VUI HỌC THÁNH KINH CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

Thứ hai - 22/06/2020 08:09 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   421
Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi
GB
GB

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Tin Mừng thánh Máccô 1,1-8
  
 
 
 

 Tin Mừng

Ông Gio-an Tẩy Giả rao giảng  

 
1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:

2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
 
1 The beginning of the gospel of Jesus Christ (the Son of God).

2 As it is written in Isaiah the prophet: "Behold, I am sending my messenger ahead of you; he will prepare your way.

3 A voice of one crying out in the desert: 'Prepare the way of the Lord, make straight his paths.'

4 John (the) Baptist appeared in the desert proclaiming a baptism of repentance for the forgiveness of sins

5 People of the whole Judean countryside and all the inhabitants of Jerusalem were going out to him and were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins.

6 John was clothed in camel's hair, with a leather belt around his waist.  He fed on locusts and wild honey.

7 And this is what he proclaimed: "One mightier than I is coming after me. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals.

8  I have baptized you with water; he will baptize you with the holy Spirit."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU  

 

vhtk
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Máccô 1,3b
                                                                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.  TRẮC NGHIỆM

 

01. Cha của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Ông Gioan.
b. Ông Simon.
c. Ông Giôna.
d. Ông Dacaria.

 
 
02. Mẹ của thánh Gioan Tẩy giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
a. Bà Êlisabét.
b. Bà Êliseva.
c. Bà Bátseva.
d. Bà Anna.

 
 
03. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là gì? (Lc 1,5-25)
a. Tư tế Aharon.
b. Tư tế Xađốc.
c. Tư tế Dacaria.
d. Tư tế Lêvi.

 
 
04. Đây là những thứ mà con trẻ của bà Êlisabét không được dùng đến: (Lc 1,5-25)
a. Rượu lạt.
b. Châu chấu.
c. Thịt chiên.
d. Mật ong.

 
 
05. Vì không tin những điều sứ thần nói, nên tư tế Dacaria bị gì? (Lc 1,5-25)
a. Câm.
b. Mù.
c. Bỏ đói.
d. Giam tù.

 
 
06. Sứ thần Gáprien nói với tư tế Dacaria về Gioan, con trẻ sẽ đầy thần khí và quyền năng của ai? (Lc 1,5-25)
a. Ngôn sứ Môsê.
b. Ngôn sứ Êlia.
c. Tư tế Aharon.
d. Thượng tế Menkixêđê.

 
 
07. Thánh Gioan lớn hơn Đức Giêsu bao nhiêu tháng? (Lc 1,26-38)
a. 3 tháng.
b. 6 tháng.
c. 9 tháng.
d. 12 tháng.

 
 
08. Khi đặt tên cho đứa bé là Gioan, tư tế Dacaria liền … … …(Lc 1,59-66)
a. Vui mừng hớn hở.
b. Bắt tay với mọi người.
c. Nói được.
d. Vào đền thờ cầu nguyện tạ ơn.

 
 
09. “Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” Đây là lời của ngôn sứ nào? (Mt 3,3)
a. Ngôn sứ Đanien.
b. Ngôn sứ Isaia.
c. Ngôn sứ Dacaria.
d. Ngôn sứ Mikha.

 
 
10. Ông Gioan nói với đám đông rằng: "Ai có hai áo, thì chia cho người không có; ai có gì ăn, … … … ." ( Lc 3,11)
a. Hãy phân phát cho người cùng khổ.
b. Hãy chia cho mọi người.
c. Thì cũng làm như vậy.
d. Hãy giúp đỡ những người túng quẫn.
 
11. Khi thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, ông Gioan liền nói: “ … … … … … , đây Đấng xóa tội trần gian”. (Ga 1,29)
 
a. Đây là Đấng cứu độ.
b. Đây là Đức Kitô.
c. Đây là Con Thiên Chúa.
d. Đây Chiên Thiên Chúa.

 
 
12. Ông Gioan bị bỏ tù vì đã khiển trách tiểu vương Hêrôđê lấy vợ của anh mình. Người phụ nữ này tên là gì? (Ga 1,29)
a. Bà Bátseva.
b. Bà Gioanna.
c. Bà Bécnikê.
d. Bà Hêrôđia.

 

III. Ô CHỮ 

A. CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 1

                                                            
  

 

 
Những gợi ý

01. Vì không tin lời sứ thần Gáprien nên ông Dacaria đã bị gì? (Lc 1,2-25)
 

02. Lương thực của ông Gioan Tẩy Giả là gì?  (Mt 3,1-13)

03. Người phụ nữ đã hãm hại ông Gioan Tẩy Gỉa vì bị ngài quở trách tên là gì? (Mt 14,3-12)
 

04. Áo của ông Gioan Tẩy Giả làm bằng gì? (Mt 3,1-12)
 

05. Người ra lệnh chém đầu Gioan Tẩy Giả là ai? (Mt 14,3-12)

06. Ai đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu ti sông Giođan? (Mc 1,9…ss)
 

07. Sứ thần truyền tin cho tư tế Dacaria tên là gì? (Lc 1,5-25)
 

08. Ông Gioan Tẩy Giả sinh sống ở đâu? (Mt 3,1-13)
 
09. Con của ông Dacaria và bà Êlisabét tên là gì? (Lc 1,5-25)
 

10. Dòng sông nơi thánh Gioan làm phép rửa tên là gì? (Lc 3,1-18)
 

11. Thân phụ của thánh Gioan Tẩy Giả là ai? (Lc 1,5-25)
 

12. Nơi sứ thần đứng khi hiện ra với tư tế Dacaria là đâu? (Lc 1,5-25)
 

13. Lương thực của ông Gioan Tẩy Giả là gì?  (Mt 3,1-13)
 

14. Thánh Gioan chết vào ngày gì của vua Hêrôđê?(Mt 14,3-12)
 

15. Tiểu vương miền Abilên thời thánh Gioan Tẩy giả rao giảng là ai? (Lc 3,1…)
 

16. Miền đất thánh Gioan Tẩy giả rao giảng gọi là gì? (Mt 3,1-13)
 

17. Thân mẫu của thánh Gioan Tẩy Giả là ai? (Lc 1,5-25)
 
 
18. Dòng tộc tư tế của bà Êlisabét là gì? (Lc 1,5-25)
 
Hàng : chủ đề của ô chữ này là gì ?

 
 
 
B. CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 2
 
 
 
 
Những gợi ý
 

01. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giêsu? (Mc 1,9)
 

02Con của ông Dacaria và bà Êlisabét tên là gì? (Lc 1,5-25)
 

03. Vua nào ra lệnh chém đầu ông Gioan tẩy giả?(Mt 14,3)
 

04. Thân phụ của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì? (Lc 1,5-25)
 

05. Ông Gioan nói Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa, Đấng xỏa bỏ tội gì? (Ga 1,29)
 

06. Ngôn sứ Gioan rao giảng, kêu gọi mọi người chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn gì? (Mc 1,5)
 

07. Thân mẫu của thánh Gioan Tẩy Giả tên là gì (Lc 1,5-25)
 

08. Lúc ông Gioan rao giảng tại vùng sông Giođan, ai làm tiểu vương miền  Abilên? (Lc 3,1)
 

09. Ngôn sứ Gioan mặc áo gì? (Mt 3,4)
 

10. Đức Giêsu nói ông Gioan chính là ngôn sứ nào phải đến? (Mt 11,21)
 

11. Ngôn sứ Gioan tẩy giả bị giết chết bằng cách nào? (Mt 14,10)
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi.
Tin Mừng thánh Máccô 1,3b
 

NGUYỄN THÁI HÙNG

 
 

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH

CUỘC ĐỜI THANH GIOAN TẨY GIẢ

 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Gioan Tẩy giả trong hoang địa
 
* Tin Mừng thánh Máccô 1,3b 
Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa,
sửa lối cho thẳng để Người đi.
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ

 
 
01. Ông Dacaria (Lc 1,5-25)
02. Bà Êlisabét (Lc 1,5-25)
03. Tư tế Aharon (Lc 1,5-25)
04. Rượu lạt (Lc 1,5-25)
05. Câm (Lc 1,5-25)
06. Ngôn sứ Êlia (Lc 1,5-25)
07. 6 tháng (Lc 1,26-38)
08. nói được (Lc 1,59-66)
09. Ngôn sứ Isaia (Mt 3,3)
10. thì cũng làm như vậy (Lc 3,11)
11. Đây Chiên Thiên Chúa (Ga 1,29)
12. Bà Hêrôđia (Ga 1,29)
 

III. Ô CHỮ 
A. CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 1
 
 
01. Câm (Lc 1,2-25)
02. Châu chấu (Mt 3.1-13)
03. Hêrôđia (Mt 14,3-12)
04. Lông Lạc đà (Mt 3,1-12)
05. Hêrôđê (Mt 14,3-12)
06. Gioan Tẩy Giả (Mc 1,9…ss)
07. Gáprien (Lc 1,5-25)
08. Hoang địa (Mt 3,1-13)
09. Gioan (Lc 1,5-25)
10. Giođan (Lc 3,1-18)
11. Dacaria (Lc 1,5-25)
12. Hương án (Lc 1,5-25)
13. Mật ong (Mt 3.1-13)
14. Sinh nhật (Mt 14,3-12)
15. Lyxania (Lc 3,1…)
16. Giuđê (Mt 3,1-13)
17. Êlisabét (Lc 1,5-25)
18. Aharon (Lc 1,5-25)

Hàng dọc: CUỘC ĐỜI GIOAN TẨY GIẢ
 
B. CUỘC ĐỜI THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 2
 
 
01. Gioan (Mc 1,9)
02. Gioan (Lc 1,5-25)
03. Hêrôđê (Mt 14,3)
04. Dacaria (Lc 1,5-25)
05. Trần gian (Ga 1,29)
06. Tha tội (Mc 1,5)
07. Êlisabét (Lc 1,5-25)
08. Lyxania (Lc 3,1)
09. Lông lạc đà (Mt 3,4)
10. Êlia (Mt 11,21)
11. Chặt đầu (Mt 14,10)
 
 
Hàng dọc : Gioan Tẩy Giả
 
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 
 
 
 
 
MỘT CON TRẺ LẠ LÙNG
 
 
Việc lạ lùng của Gioan Tẩy Giả đã được đánh dấu ngay từ lúc cha mẹ của Gioan đặt tên cho ông. Thường dân Do Thái tên của người cha, tên của họ hàng nội phải được đặt tên cho đứa bé mới sinh ra. Ở đây, cái huyền diệu, linh thánh đã xẩy ra ngay lúc cắt bì cho con trẻ. Lúc cắt bì cũng là lúc đặt tên cho đứa bé. Mọi người cứ tưởng lấy tên cha Giacaria đặt tên cho bé, nhưng bà Êlisabét lên tiếng:” Không, phải đặt tên cháu là Gioan “ ( Lc 1, 60 ). Đây là cái tên do chính Thiên thần đã báo trước cho Giacaria biết ông và vợ ông sẽ sinh được một cháu trai dù hai ông bà đã luống tuổi, cao niên không thể nào sinh con nếu không có bàn tay Thiên Chúa can thiệp…
 
 
CON TRẺ GIOAN TẨY GIẢ LÀ VỊ NGÔN SỨ DUY NHẤT CHỈ CHO NHÂN LỌAI THẤY ĐẤNG CỨU THẾ : Mở đầu Tin Mừng thứ tư, thánh Gioan viết:” Có một người Thiên Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến để làm chứng cho ánh sáng và chuẩn bị lòng dân sẵn sàng đón Chúa”( Ga 1, 6-7 ). Địa vị và vai trò của Gioan Tẩy Giả rất quan trọng và lớn lao trong hàng ngũ các ngôn sứ của lịch sử dân Chúa. Bởi vì việc mang thai con trong lúc tuổi già củavợ chồng ông Giacaria và Eâlisabét đã nói lên việc kỳ diệu của Thiên Chúa nơi con trẻ Gioan. Tên con trẻ trong ngôn ngữ Do Thái là “ Jehohanan “. Chữ này có nghĩa “ Thiên Chúa là ân sủng “. Vì con trẻ là hồng ân nhưng không,cao vời Thiên Chúa dành cho Gioan Tẩy Giả, cho toàn dân và cho ông bà Giacaria, nên ai nấy đều bỡ ngỡ ( Lc 1, 63 ). Sau khi đứa trẻ được đặt tên, Giacaria dâng lên Thiên Chúa một lời ngợi khen tuyệt vời, Ông đã dâng con ông cho Thiên Chúa và nói: “ Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu là ngôn sứ của Đấng Tối Cao : con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,bảo cho dân Chúa biết : Người sẽ cứu độ là tha cho họ hết mọi tội khiên”( Lc 1, 76-77 ). Tới tuổi trưởng thành, khôn lớn Gioan Tẩy Giả từ giã gia đình đi vào hoang địa, đi vào rừng vắng để ăn chay cầu nguyện, chuẩn bị sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Tin Mừng thuật lại, đời sống của Gioan Tẩy Giả rất khổ hạnh: “ Thức ăn của Người là châu chấu và mật ong rừng”. Tuy thân xác khổ hạnh, nhưng tinh thần của Người tràn đầy niềm vui . Do đó, Gioan Tẩy Giả quả thực nắm một vai trò rất quan trọng trong lịch sử dân Chúa.
 
 
SỨ MẠNG DỌN ĐƯỜNG CỦA GIOAN TẨY GIẢ : Mình Gioan được đặc ân dọn đường cho Chúa Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả đã trình bầy và giới thiệu Chúa Cứu Thế như là hồng ân cao quí tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho nhân lọai, cho con người, cho mỗi người chúng ta. Chúa là chiên Thiên Chúa và là Đấng xóa tội gian trần. Tin Mừng viết:” Năm thứ mười lăm dưới triều Hòang Đế Tibêriô, thời Phongxiô Philatô làm tổng trấn miền Giuđê, Hêrôđê làm tiểu vương miền Galilê, người em là Philipphê làm tiểu vương miền Iturê và Trakhônít…có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Giacaria là ông Gioan trong hoang địa …rao giảng,kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội và sửa sọan cho ngày Đấng Cứu Thế tới “( Lc 3, 1-6 ). Mọi người dân Do Thái tuôn đến để nghe Gioan rao giảng và tin vào Người nhưng Gioan đã vội minh xác :” Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, sẽ có một người đến sau tôi và tôi không xứng đáng cởi dây giầy Người “( Lc 3, 16 ). Chính Chúa Giêsu cũng tới xin Gioan làm phép rửa cho mình. Thánh Gioan Tẩy Giả đã nhận ra Chúa Giêsu và chỉ cho các môn đệ của mình biết Đấng Cứu Thế. Thánh nhân đã đề cao vai trò cứu thế của Chúa:” Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”( Ga 3, 30 ). Thánh Gioan Tẩy Giả đã thi hành sứ mạng dọn đường rất nghiêm ngặt và công minh. Ngài không sợ thế gian, nên Ngài đã quở trách nặng lời Hêrôđê vì vua đã lấy vợ em mình. Ngài đã bị tống giam vào ngục và bị chém đầu vì một lời hứa khờ dại của vua Hêrôđê.
 
 
Lạy Chúa, Chúa đã sai thánh Gioan Tẩy Giả đến chuẩn bị cho dân Chúa sẵn sàng đón Đức Kitô. Xin rộng ban cho các tín hữu được đầy tràn niềm vui của Thánh Thần, và xin hướng dẫn họ bước vào con đường cứu độ và bình an. Người hằng sống và hiển trị muôn đời ( Lời nguyện nhập lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả ).
 
 
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây