20 Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH PHỤC SINH A

Thứ hai - 23/03/2020 11:26 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   504
20 Ô CHỮ VUI HỌC THÁNH KINH PHỤC SINH A
20 Ô CHỮ
VUI HỌC THÁNH KINH
PHỤC SINH A


++++++++++++++++
Tham khảo:
 
CN PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 20,1-9
C2 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 20,19-31
CN 3 PHỤC SINH A : Tin Mừng Luca 24,13-35
CN 4 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 10,1-10
CN 5 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 14,1-12
CN 6 PHỤC SINH A : Tin MừnGioan 14,15-21
CN 7 PHỤC SINH A : Tin Mừng Gioan 17,1-11a
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN : Tin mừng Mátthêu 28,18-20
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG : Tin mừng Gioan 20,19-23
 
++++++++++++++++++++++
 
Lời Chúa được trích từ bản dịch của
Nhóm Phiên Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ.
 
++++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 01 PHỤC SINH A


Những gợi ý
 
01. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông?(Lc 24,32) 
 
02. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha? (Ga 14,8)
 
03. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
 
04. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
05. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
06. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
07. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)
 
08. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 Lời giải đáp
Ô chữ 01 PHỤC SINH A
 
01. Kinh Thánh (Lc 24,32) 
02. Philípphê (Ga 14,8)
03. Galilê (Mt 28,16)
04. Đức Giêsu (Lc 24,15)
05. Bái lạy (Mt 28,17)
06. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
07. Thổi hơi (Ga 20,22)
08. Kinh Thánh (Ga 20,9)  
 
Hàng dọc : Allêluia
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 02 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Một trong hai người trên đường về Emmau tên là gì? (Lc 24,18) 
 
02. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9).
 
03. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4)
 
04. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào? (Ga 20,27)
 
05. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là … … …, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
 
06. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết (Ga 20,9)
 
07. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
 
08. Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,2)
 
09. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 02 PHỤC SINH A
 
01. Cơlêôpát (Lc 24,18) 
02. Đức Giêsu (Ga 20,9)
03. Tôn vinh (Ga 17,4)
04. Cạnh sườn (Ga 20,27)
05. Con đường (Ga 14,6)
06. Kinh Thánh (Ga 20,9)
07. Vinh quang (Ga 17,5)
08. Mục tử (Ga 10,2)
09. Chúa Cha (Ga 14,9)
 
Hàng dọc : Lễ Vượt Qua
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 03 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp được gì? (Ga 10,9)
 
02. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
03. Những kẻ Cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ đã làm gì lời Cha? (Ga 17,6)
 
04. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết … … … .” (Ga 14,7)
 
05. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
 
06. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
 
07. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
 
08.  “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
09. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
 
10. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17)
 
11. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 03 PHỤC SINH A
 
01. Đồng cỏ (Ga 10,9)
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Tuân giữ (Ga 17,6)
04. Cha Thầy (Ga 14,7)
05. Sự sống (Ga 14,6)
06. Tôma (Ga 20,24)
07. Simon Phêrô (Ga 20,1)
08. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
09. Galilê (Mt 28,16)
10. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17)
11. Mười một (Mt 28,16)
 
Hàng dọc : Chúa Sống Lại
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 04 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông? (Lc 24,32) 
 
02. Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … …. . (Ga 17,31)
 
03. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
 
04. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
05. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4)
 
06. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào? (Ga 20,27)
 
07. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế nào? (Ga 10,9)
 
08. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
09. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
 
10. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
11. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 04 PHỤC SINH A
 
01. Kinh Thánh (Lc 24,32) 
02. Duy nhất (Ga 17,31)
03. Galilê (Mt 28,16)
04. Đức Giêsu (Lc 24,15)
05. Tôn vinh (Ga 17,4)
06. Cạnh sườn (Ga 20,27)
07. Được cứu (Ga 10,9)
08. Kinh Thánh (Ga 20,9)
09. Vinh quang (Ga 17,5)
10. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
11. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17)
 
Hàng dọc : Hy Lễ Vượt Qua
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 05 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
03. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)
 
04. Bao nhiêu ngày sau khi Đức Giêsu gặp các môn đệ, thì ông Tôma được gặp Đức Giêsu Phục Sinh? (Ga 20,26)
 
05. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào đâu? (Lc 24,20) 
 
06. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
07. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy (Ga 14,15)
 
08. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21)
 
09. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
 
10. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
11. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
 
12. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu(Ga 20,9)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Lời giải đáp
Ô chữ 05 PHỤC SINH A
 
01. Đức Giêsu (Ga 20,9)
02. Kinh Thánh (Ga 20,9)
03. Yêu mến (Ga 14,21)
04. Tám (Ga 20,26)
05. Thập giá (Lc 24,20) 
06. Thánh Thần (Ga 20,22)
07. Điều răn (Ga 14,15)
08. Chúa Cha (Ga 20,21)
09. Sự sống (Ga 14,6)
10. Bái lạy (Mt 28,17)
11. Simon Phêrô (Ga 20,1)
12. Cõi chết (Ga 20,9)
 
Hàng dọc : Chúa Phục Sinh
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 06 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai?(Ga 14,9)
 
02. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22-23)
 
03. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)
 
04. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17)
 
05. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
06. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng Bảo Trợ? (Ga 14,16)
 
07. Bà Maria đã nhìn thấy cái gì được lăn ra khỏi mộ?(Ga 20,1).  
 
08. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai?(Lc 24,15)
 
09. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1)
 
10. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là … … …, là sự thật và là sự sống.” (Ga 14,6)
 
11. Khi được báo tin tảng đá đã được lăn khỏi mồ, ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến có hành động gì?(Ga 20,3)
 
12. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào?(Ga 20,27)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 06 PHỤC SINH A
 
01. Chúa Cha (Ga 14,9)
02. Thánh Thần (Ga 20,22-23)
03. Yêu mến (Ga 14,21)
04. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17)
05. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
06. Chúa Cha (Ga 14,16)
07. Tảng đá (Ga 20,1).  
08. Đức Giêsu (Lc 24,15)
09. Thiên Chúa (Ga 14,1)
10. Con đường (Ga 14,6)
11. Đi ra mộ (Ga 20,3)
12. Cạnh sườn (Ga 20,27)
 
Hàng dọc : Chúa Khải Hoàn
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 07 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu(Ga 20,9)
 
02. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông? (Lc 24,32) 
 
03. Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 17,4)
 
04. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
05. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)
 
06. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4)
 
07. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào? (Ga 20,27)
 
08. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế nào? (Ga 10,9)
 
09. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là … … … và là Sự sống.” (Ga 14,6)
 
10. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
 
11. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
12. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 07 PHỤC SINH A
 
01. Cõi chết (Ga 20,9)
02. Kinh Thánh (Lc 24,32) 
03. Công trình (Ga 17,4)
04. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
05. Tận thế (Mt 28,20)
06. Tôn vinh (Ga 17,4)
07. Cạnh sườn (Ga 20,27)
08. Được cứu (Ga 10,9)
09. Sự thật (Ga 14,6)
10. Vinh quang (Ga 17,5)
11. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
12. Bẻ bánh (Lc 24,35)
 
Hàng dọc : Chiên Vượt Qua
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 08 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
02. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu(Ga 20,9)
 
03. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
04. Những kẻ Cha ban cho con, họ thuộc về Cha, và họ đã làm gì lời Cha? (Ga 17,6)
 
05. Ai đã xin cùng Đức Giêsu cho họ thấy Chúa Cha? (Ga 14,8)
 
06. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
07. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9).  
 
08. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì? (Ga 20,20)
 
09. Khi Đức Giêsu hiện ra, các cửa nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19)
 
10. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói“Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết … … … .” (Ga 14,7)
 
 
11. Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … …. . (Ga 17,31)
 
12. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
13. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 08 PHỤC SINH A
 
01. Thánh Thần (Ga 20,22)
02. Cõi chết (Ga 20,9)
03. Đức Giêsu (Lc 24,15)
04. Tuân giữ (Ga 17,6)
05. Philípphê (Ga 14,8)
06. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
07. Kinh Thánh (Ga 20,9)  
08. Vui mừng (Ga 20,20)
09. Đóng kín (Ga 20,19)
10. Cha Thầy (Ga 14,7)
11. Duy nhất (Ga 17,31)
12. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
13. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
 
Hàng dọc : Hiến Lễ Tình Yêu
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 09 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là … … …  và là sự sống.” (Ga 14,6)
 
02. Thần Khí sự thật, Đấng mà Đức Giêsu xin Chúa Cha ban cho anh em, được gọi là gì? (Ga 14,16-17)
 
03. Người ra mộ Đức Giêsu đầu tiên là ai? (Ga 20,1)
 
04. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1)
 
05. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
         
06. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9)
 
07. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)
 
08. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
 
09. Kẻ trộm đến để làm gì? (Ga 10,10)
 
10. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
11. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
12. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)
 
13. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22-23)
 
14. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9).  
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 09 PHỤC SINH A
 
01. Sự thật (Ga 14,6)
02. Đấng Bảo Trợ (Ga 14,16-17)
03. Maria Mácdala (Ga 20,1)
04. Thiên Chúa (Ga 14,1)
05. Đức Giêsu (Ga 20,9).
06. Chúa Cha (Ga 14,9)
07. Phép rửa (Mt 20,19)
08. Simon Phêrô (Ga 20,1)
09. Phá hủy (Ga 10,10)
10. Đức Giêsu (Lc 24,15)
11. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
12. Thổi hơi (Ga 20,22)
13. Thánh Thần (Ga 20,22-23)
14. Kinh Thánh (Ga 20,9) 
 
Hàng dọc : Hoan Ca Phục Sinh
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 10 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
02. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
03. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ gặp được gì? (Ga 10,9)
 
04. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông? (Lc 24,32) 
 
05. Khi các môn đệ thế nào thì Đức Giêsu  mời gọi họ hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy? (Ga 14,1)
 
06.  Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)
 
07. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
08. Người qua cửa mà vào ràn chiên là ai? (Ga 10,2)
 
09. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)
 
10. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
11. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu(Ga 20,9)
 
12. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
13. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9)
 
14. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 20,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 10 PHỤC SINH A
 
01. Kinh Thánh (Ga 20,9)
02. Đức Giêsu (Lc 24,15)
03. Đồng cỏ (Ga 10,9)
04. Kinh Thánh (Lc 24,32) 
05. Xao xuyến (Ga 14,1)
06. Điều răn (Ga 14,15)
07. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
08. Mục tử (Ga 10,2)
09. Yêu mến (Ga 14,21)
10. Bái lạy (Mt 28,17)
11. Cõi chết (Ga 20,9)
12. Thánh Thần (Ga 20,22)
13. Chúa Cha (Ga 14,9)
14. Do thái (Ga 20,19)
 
Hàng dọc : Tình Yêu Của Chúa
 
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 11 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22-23)
 
02. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)
 
03. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
 
04. Vị tông đồ đã không có mặt khi Đức Giêsu hiện ra là ai? (Ga 20,24)
 
05. Đức Giêsu nói với ông Tôma hãy đặt tay con vào chỗ nào? (Ga 20,27)
 
06. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần” (Mt 28,19)
 
07. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
08. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào đâu? (Lc 24,20) 
 
09. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)
 
10. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
11. Trong trình thuật Vị Mục Tử nhân lành, Đức Giêsu nói: Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ thế nào? (Ga 10,9)
 
12. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
 
13. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
14. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)
 
15. Hãy hoàn thành câu: “Anh em ... ... ... cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 11 PHỤC SINH A
 
01. Thánh Thần (Ga 20,22-23)
02. Mười một (Mt 28,16)
03. Simon Phêrô (Ga 20,1)
04. Tôma (Ga 20,24)
05. Cạnh sườn (Ga 20,27)
06. Môn đệ (Mt 28,19)
07. Đức Giêsu (Lc 24,15)
08. Thập giá (Lc 24,20) 
09. Thổi hơi (Ga 20,22)
10. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
11. Được cứu (Ga 10,9)
12. Sự sống (Ga 14,6)
13. Đức Giêsu (Ga 20,9)
14. Tận thế (Mt 28,20)
15. Tha tội (Ga 20,23)
 
Hàng dọc : Tin Mừng Phục Sinh
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 12 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Ai đã nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5)
 
02. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
03. Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … …. . (Ga 17,31)
 
04. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
05. Đức Giêsu xin ai để Người ban cho anh em Đấng Bảo Trợ? (Ga 14,16)
 
06. Hãy hoàn thành câu: “Anh em ... ... ... cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23)
 
07. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
08. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người Bẻ bánh đang đi đâu? (Lc 24,13)
 
09. Khi gặp Đức Giêsu, các ông đứng dậy, quay trở lại đâu, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó?(Lc 24,332) 
 
10. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
 
11. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. (Mt 28,19)
 
12. Đức Giêsu đã tôn vinh Cha ở dưới đất khi hoàn tất điều gì Cha đã giao phó cho con làm? (Ga 17,4)
 
13. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
14. 2 môn đệ đã nhận ra Đức Giêsu khi Người làm gì? (Lc 24,35)
 
15. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào đâu? (Lc 24,20) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 12 PHỤC SINH A
 
01. Tôma (Ga 14,5)
02. Đức Giêsu (Lc 24,15)
03. Duy nhất (Ga 17,31)
04. Đức Giêsu (Ga 20,9)
05. Chúa Cha (Ga 14,16)
06. Tha tội (Ga 20,23)
07. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
08. Emmau (Lc 24,13)
09. Giêrusalem (Lc 24,332) 
10. Môsê (Lc 24,27)
11. Môn đệ (Mt 28,19)
12. Công trình (Ga 17,4)
13. Bái lạy (Mt 28,17)
14. Bẻ bánh (Lc 24,35)
15. Thập giá (Lc 24,20) 
 
Hàng dọc : Mừng Chúa Sống Lại
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 13 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
02. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
03. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là … … … và là sự sống.” (Ga 14,6)
 
04. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)
 
05. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê?(Mt 20,16)
 
06. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu(Ga 20,9)
 
07. Đức Giêsu nói: Ai thấy Thầy là thấy Ai? (Ga 14,9)
 
08. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4)
 
09. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)
 
10. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22-23)
 
11. Các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người nào? (Ga 20,19)
 
12. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
 
13. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
14. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21)
 
15. Sau khi ra mộ Đức Giêsu, bà Maria Mácdala chạy về gặp ai đầu tiên? (Ga 20,1)
 
16. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 13 PHỤC SINH A
 
01. Kinh Thánh (Ga 20,9) 
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Sự thật (Ga 14,6)
04. Phép rửa (Mt 20,19)
05. Đức Giêsu (Mt 20,16)
06. Cõi chết (Ga 20,9)
07. Chúa Cha (Ga 14,9)
08. Tôn vinh (Ga 17,4)
09. Cầm giữ (Ga 20,23)
10. Thánh Thần (Ga 20,22-23)
11. Do thái (Ga 20,19)
12. Vinh quang (Ga 17,5)
13. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
14. Chúa Cha (Ga 20,21)
15. Simon Phêrô (Ga 20,1)
16. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
 
Hàng dọc : Thập Giá Vinh Quang
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu(Ga 20,9)
 
02. Khi nhìn thấy Đức Giêsu, các môn đệ đã bái lạy ngài, nhưng 1 số người lại có thái độ gì?(Mt 20,17)
 
03. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
04. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
05. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
 
06. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai?(Lc 24,15)
 
07. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành … … …, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”. (Mt 28,19)
 
08. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …”. (Mt 28,20)
 
09. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)
 
10. Có bao nhiêu môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu lên trời? (Mt 28,16)
 
11. Ai đã truyền cho các môn đệ đến ngọn núi thuộc miền Galilê? (Mt 20,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 14 PHỤC SINH A
 
01. Cõi chết (Ga 20,9)
02. Hoài nghi (Mt 20,17)
03. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
04. Bái lạy (Mt 28,17)
05. Galilê (Mt 28,16)
06. Đức Giêsu (Lc 24,15)
07. Môn đệ (Mt 28,19)
08. Tận thế (Mt 28,20)
09. Phép rửa (Mt 20,19)
10. Mười một (Mt 28,16)
11. Đức Giêsu (Mt 20,16)
 
Hàng dọc : Chúa Lên Trời
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 15 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
01. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
02. Hãy hoàn thành câu: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha Thầy … … … .” (Ga 14,21)
 
03. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)  
 
04. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì?(Ga 20,20)
 
05. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
06. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
07. Thái độ đầu tiên của người môn đệ Đức Giêsu thương mến khi ông đứng trước ngôi mộ là gì? (Ga 20,5)
 
08. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
09. Bắt đầu từ ai, Đức Giêsu giải thích cho 2 ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh? (Lc 24,27)
 
10. Khi Đức Giêsu hiện ra, các cửa nơi các môn đệ ở thế nào? (Ga 20,19)
 
11. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9).
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 15 PHỤC SINH A
 
01. Bái lạy (Mt 28,17)
02. Yêu mến (Ga 14,21)
03. Kinh Thánh (Ga 20,9)
04. Vui mừng (Ga 20,20)
05. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
06. Thánh Thần (Ga 20,22)
07. Cúi xuống (Ga 20,5)
08. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
09. Môsê (Lc 24,27)
10. Đóng kín (Ga 20,19)
11. Đức Giêsu (Ga 20,9)
 
Hàng dọc : Lễ Hiện Xuống

Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 16 PHỤC SINH A

Chủ đề của ô chữ ở ô tô đậm.Những gợi ý
 
01. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22-23)
 
02. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
03. Như ai đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em? (Ga 20,21)
 
04.   Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều gì của Thầy? (Ga 14,15)
 
05. Tại miền nào, Đức Giêsu lên trời trước mặt các môn đệ? (Mt 28,16)
 
06. Đấng Bảo Trợ sẽ ở với các môn đệ bao lâu? (Ga 14,16)
 
07. Một trong hai người trên đường về Emmau tên là gì? (Lc 24,18) 
 
08. Người đồng hành với các môn đệ trên đường đi Emmau là ai? (Lc 24,15)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 16 PHỤC SINH A

01. Thánh Thần (Ga 20,22-23)
02. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
03. Chúa Cha (Ga 20,21)
04. Điều răn (Ga 14,15)
05. Galilê (Mt 28,16)
06. Luôn mãi (Ga 14,16)
07. Cơlêôpát (Lc 24,18) 
08. Đức Giêsu (Lc 24,15)
 
Hàng dọc : Alleluia
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 17 PHỤC SINH A

Chủ đề của ô chữ ở ô tô đậm.

Những gợi ý
 
01. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)  
 
03. Trước khi về trời, Đức Giêsu bảo các ông phải làm gì để muôn dân trở thành môn đệ? (Mt 20,19)
 
04. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4)
 
05. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)
 
06. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)
 
07. Đức Giêsu xin Chúa Cha ban gì cho ngài mà ngài vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian? (Ga 17,5)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 17 PHỤC SINH A

01. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
02. Kinh Thánh (Ga 20,9) 
03. Phép rửa (Mt 20,19)
04. Tôn vinh (Ga 17,4)
05. Cầm giữ (Ga 20,23)
06. Thổi hơi (Ga 20,22)
07. Vinh quang (Ga 17,5)
 
Hàng dọc : Vượt Qua
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 18 PHỤC SINH A

Chủ đề của ô chữ ở ô tô đậm.

Những gợi ý
 
01. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
02. Theo điều gì, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
03. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” Ai đã nói câu này? (Ga 20,19.22-23)
 
04. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
05. Đức Giêsu nói ngài đã làm gì Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho ngài làm? (Ga 17,4)
 
06. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
07. Hành động của các môn đệ khi nhìn thấy Đức Giêsu tại miền Galilê là gì? (Mt 28,17)
 
08. Khi nhìn thấy Đức Giêsu đứng giữa các ông trong căn nhà các cửa đóng kín, các môn đệ đã thái độ gì? (Ga 20,20)
 
09. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1)
 
10. Khi gặp Đức Giêsu, các ông đứng dậy, quay trở lại đâu, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó?  (Lc 24,332) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 18 PHỤC SINH A
 

01. Thánh Thần (Ga 20,22)
02. Kinh Thánh (Ga 20,9) 
03. Đức Giêsu (Ga 20,19.22-23)
04. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
05. Tôn vinh (Ga 17,4)
06. Đức Giêsu (Ga 20,9).
07. Bái lạy (Mt 28,17)
08. Vui mừng (Ga 20,20)
09. Thiên Chúa (Ga 14,1)
10. Giêrusalem (Lc 24,332) 
 
Hàng dọc : Mừng Vui Lên
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 19 PHỤC SINH A

Những gợi ý
 
Hàng dọc
 
01. Ai đã trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
 
02. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông? (Ga 20,22)
 
03. Hãy hoàn thành câu: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến … … …” (Mt 28,20)
 
04. Khi các môn đệ xao xuyến, Đức Giêsu nói hãy tin vào ai và tin vào Thầy? (Ga 14,1)
 
05. Khi hiện ra, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông và bảo “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”? (Ga 20,22)
 
Hàng ngang
 
06. Hãy hoàn thành câu: “Anh em hãy nhận lấy … … …, anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,22-23)
 
07. Hãy hoàn thành câu: Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết biết Cha, Thiên Chúa chân thật và … … …. . (Ga 17,31)
 
08. Dọc đường Đức Giêsu đã nói chuyện và giải thích điều gì cho các ông? (Lc 24,32) 
 
09. Hãy hoàn thành câu: “Anh em ... ... ... cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.” (Ga 20,23)
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 19 PHỤC SINH A
 

Hàng dọc
 
01. Đức Giêsu (Ga 20,9)
02. Thánh Thần (Ga 20,22)
03. Tận thế (Mt 28,20)
04. Thiên Chúa (Ga 14,1)
05. Thổi hơi (Ga 20,22)
 
Hàng ngang
 
06. Thánh Thần (Ga 20,22-23)
07. Duy nhất (Ga 17,31)
08. Kinh Thánh (Lc 24,32) 
09. Tha tội (Ga 20,23)
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
++++++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 20 PHỤC SINH A

 
Những gợi ý
 
Hàng dọc
 
01. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị thế nào? (Ga 20,23)
 
02. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là … … … .” (Ga 14,6)
 
03. Theo lời Đức Giêsu ai lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao? (Lc 24,26)
 
04. Khi hiện ra, Đức Giêsu thổi hơi vào các ông và ban điều gì cho các ông?(Ga 20,22)
 
Hàng ngang
 
05. Các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào đâu? (Lc 24,20) 
 
06. Trong lời nguyện của Chúa Giêsu, sự sống đời đời đó là nhận biết Đấng Cha sai đến là ai? (Ga 17,3)
 
07. Hãy hoàn thành câu: Đức Giêsu nói: “Chính Thầy là con đường, là … … … và là sự sống.” (Ga 14,6)
 
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 20 PHỤC SINH A

Hàng dọc
 
01. Cầm giữ (Ga 20,23)
02. Sự sống (Ga 14,6)
03. Đấng Kitô (Lc 24,26)
04. Thánh Thần (Ga 20,22)
 
Hàng ngang
 
05. Thập giá (Lc 24,20) 
06. Giêsu Kitô (Ga 17,3)
07. Sự thật (Ga 14,6)
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây