VUI HỌC THÁNH KINH NỮ NGÔN SỨ ĐƠVARA

Thứ ba - 05/05/2020 08:18 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   417
“Lạy Đức Chúa! Mọi kẻ thù của Ngài
đều tiêu vong như thế! Còn những ai yêu mến Ngài,
xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.”
VUI HỌC THÁNH KINH NỮ NGÔN SỨ ĐƠVARA
 
VUI HỌC THÁNH KINH
NỮ NGÔN SỨ ĐƠVARA
 Thủ Lãnh 4,4-7
 
THÁNH KINH
 
 Bà Đơ-vô-ra
 
4 Bà Đơ-vô-ra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láp-pi-đốt, thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ít-ra-en.5 Bà ngồi xử dưới Cây Chà Là Đơ-vô-ra, giữa Ra-ma và Bết Ên, trên núi Ép-ra-im, và con cái Ít-ra-en đến với bà để bà xét xử cho.6 Bà sai người mời ông Ba-rắc, con ông A-vi-nô-am, từ Ke-đét thuộc Náp-ta-li tới, và nói với ông: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Ta-bo lấy mười ngàn người trong số con cái Náp-ta-li và trong số con cái Dơ-vu-lun để đi với ngươi.7 Ta sẽ dụ tướng Xi-xơ-ra, chỉ huy quân đội vua Gia-vin tiến về phía ngươi, bên suối Ki-sôn, cùng với chiến xa và quân binh của nó, và Ta sẽ trao nó vào tay ngươi."
 
4 Now Deborah, a prophet, the wife of Lappidoth, was leading[a] Israel at that time. 5 She held court under the Palm of Deborah between Ramah and Bethel in the hill country of Ephraim, and the Israelites went up to her to have their disputes decided. 6 She sent for Barak son of Abinoam from Kedesh in Naphtali and said to him, “The Lord, the God of Israel, commands you: ‘Go, take with you ten thousand men of Naphtali and Zebulun and lead them up to Mount Tabor. 7 I will lead Sisera, the commander of Jabin’s army, with his chariots and his troops to the Kishon River and give him into your hands.’”
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU


 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Thủ lãnh 4,4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thời vua Giavin cai trị dân Ítraen, ai làm thủ lãnh xét xử Ítraen? (Tl 4,4)
a. Bà Étte. 
b. Bà Giuđitha.
c. Bà Đơvôra. 
d. Bà Bátseva.
 
02. Chồng của nữ ngôn sứ Đơvôra tên là gì? (Tl 4,4)
a. Encana.
b. Láppiđốt.
c. Ghítôn.
d. Dacaria.
 
03. Khi con cái Ítraen làm điều dữ trước mắt Thiên Chúa, chúng bị vua Canaan cai trị cách tàn bạo. Ông vua này tên là gì? (Tl 4,2)
a. Giavin.
b. Salem.
c. Éclon.
d. Devác.
 
04. Tướng chỉ huy của vua Giavin tên là gì? (Tl 4,2)
a. Giôáp. 
b. Xixơra. 
c. Hôlôphécnê. 
d. Goliát. 
 
05. Bà Đơvôra đã mời ai đi chiêu mộ binh lính đánh tướng Xixơra để giải thoát dân Ítraen khỏi vsự cai trị của vua Giavin? (Tl 4,6)
a. Ông Samga.  
b. Ông Samson.
c. Ông Barắc. 
d. Ông Đavít. 
 
06. Thân phụ của ông Barắc tên là gì? (Tl 4,6)
a.  Amram.
b.  Giôna.
c.  Bôát.
d. Avinôam. 
 
07. Có bao nhiêu người theo chân ông Barắc? (Tl 4,10)
a. Ba ngàn người.      
b. Bảy ngàn người.      
c. Mười ngàn người. 
d. Mười hai ngàn người.    
 
08. Tất cả quân binh của Xixơra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Barắc, còn Xixơra thì bị ai giết chết? (Tl 4,19-21)
a. Bà Étte. 
b. Bà Rakháp.    
c. Bà Giaên.    
d. Bà Giuđitha.    
 
09. Bà Giaên đã giết tướng Xixơra bằng cách nào? (Tl 4,21)
a. Treo cổ tướng Xixơra. 
b. Chặt đầu tướng Xixơra.    
c. Dùng cối xay ném chết tướng Xixơra.      
d. Đóng cọc lều vào màng tang. 
 
10. Hãy hoàn thành câu: “Phấn khởi lên! Phấn khởi lên nào! Đơvôra hỡi! Phấn khởi lên! Phấn khởi lên nào! Hát một bài ca! Đứng lên! ... ... ... !
Bỏ tù kẻ bỏ tù ông! Hỡi con của Avinôam!” (Tl 4,12)
a. Hỡi Giuđitha! 
b. Hỡi Barắc!  
c. Hỡi Đavít!
d. Hỡi Đơvôra!  
 
11. Hãy hoàn thành câu: “Lạy Đức Chúa! Mọi kẻ thù của Ngài đều tiêu vong như thế! Còn những ai yêu mến Ngài, xin cho họ rạng rỡ như ... ... ....” (Tl 5,31)
a. Ánh sáng mặt trời. 
b. Mặt trời hừng đông.
c. Ngôi sao lấp lánh.
d. Hạnh phúc được chiêm ngưỡng Thiên Chúa.
 
12. Thời thủ lảnh Đơvôra, lãnh thổ dân Ítraen được bình an bao nhiêu năm? (Tl 5,31)
a. Hai mươi năm. 
b. Ba mươi năm.    
c. Bốn mươi năm. 
d. Năm mươi năm.    
 
 
III. Ô CHỮ 


 

Những gợi ý
 
01. Ai đã chiêu mộ binh lính trong vùng núi Tabo? (Tl 4,6)
 
02. Con cái Ítraen lại làm gì trái mắt Đức Chúa sau khi ông Êhút từ trần, nên Đức Chúa trao họ vào tay Giavin, vua Canaan, trị vì tại Khaxo? (Tl 4,1)
 
03. Ai ngồi xử dưới Cây Chà Là Đơvôra, giữa Rama và Bết Ên, trên núi Épraim, con cái Ítraen đến với bà để bà xét xử cho? (Tl 4,5-6)
 
04. Bà Giaên, vợ ông Kheve, lấy cái gì, đóng vào màng tang ông Xixơra, xuyên xuống đất, đang lúc ông ngủ say vì mệt? (Tl 4,20)
 
05. Chồng của nữ ngôn sứ Đơvôra tên là gì? (Tl 4,4)
 
06. Ông Barắc chiêu mộ mười ngàn người trong số con cái Náptali và con cái ai? (Tl 4,7)
 
07. Tướng chỉ huy của vua Giavin tên là gì? (Tl 4,2)
 
08.Bà sai người mời ông Barắc, con ông Avinôam, từ Keđét thuộc đâu? (Tl 4,6)
 
09. Có bao nhiêu người theo chân ông Barắc? (Tl 4,10)
 
10. Tất cả quân binh của Xixơra đều ngã gục dưới lưỡi gươm của ông Barắc, còn Xixơra thì bị ai giết chết? (Tl 4,19-21)
 
11. Tướng chỉ huy quân đội của ông là Xixơracư ngụ ở Kharôsét ... ... ... . (Tl 4,2)
 
12. Thân phụ của ông Barắc tên là gì? (Tl 4,6)
 
13.  Vua Giavin, trị vì tại Khaxo, là vua người nào? (Tl 4,1)
 
14. Tướng Xixơra tập trung tất cả các chiến xa, chín trăm xe sắt và toàn bộ lực lượng dưới quyền ông, đưa từ Kharôsét Ha Gôgim đến suối gì? (Tl 4,13)
 
15. Thời thủ lảnh Đơvôra, lãnh thổ dân Ítraen được bình an bao nhiêu năm? (Tl 5,31)
 
16. Một hai tấm gì thêu sặc sỡ, choàng lên cổ của người toàn thắng? (Tl 5,30)
 
17. Thời vua Giavin cai trị dân Ítraen, ai làm thủ lãnh xét xử Ítraen? (Tl 4,4)
 
18. Chồng bà Giaên tên là gì?  (Tl 4,7)
 
19. “Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, lại không nói với ông thế này sao? Hãy đi chiêu mộ trong vùng núi Tabo lấy mười ngàn người trong số con cái Náptali và trong số con cái Dơvulun để đi với ngươi.” Đây là lời của ai? (Tl 4,6)
 
20. Bà Đơvôra đã mời ai đi chiêu mộ binh lính đánh tướng Xixơra để giải thoát dân Ítraen khỏi sự cai trị của vua Giavin? (Tl 4,6)
 
21. Khi con cái Ítraen làm điều dữ trước mắt Thiên Chúa, chúng bị vua Canaan cai trị cách tàn bạo. Ông vua này tên là gì? (Tl 4,2)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Lạy Đức Chúa! Mọi kẻ thù của Ngài
đều tiêu vong như thế! Còn những ai yêu mến Ngài,
xin cho họ rạng rỡ như mặt trời hừng đông.”
Thủ lãnh 5,31
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
NỮ NGÔN SỨ ĐƠVARA
 Thủ Lãnh 4,4-7
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
 
Nữ ngôn sứ Đơvôra
 
* Câu Thánh Kinh Thủ lãnh 4,4
 
 “Bà Đơvôra, một nữ ngôn sứ, vợ ông Láppiđốt,
 thời ấy làm thủ lãnh xét xử Ítraen.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Bà Đơvôra (Tl 4,4)
02. b. Láppiđốt (Tl 4,4)
03. a. Giavin (Tl 4,2)
04. b. Xixơra (Tl 4,2)
05. c. Ông Barắc (Tl 4,6)
06. d. Avinôam (Tl 4,6)
07. c. Mười ngàn người (Tl 4,10)
08. c. Bà Giaên (Tl 4,19-21)
09. d. Đóng cọc lều vào màng tang (Tl 4,21)
10. b. Hỡi Barắc! (Tl 4,12)
11. b. Mặt trời hừng đông (Tl 5,31)
12. c. Bốn mươi năm (Tl 5,31)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Barắc (Tl 4,6)
02. Điều dữ (Tl 4,1)
03. Đơvôra (Tl 4,5-6)
04. Cọc lều (Tl 4,20)
05. Láppiđốt (Tl 4,4)
06. Dơvulun (Tl 4,7)
07. Xixơra (Tl 4,2)
08. Náptali (Tl 4,6)
09. Mười ngàn (Tl 4,10)
10. Giaên (Tl 4,19-21)
11. Ha Gôgim. (Tl 4,2)
12. Avinôam (Tl 4,6)
13. Canaan (Tl 4,1)
14. Kisôn (Tl 4,13)
15. Bốn mươi (Tl 5,31)
16. Nhiễu điều (Tl 5,30)
17. Đơvôra (Tl 4,4)
18. Kheve (Tl 4,7)
19. Đơvôra (Tl 4,6)
20. Barắc (Tl 4,6)
21. Giavin  (Tl 4,2)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Nữ Ngôn Sứ Đơvôra
 
 
 Nguyễn Thái Hùng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây