VHTK Mùa Vọng B Ô Chữ 7-12

Chủ nhật - 08/11/2020 07:12 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   311
“Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”.
CN 2 MV C
CN 2 MV C
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 07 Mùa Vọng B

Oc Mv B 7

Những gợi ý
 
01. Bà Ê-li-sa-bét vẫn bị mang tiếng là gì? (Lc 1,36)
 
02. Trinh nữ tại thành Na-da-rét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)  
 
03. Sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 26)
 
04. Ông Gio-an mặc áo lông con gì? (Mc 1,6)
 
05. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
06. “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2)  
 
07. Đức Giê-su kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
 
08. Ai sẽ trở về bất thần bắt gặp anh em đang ngủ? (Mc 13,36
 
09. Trinh nữ  Ma-ri-a cư ngụ tại miền nào? (Lc 1,26-27)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 08 Mùa Vọng B

Oc Mv B 8

Những gợi ý
 
01. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
02. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
03. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai? (Lc 1,38)
 
04.. Tổ tiên của Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
05. Ai mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng(Mc 1,6)
 
06. Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và gì(Mc 1,6)
 
07. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
08. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1, 32) 
 
09. Ông Gioan được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
10. Tên con trẻ là Giê-su, Người sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận? (Lc 1,31.33)
 
11. Anh em phải canh thức, vì chủ nhà có thể đến vào luc nào? (Mc 13,35)
 
12. Đức Giê-su kêu gọi anh em phải coi chừng, phải làm gì vì anh em không biết khi nào thời ấy đến? (Mc 13,33)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 09 Mùa Vọng B
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.

Oc Mv B 9
Những gợi ý
 
01. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
02. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1, 32)
 
03. Sứ thần truyền tin cho Đức Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 26)
 
04. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
05. Trinh nữ tại thành Na-da-rét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)  

06. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
07. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được gì? (Mc 1,4).
 
08. Ông Gio-an xuất hiện ở đâu kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)


Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 10 Mùa Vọng B
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.

Oc Mv B 10

Những gợi ý
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
03. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
04. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
05. Tổ tiên của Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
06. Tên con trẻ là Giê-su, Người sẽ trị vì nhà nào đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận? (Lc 1,31.33)
 
07. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
08. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)
 
09. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
10. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 11 Mùa Vọng B
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.

Oc Mv B 11

Những gợi ý
 
Hàng dọc
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5) (Đọc từ dưới lên)
 
03. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con của ai? (Lc 1, 32)
 
04. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
Hàng ngang
 
05. Ông Gio-an xuất hiện ở đâu kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)

06. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
07. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).

08. Những người thuộc miền nào đã đến với ông Gio-an Tẩy giả? (Mc 1,5)  (Đọc từ phải qua trái).
 
09. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 12 Mùa Vọng B
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Oc Mv B 12

Những gợi ý
 
Hàng dọc
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
 
03. Ông Gio-an đã làm phép rửa tại đâu? (Ga 1,28) (Đọc từ dưới lên).
 
04. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
 
05. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5) (Đọc từ dưới lên).
 
Hàng ngang
 
06. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
07. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được gì? (Mc 1,4).

08. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
09. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
10. Ông Gio-an là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm gì cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói? (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 07 Mùa Vọng B
 
01. Hiếm hoi (Lc 1,36)
02Ma-ri-a (Lc 1,27).
03Gáp-ri-en (Lc 1, 26)
04. Lạc đà (Mc 1,6).
05. Thiên Chúa (Ga 1,6).
06I-sai-a (Mc 1,2). 
07. Tỉnh thức (Mc 13,33)
08Ông chủ (Mc 13,36)
09. Ga-li-lê (Lc 1,26-27)
 
Hàng dọc : Maranatha
 
++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô Chữ 08 Mùa Vọng B
 
01Sám hối (Mc 1,4).
02Giê-su (Lc 1,31).
03. Ma-ri-a. (Lc 1,38)
04. Đa-vít (Lc 1,32).
05. Gio-an (Mc 1,6)
06. Mật ong rừng (Mc 1,6)
07. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
08. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
09Ánh sáng (Ga 1,7).
10. Gia-cóp (Lc 1,31.33)
11. Tảng sáng (Mc 13,35)
12Tỉnh thức (Mc 13,33)
 
Hàng dọc : Mùa Vọng Thánh
 
 
++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 09 Mùa Vọng B
 
01. Thánh Thần (Mc 1,7-8)
02. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
03Gáp-ri-en (Lc 1, 26)
04. Giê-su (Lc 1,31).
05Ma-ri-a (Lc 1,27).
06. Thiên Chúa (Ga 1,6).
07. Ơn tha tội. (Mc 1,4).
08Hoang địa (Mc 1,4).

Oc Mv B 9a
Hàng dọc : Trông Đợi
 
 

 
+++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 10 Mùa Vọng B
 
01Thiên Chúa (Ga 1,6).
02Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
03. Đức Chúa (Lc 1,28).
04. Giê-su (Lc 1,31).
05. Đa-vít (Lc 1,32).
06. Gia-cóp (Lc 1,31.33)
07Sám hối (Mc 1,4).
08Phép rửa (Mc 1,4).
09Ánh sáng (Ga 1,7).
10Phương xa (Mc 13,34)
 
Hàng dọc : Xin Chúa Đến


Oc Mv B 10a         


 
 ++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 11 Mùa Vọng B
 
Hàng dọc
 
01Thiên Chúa (Ga 1,6).
02. Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
03. Đấng Tối Cao (Lc 1,32).
04. Ánh sáng (Ga 1,7).
 
Hàng ngang
 
05Hoang địa (Mc 1,4).
06. Giê-su (Lc 1,31).
07. Tha tội. (Mc 1,4).
08Giu-đê (Mc 1,5).
09Isaia  (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Mong Chúa đến
 
++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 12 Mùa Vọng B
 
Hàng dọc
 
01Thiên Chúa (Ga 1,6).
02Canh thức (Mc 13,37).
03Gio-đan (Ga 1,28).
04. Isaia  (Ga 1,23)
05. Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
 
Hàng ngang
 
06. Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
07. Ơn tha tội. (Mc 1,4).
08. Giê-su (Lc 1,31).
09Ánh sáng (Ga 1,7).
10. Sửa đường (Ga 1,23)
 
Hàng dọc : Chờ Chúa Đến
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây