HANG NGU CÔNG

106. HANG NGU CÔNG

Vua Hoàn Công nước Tề đi săn, đuổi con hươu chạy vào trong cái hang, thấy có một ông lão bèn hỏi rằng:

"Hang này tên gọi là hang gì?

- Ông lão thưa: Tên là hang Ngu công.

- Tại làm sao mà đặt tên như thế?

- Tại kẻ hạ thần đây, mới thành có tên ấy.

- Coi hình dáng lão, không phải là người ngu độn, cớ gì lại đặt cái tên như thế?

buying assignments
- Để hạ thần xin nói: Nguyên hạ thần có con bò cái đẻ được một con. Khi bò con đã nhớn, hạ thần đưa đi bán, rồi lấy tiền mua một con ngựa con đem về cùng nuôi với bò cái. Một hôm, có một chàng thiếu niên đến lấy lý "bò không đẻ ra được ngựa" bèn bắt con ngựa con đem đi. Tôi chịu mất, không cãi được. Vì thế xa gần đâu cũng cho tôi là ngu, mới gọi hang tôi ở đây là hang Ngu công.

- Hoàn Công nói: Lão thế thì ngu thật!"

Buổi chầu hôm sau, Hoàn Công đem câu chuyện kể lại cho Quản Trọng nghe.

Finance Homework Help
Quản Trọng nói: "Đó chính là cái ngu của Di Ngô này. Nếu được vua giỏi như vua Nghiêu, bầy tôi minh như Cao Dao, thì khi nào lại có kẻ dám ngỗ ngược lấy không ngựa của người ta như vậy. Ngu công mà đành để mất ngựa, chắc là biết rõ hình pháp ngày nay không ra gì. Xin nhà vua kịp chỉnh đốn các chính sự lại".

Đức Khổng Tử nghe thấy, nói:

Special Writing Paper
"Đệ tử ta đâu, ghi lấy việc ấy! Hoàn Công là bá quân, Quản Trọng là hiền thần. Tuy đã vào bậc khôn ngoan, mà còn tự cho là ngu dại".

KHỔNG TỬ TẬP NGỮ

GIẢI NGHĨA

- Hoàn Công: (xem bài số 102).

- Tề: một nước thời Xuân Thu ở vào tỉnh Sơn Đông bây giờ.

- Lão: người đã có tuổi.

- Ngu công: ông ngu dại.

- Hạ thần: tiếng thần dân tự xưng với vua.

- Ngu độn: khờ dại.

- Thiếu niên: người trẻ tuổi.

- Quản trọng: (xem bài số 44).

- Di Ngô: tên của Quản Trọng.

- Nghiêu: (xem bài số 91).

- Cao Dao: quan coi hình án giỏi đời nhà Đường.

- Chỉnh đốn: sửa sang xếp đặt lại.

- Chính sự: công việc cai trị.

- Đệ tử: học trò.

- Bá quân: vua giỏi đứng đầu vua các nước Chư hầu.

- Hiền thần: bầy tôi hay.

NHỜI BÀN

Do My Essay For Me
Ông lão cam tâm mất ngựa, lại chịu cả cái tiếng “ngu” là ý lão nghĩ gặp phải thời buổi người trên tham nhũng, kẻ dưới hung nghịch, đành chịu để êm truyện đi, còn hơn dở khôn đi kiện chẳng những mất ngựa, mà có khi lại mất cả bò và bao nhiêu tiền của, thời giờ vào đấy nữa. Hoàn công thấy chuyện mà lưu tâm đến, thế là ông vua có bụng với dân, Quản Trọng nghe chuyện mà biết nhận ngay cái lỗi ấy tự tại như mình, cũng là hai bậc minh quân, hiền tướng hiểu rõ cái trách nhiệm chăn dân của mình vậy. Nên đức Khổng Tử có nhời khen thực là đáng lắm.

107. TRUNG HIẾU LƯỠNG TOÀN

Đời vua Chiêu Vương nước Kinh, có người Thạch Chử làm quan rất công bình chính trực.

essay about reading and writing
Một hôm, đang đi tuần trong hạt, thấy ở ngoài đường có kẻ giết người. Thạch Chử đuổi bắt, thì ra chính cha mình, bèn quay xe giở lại. Rồi chạy đến trước sân rồng, nói rằng:

Essay On Criticism Summary
"Kẻ giết người là cha tôi. Bắt cha mà làm tội thì tình không nỡ; vì cha mà bỏ phép thì lý không xuôi. Làm quan đã không giữ phép thì phải chịu tội". - Vừa nói, vừa kề gươm vào cổ, xin vua cho hành hình.

Vua nói:

"Nhà ngươi đuổi theo mà không bắt được đã là biết giữ phép, còn có tội gì. Cứ yên tâm làm việc.

Thạch Chử thưa:

Buy A Term Paper Online
- Làm con không tư vị cha, không gọi là người con hiếu; làm tôi không giữ phép nước, không gọi là bầy tôi trung. Bao dong mà xá tội là ơn của quân thượng; trái phép mà chịu tội là phận của tôi con”. - Nói đoạn, cầm gươm mà tự tử.

Creative Writing Syllabus High School
Không giữ phép nước thì chết; cha phạm tội không nỡ bắt, vua tha tội không chịu nhận; ngươi Thạch Chử làm quan như thế, thật là người trung hiếu lưỡng toàn vậy.

LÃ THỊ XUÂN THU

GIẢI NGHĨA

- Thạch Chử: có sách chép là Thạch Xa.

- Công bình: không tư vị, không thiên lệch.

- Chính trực; ngay thẳng.

- Sán rồng: sân nhà vua.

- Phép: đây là phép luật của nước.

- Hành hình: làm tội.

- Tư vị: vì tình riêng mà bỏ phép công.

- Quân thượng: vua trên.

- Lưỡng toàn: lưỡng: hai, toàn: vẹn, vẹn cả hai bề.

NHỜI BÀN

How To Write A Contrast Essay
Đồng thời bấy giờ có kẻ, vì thù cha, quật mả vua lên mà đánh vào xác, thật là người có hiếu nhưng không có trung. - Lại có kẻ, vì phép nước, mà làm chứng, nói thẳng là cha ăn trộm dê, thật là người có trung nhưng không có hiếu. Sao bằng Thạch Chử đây giết cha đã không nỡ, dối vua lại không đành, cam chịu trái phép để cứu cha, thí thân để giữ phép. Thực mới là trọn được cả đỏi niềm trung hiếu vậy.

108. MONG LÀM ĐIỀU PHẢI

Nước Lỗ có người ở một mình một nhà. Bên láng giềng có người đàn bà goá cũng ở một mình một nhà.

Cheap Paper Writing Services
Một đêm, mưa to, gió nhớn, nhà người đàn bà đổ, người đàn bà sang xin ngủ nhờ nhà người láng giềng. Người láng giềng đóng cửa, không cho vào. Người đàn bà đứng trước cửa sổ, nói rằng:

"Ngươi sao bất nhân thế! Không cho ta vào ư?

- Người láng giềng đáp: Ta nghe đàn ông, đàn bà sáu mươi tuổi giở lên, mới ở chung được. Nay ngươi còn trẻ, mà ta cũng còn trẻ, cho nên ta không cho ngươi vào ngủ nhờ được.

- Người đàn bà nói: ngươi sao không làm như ông Liễu Hạ Huệ ủ người con gái ngồi vào lòng mà không tai tiếng gì?

- Ông Liễu Hạ Huệ thì thế được, ta đây thật chưa thế được. Vì ta cho ngươi vào, mà ta không được như ông Liễu Hạ Huệ, thì thà rằng, ta không cho ngươi vào, mà ta cũng giữ không tai tiếng gì được như ông Liễu Hạ Huệ. Thế chẳng là ta không làm theo như Liễu Hạ Huệ mà cũng được như Liễu Hạ Huệ ư?"

Đức Khổng Tử nghe chuyện, nói: "Phải lắm! Kẻ muốn học ông Liễu Hạ Huệ, chưa ai giống được như người nước Lỗ này: Mong làm điều rất phải, không bắt chước cách làm, rồi mà làm được, thế mới thật là khôn".

LÃ THỊ XUÂN THU

GIẢI NGHĨA

- Lỗ: (xem bài số 5).

- Bất nhân: không có lòng thương người.

- Liễu Hạ Huệ: (xem bài số 72).

- Mong làm điều rất...: bắt chước tâm địa hay mà uỷ khúc làm một cách khác đến được, hay bằng, thế thực là khôn ngoan.

NHỜI BÀN

Cái tình cảm éo le khó xử thật! Đêm khuya, giời mưa gió, một người đàn ông trẻ tuổi có nên tiếp một người đàn bà trẻ tuổi vào nhà không? Không tiếp, thì là bất nhân, vì không chịu cứu giúp một kẻ yếu đuối đang gặp lúc nguy biến khổ thân. Tiếp, thì là bất nghĩa, vì không khỏi cái tiếng giai gái có tình ý, mang cái tội tà dâm bất chính. Một đàng bất nhân, một đàng bất nghĩa, chọn đàng nào, vì cái tình cảnh không thể sao giữ trọn vẹn được cả đôi đàng. Dễ chỉ có làm như ông Vân Trường đốt đuốc, cầm suốt đêm chỗ trước cửa, cho hai chị dâu ngủ, hoạ mới rõ là người nghĩa sĩ mà thôi. Như người nước Lỗ đây đành là 'bất nhân, cố giữ lấy cái ‘nghĩa" là theo một lý tưởng rất nghiêm bên Á Đông ta là: "Nam nữ hữu biệt".

theo Cổ học Tinh hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23338

Saturday, 25/05/2019 06:14

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk