VHTK Chúa Nhật 3 Phục Sinh C

Thứ ba - 26/04/2022 07:47 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   292
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."
VHTK Chúa Nhật 3 Phục Sinh C

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C

Tin Mừng thánh Gioan 21,1-19


Tải về file DPF A4 VHTK CN 3 PHỤC SINH C tại đây

TIN MỪNG
Đức Giê-su hiện ra ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a
1 Sau đó, Đức Giê-su lại tỏ mình ra cho các môn đệ ở Biển Hồ Ti-bê-ri-a. Người tỏ mình ra như thế này.2 Ông Si-môn Phê-rô, ông Tô-ma gọi là Đi-đy-mô, ông Na-tha-na-en người Ca-na miền Ga-li-lê, các người con ông Dê-bê-đê và hai môn đệ khác nữa, tất cả đang ở với nhau.3 Ông Si-môn Phê-rô nói với các ông: "Tôi đi đánh cá đây." Các ông đáp: "Chúng tôi cùng đi với anh." Rồi mọi người ra đi, lên thuyền, nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.
4 Khi trời đã sáng, Đức Giê-su đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giê-su.5 Người nói với các ông: "Này các chú, không có gì ăn ư? " Các ông trả lời: "Thưa không."6 Người bảo các ông: "Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá." Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá.7 Người môn đệ được Đức Giê-su thương mến nói với ông Phê-rô: "Chúa đó! " Vừa nghe nói "Chúa đó! ", ông Si-môn Phê-rô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa.10 Đức Giê-su bảo các ông: "Đem ít cá mới bắt được tới đây! "11 Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới không bị rách.12 Đức Giê-su nói: "Anh em đến mà ăn! " Không ai trong các môn đệ dám hỏi "Ông là ai? ", vì các ông biết rằng đó là Chúa.13 Đức Giê-su đến, cầm lấy bánh trao cho các ông; rồi cá, Người cũng làm như vậy.14 Đó là lần thứ ba Đức Giê-su tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi trỗi dậy từ cõi chết.

15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giê-su hỏi ông Si-môn Phê-rô: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy."16 Người lại hỏi: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy."17 Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Si-môn, con ông Gio-an, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phê-rô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giê-su bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.18 Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."19 Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."


1 After this, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way.
2 Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples.
3 Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing.
4 When it was already dawn, Jesus was standing on the shore; but the disciples did not realize that it was Jesus.
5 Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No."
6 So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in because of the number of fish.
7 So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea.
8 The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about a hundred yards, dragging the net with the fish.
9 4When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread.
10 Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught."
11 So Simon Peter went over and dragged the net ashore full of one hundred fifty-three large fish. Even though there were so many, the net was not torn.
12 Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him,  "Who are you?" because they realized it was the Lord.
13 Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish.
14 This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead.
15 When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Feed my lambs."
16 He then said to him a second time, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." He said to him, "Tend my sheep."
17 He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that he had said to him a third time, "Do you love me?" and he said to him, "Lord, you know everything; you know that I love you." (Jesus) said to him, "Feed my sheep.
18 Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted; but when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go."
19 He said this signifying by what kind of death he would glorify God. And when he had said this, he said to him, "Follow me."


I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu TM thánh Gioan 21,17
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Tại đâu Đức Giêsu gặp các môn đệ và trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho Phêrô? (Ga 21,1)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Caphácnaum.
c. Sông Giođan.
d. Biển Hồ Tibêria.

02. Lúc đầy cá, các môn đệ đếm được bao nhiêu con? (Ga 21,11)
a. 120 con.
b. 150 con.
c. 153 con.
d. 170 con.

03. Khi lên bờ, quây quần bên Đức Giêsu, ngài đã trao gì cho các ông ăn? (Ga 21,13)
a. Cá.
b. Rượu.
c. Bánh.
d. Chỉ a và c đúng.

04. Đức Giêsu hỏi ông Phêrô: “Này anh simon, con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người này không?” bao nhiêu lần? (Ga 21,15-19)
a. 1 lần.
b. 2 lần.
c. 3 lần.
d. 7 lần.

05. Sau khi hỏi Phêrô: “Anh có mến thầy hơn các người này không?”, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 21,15-19)
a. Chúc lành cho Phêrô.
b. Thổi hơi ban Thánh Thần.
c. Bảo anh thật hạnh phúc vì được Chúa Cha mạc khải cho.
d. Bảo anh: “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy”.
 
III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý
01. Tên gọi khác của Tôma? (Ga 21,2)

02. Đức Giêsu trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho ai? (Ga 21,15-19)

03. Khi lưới đầy cá, người môn đệ Chúa thương nói với ông Phêrô điều gì? (Ga 21,7)

04. Trước các câu hỏi của Đức Giêsu, ông Phêrô bày tỏ tấm lòng của mình với Thầy điều gì? (Ga 21,15-19)

05. Ai trao quyền chăm sóc đoàn chiên cho  ông Phêrô? (Ga 21,15-19)

06. Đức Giêsu trao gì cho các ông cùng ăn? (Ga 21,13)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
"Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy."
Tin Mừng thánh Gioan 21,17b
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH C

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu và ông Phê rô
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 21,17
"Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?"

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Biển Hồ Tibêria (Ga 21,1)
02. c. 153 con (Ga 21,11)
03. d. Chỉ a và c đúng (Ga 21,13)
04. c. 3 lần (Ga 21,15-19)
05. d. Bảo anh: “Hãy chăm sóc cho chiên của Thầy” (Ga 21,15-19)

III. Ô CHỮ
01. Didymô (Ga 21,2)
02. Phêrô (Ga 21,15-19)
03. “Chúa đó!”(Ga 21,7)
04. Yêu mến (Ga 21,15-19)
05. Đức Giêsu (Ga 21,15-19)
06. Bánh (Ga 21,13)

Hàng dọc : Yêu Mến

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc ps

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây