt lấy lá ngải hun vào hang một mặt đem xe lại đón. Con vua bất đắc dĩ phải ra. Lúc lên xe, ngửa mặt lên giời, kêu to rằng:

"Ôi làm vua! Ôi làm vua! Ta không muốn làm vua, cũng không được hay sao!"

How to start writing dissertation
Con vua lo như thế, không phải là ghét làm vua, ghét là ghét cái hoạ làm vua. Không muốn làm vua, tức là không chịu lấy cả một nước mà phiền lụy đến thân mình. Thân mình, không muốn phiền lụy, thì khi làm vua, tất không nỡ phiền lụy đến ai. Mà chỉ bởi cái lẽ ấy, người Việt mới cố tôn lên làm vua cho được.

TRANG TỬ

GIẢI NGHĨA

- Ngải: thử cỏ dọc trắng lá xèo, nhà làm thuốc dùng để chườm người có bệnh.

- Bất đắc dĩ: không thể nào đừng được.

- Hoạ: tai vạ.

- Phiền lụy: bận bịu, vướng vít khó chịu.

NHỜI BÀN

affordable care act essay
Làm vua ai không muốn. Thế mà có người đến làm vua cũng không muốn! Không phải là ghét gì làm vua, nhưng ghét rằng làm vua, thường có khi không giữ được toàn tính mệnh. Bài này cốt ý cảnh ngộ những kẻ ham danh, ham lợi để hại đển thân. Cứ theo như ý tác giả, thì chỉ người nào không có chút gì phiền lụy đến thân, mới là không "thương sinh" nghĩa là hại đến đời mình, mà giữ được "toàn sinh" nghĩa là giữ được đời mình cho trọn vẹn.

90. THÂN TRỌNG HƠN THIÊN HẠ

Intro To Research Paper
Nước Hàn, nước Ngụy muốn lấn đất của nhau. Tử Hoa Tử đến ra mắt vua Chiêu Hi nước Ngụy, thấy vua có dáng lo buồn, mới hỏi rằng:

Proofreading Research Paper
"Giá bây giờ, cả bao nhiêu nước họp nhau, đính ước một câu và khắc câu ấy ở trước mặt vua rằng: "Tay trái lấy được thiên hạ, thì hỏng mất tay phải; tay phải lấy được thiên hạ, thì hỏng mất tay trái. Hỏng mất một tay mà lấy được thiên hạ, thế thì nhà vua có bằng lòng lấy thiên hạ hay không?

- Vua Chiêu Hi nói: Như thế ta chẳng lấy thiên hạ làm gì.

- Tử Hoa Tử thưa: Nhà vua nói phải lắm. Cứ xem như thế, hai cánh tay ta trọng hơn cả thiên hạ, thì cái thân ta trọng hơn hai cánh tay ta lại đáng trọng hơn biết là bao! Nước Hàn so với cả thiên hạ bé nhỏ thấm vào đâu! Miếng đất tranh nhau lại so với cả nước Hàn bé nhỏ thấm vào đâu! Thế mà sao chỉ vị lo không tranh được một miếng đất nhỏ ấy, mà nhà vua đến nỗi ủ rột, buồn rầu, mất ăn, mất ngủ, thương sinh quá như vậy?

Vua Chiêu Hi nói: Phải lắm. Người dạy bảo quả nhân cũng nhiều, nhưng chưa từng thấy ai dạy bảo quả nhân được những nhời như thế!.

Tử Hoa Tử bàn như thế mới thực là người biết điều khinh, điều trọng ở đời vậy.

TRANG TỬ

GIẢI NGHĨA

- Hàn: một nước nhớn trong bảy nước thời Chiến quốc.

- Ngụy: cũng một nước nhớn về thời đại ấy.

- Tử Hoa Tử: một nhà học thuyết giỏi nước Ngụy, đời vua Chiêu Hi.

- Đính ước: định và công nhận một điều gì đã thoả thuận với nhau và bắt nhau cùng giữ.

- Thiên hạ: thế giới, khắp cả gầm giời, người Tàu gọi Thiên hạ là chỉ riêng một nước Tàu thôi.

- Thương sinh: hại đến sức khoẻ, đến đời người.

NHỜI BÀN

Mất một cánh tay mà được cả thiên hạ còn không muốn, huống chi hại cả cái thân mà được mật miếng đất cỏn con lại muốn hay sao! Thế mới hay, tất cả mọi người, trên tự vua chúa, dưới đến thường dân, ai ai cũng biết trọng cái thân mình, quí cái thân mình hơn cả ngoại vật. Nhưng tiếc thay, những kẻ có quyền, có thế trong tay, thường chỉ biết mến một cái thân mình, còn thân của người, của bao nhiêu người, lại nỡ đem ra sát hại, để thoả chút lòng tham muốn cầu lợi rất đáng khinh bỉ. Nếu ai cũng biết thương sinh, sát sinh là bất nghĩa, thì còn đâu là những sự chiến tranh hại kể có đến muôn, triệu tính mệnh sinh linh vậy!

theo Cổ Học Tinh Hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23059

Sunday, 21/10/2018 17:00

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk