VHTK Ô Chữ Mùa Vọng C 1-14

Thứ bảy - 06/11/2021 09:19 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   150
06. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)
images?q=tbn:ANd9GcRG 090aSPdyq8V HjuDGvpUxxJWVHIr7XbXNjRmkOMBny8lYGg08XY8K02uc69Dzd20So
images?q=tbn:ANd9GcRG 090aSPdyq8V HjuDGvpUxxJWVHIr7XbXNjRmkOMBny8lYGg08XY8K02uc69Dzd20So
 
VUI HỌC THÁNH KINH
14 Ô CHỮ MÙA VỌNG C


Chúa Nhật 1 Mùa Vọng C : Luca 21,25-28, 34-36
Chúa Nhật 2 Mùa Vọng C : Luca 3,1-6
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng C : Luca 3,10-18
Chúa Nhật 4 Mùa Vọng C : Luca 1,39-45

Ô chữ 1 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

02.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

03. Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1)  

04. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít? (Lc 3,1-3)

05. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3)

06. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)  

07. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)  

08. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh em trong ai? (Lc 3,16)

09. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và điều gì, ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

10.  Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26)  

11. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

12. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy điều gì? (Lc 1,41)

                           Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

++++++++++++++++

Lời giải đáp Ô Chữ 1 Mùa Vọng C

01. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
02. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
03. Galilê (Lc 3,1)
04. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
05. Gioan (Lc 3,2-3)
06. Binh lính (Lc 3,14)
07. Con Người (Lc 21,27)
08. Thánh Thần (Lc 3,16)
09. Vinh quang (Lc 21,27)
10. Địa cầu (Lc 21,26)
11. Tin mừng (Lc 3,18)
12. Thánh Thần (Lc 1,41)

Hàng dọc : Mùa Vọng Thánh

 Nguyễn Thái HùngÔ chữ 2 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)

02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)  

03. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Lc 3,3)

04. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18)  

05. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)  

06. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

07. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)  

09. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)  

10. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)  
 
11. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12)  

12. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)  

                         Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

Lời giải đáp Ô Chữ 2 Mùa Vọng C

01. Tỉnh thức (Lc 21,36)
02. Maria (Lc 1,39)
03. Tha tội (Lc 3,3)
04. Gioan (Lc 3,10-18)
05. Con Người (Lc 21,27)
06. Giuđa (Lc 1,39)
07. Nước (Lc 3,16)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Chúc phúc (Lc 1,42)
10. Sám hối (Lc 3,3)
11. Thu thuế (Lc 3,12)
12. Dacaria (Lc 3,2)

Hàng dọc : Trông Đợi Chúa

 Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 3 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

02. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Lc 3,3)

03. Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

04. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

05. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

06. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)

07.  Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn hầu có thể đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)


                   Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


Lời giải đáp Ô chữ 3 Mùa Vọng C

01. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Nước (Lc 3,16)
04. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
05. Sám hối (Lc 3,3)
06. Cầu nguyện (Lc 21,36)
07. Con Người (Lc 21,36)


Hàng dọc : Chờ Mong

Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Ô chữ 4 Mùa Vọng C
Những gợi ý

01. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 3,1-3)

02. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3)

03. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

04. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2)

05. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Lc 3,3)

06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Chúa Giêsu? (Lc 3,16)

07. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

08. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

09. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

10. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

                                     Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?


Lời giải đáp 
Ô chữ 4 Mùa Vọng C

01. Lyxania
02. Gioan (Lc 3,2-3)
03. Con Người (Lc 21,27)
04. Dacaria (Lc 3,2)
05. Tha tội (Lc 3,3)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Sám hối (Lc 3,3)
08. Giođan (Lc 3,3)
09. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
10. Tin mừng (Lc 3,18)

Hàng dọc : Xin Chúa Đến

Nguyễn Thái Hùng+++++++++++++++++++++++++


Ô chữ 5 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

02. “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)

03. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy điều gì và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,28)

04. Ông Gioan liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Lc 3,3)

05. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao? (Lc 21,25)

06. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai ? (Lc 21,36)

07. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

08. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

09. Anh em phải làm gì, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa? (Lc  21,34)  

10. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

11 . Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

                                 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 

+++++++++++

Lời giải đáp 
Ô chữ 5 Mùa Vọng C

01. Caipha (Lc 3,2)
02. Isaia (Lc 3,5)
03. Quyền năng (Lc 21,28)
04. Tha tội (Lc 3,3)
05. Điềm lạ (Lc 21,25)
06. Con Người (Lc 21,36)
07. Sám hối (Lc 3,3)
08. Thánh Thần (Lc 3,16)
09. Đề phòng (Lc  21,34)
10. Tin mừng (Lc 3,18)
11 . Chúc phúc (Lc 1,42)

Hàng dọc : Hãy Tỉnh Thức

Nguyễn Thái Hùng


+++++++++++++++++++++++

Ô chữ 6 Mùa Vọng C

Những gợi ý

01.  Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít? (Lc 3,1-3)

02. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12)

03. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

04. Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1)

05. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao? (Lc 21,25)

06. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

07. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 3,1-3)

08. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)
09. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

10. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)

                                            Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp 
Ô chữ 6 Mùa Vọng C

01. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
02. Thu thuế (Lc 3,12)
03. Maria (Lc 1,39)
04. Galilê (Lc 3,1)
05. Điềm lạ (Lc 21,25)
06. Con Người (Lc 21,36)
07. Lyxania (Lc 3,1-3)
08. Giuđa (Lc 1,39)
09. Sám hối (Lc 3,3)
10. Tỉnh thức (Lc 21,36)

Hàng dọc : Vui Lên Xion

Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++

Ô chữ 7 Mùa Vọng C

Những gợi ý

01. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

02. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

03. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)

04. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

05. Anh em hãy tỉnh thức và luôn làm gì hầu có thể đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)

06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người? (Lc 3,16)

07. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

08. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ làm gì những gì Người đã nói với em? (Lc 1,45)

09. Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26)

                                 Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp 
Ô chữ 7 Mùa Vọng C

01. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
02. Sám hối (Lc 3,3)
03. Maria (Lc 1,39)
04. Caipha (Lc 3,2)
05. Cầu nguyện (Lc 21,36)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Tha tội (Lc 3,3)
08. Thực hiện (Lc 1,45)
09. Địa cầu (Lc 21,26)

Hàng dọc : Maranatha

Nguyễn Thái Hùng


++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 8 Mùa Vọng C

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
 Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Những gợi ý

01. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

02. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21,28)

03. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

04. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

05.  Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)

06. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

07. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

                                        Chủ đề của ô chữ này là gì ?Lời giải đáp 
Ô chữ 8 Mùa Vọng C

01. Êlisabét (Lc 1,40)
02. Cứu chuộc (Lc 21,28)
03. Giuđa (Lc 1,39)
04. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
05. Thánh Thần (Lc 1,41)
06. Tin mừng (Lc 3,18)
07. Con Người (Lc 21,27)

  Chủ đề : Chúa Đến

Nguyễn Thái Hùng

+++++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 9 Mùa Vọng C


Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Những gợi ý

01. Sẽ có những điều gì trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao? (Lc 21,25)

02. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)  


03. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17)  

04. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)

05. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

06. Sau khi gặp Đức Maria, bà Êlisabét tràn đầy gì? (Lc 1,41)

07. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

08. Ai rao giảng và kêu gọi người ta ăn năn sám hối? (Lc 3,2-3)

09. Thiên hạ sẽ nhìn thấy ai đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

10. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 3,1-3)


                                           Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Lời giải đáp 
Ô chữ 9 Mùa Vọng C

01. Điềm lạ (Lc 21,25)
02. Maria (Lc 1,39)
03. Thóc mẩy (Lc 3,17)
04. Sám hối (Lc 3,3)
05. Giuđa (Lc 1,39)
06. Thánh Thần (Lc 1,41)
07. Tin mừng (Lc 3,18)
08. Gioan (Lc 3,2-3)
09. Con Người (Lc 21,27)
10. Lyxania (Lc 3,1-3)

Chủ đề : Hỡi Mây Ngàn

Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++++++++++++

Ô chữ 10 Mùa Vọng C

Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm.
 Chủ đề của ô chữ này là gì ?

Những gợi ý

01. Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)

02. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

03. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ làm gì những gì Người đã nói với em? (Lc 1,45)

04. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

05. Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

06. Ông Gioan nói ông không đáng làm điều gì cho Người? (Lc 3,16)

07. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

08. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)  

                                                    Chủ đề của ô chữ này là gì ?
         
Lời giải đáp 
Ô chữ 10 Mùa Vọng C

01. Isaia (Lc 3,5)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Thực hiện (Lc 1,45)
04. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
05. Chúc phúc (Lc 1,42)
06. Cởi quai dép (Lc 3,16)
07. Con Người (Lc 21,36)
08. Tỉnh thức (Lc 21,36)

          Chủ đề : Tỉnh Thức
Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++++

Ô chữ 11 Mùa Vọng CNhững gợi ý

01. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36) 

02. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

03. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan, thời ai làm tiểu vương miền Abilên? (Lc 3,1-3)

04. Cái gì thì được thu vào kho lẫm? (Lc 3,17) 

05. Với ai, ông Gioan khuyên họ chớ hà hiếp người khác? (Lc 3,14)  

06. Ông Gioan rao giảng vùng sông Giođan thời ông Philípphê làm gì miền Iturê và Trakhônít? (Lc 3,1-3)

07. Ông Gioan rao giảng vùng ven sông gì? (Lc 3,3)

08. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

09. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

10.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

11. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

12. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và điều gì, ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,27)

13. Ông Gioan kêu gọi người ta chịu phép rửa để tỏ lòng gì? (Lc 3,3)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?


++++++++++++++++++++++
Ô chữ 12 Mùa Vọng C


Những gợi ý

01.  Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2) 

03. Thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy điều gì và vinh quang ngự trong đám mây mà đến? (Lc 21,28)

04. Ông Gioan nói ông không đáng cởi cái gì cho Đức Giêsu? (Lc 3,16)

05. Anh em phải làm gì, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa? (Lc  21,34) 

06. Anh em hãy luôn làm điều gì, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người? (Lc 21,36)  

07. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

08. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

09. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

10. Đức Giêsu sẽ làm phép rửa cho anh trong ai? (Lc 3,16)

11. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)
 
Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
++++++++++++++++


Ô chữ 13 Mùa Vọng C

Ô chữ này gồm 10 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo ngược và xuôi. Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Với người nào ông Gioan nói họ đừng đòi hỏi những gì đã ấn định? (Lc 3,12)  

02. Ông Gioan tẩy giả là con của ai? (Lc 3,2) 

03. Ông Gioan làm phép rửa cho mọi người trong đâu? (Lc 3,16)

04. Đức Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc nào? (Lc 1,39)

05 . Bà Êlisabét nói người con của em đang cưu mang cũng được thế nào? (Lc 1,42)

06.  Những điềm lạ sắp xảy đến sẽ đổ xuống trên đâu? (Lc 21,26)

05. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 

08. Ông liền đi khắp vùng ven sông Giođan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn  gì? (Lc 3,3)

09. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36

10. Ai đã thăm viếng bà Êlisabét? (Lc 1,39)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?

++++++++++++++++++++


Ô chữ 14 Mùa Vọng C

Ô chữ này gồm 10 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, xéo ngược và xuôi. Chủ đề của ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. Mời các bạn cùng tìm nhé!


Những gợi ý

01. Ngoài những lời khuyên răn, ông Gioan còn loan báo điều gì cho họ nữa? (Lc 3,18)

02. Ai làm phép rửa cho dân chúng để chứng nhận lòng ăn năn sám hối của họ? (Lc 3,10-18) 

03. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được điều gì? (Lc 21, 28)

04. Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt ai? (Lc 21,36)

05. “Có tiếng người hô trong hoang địa : hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”  được trích từ sách ngôn sứ nào? (Lc 3,5)

06. Ông Gioan rao giảng thời ai làm thượng tế xứ Giuđê? (Lc 3,2)

07. Ông Gioan rao giảng thời Hêrôđê làm tiểu vương tại miền nào? (Lc 3,1) 

08. Dân chúng nghĩ ông Gioan là ai? (Lc 3,15)

09. Đức Maria đi thăm ai? (Lc 1,40)

10. Với binh lính, ông Gioan dạy họ đừng làm gì người ta? (Lc 3,14)  
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++++++

 


 Lời giải đáp
Ô chữ 11 Mùa Vọng C

01. Tỉnh thức (Lc 21,36)
02. Tha tội (Lc 3,3)
03. Lyxania (Lc 3,1-3)
04. Thóc mẩy (Lc 3,17)
05. Binh lính (Lc 3,14)
06. Tiểu vương (Lc 3,1-3)
07. Giođan (Lc 3,3)
08. Con Người (Lc 21,36)
09. Tin mừng (Lc 3,18)
10.  Cứu chuộc (Lc 21, 28)
11. Thánh Thần (Lc 3,16)
12. Vinh quang (Lc 21,27)
13. Sám hối (Lc 3,3)

Hàng dọc : Hãy Chờ Đọi Chúa


Lời giải đáp
Ô chữ 12 Mùa Vọng C

01.  Cứu chuộc (Lc 21, 28)
02. Dacaria (Lc 3,2)
03. Quyền năng (Lc 21,28)
04. Quai dép (Lc 3,16)
05. Đề phòng (Lc  21,34)
06. Cầu nguyện (Lc 21,36)
07. Giuđa (Lc 1,39)
08. Tin mừng (Lc 3,18)
09. Nước (Lc 3,16)
10. Thánh Thần (Lc 3,16)
11. Đấng Mêsia (Lc 3,15)

Hàng dọc : Hãy Dọn Đường

Lời giải đáp
Ô chữ 13 Mùa Vọng C

01. Thu thuế (Lc 3,12)
02. Dacaria (Lc 3,2)(xéo)
03. Nước (Lc 3,16)(đọc từ phải sang trái)
04. Giuđa (Lc 1,39)
05 . Chúc phúc (Lc 1,42)
06.  Địa cầu (Lc 21,26)
05. Gioan (Lc 3,10-18)
08. Tha tội (Lc 3,3)(đọc từ dưới lên)
09. Con Người (Lc 21,36)
10. Maria (Lc 1,39)

Chủ đề:  Trời Cao Hỡi


++++++++++++++++++++++++++

Lời giải đáp
Ô chữ 14 Mùa Vọng C

01. Tin mừng (Lc 3,18)
02. Gioan (Lc 3,10-18)(đọc từ dưới lên)
03. Cứu chuộc (Lc 21, 28)
04. Con Người (Lc 21,36)
05. Isaia (Lc 3,5)(xéo)
06. Caipha (Lc 3,2)
07. Galilê (Lc 3,1)
08. Đấng Mêsia (Lc 3,15)
09. Êlisabét (Lc 1,40)
10. Tống tiền (Lc 3,14)  

Chủ đề: Người Sẽ Đến
Nguyễn Thái Hùng

 
 Tags: vhtk mvc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây