Vui Học Thánh Kinh Ô chữ MÙA CHAY B 11-16

Thứ sáu - 19/03/2021 08:34 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   328
Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)
Vui Học Thánh Kinh Ô chữ MÙA CHAY B 11-16

 

 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 11 MÙA CHAY B
Oc 11 aMcB

Những gợi ý
 
01. Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)
 
02. Đức Giêsu biết ngài sắp về cùng ai? (Ga 13,3) 
 
03. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
04. Đức Giêsu chịu Satan cám dỗ ở đâu? (Mc 1,13)
 
05. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc 9,4)
 
06. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng? (Ga 13,1)
 
07. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
08. Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trướng ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)
 
09. Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? Thánh vịnh (Mc 14,26)

10. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
 
11. Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)
 
12. Vị tông đồ, vì yếu đuối đã chối Thầy mình tên là gì? (Mc 14,66-72)
 
13. Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại thế nào? (Mc 14,38)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

 
+++++++++++++++
 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 12 MÙA CHAY B
Oc 12 McB

Những gợi ý
 
01. Khi dân chúng nghe có tiếng từ trời vọng xuống, họ bảo đó là tiếng của ai nói với Đức Giêsu? (Ga 12,29)

02. Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)
 
03. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
04. Khi người lính lấy giáo đâm vào đâu trên thân thể Đức Giêsu, thì áu và nước đã xảy ra? (Ga 19,34)
 
05. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)
 
06. Đức Giêsu xua đuổi tất cả chiên cũng như bò ra khỏi đâu? (Ga 2,15)
 
07. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
08. Khi Đức Giêsu từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại điều Người đã nói và họ tin vào điều gì? (Ga 2,22)
 
09. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
 
10. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 
 
11. Ai có sẵn một thanh gươm, tuốt ra, chém đứt tai phải người đầy tớ vị thượng tế? (Ga 18,11)

12. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
 
13. Đức Giê-su biết là mọi sự đã hoàn tất. Và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người nói câu gì? (Ga 19,28)
 
14. Trong hoang địa, Xatan đã làm gì Đức Giêsu? (Mc 1,13)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 

 
+++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 13 MÙA CHAY B
Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.
 Oc 13 McB

Những gợi ý
 
01. Vì nhiệt tâm lo việc gì, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân? (Ga 2,17)
 
02. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

03. Đức Giêsu rao giảng Tin Mừng của ai? (Mc 1,14)
 
04. Bọn lính lấy cái gì đập lên đầu Đức Giêsu, khạc nhổ vào Người, và quỳ gối bái lạy? (Mc 15,19)
 
05. Khi Chúa Giêsu tắt thở, bức màn trướng ở đâu bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới? (Mc 15,38)
 
06. Người do thái có điều gì, và chiếu theo Lề Luật, thì Đức Giêsu phải chết, vì đã xưng mình là Con Thiên Chúa? (Ga 19,7)
 
07. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)

08. Ai kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở? (Mc 15,37)
 
09. Khi dân chúng nghe có tiếng từ trời vọng xuống, họ bảo đó là tiếng của ai nói với Đức Giêsu? (Ga 12,29)
 
10. Đức Giêsu biết ngài sắp về cùng ai? (Ga 13,3) 
 
11. Thứ trộn với mộc dược để táng xác Đức Giêsu là gì? (Ga 19,32)
 
12. Cái gì được gieo vào lòng đất nếu chết đi mới sinh được nhiều hạt khác? (Ga 12,24)
 
13. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 +++++++++++++++++++++++++++++

Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 14 MÙA CHAY B
Chủ đề là những kí tự ở ô được tô đậm.
Oc 14 McB

Những gợi ý
 
01. Một môn đệ đã gặp Đức Giêsu ban đêm cũng đến hạ xác Đức Giêsu là ai? (Ga 19,39) 
 
02. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15)
 
03. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
 
04. Đức Giêsu kêu gọi mọi người hãy sám hối và tin vào điều gì? (Mc 1,15)
 
05. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5) 
 
06. Đức Giêsu phải vác thập giá đến đâu? (Mc 15,22)
 
07. Ai làm điều ác thì ghét điều gì? (Ga 3,20)
 
08. Đối với những kẻ còn thuộc về mình, còn ở thế gian, Đức Giêsu đã làm gì cho họ đến cùng?
 
09. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ được sự sống như thế nào? (Ga 12, 25)
 
10. Tại làng nào, Đức Giêsu được người phụ nữ xức dầu thơm cam tùng nguyên chất? (Mc 14,3)

11. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
 
12. Ai đã đưa Đức Giêsu vào hoang địa? (Mc 1,12) 
 
13. Hát gì xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô-liu? (Mc 14,26)
 
14. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy, và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha Thầy sẽ làm gì? (Ga 12,26)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

+++++++++++++++
 

 
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 15 MÙA CHAY B
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là một nhân vật gồm 5 ký tự. Bạn hãy tìm những nhân vật đó là ai?

Oc 15 McB a
Những gợi ý
 
01. “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Đây là lời của ai? (Mc 14,31)   
 
02. Vị tông đồ đã đến gặp các thượng tế để nộp Đức Giêsu cho họ tên là gì? (Mc 14,10)
 
03. Những người Hy lạp lên Giêrusalem thờ phượng Thiên Chúa muốn gặp ai? (Ga 12,21)
 
04. Người vác đõ thập giá của Đức Giêsu tên là gì? Mc 15,21)
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++
Vui Học Thánh Kinh
Ô chữ 16 MÙA CHAY B
 
Ô chữ này được chia làm 4 phần bằng nhau. Mỗi phần là một nhân vật gồm 6 ký tự. Bạn hãy tìm những nhân vật đó là ai?
 Oc 16x McB

Những gợi ý
 
01. Các thượng tế sách động đám đông đòi ông Philatô phóng thích ai? (Mc 15,11)
 
02.  Ai xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống? (Ga 19,38)
 
03. Người đầy tớ vị thượng tế bị chém đứt tai phải tên là gì? (Ga 18,10)
 
04. Thượng tế thời Chúa Giêsu giết chết là ai? (Ga 18,13)
 
 Nguyễn Thái Hùng


Lời giải đáp
Ô chữ 11 MÙA CHAY B
 
01. Nhà Chúa (Ga 2,17)
02. Thiên Chúa (Ga 13,3)
03Lề Luật (Ga 19,7)
04Hoang địa (Mc 1,13)
05Đức Giêsu (Mc 9,4)
06Yêu thương (Ga 13,1)
07Đức Giêsu (Ga 13,5)
08Đền Thờ (Mc 15,38)
09Thánh vịnh (Mc 14,26)
10Đức Giêsu (Ga 12,21)
11Cây sậy (Mc 15,19)
12Phêrô (Mc 14,66-72)
13Yếu đuối (Mc 14,38)
 
Hàng dọc : Chúa Chết Vì Yêu 
 
+++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 12 MÙA CHAY B
 
01Thiên thần (Ga 12,29)
02Đức Giêsu (Mc 15,37)
03. Tin Mừng (Mc 1,15)
04Cạnh sườn (Ga 19,34)
05Quý trọng (Ga 12,26)
06Đền thờ (Ga 2,15)
07Lề Luật (Ga 19,7)
08Kinh Thánh (Ga 2,22)
09. Ánh sáng (Ga 3,20)
10. Thần Khí (Mc 1,12)
11Simôn Phêrô (Ga 18,11)
12Đức Giêsu (Ga 12,21)
13. “Tôi khát!” (Ga 19,28)
14Cám dỗ (Mc 1,13)
 
Hàng dọc : Tình Yêu Thập Giá
 
++++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 13 MÙA CHAY B
 
01Nhà Chúa (Ga 2,17)
02Kinh hoàng (Mc 9,6)
03Thiên Chúa (Mc 1,14)
04Cây sậy (Mc 15,19)
05Đền Thờ (Mc 15,38)
06. Lề Luật (Ga 19,7)
07. Tin Mừng (Mc 1,15)
08Đức Giêsu (Mc 15,37)
09Thiên thần (Ga 12,29)
10. Thiên Chúa (Ga 13,3)
11Trầm hương (Ga 19,32)
12Hạt lúa (Ga 12,24)
13. Rửa chân (Ga 13,5)
 
Hàng dọc : Con Yêu Mến Chúa
 
+++++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ 14 MÙA CHAY B
 
01Nicôđêmô (Ga 19,39) 
02. Nêu gương (Ga 13,15)
03. Vượt Qua (Ga 13,1)
04. Tin Mừng (Mc 1,15)
05Đức Giêsu (Ga 13,5)
06Gôngôtha (Mc 15,22)
07. Ánh sáng (Ga 3,20)
08Yêu thương (Ga 13,1)
09Đời đời (Ga 12, 25)
10Bêtania (Mc 14,3)
11Đức Giêsu (Ga 12,21)
12. Thần Khí (Mc 1,12)
13. Thánh vịnh (Mc 14,26)
14. Quý trọng (Ga 12,26)
 
Hàng dọc : Đường Thương Khó
 
 
++++++++++++
 
Lời giải đáp
Ô chữ 15 MÙA CHAY B
Oc 15 McB b

01. Phêrô (Mc 14,31)  
02. Giuđa (Mc 14,10)
03. Giêsu (Ga 12,21)
04. Simôn (Mc 15,21)
 
+++++++++
  
Lời giải đáp
Ô chữ 16 MÙA CHAY B
Oc 16z McB
 
01. Baraba (Mc 15,11)
02. Giôxếp (Ga 19,38)
03. Mankhô (Ga 18,10)
04. Caipha (Ga 18,13)
 
 Nguyễn Thái Hùng
 Tags: khạc nhổ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây