VHTK Ô CHỮ MÙA CHAY B 17-24

Thứ sáu - 19/03/2021 08:49 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   193
09. Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)
VHTK Ô CHỮ MÙA CHAY B 17-24

 

  VUI HỌC THÁNH KINH
Ô CHỮ MÙA CHAY B
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 17 MÙA CHAY B
Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.

Oc 17a McB
 

Những gợi ý
 
01. Giuđa có ý định nộp ai? (Ga 13,2) 
 
02. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
 
03. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
 
04. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
05. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
06. Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)
 
07. Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)
 
08. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15))
 
09. Khi người lính lấy giáo đâm vào đâu trên thân thể Đức Giêsu, thì áu và nước đã xảy ra? (Ga 19,34)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
  
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 18 MÙA CHAY B
Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.

Oc 18a McB
Những gợi ý

01. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)
 
02. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
 
03. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
 
04. Những kẻ sống theo điều gì thì đến cùng ánh sáng? (Ga 3,21) 
 
05. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)
 
06. Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Phi-la-tô phóng thích ai? (Mc 15,11)
 
07. Trong hoang địa có ai hầu hạ Đức Giêsu? (Mc 1,13)
 
08. Các người nào đã nộp Đức Giêsu cho tổng trấn Philatô? (Ga 18,35)
 
09. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 

 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 19 MÙA CHAY B
Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.
Oc 19a McB

Những gợi ý
 
01. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
02. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)
 
03. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)
 
04. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
 
05. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban ai? (Ga 3,16)
 
06. Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì?
 
07. Người đã xin lãnh thi hài Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,46)
 
08. Đức Giêsu nói các ông phá hủy đền thờ này đi, nội trong bao nhiêu ngày Ngài sẽ xây dựng lại? (Ga 2,19)
 
09. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1)
 
10. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 
 
11. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng?
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 20 MÙA CHAY B
Ô chữ này gồm 9 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang và hàng dọc. Mời các bạn cùng tìm nhé!
Oc 20a McB

Những gợi ý
 
01. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)
 
02. Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)
 
03. Quan tổng trấn đã xét xử Đức Giêsu tên là gì? (Mc 15,1) 15,1)

04. Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)
 
05. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
06. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
 
07. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)
 
08. Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)
 
09. Thượng tế thời Chúa Giêsu giết chết là ai? (Ga 18,13)
 
 

 
++++++++++++++++++
 
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 21 MÙA CHAY B
 
Ô chữ này gồm 12 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo ngược và xuôi. Mời các bạn cùng tìm nhé!

 Oc 21a McB

Những gợi ý
 
01. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
02. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)
 
03. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
04. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)

05. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 
 
06. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
 
07. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
08. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
 
09. Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
 
10. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
11. Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
 
12. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16)
 

 
+++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 22 MÙA CHAY B

Oc 22a McB
Những gợi ý

 
Hàng dọc
 
01. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
 
02. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
 
03. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)
 
04. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
 
Hàng ngang
 
05. Bà Maria, mẹ của ai, thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng Đức Giêsu? (Mc 15,47)
 
06. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
07. Gần đến lễ gì của người Do thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem và tẩy uế Đền thờ? (Ga 2,12)
 
08. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
 

 
+++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 23 MÙA CHAY B
Oc 23a McB

Những gợi ý
 
Hàng dọc

01. Ông Môsê đã giương cao con gì trong sa mạc? (Ga 3,14)
 
02. Ai hạ thi hài Đức Giêsu xuống khỏi thập giá? (Ga 19,38)
 
03. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
 
04. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12)
 
05. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ?  (Ga 13,5)
 
Hàng ngang
 
06. “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)
 
07. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
08. Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)
 
09. Đức Giêsu nói ‘Đây là máu Thầy, máu gì, đổ ra vì muôn người? (Mc 14,24)
 
10. Khi anh ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi đâu ? (Mt 6,17-18)
 
11. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)
 
+++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 24 MÙA CHAY B

 Oc 24a McB
Những gợi ý
 
Hàng dọc
 
01. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì?(Ga 2,22)
 
02. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
06. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)
 
04. Tại vườn Ghếtsêmani, Đức Giêsu nói: “... ... ... , Cha ơi, Cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều Cha muốn.” (Mc 14,36)
 
05. Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
 
06. Các thượng tế cùng các thuộc hạ liền kêu đóng đinh Đức Giêsu vào đâu? (Ga 9,16)
 
Hàng ngang
 
06. Thiên Chúa đã yêu ai đến nỗi đã ban Con Một mình cho họ? (Ga 3,16)
 
07. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
08. Tổng trấn ra lệnh giết Đức Giêsu tên là gì? (Ga 19,12-16)
 
09. Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)
 
10. Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
 
 
Nguyễn Thái Hùng
 


 
 
++++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 17 MÙA CHAY B

Oc 17b McB
01. Đức Giêsu (Ga 13,2)
02. Ánh sáng (Ga 3,20)
03. Nicôđêmô (Ga 19,39) 
04Lề Luật (Ga 19,7)
05. Tin Mừng (Mc 1,15)
06Nhà Chúa (Ga 2,17)
07. Đức Giêsu (Mc 15,37)
08. Nêu gương (Ga 13,15)
09Cạnh sườn (Ga 19,34)
 
Hàng dọc :  Đấng Cứu Độ 
 
 ++++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 18 MÙA CHAY B
Oc 18b McB

01. Thiên Chúa (Mc 1,14)
02. Đức Giêsu (Mc 9,4)
03. Thập giá (Ga 9,16)
04. Sự thật (Ga 3,21)
05. Vượt Qua (Ga 2,12)
06. Baraba (Mc 15,11)
07. Thiên sứ (Mc 1,13)
08. Thượng tế (Ga 18,35)
09. Gôngôtha (Mc 15,22)
 
Hàng dọc :  Thập Tự Giá
 
++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 19 MÙA CHAY B
Oc 19b McB

01. Đức Giêsu (Ga 13,5)
02. Kinh Thánh (Ga 2,22)
03. Con Người (Mc 9,9
04. Đức Giêsu (Ga 12,21)
05. Con Một (Ga 3,16)
06. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
07. Giôxếp (Mc 15,46)
08. Ba ngày (Ga 2,19)
09. Philatô (Mc 15,1)
10. Thần Khí (Mc 1,12)
11. Yêu thương (Ga 13,1)
 
Hàng dọc :  Hy Tế Tình Yêu
 
+++++++++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 20 MÙA CHAY B
Oc 20b McB

01Bêtania (Mc 14,3)
02Giuđa (Mc 14,10)
03Philatô (Mc 15,1)
04Đức Giêsu (Mc 15,37)
05Giôxếp (Ga 19,38)
06Gôngôtha (Mc 15,22)
07Phêrô (Mc 14,66-72)
08Baraba (Mc 15,11)
09. Caipha (Ga 18,13)

+++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 21 MÙA CHAY B
Oc 21b McB

01Giôxếp (Ga 19,38) (ngược dưới lên)
02Phêrô (Mc 14,66-72)
03. Tin Mừng (Mc 1,15)
04. Vượt Qua (Ga 2,12)
05. Thần Khí (Mc 1,12)
06. Thập giá (Ga 9,16)
07Lề Luật (Ga 19,7)
08. Ánh sáng (Ga 3,20) (xéo dưới lên)
09. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
10.  Đức Giêsu (Ga 13,5
11Hạt lúa (Ga 12,24)
12Philatô (Ga 19,12-16) (xéo dưới lên)
 
Lời giải đáp
Ô chữ 22 MÙA CHAY B
Oc 22b McB

Hàng dọc
 
01Đức Giêsu (Ga 12,21)
02Gôngôtha (Mc 15,22)
03Phêrô (Mc 14,66-72)
04Thập giá (Ga 9,16)
 
Hàng ngang
 
05. Giôxết (Mc 15,47)
06Giôxếp (Ga 19,38)
07. Vượt Qua (Ga 2,12)
08. Rửa chân (Ga 13,5) 
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 23 MÙA CHAY B
Oc 23b McB

Hàng dọc

01Con rắn (Ga 3,14) (ngược từ dưới lên)
02Giôxếp (Ga 19,38) (ngược từ dưới lên)
03Đức Giêsu (Mc 9,4)
04. Thần Khí (Mc 1,12)
05. Rửa chân (Ga 13,5)
 
Hàng ngang
 
06Phêrô (Mc 14,31)
07Lề Luật (Ga 19,7)
08Cám dỗ (Mc 1,13)
09. Giao ước (Mc 14,24)
10. Kín đáo (Mt 6,17-18)
11Con Người (Mc 9,9)
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 24 MÙA CHAY B
 Oc 24b McB

Hàng dọc
 
01Kinh Thánh (Ga 2,22)
02Lề Luật (Ga 19,7)
06Bêtania (Mc 14,3)
04. Ápba (Mc 14,36)
05. Ma quỷ (Ga 13,2)
06Thập giá (Ga 9,16)
 
Hàng ngang
 
06Thế gian (Ga 3,16) (từ phải sang trái)
07. Tin Mừng (Mc 1,15)
08Philatô (Ga 19,12-16)
09Baraba (Mc 15,11)
10. Hạt lúa (Ga 12,24)

 Nguyễn Thái Hùng
 Tags: phóng thích

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây