VHTK Mùa Vọng B Ô Chữ 1-6

Thứ bảy - 07/11/2020 07:10 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   330
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.”
VHTK Mùa Vọng B Ô Chữ 1-6
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 01 Mùa Vọng B

Oc Mv B 1
Những gợi ý
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
03. Thức ăn của ông Gio-an Tẩy giả là gì? (Mc 1,6)
 
04. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Đây là lời của ai?
 
05. Ông Gio-an xuất hiện ở đâu kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4)


06. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
07. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 02 Mùa Vọng B

Oc Mv B 2

Những gợi ý
 
01. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)

02. Khi nghe sứ thần chào, trinh nữ Ma-ri-a có thái độ thế nào? (Lc 1, 29)
 
03. Ông Gio-an là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm gì cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói? (Ga 1,23)
 
04. “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Ga 1,23)
 
05. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6).
 
06. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).

07. Ông Gio-an đã làm phép rửa tại sông nào? (Ga 1,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
+++++++++++++++++++
 
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 03 Mùa Vọng B

Oc Mv B 3
Những gợi ý

 
01. Bà Ma-ri-a nói việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì bà không biết đến việc gì? (Lc 1,34).
 
02. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
03. Ông Gio-an là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy làm gì cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói? (Ga 1,23)
 
04. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
05. Có 1 người được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về ánh sáng là ai? (Ga 1,6-7)
 
06. Ông chủ trẩy đi đâu, để lại nhà trao quyền cho các đầy tớ của mình? (Mc 13,34)
 
07. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 04 Mùa Vọng B


Oc Mv B 4

Những gợi ý
 
01. Ai đã sai ông Gio-an đến để làm chứng về ánh sáng? (Ga 1,6)
 
02. Trinh nữ Ma-ri-a cư ngụ nơi thành nào? (Lc 1,27)
 
03. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
04. Điều Thầy nói với anh em, Thầy cũng nói với mọi người là phải làm gì? (Mc 13,37)
 
05. Sứ thần đáp ‘Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng của ai sẽ rợp bóng trên bà’? (Lc 1,35)
 
06. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
07. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4) 
 
08. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
+++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 05 Mùa Vọng B
Oc Mv B 5

Những gợi ý
 
01. Mọi người chịu phép rửa để tỏ lòng gì hầu để được ơn tha tội? (Mc 1,4)
 
02. Đây là lúc ông chủ có thể trở về? (Mc 13,35)
 
03. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
 
04. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
05. Tổ tiên của Đức Giê-su thuộc dòng dõi vua nào? (Lc 1, 32)
 
06. Những người thuộc thành nào kéo đến thú tội và xin ông Gio-an làm phép rửa? (Mc 1,5)
 
07. “Này Ta sai sứ giả của ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con”. Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mc 1,2)
 
08. Người chị họ của cô Ma-ri-a tên là gì? (Lc 1, 36) 
 
09. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
10. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
 +++++++++++++++

  
Vui Học Thánh Kinh
Ô Chữ 06 Mùa Vọng B
Oc Mv B 6

Những gợi ý
 
01. Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Mc 1,7-8)
 
02. Trinh nữ tại thành Na-da-rét được sứ thần truyền tin tên là gì? (Lc 1, 27)  
 
03. Sau khi nghe thiên thần báo tin bà sẽ thụ thai, bà Ma-ri-a xưng mình là gì Thiên Chúa?  (Lc 1,38)
 
04. Ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,4).

05. Trinh nữ Ma-ri-a sẽ sinh hạ 1 con trai, và đứa trẻ được đặt tên là gì? (Lc 1, 31)
 
06. Ông Gio-an tuyên bố ngài không phải là ai? (Ga 1,20)
 
07. Ông Gio-an được Thiên Chúa sai đến để làm chứng về điều gì? (Ga 1,7)
 
08. Ông chủ có thể trở về lúc nào? (Mc 13, 35)
 
09. Anh em phải làm gì vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến? (Mc 13,35)
 
10. Ông Gio-an kêu gọi người ta chịu gì để tỏ lòng sám hối? (Mc 1,4) 
 
11. Sứ thần chào bà Ma-ri-a, mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân súng , ai ở cùng bà? (Lc 1,28)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng


+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
 
Ô Chữ 01 Mùa Vọng B
 
01. Thiên Chúa (Ga 1,6).
02Sám hối (Mc 1,4).
03. Châu chấu (Mc 1,6).
04. Ma-ri-a (Lc 1,38)
05Hoang địa (Mc 1,4).
06Giê-su (Lc 1,31).

07. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
 
Hàng dọc : Chúa Đến
 
++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 02 Mùa Vọng B
 
01Canh thức (Mc 13,35)
02Bối rối (Lc 1,29).
03. Sửa đường (Ga 1,23)
04. Isaia (Ga 1,23)
05Thiên Chúa (Ga 1,6).
06. Tha tội (Mc 1,4).
07Gio-đan (Ga 1,28).
 
Hàng dọc : Trời Cao
 
+++++++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 03 Mùa Vọng B
 
01. Vợ chồng! (Lc 1,34).
02. Đức Chúa (Lc 1,28).
03. Sửa đường (Ga 1,23)
04Sám hối (Mc 1,4).
05Gio-an (Ga 1,6-7).
06Phương xa (Mc 13,34)
07. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
 
Hàng dọc : Chờ Mong
 
 
+++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 04 Mùa Vọng B
 
01Thiên Chúa (Ga 1,6).
02Na-da-rét (Lc 1,27)
03. Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
04Canh thức (Mc 13,37).
05. Đấng Tối Cao (Lc 1,35)
06Ánh sáng (Ga 1,7).
07. Phép rửa (Mc 1,4).
08. Đức Chúa (Lc 1,28).
 
Hàng dọc : Canh Thức
 
++++++++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 05 Mùa Vọng B
 
01Sám hối (Mc 1,4).
02. Nửa đêm (Mc 13,35)
03Canh thức (Mc 13,35)
04. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
05. Đa-vít (Lc 1,32).
06. Giê-ru-sa-lem (Mc 1,5)
07. I-sai-a (Mc 1,2).
08. Ê-li-sa-bét (Lc 1,36).
09Giê-su (Lc 1,31).
10Ánh sáng (Ga 1,7).
 
Hàng dọc : Mừng Vui Lên
 
++++++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô Chữ 06 Mùa Vọng B
 
01. Thánh Thần. (Mc 1,7-8)
02Ma-ri-a (Lc 1,27).
03. Nữ tỳ (Lc 1,38)
04. Tha tội. (Mc 1,4).
05Giê-su (Lc 1,31).

06. Đấng Ki-tô (Ga 1,20).
07Ánh sáng (Ga 1,7).
08Chập tối (Mc 13, 35)
09Canh thức (Mc 13,35)
10. Phép rửa (Mc 1,4).
11. Đức Chúa (Lc 1,28).
 
Hàng dọc : Hãy Tỉnh Thức
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây