VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Trắc nghiệm (1101-1220)

VHTK NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Trắc nghiệm (1101-1220)

 21:13 11/10/2021

91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1220)

NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 9 Hỏi Thưa (1101-1220)

 10:11 09/10/2021

91. Tổng Đốc Nơkhemia, 92. Tư Tế Étra (480-440), 93. Ông Máttítgia, 94. Ông Giuđa Macabê (166-160), 95. Ông Giônathan (160-143) và 96. Ông Simôn (143-134).
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8 Câu Trắc Nghiệm

 00:57 23/09/2021

72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu), 76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu). 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu), 80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu), 84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng - xấu), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng - xấu), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua Pecác (737-732 - xấu), 90. Vua Hôsê (732-724- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 8 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 8 Câu Hỏi Thưa

 21:58 22/09/2021

72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu)76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu), 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu)80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu)84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua  Pecác (737-732 - xấu),90. Vua Hôsê (732-724 –xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Trắc Nghiệm

 10:49 07/09/2021

59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt)
63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu)
67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu) ,70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  7 Câu Hỏi Thưa

 10:09 06/09/2021

59. Vua Giôát (835-796 – tốt), 60. Vua Amátgiahu (796-781 – tốt), 61. Vua Adácgia (781-740 – tốt), 62. Vua Giôtham (740-736 – tốt), 63. Vua Akhát (736-716 - xấu), 64. Vua Khítkigia (716-687 – tốt), 65. Vua Mơnáê (687-642- xấu), 66. Vua Amôn (642-640- xấu), 67. Vua Giôsigia (640-609 – tốt), 68. Vua Giơhôsaphát (609- 3 tháng - xấu), 69. Vua Gơihôgiakim (609-598- xấu), 70. Vua Giơhôgiakhin (598- 3 tháng- xấu), 71. Vua Xítkigia (598-587- xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Trắc Nghiệm

 08:55 06/09/2021

49. Vua Saun, 50. Vua Đavít, 51. Vua Salomon, 52. Vua Rơkhápam, 53. Vua Avigiam (913-911- xấu), 54. Vua Axa (911-870), 55. Vua Giơhôsaphát (870-848), 56. Vua Giôhôram (848-841), 57. Vua Akhátgiahu (841), 58. Nữ Hoàng Athangiahu (841-835)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  6 Câu Hỏi Thưa

 00:51 01/09/2021

49. Vua Saun, 50. Vua Đavít, 51. Vua Salomon, 52. Vua Rơkhápam, 53. Vua Avigiam (913-911- xấu), 54. Vua Axa (911-870 ), 55. Vua Giơhôsaphát (870-848), 56. Vua Giôhôram (848-841), 57. Vua Akhátgiahu (841), 58. Nữ Hoàng Athangiahu (841-835)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 4 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 4 Câu Trắc Nghiệm

 06:25 31/08/2021

27. Ngôn sứ Samuen, 28. Ngôn sứ Êlia, 29. Ngôn sứ Êlisa, 30. Ngôn sứ Nathan, 31. Tư tế Xađốc, 32. Ngôn sứ Isaia, 33. Ngôn sứ Giêrêmia, 34. Thư ký Barúc, 35. Ngôn sứ Êdêkien, 36. Ngôn sứ Đanien.
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 4 Câu Hỏi Thưa  

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 4 Câu Hỏi Thưa  

 06:22 31/08/2021

27. Ngôn sứ Samuen, 28. Ngôn sứ Êlia, 29. Ngôn sứ Êlisa, 30. Ngôn sứ Nathan, 31. Tư tê Xađốc, 32. Ngôn sứ Isaia, 33. Ngôn sứ Giêrêmia, 34. Thư ký Barúc, 35. Ngôn sứ Êdêkien, 36. Ngôn sứ Đanien.)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 5 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 5 Câu Hỏi Thưa

 10:00 22/08/2021

37. Ngôn sứ Hôsê, 38. Ngôn sứ Amốt, 39. Ngôn sứ Giôna, 40. Ngôn sứ Dacaria, 41. Ngôn sứ Giôen, 42. Ngôn Sứ Ôvađia, 43. Ngôn Sứ Mikha, 44. Ngôn Sứ Nakhum, 45. Ngôn Sứ Khabacúc, 46. Ngôn Sứ Xôphônia, 47. Ngôn Sứ Khácgai, 48. Ngôn Sứ Malakhi.
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 3 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 3 Câu Trắc Nghiệm

 11:00 20/08/2021

(22. Bà Rút, 23. Bà Giuđitha, 24. Nữ hoàng Étte,
25.Ông Gióp. 26. Gia Đình Ông Tôbia.)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 3 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 3 Câu Hỏi Thưa

 09:06 19/08/2021

22. Bà Rút, 23. Bà Giuđitha, 24. Nữ hoàng Étte, 25.Ông Gióp. 26. Gia Đình Ông Tôbia.

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 2 Câu Trắc Nghiệm

 09:03 19/08/2021

07. Ngôn Sứ Môsê, 08. Tư Tế Aharon, 09. Thủ Lãnh Giôsuê, 10. Nữ Ngôn Sứ Đơvara, 11. Thủ Lãnh Ghítôn, 12. Thủ Lãnh Gíptác, 13. Thủ Lãnh Samson, 14. Thủ Lãnh Ótniên, 15. Thủ Lãnh Êhút, 16. Thủ Lãnh Samga, 17. Thủ Lãnh  Tôla, 18. Thủ Lãnh  Giaia, 19. Thủ Lãnh  Ípxan, 20. Thủ Lãnh  Êlôn, 21. Thủ Lãnh  Ápđôn.
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 2 Câu Hỏi Thưa                                                             

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 2 Câu Hỏi Thưa                                                             

 10:12 12/08/2021

07. Ngôn Sứ Môsê, 08. Tư Tế Aharon, 09. Thủ Lãnh Giôsuê,
10. Nữ Ngôn Sứ Đơvara, 11. Thủ Lãnh Ghítôn,
12. Thủ Lãnh Gíptác, 13. Thủ Lãnh Samson, 14. Thủ Lãnh Ótniên,
15. Thủ Lãnh Êhút, 16. Thủ Lãnh Samga, 17. Thủ Lãnh  Tôla,
18. Thủ Lãnh  Giaia, 19. Thủ Lãnh  Ípxan, 20. Thủ Lãnh  Êlôn, 21. Thủ Lãnh  Ápđôn)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1 Câu Trắc Nghiệm

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1 Câu Trắc Nghiệm

 08:20 07/08/2021

03. Sau khi dựng nên con người, Thiên Chúa ban phúc lành cho họ, và Thiên Chúa đã nói gì?
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1 Câu Hỏi Thưa

VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 1 Câu Hỏi Thưa

 04:44 05/08/2021

Ông Ađam-bà Evà, ông Nôê, tổ phụ Ápraham, Ixaác, Giacóp, Giuse.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây