CHÚC MỪNG

91. CHÚC MỪNG

Vua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Viên quan giữ bờ cõi đất Hoa chúc rằng: “Xin chúc nhà vua sống lâu”.

- Vua Nghiêu nói: Đừng chúc thế.

- Viên quan lại chúc: Xin chúc nhà vua giàu có.

- Vua Nghiêu nói: Đừng chúc thế.

- Viên quan lại chúc: Xin chúc nhà vua lắm con giai.

- Vua Nghiêu nói: Đừng chúc thế.

Winter break homework
- Viên quan lấy làm lạ hỏi: Sống lâu, giàu có, lắm con giai, người ta ai cũng muốn, một mình nhà vua không muốn, là cớ làm sao?

I Need Help To Write An Essay
- Vua Nghiêu nói: lắm con giai, thì lo sợ nhiều; giàu có, thì công việc nhiều; sống lâu, thì nhục nhã nhiều. Ba điều ấy không phải là những điều gây nên đức hay cho mình, nên ta từ chối.

Research Paper Premarital Sex
- Viên quan nói: Nhà vua nói như thế, thực là một bậc quân tử. Nhưng giời sinh ra người, mỗi người phải có một việc, nếu nhiều con giai, mà mỗi đứa cho làm một việc, thì có lo sợ gì? - Giàu có mà biết đem của chia với người ta, thì còn công việc gì? - Ăn uống có chừng, thức ngủ có độ, trong bụng lúc nào cũng thư thái tự nhiên, thiên hạ hay ra, thì cùng hay với thiên hạ, thiên hạ mà dở, thì làm cho thiên hạ hay, trăm tuổi nhắm mắt về cõi rất vui, một đời không có tai hoạ gì, thì còn nhục nhã làm sao được".

Viên quan nói xong lùi ngay. Vua Nghiêu còn muốn nói nữa, thì đuổi theo không kịp.

TRANG TỬ TUYẾT

GIẢI NGHĨA

- Nghiêu: vua đời Đường (2357 -2225. tr. Th. Ch.).

- Hoa: chỗ vua Nghiêu đóng kinh đô.

- Chúc: cầu cho được hay.

- Đức: việc làm hợp với đạo lý và được hả lòng.

- Quân tử: người tài đức hơn người.

- Thư thái: khoan khoái dễ chịu.

- Cõi rất vui: là bởi chữ cực lạc, nơi Phật, Tiên ở.

- Tai hoạ: điều làm khổ, làm hại mình.

NHỜI BÀN

write my psychology paper
Sống lâu, giàu có, lắm con, cứ kể ra ở đời, còn gì sướng hơn nữa, ai là người chẳng cầu, chẳng muốn, cho nên thói thường vẫn chúc tụng cho nhau. Nhưng xét lại có khi: sống lắm nhục nhiều. - của làm hại người, có con khổ về con, thì mỗi cái cho là sướng kia chẳng lại hoá ra một cái khổ cho mình ru! Tuy vậy, nếu số đã được sống lâu, giàu có lắm con, thì cũng không thể từ chối được. Tất phải làm theo như nhời viên quan nói trong bài này, thì mới thực được sung sướng lâu dài và mới nuôi được cái đức hay cho mình vậy.

92. NGƯỜI BÁN THỊT DÊ

Vua Chiêu Vương nước Sở mất nước, phải bỏ chạy. Có người hàng thịt dê tên là Duyệt, cũng chạy theo vua.

Inspiring essays
Sau vua Chiêu Vương lại giở về lấy lại được nước. Vua bèn thưởng những người chạy theo khi trước, có cả anh hàng thịt dê nữa. Ai ai cũng nhận thưởng, chỉ một người hàng thịt dê từ chối, nói rằng:

Photo Editing Service
"Trước nhà vua mất nước, tôi mất nghề bán thịt dê; nay nhà vua còn nước, tôi còn nghề bán thịt dê. Thế là tôi lại giữ được nghiệp cũ đủ ăn rồi, còn đâu dám mong thưởng gì nữa".

Vua cố ép. Người hàng thịt dê thưa rằng:

Thesis of an essay
"Nhà vua mất nước không phải là tội tôi, nên tôi không dám liều chết; nhà vua lấy lại được nước, không phải là công tôi, nên tôi không dám lĩnh thưởng.

- Vua bảo: Để rồi ta đến nhà ngươi chơi vậy.

Easy Homework
- Người hàng thịt dê nói: Theo phép nước Sở, phàm người nào có công to, được trọng thưởng thì vua mới đến nhà. Nay tôi xét mình tôi trí mưu không đủ giữ được nước, dũng cảm không đủ giết được giặc. Quân giặc vào trong nước, tôi lánh nạn, phải theo nhà vua, chớ có phải là cốt ý theo nhà vua đâu! Nay nhà vua muốn bỏ phép nước mà đến chơi nhà tôi, tôi e thiên hạ nghe thấy mà chê cười chăng.

medical school personal statement service
- Chiêu Vương thấy nói, ngảnh lại bảo Tư Mã Tử Ky ràng: Người hàng thịt dê này tuy làm nghề hèn hạ mà dãi bày nghĩa lý rất cao xa. Nhà ngươi làm thế nào mời được người ấy ra nhận chức tam công cho ta.

how to start a hook in an essay
- Người hàng thịt dê nói: Tôi biết chức tam công là quí hơn cửa hàng bán thịt dê, bổng lộc nghìn vạn, giàu hơn tiền lãi bán thịt dê. Nhưng tôi đâu dám tham tước lộc mà để nhà vua mang tiếng là gia ơn không phải nghĩa. Tôi thực không dám nhận. Xin cho về giữ lấy nghề bán thịt dê.

Nói đoạn lùi ngay ra.

TRANG TỬ

GIẢI NGHĨA

- Trí mưu: khôn ngoan mẹo mực.

- Dũng cảm: có sức và táo gan.

- Nghĩa: việc nên làm.

- Lý: lẽ phải.

- Tam công: ba chức quan to đời nhà Chu thì là Thái sư, Thái phó, Thái bảo, đời nhà Tây Hán thì là Đại tư mã, Đại tư đồ, Đại tư không, đời nhà Đông Hán thì là Thái úy, Tư đồ, Tư không.

- Tước: ngôi thứ, có năm tước là công, hầu, bá, tử, nam.

- Lộc: lương bổng cấp cho quan lại.

NHỜI BÀN

Vua Chiêu Vương muốn thưởng, là lấy cái ý khi mình gặp bước lưu ly, mà người ta đi theo mình, là người ta có lòng trung thành với mình. Người hàng thịt dê không nhận thưởng, là lấy cái nghĩa không đáng nhận, và không có công cán gì. Nếu ai cũng biết an phận thủ thường, quí trọng nghề nghiệp như người bán thịt dê, thì còn ai là kẻ ham phú quý, quyền thế và sự thưởng phạt ở đời chẳng là công minh lắm ru! Thực đáng làm gương cho những kẻ không biết sỉ, nhục, tài năng công đức chẳng có gì, mà cũng cố cày cục, chạy chọt lấy chút phẩm hàm huy chương để loè đám đàn bà, con trẻ!

93. THÀNH THỰC

Vợ thầy Tăng Tử đi chợ. Con khóc, đòi đi theo. Mẹ bảo: "Con ở nhà, rồi mẹ về, mẹ làm thịt lợn cho con ăn".

Lúc vợ về, thầy Tăng Tử đi bắt lợn làm thịt.

Vợ nói: "Tôi nói đùa nó đấy mà!"

Thầy Tăng Tử bảo: "Nói đùa là thế nào? Đừng khinh trẻ thơ là không biết gì. Cha mẹ làm gì, nó thường hay bắt chước. Nay mình nói dối nó, chẳng là mình dạy nó nói dối ư!"

Tăng Tử nói xong, làm thịt lợn cho con ăn thật.

NHỜI BÀN

'Ấu tử thường thị vô cuồng' câu kinh Lễ đã dạy; ta không nên nói dối trẻ. Thầy Tăng Tử nhà nghèo, phải giết lợn, mẹ thầy Mạnh Tử cũng có mua miếng thịt lợn nhà láng giềng, đều là vì đã chót nói đùa với trẻ cho ăn thịt lợn, thì không muốn dối dá nó, để giữ lấy lòng thực của nó. Phàm cha mẹ, ai là không muốn cho con thành thực. Nhưng muốn vậy, tất mình phải giữ gìn, chớ có nói dối nó bao giờ. Lục Chí có câu nói rằng: ’Nếu mình không hết lòng thành mà mong người ta hết lòng thành, chắc người ta chán mình mà không theo mình nữa. Lần này mình không có lòng thành, mà bảo lần sau rồi có lòng thành, chắc người ta ngờ vực mà không tin được nữa". Cũng một ý với thầy Tăng Tử dạy con vậy.

theo Cổ Học Tinh Hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23059

Sunday, 21/10/2018 18:19

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk