VUI HỌC THÁNH KINH VUA SA-LÔ-MÔN (970-931)

Thứ năm - 28/05/2020 10:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1044
“Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.”
VUI HỌC THÁNH KINH VUA SA-LÔ-MÔN (970-931)
 
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA SA-LÔ-MÔN (970-931)
1 Vua 3,5-14
 
THÁNH KINH
 
5 Tại Ghíp-ôn, đang đêm ĐỨC CHÚA hiện ra báo mộng cho vua Sa-lô-môn, Thiên Chúa phán: "Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho."6 Vua Sa-lô-môn thưa: "Chính Ngài đã lấy lòng nhân hậu lớn lao mà xử với tôi tớ Chúa là Đa-vít thân phụ con, như người đã bước đi trước nhan Chúa cách trung thực, công chính, với tâm hồn ngay thẳng. Chúa đã duy trì lòng nhân hậu lớn lao ấy đối với người, khi ban cho người có một đứa con ngồi trên ngai của người hôm nay.7 Và bây giờ, lạy ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của con, chính Chúa đã đặt tôi tớ Chúa đây lên ngôi kế vị Đa-vít, thân phụ con, mặc dầu con chỉ là một thanh niên bé nhỏ, không biết cầm quyền trị nước.8 Con lại ở giữa dân mà Chúa đã chọn, một dân đông đúc, đông không kể xiết, cũng không đếm nổi.9 Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái; chẳng vậy, nào ai có đủ sức cai trị dân Chúa, một dân quan trọng như thế? "10 Chúa hài lòng vì vua Sa-lô-môn đã xin điều đó.11 Thiên Chúa phán với vua: "Bởi vì ngươi đã xin điều đó, ngươi đã không xin cho được sống lâu, hay được của cải, cũng không xin cho kẻ thù ngươi phải chết, nhưng đã xin cho được tài phân biệt để xét xử,12 thì này, Ta làm theo như lời ngươi: Ta ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi, chẳng một ai sánh bằng, và sau ngươi, cũng chẳng có ai bì kịp.13 Cả điều ngươi không xin, Ta cũng sẽ ban cho ngươi: giàu có, vinh quang, đến nỗi suốt đời ngươi không có ai trong các vua được như ngươi.14 Và nếu ngươi bước theo các đường lối của Ta, là tuân giữ các giới răn và mệnh lệnh của Ta, như Đa-vít thân phụ ngươi, thì Ta sẽ kéo dài ngày đời của ngươi."
 

5 In Gibeon the LORD appeared to Solomon in a dream at night. God said, "Ask something of me and I will give it to you."

6 Solomon answered: "You have shown great favor to your servant, my father David, because he behaved faithfully toward you, with justice and an upright heart; and you have continued this great favor toward him, even today, seating a son of his on his throne.

7 O LORD, my God, you have made me, your servant, king to succeed my father David; but I am a mere youth, not knowing at all how to act.

8 I serve you in the midst of the people whom you have chosen, a people so vast that it cannot be numbered or counted.

9 Give your servant, therefore, an understanding heart to judge your people and to distinguish right from wrong. For who is able to govern this vast people of yours?"

10 The LORD was pleased that Solomon made this request.

11 So God said to him: "Because you have asked for this--not for a long life for yourself, nor for riches, nor for the life of your enemies, but for understanding so that you may know what is right--12 I do as you requested. I give you a heart so wise and understanding that there has never been anyone like you up to now, and after you there will come no one to equal you.


13 In addition, I give you what you have not asked for, such riches and glory that among kings there is not your like.

14 And if you follow me by keeping my statutes and commandments, as your father David did, I will give you a long life."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1Vua 3,9  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Sa-lô-môn tên là gì? (2Sm 12,24)
a. Nun.
b. Kit.
c. Đa-vít.
d. Gie-sê.
 
02. Thân mẫu của ông Sa-lô-môn tên là gì? (2Sm 12,24)
a. Mi-khan.
b. Xa-ra.
c. Bát Se-va.
d. Su-san-na.
 
03. Ngôn sứ Na-than đã gọi Sa-lô-môn là gì vì Đức Chú yêu thương nó? (2Sm 12,25)
a. Ha-đát-xa.
b. Giơ-đi-đơ-gia.
c. Ho-se-a.
d. Ít-ra-en.
 
04. Tư tế nào đã xức dầu tấn phong ông Sa-lô-môn làm vua? (1V 1,39)
a. Tư tế Xa-đốc.
b. Tư tế Da-ca-ri-a.
c. Tư tế Si-mon.
d. Tư tế A-ha-ron.
 
05. Ngôn sứ nào đã hiện diện trong cuộc tấn phong ông Sa-lô-môn làm vua? (1V 1,39)
a. Ngôn sứ Sa-mu-en.
b. Ngôn sứ Na-than.
c. Ngôn sứ Ê-li-a.
d. Ngôn sứ I-sai-a.
 
06. Tại đâu ông Sa-lô-môn được xức dầu tấn phong làm vua dân Ít-ra-en? (1V 1,33-34)
a. Ghin-gan.
b. Ghi-khôn.
c. Si-lô.
d. Giê-ru-sa-lem.
 
07. “Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa, Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp, và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Mô-sê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi.” Đây là lời vua Đa-vít nói với ai (1V 2,3)
a. Áp-sa-lôm.
b. A-đô-ni-gia.
c. Sa-lô-môn.
d. Na-than.
 
08. Trong giấc mộng, vua Sa-lô-môn xin gì cùng Thiên Chúa? (1V 3,9)
a. Xin cho được sống lâu và nhiều được của cải.
b. Xin cho mọi địch thù phải chết.
c. Xin một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.
d. Cả a, b và c đúng.
 
09. Ai là người xây dựng Đền Thờ kính Đức Chúa? (1V 5,15...)  
a. Vua Sa-un.
b. Vua Đa-vít.
c. Vua Sa-lô-môn.
d. Vua Hê-rô-đê.
 
10. Khi-ram, vua thành Tia, đã cung cấp gì cho vua Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ kính Đức Chúa? (1V 5,24) 
a. Gỗ bá hương.
b. Gỗ trắc. 
c. Đồ bạc.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. Thời gian xây dựng Đền Thờ của vua Sa-lô-môn trong bao lâu? (1V 6,37-38) 
a. Năm năm.
b. Bảy năm.
c. Mười hai năm.
d. Hai mươi năm.
 
12. Thời gian vua Sa-lô-môn trị vì toàn thể Ít-ra-en tại Giê-ru-sa-lem là bao  nhiêu năm? (1V 12,42)
a. Bốn mươi năm.
b. Năm mươi năm.
c. Sáu mươi năm.
d. Bảy mươi năm.
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
Những gợi ý
 
01. “Nếu ngươi bước đi trước nhan Ta, với tâm hồn trong sạch và ngay thẳng, mà thi hành mọi điều Ta truyền cho ngươi và tuân giữ các giới răn và luật pháp của Ta, thì Ta sẽ củng cố ngai vàng của ngươi trên Ít-ra-en đến muôn đời”. Đây là lời của ai nói với vua Sa-lô-môn? (1V 9,4-5a)
 
02. Trong Nơi Cực Thánh vua Sa-lô-môn làm hai cái gì bằng gỗ ô-liu, cao năm thước, mỗi cánh dài hai thước rưỡi? (1V 6,23)
 
03. Tại đâu, vua Sa-lô-môn có giấc mộng xin Chúa cho được tài phân biệt để xét xử? (1V 3,11)
 
04. Vua Sa-lô-môn có một đoàn tàu biển thường đi đâu? (1V 10,22)
 
05. Tư tế nào đã xức dầu tấn phong ông Sa-lô-môn làm vua? (1V 1,39)
 
06. Khi-ram, vua thành Tia, đã cung cấp gỗ gì cho vua Sa-lô-môn xây dựng Đền Thờ kính Đức Chúa? (1V 5,24) 
 
07. Ở lối vào Nơi Cực Thánh, vua Sa-lô-môn làm cánh cửa bằng gỗ gì quý? (1V 6,31) 
 
08. Thân phụ của ông Sa-lô-môn tên là gì? (2Sm 12,24)
 
09. Vua Salô môn không còn chung thủy với ai khi lòng vua ngả theo các thần ngoại? (1V 11,4)
 
10. Ngôn sứ nào đã hiện diện trong cuộc tấn phong ông Sa-lô-môn làm vua? (1V 1,39)
 
11. Thân mẫu của ông Sa-lô-môn tên là gì? (2Sm 12,24)
 
12. Người kế vị vua Sa-lô-môm là ai? (1V 11,43)
 
13. Vua Đa-vít đã chọn ai làm vua kế vị mình? (1V 1,30)
 
14.  Vua Sa-lô-môn không trung thành với Đức Chúa, ông đi theo nữ thần nào của dân Xi-đôn? (1V 11,5)
 
15. Ai là người xây dựng Đền Thờ kính Đức Chúa? (1V 5,15...)
 
16. Trên đầu các cột đặt trong Đền Thờ do ông Khi-ram làm có hình gì? (1V 7,22)
 
17. Sau khi hoàn tất Đền Thờ kính Đức Chúa, toàn thể dân Ít-ra-en tập hợp lại bên vua Sa-lô-môn mừng lễ trong tháng nào? (1V 8,2)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hãy tuân giữ các huấn lệnh của Đức Chúa,
Thiên Chúa của con, mà đi theo đường lối của Người, là giữ các giới răn, mệnh lệnh, luật pháp,
và chỉ thị của Người, như đã ghi trong Luật Môsê. Như thế con sẽ thành công trong mọi việc con làm và trong mọi hướng con đi.”
1Vua 2,3
 
 Nguyễn Thái Hùng 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA SA-LÔ-MÔN
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
 
Vua Sa-lô-môn cầu nguyện trước Thánh Điện.
 
* Câu Thánh Kinh  1Vua 3,9
 
“Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái.”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Đa-vít (2Sm 12,24)
02. c. Bát Seva (2Sm 12,24)
03. b. Giơ-đi-đơ-gia. (2Sm 12,25)
04. a. Tư tế Xa-đốc (1V 1,39)
05. b. Ngôn sứ Na-than  (1V 1,39)
06. b. Ghi-khôn (1V 1,33-34)
07. c. Sa-lô-môn (1V 2,3)
08. c. Xin một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái (1V 3,9)
09. c. Vua Sa-lô-môn (1V 5,15...) 
10. d. Chỉ có a và b đúng (1V 5,24) 
11. b. Bảy năm (1V 6,37-38) 
12. a. Bốn mươi năm (1V 12,42)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Đức Chúa (1V 9,4-5a)
02. Kê-ru-bim (1V 6,23)
03. Ghíp ôn (1V 3,11)
04. Tác-sít (1V 10,22)
05. Xa-đốc (1V 1,39)
06. Bá hương (1V 5,24) 
07. Ô-liu (1V 6,31) 
08. Đa-vít (2Sm 12,24)
09. Đức Chúa (1V 11,4)
10. Na-than  (1V 1,39)
11. Bát Seva (2Sm 12,24)
12. Rơ-khá-pam (1V 11,43)
13. Sa-lô-môn (1V 1,30)
14.  Át-tô-rét (1V 11,5)
15. Sa-lô-môn (1V 5,15...)
16. Bông huệ (1V 7,22)
17. Ê-ta-nim (1V 8,2)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Sa-lô-môn
 
 Nguyễn Thái Hùng 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây