VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH SAMSON

Thứ tư - 06/05/2020 09:32 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   811
“Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi, ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philitinh đã móc mắt con.”
 
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH SAMSON

 
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH SAMSON
Thủ Lãnh 13,1-7
 
 
THÁNH KINH
 
Truyền tin ông Sam-sôn ra đời
 
1 Con cái Ít-ra-en lại làm sự dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, và ĐỨC CHÚA đã trao họ vào tay người Phi-li-tinh bốn mươi năm.
 
2 Có một người đàn ông ở Xo-rơ-a, thuộc chi tộc Đan, tên là Ma-nô-ác. Vợ ông son sẻ và không sinh con.3 Sứ giả của ĐỨC CHÚA hiện ra với người vợ và nói với bà: "Này, bà là người son sẻ và không sinh con, nhưng bà sẽ có thai và sinh một con trai.4 Vậy bây giờ phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch.5 Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Dao cạo sẽ không được lướt trên đầu nó, vì con trẻ sẽ là một na-dia của Thiên Chúa từ lòng mẹ. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ít-ra-en khỏi tay người Phi-li-tinh."6 Bà đi vào và nói với chồng rằng: "Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi; hình dáng của người như hình dáng một sứ giả của Thiên Chúa, rất đáng sợ. Tôi đã không dám hỏi người từ đâu tới; và danh tánh người, người cũng không tiết lộ cho tôi.7 Nhưng người nói với tôi: "Này bà sẽ có thai và sẽ sinh một con trai; bây giờ bà phải kiêng cữ: đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn mọi thứ không thanh sạch, vì con trẻ ấy sẽ là một na-dia của Thiên Chúa, từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết."

 
The Birth of Samson
13 Again the Israelites did evil in the eyes of the Lord, so the Lord delivered them into the hands of the Philistines for forty years.
A certain man of Zorah, named Manoah, from the clan of the Danites, had a wife who was childless, unable to give birth. The angel of the Lord appeared to her and said, “You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son. Now see to it that you drink no wine or other fermented drink and that you do not eat anything unclean. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor because the boy is to be a Nazirite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines.”
Then the woman went to her husband and told him, “A man of God came to me. He looked like an angel of God, very awesome. I didn’t ask him where he came from, and he didn’t tell me his name. But he said to me, ‘You will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazirite of God from the womb until the day of his death.’”
 
I. HÌNH TÔ MÀU

  
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Lời Chúa Thủ Lãnh 13,5a.c
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Samson tên là gì? (Tl 13,2)
a. Manôác.
b. Hêli.
c. Amốt.
d. Encana.
 
02. Ông Samson thuộc chi tộc nào? (Tl 13,2)
a. Giuđa.
b. Đan.
c. Bengiamin.
d. Mơnasê.
 
03. Từ ngày được báo tin, vợ ông Manôác phải kiêng cữ những gì? (Tl 13,4)
a. Đừng uống rượu và thức có men.
b. Đừng ăn mọi thứ không thanh sạch. 
c. Không được ăn thịt chiên cừu.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
04.  Điều gì sẽ không được lướt trên đầu đứa trẻ? (Tl 13,5)
a. Khăn đội đầu. 
b. Áo choàng. 
c. Dao cạo.
d. Mọi thứ dầu.
 
05. Đứa trẻ này sẽ cứu dân Ítraen ra khỏi tay người nào? (Tl 13,5)
a. Người Ba tư.
b. Người Ai Cập. 
c. Người Assuarê.
d. Người Philitinh. 
 
06.  Với tay không, ông Samson đã giết con gì? (Tl 14,5)
a. Con chó sói. 
b. Con ngựa. 
c. Con sư tử.
d. Con bê.
 
07.  “Thức ăn xuất tự người dùng, ngọt ngào xuất tự sức hùng, là chi?”. Đây là câu đố trong tiệc cưới của Samson, ai giải được sẽ được gì? (Tl 14,12-14)
a. Ba mươi chiếc áo lụa quý. 
b. Ba mươi chiếc khác để thay. 
c. Ba mươi thỏi bạc.
d. Chỉ có a và b đúng.   
 
08.  Với cái gì, ông Samson đã giết chết ngàn quân Philitinh? (Tl 15,16)
a. Thanh gươm.
b. Hàm lừa. 
c. Ngọn giáo.
d. Cái cày.
 
09.  Người phụ nữ phản bội ông Samson tên là gì? (Tl 16,4...)
a. Clêôpatra. 
b. Đalila. 
c. Hêrôđia.
d. Salomê.
 
10.  Sau khi bắt được Samson, quân Philitinh đã làm gì ông? (Tl 16,21)
a. Móc mắt. 
b. Cột ông.  
c. Bắt ông kéo cối xay trong nhà tù. 
d. Cả a, b và c đúng.   
 
11.  “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi, ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philitinh đã móc mắt con.” Đây là lời cầu nguyện của ai? (Tl 16,28)
a. Ngôn sứ Amốt. 
b. Thủ lãnh Đơvôra.
c. Thủ lãnh Samson.
d. Ông Moócđôkhai. 
 
12.   Ông Samson cùng chết với các vương hầu và dân chúng tại ngôi đền thờ thần nào của chúng? (Tl 16,22)
a. Thần Baan. 
b. Thần Asêra.
c. Thần Áttôrét.
d. Thần Đagôn. 
 
 
III. Ô CHỮ 
 
Những gợi ý
 
01. Sau khi bắt lấy ông Samson, quân Philitinh đã làm gì ông? (Tl 16,21)
 
02. Vào mùa gặt gì, ông Samsôn mang một con dê tơ đến thăm vợ? (Tl 15,1)
 
03. Ông Samson cùng chết với các vương hầu và dân chúng tại ngôi đền thờ thần nào của chúng? (Tl 16,22)
 
04. Trong nhà tù, quân Philitinh bắt ông Samson làm gì? (Tl 16,21)
 
05. Ông Samson thuộc chi tộc nào? (Tl 13,2)
 
06. Tại đâu, ông Samson giết 30 người, lột áo họ và trao cho những người đã giải được câu đố? (Tl 14,19)
 
07. Đứa trẻ này sẽ cứu dân Ítraen ra khỏi tay người nào? (Tl 13,5)
 
08.  Với tay không, ông Samson đã giết con gì? (Tl 14,5)
 
09. Vợ ông Manôác nói ‘Nếu Đức Chúa có ý định giết chúng ta thì Người đã chẳng nhận lễ gì từ tay chúng ta’? (Tl 13,23)
 
10. Sau khi ông Samson nổi giận trở về nhà cha, vợ ông được gán cho ai? (Tl 14,20)
 
11.  Người phụ nữ phản bội ông Samson tên là gì? (Tl 16,4...)
 
12. Người ta cạo bao nhiêu bím tóc trên đầu ông Samson và làm ông mất sức? (Tl 16,19)
 
13. Thân phụ của ông Samson tên là gì? (Tl 13,2)
 
14. Tại đâu, ông Samson dùng hàm lừa đánh chết một ngàn quân Philitinh? (Tl 15,14)
 
15.  “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của con, xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi, ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philitinh đã móc mắt con.” Đây là lời cầu nguyện của ai? (Tl 16,28)
 
16.  Điều gì sẽ không được lướt trên đầu đứa trẻ? (Tl 13,5)
 
17.  Với cái gì, ông Samson đã giết chết ngàn quân Philitinh? (Tl 15,16)
 
18. Ông Samson dùng con gì để đốt những đồng lúa, cùng nho và ô liu của người Philitinh? (Tl 15 4-5)
 
19. Gia đình ông Manôác ở đâu khi sứ giả của Đức Chúa hiện ra loan báo Samson sẽ ra đời? (Tl 13,2)
 
20. Tại đâu, ông Samson để ý một người phụ nữ và lấy làm vợ? (Tl 14,1)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng của con,
xin nhớ đến con và ban sức cho con lần này nữa thôi, ôi lạy Thiên Chúa, để chỉ đánh một trận là con trả thù được quân Philitinh đã móc mắt con.”
Thủ Lãnh 16,28
 
Nguyễn Thái Hùng  
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH SAMSON
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Thủ lãnh Samson
 
* Câu Thánh Kinh Thủ Lãnh 13,5a.c
 
“Vì này bà sẽ có thai và sinh một con trai. Chính nó sẽ bắt đầu cứu Ítraen khỏi tay người Philitinh.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Manôác (Tl 13,2)
02. b. Đan (Tl 13,2)
03. d. Chỉ có a và b đúng (Tl 13,4)
04.  c. Dao cạo (Tl 13,5)
05. d. Người Philitinh (Tl 13,5)
06.  c. Con sư tử (Tl 14,5)
07.  d. Chỉ có a và b đúng (Tl 14,12-14)
08.  b. Hàm lừa (Tl 15,16)
09.  b. Đalila (Tl 16,4...)
10.  d. Cả a, b và c đúng (Tl 16,21)
11.  c. Thủ lãnh Samson (Tl 16,28)
12.  d. Thần Đagôn (Tl 16,22)
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Móc mắt (Tl 16,21)
02. Lúa miến (Tl 15,1)
03. Đagôn (Tl 16,22)
04. Kéo cối xay (Tl 16,21)
05. Đan (Tl 13,2)
06. Átcơlôn (Tl 14,19)
07. Philitinh (Tl 13,5)
08. Sư tử (Tl 14,5)
09. Toàn thiêu (Tl 13,23)
10. Phù rể (Tl 14,20)
11. Đalila (Tl 16,4...)
12. Bảy (Tl 16,19)
13. Manôác (Tl 13,2)
14. Lêkhi (Tl 15,14)
15. Samson (Tl 16,28)
16. Dao cạo (Tl 13,5)
17. Hàm lừa (Tl 15,16)
18. Chó sói (Tl 15 4-5)
19. Xorơa (Tl 13,2)
20. Timna (Tl 14,1)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Thủ Lãnh Samson
 
 
Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây