VUI HỌC THÁNH KINH TỔ PHỤ GIACÓP

Thứ bảy - 25/04/2020 10:01 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1275
“Người ta sẽ không gọi  tên ngươi là Giacóp nữa, nhưng là Ítraen,
vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.”
VUI HỌC THÁNH KINH TỔ PHỤ GIACÓP
VUI HỌC THÁNH KINH
TỔ PHỤ GIACÓP
Sách Sáng thế ký 32,23-33
 
 
THÁNH KINH
 
Vật lộn với Thiên Chúa
 
23 Đêm đó, ông Gia-cóp dậy, đem theo hai bà vợ, hai người nữ tỳ và mười một đứa con, và ông lội qua sông Giáp-bốc.24 Ông đem họ theo, đưa họ qua sông, rồi đưa tài sản của ông qua.25 Ông Gia-cóp ở lại một mình.
 
26 Thấy không thắng được ông, người đó bèn đánh vào khớp xương hông của ông, và khớp xương hông của ông Gia-cóp bị trật đang khi ông vật lộn với người đó.27 Người đó nói: "Buông ta ra, vì đã rạng đông rồi." Nhưng ông đáp: "Tôi sẽ không buông ngài ra, nếu ngài không chúc phúc cho tôi."28 Người đó hỏi ông: "Tên ngươi là gì? " Ông đáp: "Tên tôi là Gia-cóp."29 Người đó nói: "Người ta sẽ không gọi tên ngươi là Gia-cóp nữa, nhưng là Ít-ra-en, vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng."30 Ông Gia-cóp hỏi: "Xin cho tôi biết tên ngài." Người đó nói: "Sao ngươi lại hỏi tên ta? " Và người đó chúc phúc cho ông tại đấy.
 
31 Ông Gia-cóp đặt tên cho nơi đó là Pơ-nu-ên, "vì -ông nói- tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt, mà tôi đã được tha mạng."32 Khi mặt trời mọc, ông đi qua Pơ-nu-ên; ông đi khập khiễng vì bị trật xương hông.33 Bởi thế, con cái Ít-ra-en, cho đến nay, không ăn cái gân đùi ở khớp xương hông, vì người đó đã đánh vào khớp xương hông của ông Gia-cóp, vào gân đùi.
 
 
23 In the course of that night, however, Jacob arose, took his two wives, with the two maidservants and his eleven children, and crossed the ford of the Jabbok.
 
24 After he had taken them across the stream and had brought over all his possessions,25  Jacob was left there alone. Then some man wrestled with him until the break of dawn.
 
26 When the man saw that he could not prevail over him, he struck Jacob's hip at its socket, so that the hip socket was wrenched as they wrestled.
 
27 The man then said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob said, "I will not let you go until you bless me."28 "What is your name?" the man asked. He answered, "Jacob."29  Then the man said, "You shall no longer be spoken of as Jacob, but as Israel, because you have contended with divine and human beings and have prevailed."30 Jacob then asked him, "Do tell me your name, please." He answered, "Why should you want to know my name?" With that, he bade him farewell.
 
31  Jacob named the place Peniel, "Because I have seen God face to face," he said, "yet my life has been spared."32 At sunrise, as he left Penuel, Jacob limped along because of his hip.
 
33 That is why, to this day, the Israelites do not eat the sciatic muscle that is on the hip socket, inasmuch as Jacob's hip socket was struck at the sciatic muscle.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Lời Chúa Stk 32,31b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 25,21.26)
a. Nôê.
b. Giuse.
c. Êxau.
d. Ixaác.
 
02. Thân mẫu của ông Giacóp tên là gì? (Stkc25,21)
a. Maria.
b. Xara.
c. Rêbêca.
d. Rakhen.
 
03. Hai người vợ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 29,15-30)
a. Lêa và Xara.
b. Rakhen và Lêa.
c. Maria và Rakhen.
d. Bétseva và Maria.
 
04. Con đầu lòng của ông Giacóp tên là gì? (Stk 35,23)
a. Bengiamin.
b. Rưuven.
c. Lêvi.
d. Giuđa.
 
05Người con của ông Giacóp bị bán sang Aicập tên là gì? (Stk 37,28)
a. Nôê.
b. Giuse.
c. Êxau.
d. Môsê.
 
06Nhạc phụ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 29,15)
a. Nôê.
b. Têra.
c. Canaan.
d. Laban.
 
07“Đất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi.” Đây là lời của Thiên Chúa nói với ông Giacóp trong giấc mộng nào? (Stk 28,13-15 )
a. Vật lộn với Thiên Chúa.
b. Thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống.
c. Những con bò béo tốt bên bờ sông.
d. Mười một ngôi sao sụp lạy ngôi sao của mình.
 
08. Nơi ông Giacóp vật lộn với Thiên Chúa được gọi là gì? (Stk 32,31)
a. Salem.
b. Ararat.
c. Pơnuên.
d. Bếtên.
 
09. Trong cuộc vật lộn với Thiên Chúa, ông Giacóp bị đánh vào đâu? (Stk 32,33)
a. Đánh vào đầu.
b. Đánh vào khớp xương hông.
c. Đánh vào gót chân.
d. Đánh vào xương sườn.
 
10. Khi gần đến Épratha, bà Rakhen đã sinh ra ai và đã mất? (Stk 35,16-20)
a. Lêvi.
b. Bengiamin.
c. Giuđa.
d. Giuse.
 
11. Mười hai người con của ông Giacóp tên là gì? (Stk 35,23-26)
a. Rưuvên, Simêôn, Lêvi, Giuđa.
b. Ítxakha, Dơvulun, Giuse, Bengiamin.
c. Đan, Náptali, Gát, Ase.
d. Cả a, b và c đúng.
 
12Cô con gái của ông Giacóp tên là gì? (Stk 30,21 )
a. Rakháp.
b. Étte.
c. Átna.
d. Đina.
 
III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý
 
01Mẹ của ông Giacóp tên là gì? (Stk 25,21)
 
02. Người con đầu lòng của ông Giacóp tên là gì? (Stk 28,32)
 
03. Người con trtai của ông Giacóp trả thù cho em gái bị làm nhục tên là gì? (Stk 34,25)
 
04. Ai là người đã nhờ bà Rêbêca mà đoạt lấy lời chúc phúc của cha? (Stk 27,1-23)
 
05. Gia đình ông Laban ngụ tại đâu? (Stk 28,5)
 
06. “Xin ĐỨC CHÚA canh giữ giữa cha con ta, khi chúng ta khuất mặt nhau. Nếu con hành hạ các con gái cha, và nếu ngoài các con gái cha, con còn lấy thêm vợ khác, thì dù không có ai ở với chúng ta, con hãy coi chừng: Thiên Chúa làm chứng giữa cha con ta.” Đây là giao ước giữa ông Laban và Giacóp lập tại đâu? (Stk 31,49-50)
 
07. Sau khi vật lộn với Thiên Chúa, ông Giacóp được đổi tên là gì? (Stk 32,29)
 
08. Trong giấc mộng, ông Giacóp đã thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Nơi đó ông Giacóp đặt tên là gì? (Stk 28,10-19)
 
09. Ông Giacóp sinh sống và chết tịa đâu? (Stk 46,28 & 50,8)
 
10. Ước vọng của ông Giacóp khi chết được chôn ở đâu? (Stk 49,30)
 
11. Người vợ mà ông Giacóp yêu nhất tên là gì? (Stk 29,28)
 
12. Anh của ông Giacóp tên là gì? (Stk 25,25-26)
 
13. Em ruột ông Giuse tên là gì? (Stk 35,24)
 
14. Một người con của ông Giacóp, bị anh em bán qua ai cập tên là gì? (Stk 37,28)
 
15. Nhạc phụ của ông Giacóp tên là gì? Laban (Stk 29,15)
 
16. Tại Pơnuên, ông Giacóp đã vật lộn với ai? (Stk 23,31)
 
17. Ông Giacóp đã đưa bánh và gì cho ông Êxau để đổi lấy quyền trưởng nam? (Stk 25,34)
 
18. Mẹ của Gát và Ase tên là gì? (Stk 35,26)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Người ta sẽ không gọi  tên ngươi là Giacóp nữa, nhưng là Ítraen,
vì ngươi đã đấu với Thiên Chúa và với người ta, và ngươi đã thắng.”
Sách Sáng thế ký 32,29
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
TỔ PHỤ GIACÓP
Sách Sáng thế ký 32,23-33

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề
Giacóp vật lộn với Thiên Chúa.
 
* Câu thánh Kinh Stk 32,31b
 
“Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt,
 mà tôi đã được tha mạng.”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Ixaác (Stk 25,21.26)
02. c. Rêbêca (Stkc25,21)
03. b. Rakhen và Lêa (Stk 29,15-30)
04. b. Rưuven (Stk 35,23)
05. b. Giuse (Stk 37,28)
06. d. Laban (Stk 29,15)
07. b. Thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. (Stk 28,13-15 )
08. c. Pơnuên (Stk 32,31)
09. b. Đánh vào khớp xương hông (Stk 32,33)
10. b. Bengiamin (Stk 35,16-20)
11. d. Cả a, b và c đúng. (Stk 35,23-26)
12. d. Đina (Stk 30,21 )
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Rêbêca (Stk 25,21)
02. Rưuven (Stk 28,32)
03. Simêôn (Stk 34,25)
04. Giacóp (Stk 27,1-23)
05. Pátđan Aram (Stk 28,5)
06. Galơét (Stk 31,49-50)
07. Ítraen (Stk 32,29)
08. Bết Ên (Stk 28,10-19)
09. Gôsen (Stk 46,28 & 50,8)
10. Mácpêla (Stk 49,30)
11. Raken (Stk 29,28)
12. Êxau (Stk 25,25-26)
13. Bengiamin (Stk 35,24)
14. Giuse (Stk 37,28)
15. Laban (Stk 29,15)
16. Thiên Chúa (Stk 23,31)
17. Cháo đậu (Stk 25,34)
18. Dinpa (Stk 35,26)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Tổ Phụ Giacóp
 
Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây