KẺ BẤT CHÍNH

109. KẺ BẤT CHÍNH

Nước Sở có người có hai vợ. Vợ cả và vợ lẽ cùng đẹp, cùng xinh.

what is dissertation research
Anh láng giềng ghẹo người vợ cả. Người vợ cả giận và mắng thậm tệ. Anh láng giềng lại ghẹo người vợ lẽ, người vợ lẽ bằng lòng và đi lại.

Không bao lâu, người có hai vợ ấy chết. Anh láng giềng muốn tính cuộc vuông tròn lại giạm hỏi người vợ cả.

Essay About Divorce
Có kẻ hỏi rằng: "Người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vẫn có tình với anh, sao bây giờ anh lại định lấy người vợ cả?"

Write My Summary
Anh ta đáp: "Lúc người ta còn là vợ người, thì thích kẻ tư tình với mình; lúc người ta đã là vợ mình, thì thích kẻ không tư tình với ai. Kẻ, trước đã tư tình vói tôi, thì rồi, ai nó cũng tư tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được. Cho nên bây giờ tôi không lấy nó".

Best Homework Help
Thế mới hay con người bất chính đi làm tôi tớ người ta, dù làm cho người ta bằng lòng đến đâu, người ta vẫn rẻ rúng khinh bỉ.

GIẢI NGHĨA

- Bất chính: nghĩ, làm không ngay thẳng thường hay giáo giở hai lòng.

- Nước Sở: (xem bài số 9).

- Tính cuộc vuông tròn: suy nghĩ đắn đo về việc lấy vợ lấy chồng.

- Tư tình: có tình riêng với người ngoài.

NHỜI BÀN

Buy Already Written Essays Online
Ở đời những kẻ dễ đổi lòng như người vợ lẽ nói trong truyện này là những kẻ bất chính. Đã bất chính là bất chắc, rất nên khinh bỉ. Còn những kẻ chính trực như người vợ cả nói trong truyện này, thì lúc nào cũng thuần chất, thẳng băng, dù chẳng may gặp sự khó khăn, thiên hạ như có phần không ưa, mà thực trong bụng vẫn kính phục vô cùng. Ta có hiểu rõ cái tâm lý ấy như người lấy vợ đây thì mới gần được người quân tử mà xa được kẻ tiểu nhân.

110. NHÂN TRUNG DÀI SỐNG LÂU

Web Content Writer
Một hôm vua Vũ Đế nhà Hán nói với các quan rằng: "Ta xem trong sách tướng có nói: Người ta nhân trung dài một tấc, thì sống lâu một trăm tuổi".

Đông Phương Sóc đứng bên, phì cười. Các quan hặc là vô phép.

Đông Phương Sóc cất mũ, tạ rằng:

"Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần không dám cười Bệ hạ chỉ cười ông Bành Tổ mặt dài mà thôi.

- Vua nói: Sao lại cười ông Bành Tổ?

123 Help Essay Writing
- Đông Phương Sóc nói: Tục truyền ông Bành Tổ sống tám trăm tuổi, nếu quả thực như câu trong sách tướng Bệ hạ vừa nói, thì nhân trung ông dài tám tấc, mà nhân trung dài tám tấc thì mặt ông dễ dài đến một trượng".

Vua Vũ Đế nghe nói, bật cười, tha tội cho ông.

SỬ KÝ

GIẢI NGHĨA

- Vũ Đế: vua nhà Hán trị vì bên Tàu 140 - 88 trước công nguyên

- Sách Tướng: Sách dạy cái thuật xem hình, sắc, thần, thái (vẻ, dạng) người ta mà đoán người ta hay, hay dở.

- Nhân trung: chỗ trũng tự dưới mũi xuống đến hết môi trên.

- Tấc: đây là một tấc tàu.

- Đông Phương Sóc: bầy tôi vua Vũ Đế nhà Hán là người ăn nói giỏi tính hay khôi hài.

- Hặc: đem cái tội người ta ra mà xin trừng trị.

- Cất mũ: khi quan có tội phải lột mũ ra.

- Bệ hạ: bệ: thềm, hạ: dưới, bẩy tôi gọi vua, không dám chỉ chích vua, chỉ dưới thềm nhà vua là có ý kính.

- Hạ thần: bầy tôi tự xưng trước mặt vua.

- Bành Tổ: tên ông lão đời cổ cho là sống lâu lắm.

- Trượng: một trượng là mười thước.

NHỜI BÀN

Irb Research Proposal
Vua Vũ Đế nhắc câu trong sách tướng là có lòng mà tín tướng thuật. Đông Phương Sóc cười, rồi nói như thế, tuy là khôi hài, nhưng thực có ý làm cho phá được sự tin rằng của vua. Nhân trung nào có phải là cái thước đo sự thọ, yểu của người ta đâu? Hay là phải ăn ở cho nhân từ, làm việc cho chăm chỉ, biết tiết độ, biết quả dục, may mới có cơ hòng sống lâu được?

111. THUỐC BẤT TỬ

what is dissertations
Thời Chiến quốc, có người đem dâng vua nước Sở một vị thuốc bất tử. Người ấy bưng vị thuốc vào, có viên quan canh cửa hỏi rằng:

"Vị thuốc này có ăn được không?

- Người ấy đáp: Ăn được".

Tức thì, viên quan giật lấy vị thuốc mà ăn.

Chuyện nói đến tai vua. Vua phán bắt viên quan đem giết, Viên quan kêu rằng:

frida kahlo essay
"Thần đã hỏi người đem dâng thuốc. Người ấy nói rằng: "Ăn được”, nên thần mới dám ăn. Thế là thần vô tội mà lỗi ở người dâng thuốc. - Vả chăng, người đem dâng thuốc, nói là "bất tử", nghĩa là ăn vào, thì không chết nữa.

Thế mà thần mới ăn, đã sắp phải chết, vậy là thuốc tử chớ sao gọi là bất tử được? Nhà vua giết thần, thực là bắt tội một người vô tội, mà tỏ rằng thiên hạ dối được nhà vua mà nhà vua vẫn tin".

Vua nghe nói có lý, bèn tha cho viên quan không giết nữa.

Quốc Sách

GIẢI NGHĨA

- Chiến quốc: (xem bài số 69).

- Bất tử: không chết.

- Tức thì: ngay lúc bấy giờ.

- Thần: bày tôi.

NHỜI BÀN

Có sinh thì phải có tử. Không vật nào đã sinh mà lại ra ngoài vòng tử. Kẻ dâng thuốc bất tử, vua Sở có lòng mê tín, không hiểu thấu cái lẽ đó. Viên quan canh cửa làm ra thế, là có ý lấp cái lối lừa đảo của kẻ nịnh, phá cái bụng mê hoặc của vua, khiến cho vua phải tỉnh ngộ. Nhời nói tựa giọng khôi hài, nhưng thật là có lý thú.

theo Cổ học Tinh hoa

 Print  Email

LƯỢT TRUY CẬP 23338

Saturday, 25/05/2019 06:01

Liên hệ với chúng tôi:
lebaotinhbmt@gmail.com

Casino Bonus at bet365 uk