VHTK CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

Thứ hai - 27/03/2023 09:57 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   231
“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này.Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”
VHTK CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A

Tin Mừng thánh Mátthêu 26,14 – 27,66
 
 
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giê-su.
17 Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giê-su: "Thầy muốn chúng con dọn cho Thầy ăn lễ Vượt Qua ở đâu? "18 Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: "Thầy nhắn: thời của Thầy đã gần tới, Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt Qua với các môn đệ của Thầy."19 Các môn đệ làm y như Đức Giê-su đã truyền, và dọn tiệc Vượt Qua.
20 Chiều đến, Đức Giê-su vào bàn tiệc với mười hai môn đệ.21 Đang bữa ăn, Người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy."22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người: "Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? "23 Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy.24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn! "25 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng hỏi: "Ráp-bi, chẳng lẽ con sao? " Người trả lời: "Chính anh nói đó! "
26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."27 Rồi Người cầm lấy chén, dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này,28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."
30 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ ra núi Ô-liu.31 Bấy giờ Đức Giê-su nói với các ông: "Đêm nay tất cả anh em sẽ vấp ngã vì Thầy. Vì có lời đã chép: Ta sẽ đánh người chăn chiên, và đàn chiên sẽ tan tác.32 Nhưng sau khi trỗi dậy, Thầy sẽ đến Ga-li-lê trước anh em."33 Ông Phê-rô liền thưa: "Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã."34 Đức Giê-su bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần."35 Ông Phê-rô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy.
36 Bấy giờ Đức Giê-su đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Ghết-sê-ma-ni. Người nói với các môn đệ: "Anh em ngồi lại đây, Thầy đến đàng kia cầu nguyện."37 Rồi Người đưa ông Phê-rô và hai người con ông Dê-bê-đê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến.38 Bấy giờ Người nói với các ông: "Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy."39 Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng: "Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha."40 Rồi Người đến chỗ các môn đệ, thấy các ông đang ngủ, liền nói với ông Phê-rô: "Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao?41 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn."42 Người lại đi cầu nguyện lần thứ hai và nói: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha."43 Rồi Người lại đến, thấy các môn đệ vẫn đang ngủ, vì mắt họ nặng trĩu.44 Người để mặc các ông mà đi cầu nguyện lần thứ ba, nói lại cũng một lời đó.45 Bấy giờ Người đến chỗ các môn đệ và nói với các ông: "Lúc này mà còn ngủ, còn nghỉ sao? Này, đến giờ Con Người bị nộp vào tay những kẻ tội lỗi.46 Đứng dậy, ta đi nào! Kìa kẻ nộp Thầy đã tới! "
47 Người còn đang nói, thì Giu-đa, một người trong nhóm Mười Hai, đã đến. Cùng đi với hắn, có cả một đám người đông đảo mang gươm giáo gậy gộc. Họ được các thượng tế và kỳ mục trong dân sai đến.48 Kẻ nộp Người đã cho họ một dấu hiệu, hắn dặn rằng: "Tôi hôn ai thì chính là người đó. Các anh bắt lấy! "49 Ngay lúc đó, Giu-đa tiến lại gần Đức Giê-su và nói: "Ráp-bi, xin chào Thầy! ", rồi hôn Người.50 Đức Giê-su bảo hắn: "Này bạn, bạn đến đây làm gì thì cứ làm đi! " Bấy giờ họ tiến đến, tra tay bắt Đức Giê-su.51 Một trong những kẻ theo Đức Giê-su liền vung tay tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế, làm nó đứt tai.52 Đức Giê-su bảo người ấy: "Hãy xỏ gươm vào vỏ, vì tất cả những ai cầm gươm sẽ chết vì gươm.53 Hay anh tưởng là Thầy không thể kêu cứu với Cha Thầy sao? Người sẽ cấp ngay cho Thầy hơn mười hai đạo binh thiên thần!54 Nhưng như thế, thì lời Kinh Thánh ứng nghiệm sao được? Vì theo đó, mọi sự phải xảy ra như vậy."55 Vào giờ ấy Đức Giê-su nói với đám đông: "Tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ngồi giảng dạy ở Đền Thờ thì các ông không bắt.56 Nhưng tất cả sự việc này xảy ra là để ứng nghiệm những lời chép trong Sách Các Ngôn Sứ." Bấy giờ các môn đệ bỏ Người mà chạy trốn hết.
57 Họ bắt Đức Giê-su, rồi điệu đến thượng tế Cai-pha. Các kinh sư và kỳ mục đã tề tựu sẵn đó.58 Ông Phê-rô theo Người xa xa, đến tận dinh thượng tế. Ông vào bên trong ngồi với bọn thuộc hạ, xem kết cuộc ra sao. 59 Còn các thượng tế và toàn thể Thượng Hội Đồng thì tìm chứng gian buộc tội Đức Giê-su để lên án tử hình.60 Nhưng họ tìm không ra, mặc dầu có nhiều kẻ đã đứng ra làm chứng gian. Sau cùng, có hai người bước ra,61 khai rằng: "Tên này đã nói: tôi có thể phá Đền Thờ Thiên Chúa, và nội trong ba ngày, sẽ xây cất lại."62 Bấy giờ vị thượng tế đứng lên hỏi Đức Giê-su: "Ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó? "63 Nhưng Đức Giê-su vẫn làm thinh. Vị thượng tế nói với Người: "Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: ông có phải là Đấng Ki-tô Con Thiên Chúa không? "64 Đức Giê-su trả lời: "Chính ngài vừa nói. Hơn nữa, tôi nói cho các ông hay: từ nay, các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến."65 Bấy giờ vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói: "Hắn nói phạm thượng! Chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Đấy, quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa,66 quý vị nghĩ sao? " Họ liền đáp: "Hắn đáng chết! "
67 Rồi họ khạc nhổ vào mặt và đấm đánh Người. Có kẻ lại tát Người68 và nói: "Ông Ki-tô ơi, hãy nói tiên tri cho chúng tôi nghe đi: ai đánh ông đó? "
69 Lúc đó ông Phê-rô đang ngồi ngoài sân. Một người đầy tớ gái đến bên ông và nói: "Cả bác nữa, bác cũng đã ở với ông Giê-su, người Ga-li-lê đó chứ gì? "70 Ông liền chối trước mặt mọi người mà nói: "Tôi không biết cô nói gì! "71 Ông đi ra đến cổng, thì một người tớ gái khác thấy ông, liền nói với những người ở đó: "Bác này cũng đã ở với ông Giê-su người Na-da-rét đấy."72 Nhưng ông Phê-rô lại thề mà chối: "Tôi không biết người ấy."73 Một lát sau, những người đứng đó xích lại gần ông Phê-rô mà nói: "Đúng là bác cũng thuộc bọn họ. Cứ nghe giọng nói của bác là biết ngay."74 Bấy giờ ông Phê-rô liền thề độc mà quả quyết rằng: "Tôi thề là không biết người ấy." Ngay lúc đó, có tiếng gà gáy.75 Ông Phê-rô sực nhớ lời Đức Giê-su đã nói: "Gà chưa kịp gáy thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
27,1 Trời vừa sáng, tất cả các thượng tế và kỳ mục trong dân cùng nhau bàn kế hại Đức Giê-su, để xử tử Người.2 Sau đó, họ cho trói Người lại và giải đi nộp cho tổng trấn Phi-la-tô.
3 Bấy giờ, Giu-đa, kẻ đã nộp Người, thấy Người bị kết án thì hối hận. Hắn đem ba mươi đồng bạc trả lại cho các thượng tế và kỳ mục4 mà nói: "Tôi đã phạm tội nộp người vô tội, khiến Người phải chết oan." Nhưng họ đáp: "Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh! "5 Giu-đa ném số bạc vào Đền Thờ và ra đi thắt cổ.6 Các thượng tế lượm lấy số bạc ấy mà nói: "Không được phép bỏ vào quỹ Đền Thờ, vì đây là giá máu."7 Sau khi bàn định với nhau, họ dùng tiền đó tậu "Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm" để làm nơi chôn cất khách ngoại kiều.8 Vì vậy mà thửa ruộng ấy gọi là "Ruộng Máu" cho đến ngày nay.9 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a: "Họ đã lượm lấy ba mươi đồng bạc, tức là cái giá mà một số con cái Ít-ra-en đã đặt khi đánh giá Người.10 Và họ lấy số bạc đó mà mua "Thửa Ruộng Ông Thợ Gốm", theo những điều Đức Chúa đã truyền cho tôi."
 
36  Then Jesus came with them to a place called Gethsemane,  and he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray."
37 He took along Peter and the two sons of Zebedee,  and began to feel sorrow and distress.
38 Then he said to them, "My soul is sorrowful even to death. Remain here and keep watch with me."
39 He advanced a little and fell prostrate in prayer, saying, "My Father, if it is possible, let this cup pass from me; yet, not as I will, but as you will."
40 When he returned to his disciples he found them asleep. He said to Peter, "So you could not keep watch with me for one hour?41 Watch and pray that you may not undergo the test. The spirit is willing, but the flesh is weak."
42  Withdrawing a second time, he prayed again, "My Father, if it is not possible that this cup pass without my drinking it, your will be done!"
43 Then he returned once more and found them asleep, for they could not keep their eyes open.
44 He left them and withdrew again and prayed a third time, saying the same thing again.
45 Then he returned to his disciples and said to them, "Are you still sleeping and taking your rest? Behold, the hour is at hand when the Son of Man is to be handed over to sinners.
46 Get up, let us go. Look, my betrayer is at hand."
47 While he was still speaking, Judas, one of the Twelve, arrived, accompanied by a large crowd, with swords and clubs, who had come from the chief priests and the elders of the people.
48 His betrayer had arranged a sign with them, saying, "The man I shall kiss is the one; arrest him."
49 Immediately he went over to Jesus and said, "Hail, Rabbi!" and he kissed him.
50 Jesus answered him, "Friend, do what you have come for." Then stepping forward they laid hands on Jesus and arrested him.
51 And behold, one of those who accompanied Jesus put his hand to his sword, drew it, and struck the high priest's servant, cutting off his ear.
52 Then Jesus said to him, "Put your sword back into its sheath, for all who take the sword will perish by the sword.
53 Do you think that I cannot call upon my Father and he will not provide me at this moment with more than twelve legions of angels?54 But then how would the scriptures be fulfilled which say that it must come to pass in this way?"
55  At that hour Jesus said to the crowds, "Have you come out as against a robber, with swords and clubs to seize me? Day after day I sat teaching in the temple area, yet you did not arrest me.
56 But all this has come to pass that the writings of the prophets may be fulfilled." Then all the disciples left him and fled.
57  Those who had arrested Jesus led him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.
58 Peter was following him at a distance as far as the high priest's courtyard, and going inside he sat down with the servants to see the outcome.
59 The chief priests and the entire Sanhedrin  kept trying to obtain false testimony against Jesus in order to put him to death,60 but they found none, though many false witnesses came forward. Finally two  came forward61 who stated, "This man said, 'I can destroy the temple of God and within three days rebuild it.'"
62 The high priest rose and addressed him, "Have you no answer? What are these men testifying against you?"
63 But Jesus was silent. Then the high priest said to him, "I order you to tell us under oath before the living God whether you are the Messiah, the Son of God."
64 Jesus said to him in reply, "You have said so. But I tell you: From now on you will see 'the Son of Man seated at the right hand of the Power' and 'coming on the clouds of heaven.'"
65 Then the high priest tore his robes and said, "He has blasphemed! What further need have we of witnesses? You have now heard the blasphemy;66 what is your opinion?" They said in reply, "He deserves to die!"
67  Then they spat in his face and struck him, while some slapped him,68 saying, "Prophesy for us, Messiah: who is it that struck you?"
69 Now Peter was sitting outside in the courtyard. One of the maids came over to him and said, "You too were with Jesus the Galilean."
70  But he denied it in front of everyone, saying, "I do not know what you are talking about!"
71 As he went out to the gate, another girl saw him and said to those who were there, "This man was with Jesus the Nazorean."
72 Again he denied it with an oath, "I do not know the man!"
73  A little later the bystanders came over and said to Peter, "Surely you too are one of them; even your speech gives you away."
74 At that he began to curse and to swear, "I do not know the man." And immediately a cock crowed.
75 Then Peter remembered the word that Jesus had spoken: "Before the cock crows you will deny me three times." He went out and began to weep bitterly.
27,1  When it was morning, all the chief priests and the elders of the people took counsel against Jesus to put him to death.
2 They bound him, led him away, and handed him over to Pilate, the governor.
3 Then Judas, his betrayer, seeing that Jesus had been condemned, deeply regretted what he had done. He returned the thirty pieces of silver  to the chief priests and elders, saying, "I have sinned in betraying innocent blood." They said, "What is that to us? Look to it yourself."
5  Flinging the money into the temple, he departed and went off and hanged himself.
6 The chief priests gathered up the money, but said, "It is not lawful to deposit this in the temple treasury, for it is the price of blood."
7 After consultation, they used it to buy the potter's field as a burial place for foreigners.
8 That is why that field even today is called the Field of Blood.
9 Then was fulfilled what had been said through Jeremiah the prophet,  "And they took the thirty pieces of silver, the value of a man with a price on his head, a price set by some of the Israelites,10 and they paid it out for the potter's field just as the Lord had commanded me."
11 Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Do-thái sao? " Đức Giê-su trả lời: "Chính ngài nói đó."12 Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng.13 Bấy giờ ông Phi-la-tô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? "14 Nhưng Đức Giê-su không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.
15 Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tuỳ ý họ muốn.16 Mà khi ấy có một người tù khét tiếng, tên là Ba-ra-ba.17 Vậy khi đám đông đã tụ họp lại, thì tổng trấn Phi-la-tô nói với họ: "Các ngươi muốn ta phóng thích ai cho các ngươi đây? Ba-ra-ba hay Giê-su, cũng gọi là Ki-tô? "18 Bởi ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà họ nộp Người.
19 Lúc tổng trấn đang ngồi xử án, thì bà vợ sai người đến nói với ông: "Ông đừng nhúng tay vào vụ xử người công chính này, vì hôm nay, tôi chiêm bao thấy mình phải khổ nhiều vì ông ấy."
20 Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Ba-ra-ba mà giết Đức Giê-su.21 Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? " Họ thưa: "Ba-ra-ba! "22 Tổng trấn Phi-la-tô nói tiếp: "Thế còn ông Giê-su, cũng gọi là Ki-tô, ta sẽ làm gì đây? " Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá! "23 Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? " Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá! "24 Tổng trấn Phi-la-tô thấy đã chẳng được ích gì mà còn thêm náo động, nên lấy nước rửa tay trước mặt đám đông mà nói: "Ta vô can trong vụ đổ máu người này. Mặc các người liệu lấy! "25 Toàn dân đáp lại: "Máu hắn cứ đổ xuống đầu chúng tôi và con cháu chúng tôi! "26 Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Ba-ra-ba cho họ, còn Đức Giê-su, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.
27 Bấy giờ lính của tổng trấn đem Đức Giê-su vào trong dinh, và tập trung cả cơ đội quanh Người.28 Chúng lột áo Người ra, khoác cho Người một tấm áo choàng đỏ,29 rồi kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người, và trao vào tay mặt Người một cây sậy. Chúng quỳ gối trước mặt Người mà nhạo rằng: "Vạn tuế Đức Vua dân Do-thái! "30 Rồi chúng khạc nhổ vào Người và lấy cây sậy mà đập vào đầu Người.31 Chế giễu chán, chúng lột áo choàng ra, và cho Người mặc áo lại như trước, rồi điệu Người đi đóng đinh vào thập giá.


11 Now Jesus stood before the governor, and he questioned him, "Are you the king of the Jews?"  Jesus said, "You say so."
12 And when he was accused by the chief priests and elders,  he made no answer.
13 Then Pilate said to him, "Do you not hear how many things they are testifying against you?"
14 But he did not answer him one word, so that the governor was greatly amazed.
15  Now on the occasion of the feast the governor was accustomed to release to the crowd one prisoner whom they wished.
16  And at that time they had a notorious prisoner called (Jesus) Barabbas.
17 So when they had assembled, Pilate said to them, "Which one do you want me to release to you, (Jesus) Barabbas, or Jesus called Messiah?"
18 10 For he knew that it was out of envy that they had handed him over.
19  While he was still seated on the bench, his wife sent him a message, "Have nothing to do with that righteous man. I suffered much in a dream today because of him."
20 The chief priests and the elders persuaded the crowds to ask for Barabbas but to destroy Jesus.
21 The governor said to them in reply, "Which of the two do you want me to release to you?" They answered, "Barabbas!"
22  Pilate said to them, "Then what shall I do with Jesus called Messiah?" They all said, "Let him be crucified!"
23 But he said, "Why? What evil has he done?" They only shouted the louder, "Let him be crucified!"
24  When Pilate saw that he was not succeeding at all, but that a riot was breaking out instead, he took water and washed his hands in the sight of the crowd, saying, "I am innocent of this man's blood. Look to it yourselves."
25 And the whole people said in reply, "His blood be upon us and upon our children."
26 Then he released Barabbas to them, but after he had Jesus scourged, he handed him over to be crucified.
27 Then the soldiers of the governor took Jesus inside the praetorium  and gathered the whole cohort around him.
28 They stripped off his clothes and threw a scarlet military cloak about him.
29 Weaving a crown out of thorns, they placed it on his head, and a reed in his right hand. And kneeling before him, they mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!"
30 They spat upon him  and took the reed and kept striking him on the head.
31 And when they had mocked him, they stripped him of the cloak, dressed him in his own clothes, and led him off to crucify him.
 
32 Đang đi ra, thì chúng gặp một người Ky-rê-nê, tên là Si-môn; chúng bắt ông vác thập giá của Người.33 Khi đến nơi gọi là Gôn-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ,34 chúng cho Người uống rượu pha mật đắng, nhưng Người chỉ nếm một chút mà không chịu uống.35 Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.36 Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người.
37 Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng: "Người này là Giê-su, vua dân Do-thái."38 Cùng bị đóng đinh với Người, có hai tên cướp, một tên bên phải, một tên bên trái.
39 Kẻ qua người lại đều nhục mạ Người, vừa lắc đầu40 vừa nói: "Mi là kẻ phá được Đền Thờ, và nội trong ba ngày xây lại được, hãy cứu lấy mình đi! Nếu mi là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào! " 41 Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục cũng chế giễu Người mà nói: 42 "Hắn cứu được thiên hạ, mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là Vua Ít-ra-en! Hắn cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, chúng ta tin hắn liền! 43 Hắn cậy vào Thiên Chúa, thì bây giờ Người cứu hắn đi, nếu quả thật Người thương hắn! Vì hắn đã nói: "Ta là Con Thiên Chúa! "44 Cả những tên cướp cùng bị đóng đinh với Người cũng sỉ vả Người như thế.
45 Từ giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ cả mặt đất, mãi đến giờ thứ chín.46 Vào giờ thứ chín, Đức Giê-su kêu lớn tiếng: "Ê-li, Ê-li, lê-ma xa-bác-tha-ni", nghĩa là "Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? "47 Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói: "Hắn ta gọi ông Ê-li-a! "48 Lập tức, một người trong bọn chạy đi lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm, buộc vào đầu cây sậy và đưa lên cho Người uống.49 Còn những người khác lại bảo: "Khoan đã, để xem ông Ê-li-a có đến cứu hắn không! "50 Đức Giê-su lại kêu một tiếng lớn, rồi trút linh hồn.
51 Ngay lúc đó, bức màn trướng trong Đền Thờ xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Đất rung đá vỡ.52 Mồ mả bật tung, và xác của nhiều vị thánh đã an nghỉ được trỗi dậy.53 Sau khi Chúa trỗi dậy, các ngài ra khỏi mồ, vào thành thánh, và hiện ra với nhiều người.54 Thấy động đất và các sự việc xảy ra, viên đại đội trưởng và những người cùng ông canh giữ Đức Giê-su đều rất đỗi sợ hãi và nói: "Quả thật ông này là Con Thiên Chúa."
55 Ở đó, cũng có nhiều người phụ nữ đứng nhìn từ đàng xa. Các bà này đã theo Đức Giê-su từ Ga-li-lê để giúp đỡ Người.56 Trong số đó, có bà Ma-ri-a Mác-đa-la, bà Ma-ri-a mẹ các ông Gia-cô-bê và Giô-xếp, và bà mẹ các con ông Dê-bê-đê.
57 Chiều đến, có một người giàu sang tới. Ông này là người thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-xếp, và cũng là môn đệ Đức Giê-su.58 Ông đến gặp ông Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-su. Bấy giờ tổng trấn Phi-la-tô ra lệnh trao trả thi hài cho ông.59 Khi đã nhận thi hài, ông Giô-xếp lấy tấm vải gai sạch mà liệm,60 và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về.61 Còn bà Ma-ri-a Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Ma-ri-a ở lại đó, quay mặt vào mồ.
62 Hôm sau, tức là khi ngày áp lễ đã qua, các thượng tế và những người Pha-ri-sêu kéo nhau đến ông Phi-la-tô,63 và nói: "Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói: "Sau ba ngày, Ta sẽ trỗi dậy."64 Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm xác rồi phao trong dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước."65 Ông Phi-la-tô bảo họ: "Thì có sẵn lính đó, các ngươi hãy đi mà canh giữ theo cách các ngươi biết! "66 Thế là họ ra đi canh giữ mồ, niêm phong tảng đá và cắt lính canh mồ.


32  As they were going out, they met a Cyrenian named Simon; this man they pressed into service to carry his cross.
33 And when they came to a place called Golgotha (which means Place of the Skull),34 they gave Jesus wine to drink mixed with gall. But when he had tasted it, he refused to drink.
35 After they had crucified him, they divided his garments by casting lots;36 then they sat down and kept watch over him there.
37 And they placed over his head the written charge  against him: This is Jesus, the King of the Jews.
38 Two revolutionaries  were crucified with him, one on his right and the other on his left.
39 Those passing by reviled him, shaking their heads40 and saying, "You who would destroy the temple and rebuild it in three days, save yourself, if you are the Son of God, (and) come down from the cross!"
41 Likewise the chief priests with the scribes and elders mocked him and said,42 "He saved others; he cannot save himself. So he is the king of Israel! Let him come down from the cross now, and we will believe in him.
43  He trusted in God; let him deliver him now if he wants him. For he said, 'I am the Son of God.'"
44 The revolutionaries who were crucified with him also kept abusing him in the same way.
45  From noon onward, darkness came over the whole land until three in the afternoon.
46 And about three o'clock Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani?" which means, "My God, my God, why have you forsaken me?"
47  Some of the bystanders who heard it said, "This one is calling for Elijah."
48 Immediately one of them ran to get a sponge; he soaked it in wine, and putting it on a reed, gave it to him to drink.
49 But the rest said, "Wait, let us see if Elijah comes to save him."
50  But Jesus cried out again in a loud voice, and gave up his spirit.
51 And behold, the veil of the sanctuary was torn in two from top to bottom. The earth quaked, rocks were split,52 tombs were opened, and the bodies of many saints who had fallen asleep were raised.
53 And coming forth from their tombs after his resurrection, they entered the holy city and appeared to many.
54  The centurion and the men with him who were keeping watch over Jesus feared greatly when they saw the earthquake and all that was happening, and they said, "Truly, this was the Son of God!"
55 There were many women there, looking on from a distance, who had followed Jesus from Galilee, ministering to him.
56 Among them were Mary Magdalene and Mary the mother of James and Joseph, and the mother of the sons of Zebedee.
57  When it was evening, there came a rich man from Arimathea named Joseph, who was himself a disciple of Jesus.
58 He went to Pilate and asked for the body of Jesus; then Pilate ordered it to be handed over.
59 Taking the body, Joseph wrapped it (in) clean linen60 and laid it in his new tomb that he had hewn in the rock. Then he rolled a huge stone across the entrance to the tomb and departed.
61 But Mary Magdalene and the other Mary remained sitting there, facing the tomb.
62 The next day, the one following the day of preparation, the chief priests and the Pharisees gathered before Pilate63 and said, "Sir, we remember that this impostor while still alive said, 'After three days I will be raised up.'64 Give orders, then, that the grave be secured until the third day, lest his disciples come and steal him and say to the people, 'He has been raised from the dead.' This last imposture would be worse than the first." 65 Pilate said to them, "The guard is yours; go secure it as best you can."
66 So they went and secured the tomb by fixing a seal to the stone and setting the guard.


I. HÌNH TÔ MÀU
 THAPGIA

* Chủ đề của hình này là gì ?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin mừng thánh Mátthêu 27,46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu bảo ai là kẻ sẽ nộp Người? (Mt 26, 25)
a. Ông Giuđa.
b. Ông Gioan.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Tôma.

02. Đức Giêsu nói: “Tất cả anh em, hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu giao ước … … …” (Mt 26,28)
a. Cứu chuộc nhân loại.
b. Chuộc tội cho con người.
c. Cứu thoát nhân loại khỏi mọi tội lỗi.
d. Đổ ra cho muôn người được tha tội.

03. “Nhân danh Thiên Chúa hằng sống, tôi truyền cho ông phải nói cho chúng tôi biết: Ông có phải là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa không?” Đây là lời của ai? (Mt 26,63)
a. Thượng tế Caipha.
b. Thượng tế Khanan.
c. Tổng trấn Philatô.
d. Vua Hêrôđê.

04. Đức Giêsu trút linh hồn vào giờ thứ mấy? (Mt 27,45)
a. Giờ thứ 6.
b. Giờ thứ 9.
c. Giờ thứ 10.
d. Giờ thứ 11.

05. “Quả thực, ông này là Con Thiên Chúa”. Đây là lời tuyên xưng của ai? (Mt 27,45)
a. Tổng trấn Philatô.
b. Thánh Gioan tông đồ.
c. Viên đại đội trưởng.
d. Ông Nicôđêmô.

III. Ô CHỮ
OC LELA A

 
 
Những gợi ý

01. Tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu. (Mt 27,11)

02. Thượng tế, thời Đức Giêsu chịu xét xử. (Mt 26,57)

03. Vị môn đệ đã bán Thầy. (Mt 26,5)

04. Người đã xin tổng trấn Philatô thi hài Đức Giêsu để an táng. (Mt 27,57)

05. Nơi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,32)

06. Người mà dân Do thái đòi đóng đinh vào thập giá. (Mt 27,11)

07. Thượng tế Caipha hỏi Đức Giêsu: “Ông có phải là … … …, Con Thiên Chúa không?” (Mt 26,63)

08. Người đã chối Thầy 3 lần. (Mt 26,69-75)

09. Người đã vác đỡ thập giá Đức Giêsu. (Mt 27,32)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
“Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi uống chén này.
Tuy vậy, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”
Tin mừng thánh Mátthêu 26,39
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A


I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Đức Giêsu trên thập giá
* Tin mừng thánh Mátthêu 27,46 
"Lạy Thiên Chúa,
lạy Thiên Chúa của con,
sao Ngài bỏ rơi con? "

II. TRẮC NGHIỆM
01. a. Ông Giuđa (Mt 26,25)
02. d. Đổ ra cho muôn người được tha tội (Mt 26,28)
03. a. Thượng tế Caipha (Mt 26,63)
04. b. Giờ thứ 9 (Mt 27,45)
05. c. Viên đại đội trưởng (Mt 27,45)

III.  Ô CHỮ
01. Philatô (Mt 27,11)
02. Caipha (Mt 26,57)
03.  Giuđa (Mt 26,25)
04.  Giôxếp (Mt 27,57)
05. Gôngôtha (Mt 27,32)
06. Đức Giêsu (Mt 27,11)
07. Đấng Kitô (Mt 26,63)
08. Phêrô (Mt 26,69-75)
09. Simon (Mt 27,32)

Hàng dọc : THƯƠNG KHÓ

NGUYỄN THÁI HÙNG
pva mc
 Tags: vhtk mca

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây