VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIÔ-SI-GIA (640-609) 

Thứ bảy - 20/06/2020 10:47 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   468
“Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa.”
Vua Josiah +
Vua Josiah +
 
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIÔ-SI-GIA (640-609) 
2Vua 22,1-10
 
THÁNH KINH
Triều vua Giô-si-gia   

1 Giô-si-gia lên làm vua khi được tám tuổi, và trị vì ba mươi mốt năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ vua tên là Giơ-đi-đa, con ông A-đa-gia; bà là người Bót-cát.2 Vua đã làm những điều ngay chính trước mắt ĐỨC CHÚA, và trong mọi sự vua đi theo đường lối vua Đa-vít, tổ tiên vua; vua không đi trệch bên phải bên trái.

Tìm thấy sách Luật

3 Năm thứ mười tám triều Giô-si-gia, vua sai ký lục Sa-phan, con ông A-xan-gia-hu, cháu ông Mơ-su-lam, đến Nhà ĐỨC CHÚA và nói:4 "Hãy lên gặp thượng tế Khin-ki-gia-hu, xin thượng tế cộng lại số bạc dâng vào Nhà ĐỨC CHÚA, mà các tư tế canh ngưỡng cửa đã nhận của dân;5 người ta phải trao số bạc đó cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách Nhà ĐỨC CHÚA; rồi những người này phải trả cho những người lo việc sửa chữa Nhà ĐỨC CHÚA, để họ sửa chữa những chỗ hư hại trong đó;6 cũng phải trả cho thợ mộc, thợ xây nhà và thợ nề, để họ mua gỗ và đá đẽo mà sửa chữa Nhà ĐỨC CHÚA.7 Nhưng đừng đòi họ tính sổ về số bạc đã trao cho họ, vì họ hành động liêm chính."

8 Thượng tế Khin-ki-gia-hu nói với ký lục Sa-phan: "Tôi đã tìm thấy sách Luật trong Nhà ĐỨC CHÚA." Ông Khin-ki-gia-hu trao sách cho ông Sa-phan đọc.9 Ký lục Sa-phan đến gặp vua và trình lên vua rằng: "Bầy tôi của vua đã đúc số bạc tìm thấy trong Nhà ĐỨC CHÚA, và đã trao cho những người lo việc sửa chữa, những người phụ trách Nhà ĐỨC CHÚA."10 Rồi ký lục Sa-phan báo tin cho vua như sau: "Tư tế Khin-ki-gia-hu đã đưa cho tôi một cuốn sách." Sau đó, ông Sa-phan đọc sách trước mặt vua.
 
 
1 Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned thirty-one years in Jerusalem. His mother's name was Jedidah, daughter of Adaiah of Bozkath.
 
2 He pleased the LORD and conducted himself unswervingly just as his ancestor David had done.
 
3 In his eighteenth year, King Josiah sent the scribe Shaphan, son of Azaliah, son of Meshullam, to the temple of the LORD with orders to4 go to the high priest Hilkiah and have him smelt down the precious metals that had been donated to the temple of the Lord, which the doorkeepers had collected from the people.
 
5 They were to be consigned to the master workmen in the temple of the LORD, who should then pay them out to the carpenters, builders, and lumbermen making repairs on the temple,6 and for the purchase of wood and hewn stone for the temple repairs.
 
7 No reckoning was asked of them regarding the funds consigned to them, because they held positions of trust.
 
8 The high priest Hilkiah informed the scribe Shaphan, "I have found the book of the law in the temple of the LORD." Hilkiah gave the book to Shaphan, who read it.
 
9 Then the scribe Shaphan went to the king and reported, "Your servants have smelted down the metals available in the temple and have consigned them to the master workmen in the temple of the LORD."
 
10 The scribe Shaphan also informed the king that the priest Hilkiah had given him a book, and then read it aloud to the king.
 
I. HÌNH TÔ MÀU 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 2 Vua 22,2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của vua Giô-si-gia là ai? (2V 21,26)
a. Vua Giô-ram.
b. Vua A-khát-gia.
c. Vua Giê-hu.
d. Vua A-môn.
 
02. Thân mẫu của vua Giô-si-gia là ai? (2V 22,1)
a. Bà Bát Se-va.
b. Bà Xíp-gia.
c. Bà Giơ-đi-đa.
d. Bà Xíp-pô-ra.
 
03. Giô-si-gia lên làm vua trị vì ở Giê-ru-sa-lem khi được bao nhiêu tuổi? (2V 22,1)
a. Năm tuổi.
b. Tám tuổi.
c. Mười tám tuổi.
d. Hai mươi lăm tuổi.
 
04. Thượng tế thời vua Giô-si-gia tìm thấy sách Luật trong nhà Đức Chúa là ai? (2V 22,8)
a. Thượng tế Khin-ki-gia-hu.
b. Thượng tế Si-mê-ôn.
c. Thượng tế Ê-li.
d. Thượng tế Kha-na-ni-a.
 
05. Ký lục đã đọc sách Luật cho vua Giô-si-gia tên là gì(2V 22,10...)
a. Lê-vi.
b. Sa-phan.
c. A-ha-ron.
d. Ét-ra.
 
06. Khi nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua nào đã xé áo mình ra? (2V 22,11)
a. Vua Giô-át.
b. Vua Đa-vít.
c. Vua Giô-si-gia.
d. Vua Sa-un.
 
07. Vua Giô-si-gia truyền cho ông Khin-ki-gia-hu đi gặp nữ ngôn sứ nào? (2V 22,14)
a. Đơ-vô-ra.
b. Béc-ni-kê.
c. Khun-đa.
d. Phê-bê.
 
08. Thời thượng tế Khin-ki-gia-hu, vua nào và dân chúng, sau khi nghe đọc tất cả các lời trong sách Giao Ước đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người, để chu toàn các khoản của Giao Ước được ghi chép trong sách đó? (2V 23,2-3)
a. Vua Giô-át.
b. Vua Đa-vít.
c. Vua Giô-si-gia.
d. Vua Sa-un.
 
09. Vua Giô-si-gia truyền cho thượng tế Khin-ki-gia-hu, phải đem ra khỏi đền thờ Đức Chúa mọi đồ vật đã làm để kính thần nào? (2V 23,4)
a. Thần Ba-an.
b. Thần A-sê-ra.
c. Thần Đa-gôn.
d. d. Chỉ có a và b đúng.
 
10. Vua nào đã truyền lệnh sau đây cho toàn dân: “Hãy cử hành lễ Vượt Qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, theo nghi thức ghi chép trong sách Giao Ước này.”? (2V 23,21)
a. Vua Giô-át.
b. Vua Sa-lô-môn.
c. Vua Giô-si-gia.
d. Vua Giê-hu.
 
11. Khi vua Giô-si-gia mất, dân chúng chọn con vua là ai xức dầu tôn làm vua kế vị cha(2V 23,30)
a. Giê-hu.
b. Giơ-hô-a-khát.
c. Giô-át.
d. Giô-ram.
 
12. Vua Giô-si-gia trị vì ở Giê-ru-sa-lem được bao nhiêu năm? (2V 22,1)
a. Hai mươi năm.
b. Hai mươi lăm năm.
c. Ba mươi mốt năm.
d. Bốn mươi năm.
 
 
III. Ô CHỮ 


Những gợi ý
 
01. Vua Giô-si-gia đã làm những điều ngay chính trước mắt ai? (2V 22,2)
 
02. Vua Giô-si-gia khử trừ các cô đồng và thầy bói, các tượng thần, các ngẫu tượng ... để thực hiện những lời của điều gì được chép trong sách mà tư tế Khin-ki-gia-hu đã tìm thấy trong Nhà Đức Chúa? (2V 23,24)
 
03. Thân phụ của vua Giô-si-gia là ai? (2V 21,26)
 
04. Thượng tế Khin-ki-gia-hu đã tìm thấy sách Luật trong Nhà của ai? (2V 22,8)
 
05. Vua Giô-si-gia truyền cho ông Khin-ki-gia-hu đi gặp nữ ngôn sứ nào? (2V 22,14)
 
06. Vua Ai Cập, đã giết vua Giô-si-gia, tên là gì? (2V 23,29)
 
07. Thượng tế thời vua Giô-si-gia tìm thấy sách Luật trong nhà Đức Chúa là ai(2V 22,8)
 
08. Vua Giô-si-gia đã làm những điều ngay chính trước mắt Đức Chúa, và trong mọi sự vua đi theo đường lối vua nào, tổ tiên vua? (2V 22,2)
 
09. Năm thứ mười tám triều vua Giô-si-gia, người ta mới cử hành lễ gì kính Đức Chúa tại Giê-ru-sa-lem? (2V 23,23)
 
10. Vua và toàn dân lập điều gì trước nhan Đức Chúa, cam kết đi theo Đức Chúa và hết lòng hết dạ tuân giữ các mệnh lệnh, chỉ thị và quy tắc của Người? (2V 23,3)
 
11. “Trước vua, không có vua nào đã trở lại với Đức Chúa hết lòng, hết dạ và hết sức mình, theo đúng Luật Mô-sê, như vua; và sau vua, cũng chẳng thấy xuất hiện vua nào được như vua.” Lời này nói về ai? (2V 23,25)
 
12. Vua Giô-si-gia bị giết ở đâu? (2V 23,29)
 
13. Khi vua Giô-si-gia mất, dân chúng chọn con vua là ai xức dầu tôn làm vua kế vị vua cha? (2V 23,30)
 
14. Khi nghe những lời ghi chép trong sách Luật, vua nào đã xé áo mình ra? (2V 22,11)
 
15. Thân mẫu của vua Giô-si-gia là ai? (2V 22,1)
 
16. Sau khi vương quốc ít-ra-en sụp đổ, vua nào cũng phá huỷ tế đàn ở Bết Ên và tế đàn ở nơi cao mà vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, đã lập? (2V 23,15)
 
17. Vua nào đã truyền lệnh sau đây cho toàn dân: “Hãy cử hành lễ Vượt Qua kính Đức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi, theo nghi thức ghi chép trong sách Giao Ước này.”? (2V 23,21)
 
18. Ký lục đã đọc sách Luật cho vua Giô-si-gia tên là gì(2V 22,10...)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Vua đã làm những điều ngay chính
trước mắt Đức Chúa.”
2 Vua 22,2
 
Nguyễn Thái Hùng
2020
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIÔ-SI-GIA (640-609) 
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Vua Giô-si-gia đọc Lời Đức Chúa
 
* Câu Thánh Kinh 2 Vua 22,2
 
 “Vua đã làm những điều ngay chính
trước mắt Đức Chúa.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Vua A-môn (2V 21,26)
02. c. Bà Giơ-đi-đa (2V 22,1)
03. b. Tám tuổi (2V 22,1)
04. a. Thượng tế Khin-ki-gia-hu (2V 22,8)
05. b. Sa-phan (2V 22,10...)
06. c. Vua Giô-si-gia (2V 22,11)
07. c. Khun-đa (2V 22,14)
08. c. Vua Giô-si-gia (2V 23,2-3)
09. d. Chỉ có a và b đúng. (2V 23,4)
10. c. Vua Giô-si-gia (2V 23,21)
11. b. Giơ-hô-a-khát (2V 23,30)
12. c. Ba mươi mốt năm (2V 22,1)
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (2V 22,2)
02. Lề Luật (2V 23,24)
03. A-môn (2V 21,26)
04. Đức Chúa (2V 22,8)
05. Khun-đa (2V 22,14)
06. Nơ-kho (2V 23,29)
07. Khin-ki-gia-hu (2V 22,8)
08. Đa-vít (2V 22,2)
09. Vượt Qua (2V 23,23)
10. Giao ước (2V 23,3)
11. Giô-si-gia (2V 23,25)
12. Mơ-ghít-đô (2V 23,29)
13. Giơ-hô-a-khát (2V 23,30)
14. Giô-si-gia (2V 22,11)
15. Giơ-đi-đa (2V 22,1)
16. Giô-si-gia (2V 23,15)
17. Giô-si-gia (2V 23,21)
18. Sa-phan (2V 22,10...)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Giô-si-gia.
 
Nguyễn Thái Hùng 
2020

 
 Tags: trước mắt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây