VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 8 Câu Hỏi Thưa

Thứ tư - 22/09/2021 21:58 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   433
72. Vua Giarópam (931-910 xấu), 73. Vua Nađáp (910-909 xấu), 74. Vua Basa (909-886 xấu), 75. Vua Êla (886-885 xấu)76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu), 77. Vua Omri (885 - 874 - xấu), 78. Vua Akháp (874-853), 79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu)80. Vua Giôram (852-841-xấu), 81. Vua Giêhu (841-814 – xấu), 82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu), 93. Vua Giôát (798-783 - xấu)84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu), 85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng), 86. Vua Salum (745 – 1 tháng), 87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu), 88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu), 89. Vua  Pecác (737-732 - xấu),90. Vua Hôsê (732-724 –xấu)
VHTK NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC 8 Câu Hỏi Thưa

 

VUI HỌC THÁNH KINH
NHỮNG NHÂN VẬT CỰU ƯỚC  8
Câu Hỏi Thưa
VƯƠNG QUỐC ÍTRAEN

72. Vua Giarópam (931-910 xấu)
73. Vua Nađáp (910-909 xấu)
74. Vua Basa (909-886 xấu)
75. Vua Êla (886-885 xấu)
76. Vua Dimri (885 - 7 ngày - xấu)
77. Vua Omri (885 - 874 - xấu)
78. Vua Akháp (874-853)
79. Vua Akhátgia (853-852 - xấu)
80. Vua Giôram (852-841-xấu)
81. Vua Giêhu (841-814 – xấu)
82. Vua Giơhôakhát (814-798 – xấu)
93. Vua Giôát (798-783 - xấu)
84. Vua Giarópam II (783-743 – xấu)
85. Vua Dơkhácgia (743- 6 tháng)
86. Vua Salum (745 – 1 tháng)
87. Vua Mơnakhêm (743-738 - xấu)
88. Vua Pơcácgia (738-737 – xấu)
89. Vua  Pecác (737-732 - xấu)
90. Vua Hôsê (732-724 –xấu)

++++++++++++++++
 


72. VUA GIARÓPAM (931-910 xấu)

946. Hỏi: Thân phụ của ông Giarópam là ai? (1V 11,26)
        - Thưa: Ông Nơvát.

947. Hỏi: Thân mẫu của ông Giarópam là ai? (1V 11,26 )
        - Thưa: Bà Xơrua.

948. Hỏi: Ngôn sứ nào cho ông Giarópam biết Đức Chúa chọn ông làm vua Ítraen(1V 11,29... )
        - Thưa: Ngôn sứ Akhigia. 

949. Hỏi: Đức Chúa trao cho ông Giarópam bao nhiêu chi tộc để làm vua trên họ? (1V 11,29...)
        - Thưa: Mười chi tộc.

950. Hỏi: Đức Chúa đã giựt vương quốc khỏi tay Salômôn để trao cho ai mười chi tộc? (1V 11,31)
        - Thưa: Ông Giarópam.

951. Hỏi: Khi vua Salômôn tìm cánh giết mình, ông Giarópam trốn sang Ai cập, đến với vua nào, và ở đó cho tới khi vua Salômôn qua đời? (1V 11,40 )
        - Thưa: Vua Sisắc.

952. Hỏi: Toàn thể Ítraen tôn phong ai làm vua cai trị họ?  (1V 12,20 )
        - Thưa: Ông Giarópam.

953. Hỏi: Để tránh dân Ítraen lên Giêrusalem thờ phượng Đức Chúa, vua Giarópam đã làm hai con gì bằng vàng cho dân thờ phượng? (1V 12,28-29)
        - Thưa: Hai con bò mộng.

954. Hỏi: Vua Giarópam đã làm hai con bò mộng bằng vàng cho dân thường phượng được đặt ở đâu? (1V 12,28-29)
        - Thưa: Tại Đan và tại Bết Ên.

955. Hỏi: Người của Thiên Chúa từ đâu đến nói tiên tri trước mặt vua Giarópam? (1V 13,1)
        - Thưa: Từ Giuđa.

956. Hỏi: Khi người của Thiên Chúa từ Giuđa đến Bết Ên để nói tiên tri, lúc đó vua Giarópam đứng gần bàn thờ đang làm gì? (1V 13,1)
        - Thưa: Đang đốt hương.

957. Hỏi: Một người con của nhà Đavít tên là gì sẽ sát tế các tư tế là những kẻ đã đốt hương Bết Ên như lời người của Thiên Chúa nói là ai? (1V 13,2)
        - Thưa: Ông Giôsigiahu.

958. Hỏi: Dấu hiệu những lời người Thiên Chúa nói được thực hiện là gì? (1V 13,3)
- Thưa: Bàn thờ sẽ rạn nứt và  tro trên đó sẽ đổ ra.

959. Hỏi: Ai ra lệnh bắt người của Thiên Chúa từ Giuđa đến? (1V 13,4)
        - Thưa: Vua Giarópam.

960. Hỏi: Khi vua Giarópam nghe biết lời mà người của Thiên Chúa la lên chống bàn thờ Bết Ên, vua giơ tay ra và nói: “Bắt lấy nó!”, nhưng bàn tay vua giơ ra liền bị thế nào?(1V 13,4)
        - Thưa: Liền bị khô cứng.

961. Hỏi: Phu nhân vua Giarópam đến thỉnh ý ngôn sứ nào về số phận của đứa con bị bệnh? (1V 14,1-2)
        - Thưa: Ngôn sứ Akhigia.  

962. Hỏi: Hoàng tử con vua Giarópam lâm bệnh trọng bệnh và chết khi mẹ bước chân trở vào thành tên là gì? (1V 14,1.17)
        - Thưa: Hoàng tử Avigia.

963. Hỏi: Vì sao Đức Chúa giáng phạt vua Giarópam? (1V 14,9
        - Thưa: Làm sự dữ, hành động xấu xa hơn mọi kẻ đi trước ngươi, chỗ làm ra các thần ngoại.

964. Hỏi: Vì vua làm điều dữ trước mặt Đức Chúa, nên số phận mọi kẻ thuộc về nhà Giarópam mà chết thì thế nào? (1V 14,11)
        - Thưa: Chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt; người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.

965. Hỏi: Vua Giarópam trị vì vương quốc Ítraen bao nhiêu năm? (1V 14,20)
        - Thưa: Hai mươi hai năm.


73. VUA NAĐÁP (910-909 xấu)

966. Hỏi: Người kế vị vua Giarópam là ai? (1V 14,20)
        - Thưa: Hoàng tử Nađáp.

967. Hỏi: Nađáp, con vua Giarópam lên làm vua Ítraen và cai trị Ítraen được bao nhiêu năm? (1V 15,25)
        - Thưa: Hai năm.

968. Hỏi: Vua Nađáp làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như thế nào? (1V 15,26)
        - Thưa: Vua đi theo con đường của vua cha, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Ítraen phạm theo.

969. Hỏi: Ai đã giết vua Nađáp và lên ngôi thế vị? (1V 15,27)
        - Thưa: Ông Basa.

970. Hỏi: Vua Nađáp bị giết tại Ghípbơthôn thuộc đất nước nào?(1V 15,27)
        - Thưa: Nước Philitinh.


74. VUA BASA (909-886 xấu)

971. Hỏi: Ông Basa đã giết vua nào để lên ngôi tiếm vị? (1V 15,27)
        - Thưa: Vua Nađáp.

972. Hỏi: Thân phụ của vua Basa là ai?(1V 15,27)
        - Thưa: Ông Akhigia.

973. Hỏi: Vua Basa thuộc nhà nào? (1V 15,27)
        - Thưa: Nhà Ítxakha.

974. Hỏi: Vua Basa làm điều dữ trái mắt Đức Chúa thế nào? (1V 15,34)
        - Thưa: Vua đi theo con đường của vua Giarópam, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Ítraen phạm theo.

975. Hỏi: “Từ bụi đất Ta đã kéo ngươi lên và đặt ngươi làm thủ lãnh Ítraen dân Ta, nhưng ngươi đã đi theo con đường của Giarópam, và đã lôi kéo Ítraen dân Ta phạm tội ... Mọi kẻ nào thuộc về Basa mà chết trong thành thì sẽ bị chó ăn thịt, người chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa thây.” Lời của ngôn sứ nào chống lại nhà Basa? (1V 16,2-4)
        - Thưa: Ngôn sứ Giêhu.


75. VUA ÊLA (886-885 - xấu)

976. Hỏi: Khi vua Basa mất, ai đã lên kế vị vua? (1V 16,6)
        - Thưa: Hoàng tử Êla.

977. Hỏi: Êla, con vua Basa lên ngôi làm vua Ítraen. Vua trị vì được bao nhiêu năm? (1V 16,8)
        - Thưa: Hai năm.

978. Hỏi: Một bề tôi của vua Êla âm mưu chống lại và giết vua, rồi lên ngôi kế vị là ai? (1V 16,10)
        - Thưa: Ông Dimri.

979. Hỏi: Vua Êla bị giết tại đâu? (1V 16,10-11)
        - Thưa: Tại Tiaxa.

980. Hỏi: Hết dòng họ nhà vua Basa bị tiêu diệt, đúng như lời Đức Chúa dùng ngôn sứ nào  mà phán để chống lại vua Basa? (1V 16,12)
        - Thưa: Ngôn sứ Giêhu.


76. VUA DIMRI (885 - 7 ngày - xấu)

981. Hỏi: Ai đã giết vua Êla rồi lên ngôi tiếm vị? (1V 16,10)
        - Thưa: Ông Dimri.

982. Hỏi: Khi ông Dimri mưu phản và giết vua, dân chúng đang làm gì? (1V 16,15)
        - Thưa: Đang bao vây Ghípbơthôn, thuộc Philitinh.

983. Hỏi: Ông Dimri lên làm vua trị Ítraen được bao lâu? (1V 16,15)
        - Thưa: Được bảy ngày.

984. Hỏi: Khi nghe biết ông Dimri mưu phản, hơn nữa đã giết cả vua, thì dân liền tôn ai, tổng chỉ huy quân đội Ítraen, lúc lên làm vua? (1V 16,16)
        - Thưa: Ông Omri.

985. Hỏi: Khi vua Dimri thấy thành đã bị chiếm, thì rút vào vọng lâu của hoàng cung, rồi làm gì? (1V 16,18)
        - Thưa: Nổi lửa đốt hoàng cung, tự thiêu, và vua đã chết.


77. VUA OMRI (885 - 874 - xấu)

986. Hỏi: Sau khi vua Dimri tự thiêu chết, ai đã lên ngôi trị vì Ítraen? (1V 16,16)
        - Thưa: Ông Omri.

987. Hỏi: Omri lên làm vua Ítraen, trị vì được bao nhiêu năm?(1V 16,23)
        - Thưa: Mười hai năm.

988. Hỏi: Sau sáu năm trị vì tại Tiaxa, vua Omri đã mua vùng núi Samari của ai rồi kiến thiết và đặt tên thành là Samari? (1V 16,24)
        - Thưa: Ông Seme.

989. Hỏi: Vua Omri mua vùng núi Samari của ông Seme với gì nào? (1V 16,24)
        - Thưa: Sáu mươi ký bạc.

990. Hỏi: Vua Omri làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như thế nào?(1V 16,25-26)
        - Thưa: Vua đi theo mọi đường lối của vua Giarópam, con ông Nơvát, phạm các tội vua ấy đã phạm và lôi kéo Ítraen phạm theo, mà chọc giận Đức Chúa.


78. VUA AKHÁP (874-853)

991. Hỏi: Thân phụ của vua Akháp là ai? (1V 16,28)
        - Thưa: Vua Omri.

992. Hỏi: Vợ vua Akháp tên là gì? (1V 16,31)
        - Thưa: Ideven.

993. Hỏi: Vua Akháp đã cưới công chúa Ideven, ái nữ của vua nào? (1V 16,31)
        - Thưa: Ái nữ của vua Ét Baan.

994. Hỏi: Bà Ideven là ái nữ vủa vua nước nào? (1V 16,31)
        - Thưa: Nước Xiđôn.

995. Hỏi: Vua Akháp đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như thế nào? (1V 16,30-31)
        - Thưa: Vua phạm những tội như vua Giarópam, con ông Nơvát, lại còn đi làm tôi thần Baan và sụp lạy nó.

996. Hỏi: Vua Akháp lập một bàn thờ để kính Baan trong đền thờ vua đã xây cất tại Samari. Vua còn làm cả trụ thần, và như thế lại càng chọc giận ai? (1V 16,32-33)
        - Thưa: Chọc giận Đức Chúa.

997. Hỏi: Ai nói với vua Akháp rằng: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Ítraen, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh.” ? (1V 17,1)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlia.

998. Hỏi: Vua Akháp đã bỏ Đức Chúa đi theo thần nào? (1V 18,18)
        - Thưa: Thần Baan.

999. Hỏi: Vua Aram hợp với ba mươi hai vua vây đánh thành Samari nhưng rồi thất bại, tên là gì? (1V 20,1. 20)
        - Thưa: Vua Ben Hađát.

1000. Hỏi: Hoàng hậu Ideven đã chiếm đoạt vườn nho của ai dâng cho vua Akháp? (1V 21,1...)
        - Thưa: Ông Navốt.

1001. Hỏi: Ngôn sứ nào tuyên báo án lệnh của Thiên Chúa với nhà Akháp? (1V 21,17-29)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlia.

1002. Hỏi: Vua Akháp đã làm điều dữ trước mắt Đức Chúa, vua sẽ bị tai họa gì? (1V 21,21)
        - Thưa: Hậu duệ vua sẽ bị xoá sạch và các đàn ông con trai của Akháp trong Ítraen, đang bị ràng buộc hay được tự do sẽ bị tiêu diệt.
 
1003. Hỏi: Đức Chúa cũng tuyên án phạt bà Ideven sẽ bị chó ăn thịt tại đâu? (1V 21,23)
        - Thưa: Trong cánh đồng Gítrơen.

1004. Hỏi: . Vua Akháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị ai xúi giục? (1V 21,25)
        - Thưa: Hoàng hậu Ideven.

1005. Hỏi: Khi nghe lời ngôn sứ Êlia nói ‘Đức Chúa sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi và sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của Akháp trong Ítraen’, vua Akháp đã làm gì? (1V 21,27)
- Thưa: Xé áo mình ra, khoác áo vải bố bám sát vào thịt và ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.
 
1006. Hỏi: Ai báo trước cuộc thất trận của vua Akháp và  vua Giơhôsaphát khi tấn công Ramốt Galaát? (1V 22,13)
        - Thưa: Ông Mikhagiơhu.

1007. Hỏi: Khi ra trận vua nào sẽ cải trang để quân thù không nhận ra? (1V 22,30)
        - Thưa: Vua Akháp.

1008. Hỏi: Tại đâu, vua Akháp trúng tên và đã chết? (1V 22,27-35)
        - Thưa: Tại Ramốt Galaát.

1009. Hỏi: Sau khi vua Akháp chết, ai lên ngôi kế vị vua cai trị Ítraen? (1V 22,40)
        - Thưa: Hoàng tử Akhátgia.

1010. Hỏi: Vua Akháp, con vua Omri, làm vua cai trị Ítraen tại Samari được bao nhiêu năm? (1V 16,29)
        - Thưa: Hai mươi hai năm.


79. VUA AKHÁTGIA (853-852 - xấu)

1011. Hỏi: Thân phụ của vua Akhátgia là ai? (1V 22,52)
        - Thưa: Vua Akháp.
1012. Hỏi: Akhátgia, con vua Akháp lên làm vua cai trị Ítraen tại Samari, vua trị vì Ítraen được bao nhiêu năm? (1V 22,52)
        - Thưa: Được hai năm.

1013. Hỏi: Vua Akhátgia làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì vua đã làm gì? (1V 22,53-54)
        - Thưa: Vua theo đường lối của thân phụ và thân mẫu vua, vua đường lối của con ông Nơvát là Giarópam lôi kéo Ítraen phạm tội, vua làm tôi Baan và phục lạy nó.

1014. Hỏi: Sau khi vua Akhátgia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Samari, nên bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi đi thỉnh ý ai để xem ta có thể qua khỏi cơn bệnh này không? (2V 1,2)
        - Thưa: Thỉnh ý Baan Dơvúp, thần của Écrôn.

1015. Hỏi: Vì ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh ý Baan Dơvúp, thần của Écrôn, - ở Ítraen không có Thiên Chúa hay sao, mà lại đi thỉnh lời sấm của nó?-, nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên nằm, vì thế nào ngươi cũng chết!” Đây là lời củans nào nói với vua Akhátgia?(2V 1,16)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlia.


80. VUA GIÔRAM (852-841-xấu)

1016. Hỏi: Sau khi vua Akhátgia mất đi không con nối dõi, ai đã lên ngôi kế vị? (2V 1,17)
        - Thưa: Ông Giôram.

1017. Hỏi: Thân phụ vủa vua Giôram là ai? (2V 3,1)
        - Thưa: Vua Akháp.

1018. Hỏi: Vua Giôram, con vua Akháp, lên ngôi tại Samari cai trị Ítraen, vua trị vì được bao nhiêu năm? (2V 3,1)
        - Thưa: Được mười hai năm.

1019. Hỏi: Mêsa, vua Môáp không còn cống nộp cho Ítraen sau khi vua Akháp qua đời. Nên vua Ítraen, vua Giuđa và vua Êđôm lên đường tiến đánh. Sau bảy ngày đường, không còn nước cho binh lính và thú vật. Họ đã gặp ngôn sứ nào chỉ cho họ đào những hố trong khe và sẽ được uống nước dồi dào? (2V 3,4-17)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlisa.

1020. Hỏi: Vua Giôram bị ai giết chết? (2V 9,24)
        - Thưa: Ông Giêhu.


81. VUA GIÊHU (841-814 – xấu)

1021. Hỏi: Thân phụ ông Giêhu là ai? (2V 9,2)
        - Thưa: Ông Giơhôsaphát.

1022. Hỏi: Ngôn sứ nào đã sai người tấn phong ông Giêhu làm vua Ítraen?
        - Thưa: Ngôn sứ Êlisa.

1023. Hỏi: Tại đâu, Giêhu được người của ngôn sứ Êlisa xức dầu phong làm vua cai trị Ítraen là dân của Đức Chúa? (2V 9,4-6)
        - Thưa: Tại Ramốt Galaát.

1024. Hỏi: Ông Giêhu được tấn phong làm vua nước nào? (2V 9,6)
        - Thưa: Vua Ítraen.

1025. Hỏi: Ông Giêhu, con ông Giơhôsaphát, cháu ông Nimsi, âm mưu chống lại vua nào? (2V 9,14)
        - Thưa: Vua Giôram.

1026. Hỏi: Giôram, vua Ítraen bị ai bắn chết? (2V 9,24)
        - Thưa: Ông Giêhu.

1027. Hỏi: Ông Giêhu bảo ai lôi vua Giôram ra và ném vào thửa đất ông Navốt, người Gítrơen? (2V 9,25)
        - Thưa: Ông Bítca.

1028. Hỏi: Ông Giêhu giết vua Giôram và cả mẹ của vua là ai chuyên làm những trò dâm đãng và làm bao nhiêu chuyện phù phép? (2V 9,22-36)
        - Thưa: Hoàng hậu Ideven.

1029. Hỏi: Lên với vua Ítraen là Giôram, vua Giuđa tên là gì cũng bị ông Giêhu giết chết? (2V 9,27)
        - Thưa: Vua Akhátgia.

1030. Hỏi: Tại Gítrơen, bà Ideven, mẹ vua Giôram, bị  giết chết và chó ăn thịt như lời ngôn sứ nào đã tiên báo? (2V 9,36)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlia.

1031. Hỏi: Bao nhiêu người con của vua Akháp bị giết ở Samari bởi các thủ lãnh ủng hộ Giêhu? (2V 10,1-7)
        - Thưa: Bảy mươi người con.

1032. Hỏi: Đầu của những người con của vua Akháp được gởi đến cho ông Giêhu ở đâu? (2V 10,7)
        - Thưa: Ở Gítrơen.

1033. Hỏi: Ông Giêhu sát hại các tín đồ và phá huỷ đền thờ của thần nào? (2V 10,18-27)
        - Thưa: Thần Baan.

1034. Hỏi: Với thần Baan, vua Giêhu đã làm gì? (2V 10,26-27)
        - Thưa: Lôi trụ thờ của đền Baan ra mà đốt đi, phá huỷ trụ đá kính thần Baan và phá huỷ đền Baan.

1035. Hỏi: Vua Giêhu làm cho thần nào biến khỏi Ítraen? (2V 10,28)
        - Thưa: Thần Baan.

1036. Hỏi: Với lề luật Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, vua Giêhu đã thế nào? (2V 10,31)
- Thưa: Vua đã không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật Đức Chúa, đã không dứt bỏ các tội mà vua Giarópam đã phạm và lôi kéo Ítraen phạm theo.

1037. Hỏi: Vua Giêhu không dứt bỏ các tội mà vua Giarópam, con ông Nơvát, đã phạm và lôi kéo Ítraen phạm theo: đó là thờ những con bê bằng vàng ở đâu? (2V 10,29)
        - Thưa: Ở Bết Ên và ở Đan.

1038. Hỏi: Vì không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật Đức Chúa, nên Ítraen bị ai đánh và mất nhiều lãnh thổ? (2V 10,32)
        - Thưa: Ông Khadaên.

1039. Hỏi: Vua Giêhu cai trị Ítraen ở Samari là bao nhiêu năm? (2V 10,36)
        - Thưa: Hai mươi tám năm.

1040. Hỏi: Vua Giêhu nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất ở Samari, con vua lên ngôi kế vị là ai? (2V 10,35)
        - Thưa: Vua Giơhôakhát.


82. VUA GIƠHÔAKHÁT (814-798 – xấu)

1041. Hỏi: Sau khi vua Giêhu băng hà, con là  Giơhôakhát, lên làm vua ở Samari, trị vì Ítraen được bao nhiêu năm? (2V 13,1)
        - Thưa: Được mười bảy năm.

1042. Hỏi: Vua Giơhôakhát đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như thế nào? (2V 13,2)
        - Thưa: Vua đã bắt chước vua Giarópam, con ông Nơvát, phạm thứ tội trước kia vua Giarópam, đã lôi kéo Ítraen phạm theo; và vua không dứt ra được.

1043. Hỏi: Thời vua Giơhôakhát, vương quốc Ítraen bị vua nước nào áp bức?(2V 13,4)
        - Thưa: Vua Aram.

1044. Hỏi: Thời vua Giơhôakhát, vua Aram là ai áp bức vương quốc Ítraen?(2V 13,3-4)
        - Thưa: Vua Khadaên và vua Ben Hađát.

1045. Hỏi: Sau khi vua Giơhôakhát đã nằm xuống với tổ tiên ai lên ngôi kế vị vua cha? (2V 13,9)
        - Thưa: Vua Giôát.


93. VUA GIÔÁT (798-783 - xấu)

1046. Hỏi: Thân phụ của vua Giôát là ai? (2V 13,9)   
- Thưa: Vua Giơhôakhát.

1047. Hỏi: Vua Giôát làm vua ở Samari, trị vì Ítraen được bao nhiêu năm? (2V 13,10)      
        - Thưa: Được mười sáu năm.

1048. Hỏi: Vua Giôát đi thăm ngôn sứ nào và được tiên báo sẽ đánh thắng quân Aram? (2V 13,14-17)
        - Thưa: Ngôn sứ Êlisa.

1049. Hỏi: Vua Aram là ai bị thất bại dưới tay vua Giôát và trả lại những thành của Ítraen?(2V 13,22-25)  
        - Thưa: Vua Ben Hađát.

1050. Hỏi: Vua Giuđa là ai tiến đánh vua Giôát nhưng bị thảm bại và bị bắt? (2V 14,11-13)
        - Thưa: Vua Amátgiahu.


84.VUA GIARÓPAM II (783-743 – xấu)

1051. Hỏi: Sau khi vua Giôát qua đời ai lên làm vua Ítraen? (2V 14,23) 
        - Thưa: Vua Giarópam.

1052. Hỏi: Vua Giarópam lên làm vua Ítraen và trị vì ở Samari được bao nhiêu năm?(2V 14,23) 
        - Thưa: Được bốn mươi mốt năm.

1053. Hỏi: Vua Giarópam đã tái lập biên giới Ítraen từ Cửa Ải Khamát cho đến biển Arava, như lời Đức Chúa đã dùng tôi trung của Người là ai mà phán? (2V 14,26) 
        - Thưa: Ngôn sứ Giôna, con ông Amíttai.

1054. Hỏi: Vua Giarópam đánh chiếm và đem thành nào cùng Khamát về lại cho Ítraen? (2V 14,28) 
        - Thưa: Thành Đamát.

1055. Hỏi: Vua Giarópam đã nằm xuống với tổ tiên là các vua Ítraen và con vua là lên ngôi kế vị vua cha? (2V 14,28) 
        - Thưa: Vua Dơkhácgia.


85. VUA DƠKHÁCGIA (743- 6 tháng - xấu)

1056. Hỏi: Thân phụ vua Dơkhácgia là ai? (2V 15,8) 
        - Thưa: Vua Giarópam.

1057. Hỏi: Vua Dơkhácgia lên làm vua Ítraen và trị vì ở Samari được bao lâu?(2V 15,8) 
        - Thưa: Được sáu tháng.

1058. Hỏi: Vua Dơkhácgia đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa như tổ tiên vua, và ai đã âm mưu hại vua? (2V 15,9-10) 
        - Thưa: Ông Salum, con ông Giavết.

1059. Hỏi: Ông Salum đã đánh chết vua Dơkhácgia trước đâu rồi lên ngôi thay vua? (2V 15,10) 
        - Thưa: Trước mặt dân.

1060. Hỏi: “Con cháu ngươi sẽ ngự trên ngai cai trị Ítraen cho đến đời thứ bốn”. Lời Đức Chúa nói với vua nào này được ứng nghiệm? (2V 15,12) 
        - Thưa: Vua Giêhu.


86. VUA SALUM (745 – 1 tháng)

1061. Hỏi: Ai đã đánh chết vua Dơkhácgia trước dân rồi lên ngôi thay vua? (2V 15,10)
        - Thưa: Ông Salum.

1062. Hỏi: Thân phụ của vua Salum là ai? (2V 15,13)
        - Thưa: Ông Giavết.

1063. Hỏi: Ông Salum lên làm vua Ítraen và trị vì ở Samari được bao lâu? (2V 15,13)
        - Thưa: Được một tháng.

1064. Hỏi: Vua Salum bị ai giết chết? (2V 15,14)
        - Thưa: Ông Mơnakhêm.

1065 Hỏi: Tại đâu vua Salum, con ông Giavết, bị giết chết? (2V 15,14)
        - Thưa: Tại Samari.


87. VUA MƠNAKHÊM (743-738 - xấu)

1066. Hỏi: Ai đã giết vua Salum rồi lên làm vua? (2V 15,14)
        - Thưa: MM

1067. Hỏi: Thân phụ vua Mơnakhêm là ai? (2V 15,14)
        - Thưa: Ông Gađi.

1068. Hỏi: Vua Mơnakhêm đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, xứ sở vua bị nước nào xâm chiếm và bắt vua cống nộp? (2V 15,18-19)
        - Thưa: Nước Átsua.

1069. Hỏi: Người nâng đỡ và củng cố vương quyền của vua Mơnakhêm cùng cho vua trở về xứ sở là ai? (2V 15,19-20)
        - Thưa: Vua Pun.

1070. Hỏi: Để được nâng đỡ và củng cố vương quyền cùng trở về xứ sở, vua Mơnakhêm phải nộp cho vua Átsua bao nhiêu ký bạc? (2V 15,19)
        - Thưa: Ba mươi ngàn ký bạc.


88. VUA PƠCÁCGIA (738-737 – xấu)

1071. Hỏi: Sau khi vua Mơnakhêm mất, người con lên ngôi kế vị tên là gì? (2V 15,22)
        - Thưa: Pơcácgia.

1072. Hỏi: Pơcácgia lên làm vua cai trị Ítraen được bao lâu? (2V 15,23)
        - Thưa: Được hai năm.

1073. Hỏi: Vua Pơcácgia đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa và bị ai âm mưu chống lại và hạ sát? (2V 15,25)
        - Thưa: Ông Pecác.

1074. Hỏi: Vua Pơcácgia bị ông Pecác hạ sát tại ở đâu? (2V 15,25)
        - Thưa: Ở Samari.

1075. Hỏi: Có bao nhiêu người dân Galaát cùng theo ông Pecác giết vua Pơcácgia? (2V 15,25)
        - Thưa: Năm mươi người.


89. VUA  PECÁC (737-732 - xấu)

1076. Hỏi: Ai đã giết vua Pơcácgia rồi lên làm vua? (2V 15,25)
        - Thưa: Ông Pecác.

1077. Hỏi: Thân phụ của vua Pecác là ai? (2V 15,25)
        - Thưa: Ông Rơmangiahu.

1078. Hỏi: Ông Pecác, con ông Rơmangiahu là gì trong triều vua Pơcácgia? (2V 15,25)
        - Thưa: Giám mã.

1079. Hỏi: Vua Pecác đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa. Thời vua Pecác, ai xâm chiếm miền Galaát và Galilê, toàn xứ Náptali, ... rồi đày dân sang Átsua? (2V 15,28-29)
        - Thưa: Vua Tíchlát Pilexe.  

1080. Hỏi: Ai đã nổii lên chống lại và giết vua rồi lên ngôi thay thế? (2V 15,30)
        - Thưa: Ông Hôsê.


90. VUA HÔSÊ (732-724)

1081. Hỏi: Ông Hôsê âm mưu chống lại vua nào, giết chết vua và lên ngôi? (2V 15,30)
        - Thưa: Vua Pecác.

1082. Hỏi: Ông Hôsê lên làm vua cai trị Ítraen là con của ai? (2V 17,1)
        - Thưa: Ông Êla.

1083. Hỏi: Vua nào tiến lên đánh vua Hôsê, đã bắt vua phải làm tôi và triều cống? (2V 17,3)
        - Thưa: Vua Átsua.

1084. Hỏi: Vua Átsua nào đã tiến đánh vua Hôsê và bắt vua làm tôi và triều cống? (2V 17,4)
        - Thưa: Vua Sanmanexe.

1085. Hỏi: Ông Hôsê lên làm vua cai trị Ítraen được bao nhiêu năm? (2V 17,1)  
        - Thưa: Chín năm.

1086. Hỏi: Sau một thời gian triều cống, vua Hôsê đã liên minh với  vua nào và không còn triều cống như trước đây nữa? (2V 17,4)
        - Thưa: Vua Ai-cập.

1087. Hỏi: Vua Ai cập mà vua Hôsê đã liên minh là ai? (2V 17,4)
        - Thưa: Vua Xô.

1088. Hỏi: Sau khi khám phá ra âm mưu phản loạn của vua Hôsê, vua Sanmanexe đã làm gì? (2V 17,4)
- Thưa: Bắt vua Hôsê, xiềng lại và bỏ tù.

1089. Hỏi: Một lần nữa, vua Sanmanexe tiến đánh, vây hãm thành trong bao lâu rồi chiếm được Samari? (2V 17,5)  
        - Thưa: Trong ba năm.

1090. Hỏi: Năm thứ mấy triều vua Hôsê, vua Sanmanexe chiếm được Samari? (2V 17,5)
        - Thưa: Năm thứ chín.

1091. Hỏi: Sau khi chiếm thành Samari, vua Sanmanexe đày dân Ítraen sang đâu? (2V 17,5)
        - Thưa: Sang Átsua.

1092. Hỏi: Vua Sanmanexe cho dân lưu đày cư ngụ ven sông nào? (2V 17,6)
        - Thưa: Sông Khavo.

1093. Hỏi: Vua Sanmanexe cho con cái Ítraen định cư ở Khơlác, và ở ven sông Khavo thuộc vùng Gôdan, và trong các thành xứ nào? (2V 17,6)
        - Thưa: Xứ Mêđi.

1094. Hỏi: Vì sao vương quốc Ítraen bị đánh chiếm và toàn dân bị lưu đày (721)? (2V 17,7-12)
- Thưa: Vì con cái Ítraen đã đắc tội với Đức Chúa; vì họ phụng thờ những ngẫu tượng; vì họ đã thốt những lời bất xứng phạm đến Đức Chúa.  

1095. Hỏi: Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi, hãy tuân giữ các điều gì của Đức Chúa, đúng theo Lề Luật Đức Chúa đã truyền cho cha ông? (2V 17,13)
        - Thưa: Tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Đức Chúa.

1096. Hỏi: Đâu là những việc mà con cải Ítraen đã làm mà không chịu nghe lời của Đức Chúa? (2V 17,15-17)
- Thưa: Họ khinh dể những quy luật của Đức Chúa; họ đã đúc cho mình tượng hai con bê, họ đã dựng cột thờ, sụp xuống lạy toàn thể thiên binh... ; họ đã làm lễ thiêu con trai con gái họ...

1097. Hỏi: Dân Ítraen phụng thờ thần nào? (2V 17,17)
        - Thưa: Thần Baan.

1098. Hỏi: Dân Ítraen làm nghề gì trái mắt Đức Chúa? (2V 17,17)
        - Thưa: Làm nghề bói toán, nghề phù thuỷ.

1099. Hỏi: Sau khi lưu đày con cái Ítraen, vua Átsua đã đưa những người từ đâu tới định cư ở Samari?(2V 17,24)
- Thưa: Những người từ Babylon, Cutha, Ava, Khamát,
Xơphácvagim. 

1100. Hỏi: Để ổn định đời sống cho những người đến định cư tại samari, vua Átsua truyền lệnh sai một tư tế đã bị đi đày, quay trở về tới định cư ở đâu và dạy họ biết cách kính sợ Đức Chúa? (2V 17,28)
        - Thưa: Ở Bết Ên.
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
2021
 Tags: vhtk nvcu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây