VUI HỌC THÁNH KINH VUA HÔ-SÊ (732-724)

Thứ sáu - 26/06/2020 10:27 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   632
“Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi,
 hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền
cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến
các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.”
Vua Hôsê
Vua Hôsê

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA HÔ-SÊ (732-724) 
2 Vua 17,1-4
 
THÁNH KINH
 
1 Năm thứ mười hai triều A-khát, vua Giu-đa, con ông Ê-la là Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en chín năm, ở Sa-ma-ri.2 Vua đã làm diều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, tuy không bằng các vua Ít-ra-en trước.3 Vua Át-sua là San-ma-ne-xe tiến lên đánh vua. Vua Hô-sê đã phải làm tôi và triều cống vua ấy.4 Nhưng vua Át-sua khám phá ra là vua Hô-sê âm mưu phản loạn: vua đã sai sứ giả đến với vua Ai-cập là Xô, và không còn triều cống vua Át-sua như hằng năm trước đây. Vua Át-sua cho bắt vua Hô-sê, xiềng lại và bỏ tù.

 
1 In the twelfth year of Ahaz, king of Judah, Hoshea, son of Elah, began his nine-year reign over Israel in Samaria.

2 He did evil in the sight of the LORD, yet not to the extent of the kings of Israel before him.


3 Shalmaneser, king of Assyria, advanced against him, and Hoshea became his vassal and paid him tribute.

4 But the king of Assyria found Hoshea guilty of conspiracy for sending envoys to the king of Egypt at Sais, and for failure to pay the annual tribute to his Assyrian overlord.

 
I. HÌNH TÔ MÀU
 


* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 2 Vua 17,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01 Ông Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en chín năm, ở Sa-ma-ri là con của ai? (2V 17,1)
a. Ông Ca-na-an.
b. Ông Ê-li-a. 
c. Ông Ê-la.
d. Ông Sết.
 
02. Ông Hô-sê, con ông Ê-la, âm mưu chống lại vua nào, giết chết vua và lên ngôi? (2V 15,30)
a. Vua Pơ-các-gia.
b. Vua Pe-các.
c. Vua Pơ-các-gia.
d. Vua Mơ-na-khêm.
 
03. Vua nào tiến lên đánh vua Hô-sê, đã bắt vua phải làm tôi và triều cống? (2V 17,3)
a. Vua Ba-tư.
b. Vua Ai-câp. 
c. Vua Át-sua.
d. Vua Ba-by-lon.
 
04. Vua Át-sua nào đã tiến đánh vua Hô-sê và bắt vua làm tôi và triều cống? (2V 17,4)
a. Vua Nơ-kho. 
b. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo.
c. Vua San-ma-ne-xe.
d. Vua Tích-lát Pi-le-xe.
 
05. Sau một thời gian triều cống, vua Hô-sê đã liên minh với  vua nào và không còn triều cống như trước đây nữa? (2V 17,4)
a. Vua Giu-đa.
b. Vua Ai-cập.
c. Vua Đa-mát.
d. Vua Ba-tư.
 
06. Vua Ai cập mà vua Hô-sê đã liên minh là ai? (2V 17,4)
a. Vua Nơ-kho.
b. Vua E-vin.
c. Vua Xô, 
d. Vua
 
07. Sau khi khám phá ra âm mưu phản loạn của vua Hô-sê, vua Át-sua đã làm gì? (2V 17,4)
a. Bắt vua Hô-sê.
b.  Xiềng lại.
c.  Bỏ tù.
d. Cả a, b và c đúng
 
08. Một lần nữa, vua Át-sua tiến đánh, vây hãm thành trong bao lâu rồi chiếm được Sa-ma-ri và đày Ít-ra-en sang Át-sua? (2V 17,5)
a. Một năm.
b. Hai năm.   
c. Ba năm.  
d. Năm năm.  
 
09. Vì sao vương quốc Ít-ra-en bị đánh chiếm và toàn dân bị lưu đày (721)(2V 17,7-12)
a. Vì con cái Ít-ra-en đã đắc tội với Đức Chúa. 
b. Vì họ phụng thờ những ngẫu tượng.
c. Vì họ đã thốt những lời bất xứng phạm đến Đức Chúa.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
10. Đâu là những việc mà con cải Ít-ra-en đã làm mà không chịu nghe lời của Đức Chúa? (2V 17,13-17)
a. Họ khinh dể những quy luật của Đức Chúa.
b. Họ đã đúc cho mình tượng hai con bê và phụng thờ Ba-an. 
c. Họ đã làm lễ thiêu con trai con gái họ; họ làm nghề bói toán, nghề phù thuỷ ...
d. Cả a, b và c đúng.  
 
11. Sau khi lưu đày con cái Ít-ra-en, vua Át-sua đã đưa những người từ đâu tới định cư ở Sa-ma-ri? (2V 17,24)
a. Ba-by-lon, Cu-tha.
b. A-va, Kha-mát.
c. Xơ-phác-va-gim. 
d. Cả a, b và c đúng. 
 
12. Ông Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en được bao nhiêu năm? (2V 17,1)
a. Năm năm.
b. Bảy năm.
c. Chín năm. 
d. Mười lăm năm.
 
 
III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý
 
01. Vua Hô-sê đã làm diều dữ trái mắt ai? (2V 17,1)
 
02. Phải bỏ con đường tà, hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Đức Chúa, đúng theo điều gì mà Đức Chúa đã truyền cho cha ông? (2V 17,13)
 
03. Vua San-ma-ne-xe bắt vua nào và con cái Ít-ra-en lưu đày qua Át-sua? (2V 17,5)
 
04. Ông Hô-sê, con ông Ê-la, âm mưu chống lại vua nào, giết chết vua và lên ngôi? (2V 15,30)
 
05. Vua San-ma-ne-xe cho con cái Ít-ra-en định cư ở Khơ-lác, và ở ven sông Kha-vo thuộc vùng Gô-dan, và trong các thành xứ nào? (2V 17,6)
 
06. Trên mọi tế đàn ở nơi cao, con cái Ít-ra-en đã làm gì? (2V 17,11)
 
07. Nghề mà con cái Ít-ra-en không được làm là gì? (2V  17,17)
 
08. Vua San-ma-ne-xe cho dân lưu đày cư ngụ ven sông nào? (2V 17,4)
 
09. Vua nào tiến lên đánh vua Hô-sê, đã bắt vua phải làm tôi và triều cống? (2V 17,3)
 
10. Vua Át-sua nào đã tiến đánh vua Hô-sê và bắt vua làm tôi và triều cống? (2V 17,4)
 
11. Với những quy luật, giao ước và những chỉ thị Đức Chúa đã truyền cho con cái Ít-ra-en, họ đã làm gì? (2V 17,15)
 
12. Vua Ai cập mà vua Hô-sê đã liên minh là ai? (2V 17,4)
 
13. Người âm mưu chống lại và giết chết vua Pe-các rồi lên ngôi thay thế là ai? (2V 15,30)
 
14. Ông Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en chín năm, ở Sa-ma-ri là con của ai? (2V 17,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hãy trở lại, bỏ con đường tà của các ngươi,
 hãy tuân giữ các mệnh lệnh và quy tắc của Ta, đúng theo Lề Luật Ta đã truyền
cho cha ông các ngươi, và Ta đã chuyển đến
các ngươi nhờ các ngôn sứ tôi trung của Ta.”
2 Vua 17,13
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA HÔ-SÊ (732-724) 
 
THÁNH KINH
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Vua Hô-sê
 
* Câu Thánh Kinh 2 Vua 17,1
 
“Năm thứ mười hai triều A-khát, vua Giu-đa,
con ông Ê-la là Hô-sê lên làm vua cai trị Ít-ra-en
chín năm, ở Sa-ma-ri.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01 c. Ông Ê-la (2V 17,1)
02. b. Vua Pe-các (2V 15,30)
03. c. Vua Át-sua (2V 17,3)
04. c. Vua San-ma-ne-xe (2V 17,4)
05. b. Vua Ai-cập (2V 17,4)
06. d. Vua Xô (2V 17,4)
07. d. Cả a, b và c đúng (2V 17,4)
08. c. Ba năm (2V 17,5)
09. d. Cả a, b và c đúng (2V 17,7-12)
10. d. Cả a, b và c đúng. (2V 17,13-17)
11. d. Cả a, b và c đúng. (2V 17,24)
12. c. Chín năm (2V 17,1)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (2V 17,1)
02. Lề Luật (2V 17,13)
03. Hô-sê (2V 17,5)
04. Pe-các (2V 15,30)
05. Mê-đi (2V 17,6)
06. Đốt hương (2V 17,11)
07. Bói toán (2V  17,17)
08. Kha-vo (2V 17,4)
09. Át-sua (2V 17,3)
10. San-ma-ne-xe (2V 17,4)
11. Khinh dể (2V 17,15)
12. Xô (2V 17,4)
13. Hô-sê (2V 15,30)
14. Ê-la (2V 17,1)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Hô-sê
 
Nguyễn Thái Hùng
2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây