VHTK CHÚA NHẬT 15 TN A

Thứ tư - 12/07/2023 10:45 |   210
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba chục”.
VHTK CHÚA NHẬT 15 TN A

 

 
VHTK CHÚA NHẬT 15 TN A

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN A

Tin Mừng thánh Mátthêu 13,1-23
 
Tin Mừng

Hôm ấy, Đức Giêsu từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.2 Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ.3 Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe."

10 Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ? "11 Người đáp: "Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không.12 Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất.13 Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu.14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy;15 vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
16 "Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe.17 Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

18 "Vậy anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống.19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy: đó là kẻ đã được gieo bên vệ đường.20 Còn kẻ được gieo trên nơi sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận.21 Nhưng nó không đâm rễ mà là kẻ nhất thời: khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay.22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến Lời không sinh hoa kết quả gì.23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả và làm ra, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục."


1 On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea.
2 Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore.
3 And he spoke to them at length in parables, saying: "A sower went out to sow. 4 And as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up.
5 Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep,6 and when the sun rose it was scorched, and it withered for lack of roots.
7 Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it.
8 But some seed fell on rich soil, and produced fruit, a hundred or sixty or thirtyfold.
9 Whoever has ears ought to hear."
 
10 The disciples approached him and said, "Why do you speak to them in parables?"
11 He said to them in reply, "Because knowledge of the mysteries of the kingdom of heaven has been granted to you, but to them it has not been granted.
12 To anyone who has, more will be given and he will grow rich; from anyone who has not, even what he has will be taken away.
13 This is why I speak to them in parables, because 'they look but do not see and hear but do not listen or understand.'14 Isaiah's prophecy is fulfilled in them, which says: 'You shall indeed hear but not understand you shall indeed look but never see.
15 Gross is the heart of this people, they will hardly hear with their ears, they have closed their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and be converted, and I heal them.'16 "But blessed are your eyes, because they see, and your ears, because they hear.
 
17 Amen, I say to you, many prophets and righteous people longed to see what you see but did not see it, and to hear what you hear but did not hear it.
18  "Hear then the parable of the sower.
19 The seed sown on the path is the one who hears the word of the kingdom without understanding it, and the evil one comes and steals away what was sown in his heart.
20 The seed sown on rocky ground is the one who hears the word and receives it at once with joy.
21 But he has no root and lasts only for a time. When some tribulation or persecution comes because of the word, he immediately falls away.
22 The seed sown among thorns is the one who hears the word, but then worldly anxiety and the lure of riches choke the word and it bears no fruit.
23 But the seed sown on rich soil is the one who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and yields a hundred or sixty or thirtyfold."
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 15tna 3
 

* Chủ đề của hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …


II. TRẮC NGHIỆM

01. Đây là thứ tự những hạt giống rơi xuống khi gieo vãi: (Mt 13,1-9)
a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt.
b. Đất tốt – vệ đường – sỏi đá – bụi gai.
c. Sỏi đá – vệ đường – bụi gai – đất tốt.

02. Những kẻ đã được gieo bên vệ đường là những ai? ( Mt 13,19)
a. Những người chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa.
b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu.
c. Những người thực hành Lời Chúa.
d. Những người không chấp nhận Lời Chúa.

03. Khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời liền vấp ngã ngay, đó là những kẻ được gieo ở đâu? ( Mt 13,20)
a. Những kẻ được gieo bên vệ đường.
b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá.
c. Những kẻ được gieo vào bụi gai.
d. Những kẻ được gieo trên đất tốt.

04. Những kẻ được gieo vào bụi gai, đó là những kẻ nghe Lời, nhưng sự gì đã bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả? ( Mt 13,22)
a. Gian nan.
b. Thử thách.
c. Nỗi lo lắng sự đời.
d.Quỷ dữ cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy.

05. Những kẻ được gieo trên đất tốt là ai? (Mt 13,23)
a. Những kẻ đón nhận Lời Chúa.
b. Những kẻ nghe Lời và hiểu.
c. Những người nghèo khó.
d. Những người dc Đức Giêsu kêu gọi.


III.  Ô CHỮ
OC 15 TN A
 
Những gợi ý

01. Người đã giảng dạy dụ ngôn người gieo giống là ai? (Mt 13,1)

02. Những hạt rơi xuống vệ đường thì bị con gì đến ăn mất? (Mt 13,4)

03. Những hạt rơi rên sỏi đá thì bị thế nào khi nắng lên? (Mt 13,6)

04. Đức Giêsu nói với các môn đệ, anh em được ơn hiểu biết các mầu nhiệm gì còn họ thì không? (Mt 13,11)

05. Trước đám đông Đức Giêsu đã dùng điều gì để nói với họ? (Mt 13,3)

06. Những hạt bị chết khô được gieo trên đâu? (Mt 13,5)

07. Kẻ nghe Lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa kết quả. Đó là những kẻ được gieo ở đâu? (Mt 13,23)

08. Phúc cha anh em vì mắt, vì tai anh em được thấy, được nghe. Còn những ai muốn thấy, muốn nghe mà chẳng được ? (Mt 10,16-17)

09. Những kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo sợ sự đời, và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt, khiến lời không sinh hoa kết quả gì. Đó là những hạt được gieo vào đâu? (Mt 13,22)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe lời và hiểu, thì tất nhiên sinh hoa quả và làm ra,
kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu mươi, kẻ được ba chục”.
Tin mừng thánh Mátthêu 13,23
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 15 TN A

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Người Gieo Giống
* Tin Mừng thánh Mátthêu 13,4a.5a.7a.8a.
"Trong khi người ấy gieo,
thì có những hạt rơi xuống vệ đường,
Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá,
Có những hạt rơi vào bụi gai,
Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt."

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Vệ đường – sỏi đá – bụi gai – đất tốt. (Mt 13,1-9)
02. b. Những người nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu. ( Mt 13,19)
03. b. Những kẻ được gieo trên nơi sỏi đá. ( Mt 13,20)
04. c. Nỗi lo lắng sự đời. ( Mt 13,22)
05. b. Những kẻ nghe Lời và hiểu. ( Mt 13,23)

III.  Ô CHỮ
01. Đức Giêsu. (Mt 13,1)
02. Chim chóc. (Mt 13,4)
03. Chết khô. (Mt 13,6)
04. Nước Trời. (Mt 13,11)
05. Dụ ngôn. (Mt 13,3)
06. Sỏi đá. (Mt 13,5)
07. Đất tốt. (Mt 13,23)
08. Ngôn sứ (Mt 10,16-17)
09. Bụi gai. (Mt 13,22)

Hàng dọc :  Gieo Giống

Nguyễn Thái Hùng
pva tn
 Tags: vhtk tna

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây