VUI HỌC THÁNH KINH VUA XÍT-KI-GIA (598-587)

Thứ ba - 07/07/2020 10:57 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   594
“Xít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem.”
VUI HỌC THÁNH KINH VUA XÍT-KI-GIA (598-587)

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA XÍT-KI-GIA (598-587) 
2 Vua 24,18-20
 
THÁNH KINH
 
18 Xít-ki-gia lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem. Mẹ của vua là Kha-mi-tan, con gái ông Giếc-mơ-gia; bà là người Líp-na.19 Vua đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, hệt như vua Giơ-hô-gia-kim.20 Chính vì ĐỨC CHÚA nổi cơn thịnh nộ mà sự việc đã xảy ra như thế tại Giê-ru-sa-lem và Giu-đa, cho đến khi người xua đuổi họ đi khuất nhan Người.
 
18 Zedekiah was twenty-one years old when he became king, and he reigned eleven years in Jerusalem. His mother's name was Hamutal, daughter of Jeremiah of Libnah.

19 He also did evil in the sight of the LORD, just as Jehoiakim had done.


20 The LORD'S anger befell Jerusalem and Judah till he cast them out from his presence. Thus Zedekiah rebelled against the king of Babylon.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU


 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 2 Vua 24,18a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân mẫu của vua Xít-ki-gia là ai? (2V 24,18)
a. Bà Bát Se-va.
b. Bà Xíp-gia.
c. Bà Giơ-đi-đa.
d. Bà Kha-mi-tan.
 
02. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem, bắt vua Giơ-hô-gia-khin và dân chúng đi lưu đày. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đặt người chú của vua Giơ-hô-gia-khin lên làm vua. Ông tên là gì? (2V 24,17)
a. Mát-tan-gia. 
b. Mác-ca-bê. 
c. Ít-ra-en.
d. Giô-suê.
 
03. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đổi tên vua Mát-tan-gia là gì? (2V 24,17)
a. Giô-si-gia.
b. Xít-ki-gia-hu. 
c. Mác-ca-bê.
d. Giô-suê.
 
04. Sau ba năm bị vây hãm, nạn đói hoành hành trong thành, vua và mọi người trốn ra những bị bắt. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đã làm gì vua Xít-ki-gia(2V 25,1-7)
a. Chém đầu. 
b. Treo cổ. 
c. Đâm mù mắt.  
d. Đóng đinh thập ác.
 
05. Vua Xít-ki-gia bị lưu đày (587) ở đâu? (2V 25,7)
a. Đa-mát
b. Ba-by-lon. 
c. Át-sua. 
d. Ba-tư.
 
06. Vua nào cùng bị lưu đày sang Ba-by-lon như vua Xít-ki-gia? (2V 24,15)
a. Vua Giô-si-gia. 
b. Vua Giơ-hô-gia-khin. 
c. Vua Hô-sê.
d. Vua Giơ-ráp-am.
 
07. Thuộc hạ của vua Ba-by-lon, người đốt Nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem; ông còn phóng hoả đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý, tên là gì? (2V 25,8-9)
a. Nơ-vu-dác-a-đan. 
b. Ê-li-sa-ma. 
c. Xơ-phan-gia. 
d. Ông Giếc-mơ-gia-hu.
 
08. Tại đâu, tư tế thủ lãnh Xơ-ra-gia, tư tế bậc hai Xơ-phan-gia-hu, thái giám chỉ huy các binh lính ..., bị  vua Ba-by-lon giết chết? (2V 24,18-20)
a. Tại Giê-ru-sa-lem.
b. Tại Si-lô.
c. Tại Ba-by-lon. 
d. Tại Ríp-la.
 
09. Sau khi vua Giu-đa bị lưu đày biệt xứ, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, đã đặt ai làm tổng trấn cai trị dân còn sót lại trong xứ Giu-đa mà vua đã để lại(2V 25,22)
a. Ông Nơ-than-gia.
b. Ông Gơ-đan-gia-hu. 
c. Ông En-na-than. 
d. Ông A-khi-cam.
 
10. Ai đã đánh đập và giết chết ông Gơ-đan-gia-hu cũng như các người Giu-đa và Can-đê đang ở với ông tại Mít-pa? (2V 25,25)
a. Ông Tan-khu-mét.  
b. Ông Gít-ma-ên. 
c. Ông Ca-rê-ác.
d. Ông Giô-kha-nan.
 
11. Năm thứ ba mươi bảy kể từ khi vua Giơ-hô-gia-khin bị lưu đày, vua Ba-by-lon nào lên ngôi, và ân xá cho Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, đưa ra khỏi nhà tù cùng chi được đồng bàn với mình ngày ngày(2V 25,27-29)
a. Vua Kha-da-ên. 
b. Vua Nơ-kho. 
c. Vua E-vin Mơ-rô-đác. 
d. Vua Mơ-na-se.  
 
12. Vua Xít-ki-gia lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì ở Giê-ru-sa-lem được bao nhiêu năm? (2V 24,18)
a. Bảy năm. 
b. Mười một năm.    
c. Mười lăm năm.    
d. Hai mươi mốt năm.   
 
 
III. Ô CHỮ Những gợi ý
 
01. Vua Xít-ki-gia đã làm điều dữ trái mắt ai hệt như vua Giơ-hô-gia-kim? (2V 24,19)
 
02. Sau ba năm bị vây hãm, nạn đói hoành hành trong thành, vua và mọi người trốn ra những bị bắt. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đã làm gì vua Xít-ki-gia(2V 25,1-7)
 
03. Năm thứ mười chín triều vua Ba-by-lon (587) nào mọi người dân còn sót lại trong thành Giê-ru-sa-lem phải đi đày? (2V 25,8-11)
 
04. Thuộc hạ của vua Ba-by-lon, người đốt Nhà Đức Chúa, đền vua và mọi nhà cửa ở Giê-ru-sa-lem; ông còn phóng hoả đốt mọi dinh thự các nhà quyền quý, tên là gì? (2V 25,8-9)
 
05. Sau khi vua Giu-đa bị lưu đày biệt xứ, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, đã đặt ai làm tổng trấn cai trị dân còn sót lại trong xứ Giu-đa mà vua đã để lại(2V 25,22)
 
06. Năm thứ ba mươi bảy kể từ khi vua Giơ-hô-gia-khin bị lưu đày, vua Ba-by-lon nào lên ngôi, và ân xá cho Giơ-hô-gia-khin, vua Giu-đa, đưa ra khỏi nhà tù cùng chi được đồng bàn với mình ngày ngày(2V 25,27-29)
 
07. Thân mẫu của vua Xít-ki-gia là ai? (2V 24,18)
 
08. Thành Giê-ru-sa-lem bị chọc thủng một lỗ, đang đêm, vua và binh lính thoát ra, họ đi theo con đường hướng tới đâu? (2V 25,4)
 
09. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo, tiến lên đánh thành nào và bắt mọi người lưu đày sang Ba-by-lon? (2V 24,10-16)
 
10. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đánh chiếm thành Giê-ru-sa-lem, bắt vua Giơ-hô-gia-khin và dân chúng đi lưu đày. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đặt người chú của vua Giơ-hô-gia-khin lên làm vua. Ông tên là gì? (2V 24,17)
 
11. Giê-ru-sa-lem bị cướp phá và Giu-đa bị đày thế nào? (2V 25,21b)
 
12. Tại đâu, tư tế thủ lãnh Xơ-ra-gia, tư tế bậc hai Xơ-phan-gia-hu, thái giám chỉ huy các binh lính, ...,bị  vua Ba-by-lon giết chết? (2V 24,18-20)
 
13. Ai đã đánh đập và giết chết tổng trấn Gơ-đan-gia-hu cũng như các người Giu-đa và Can-đê đang ở với ông tại Mít-pa? (2V 25,25)
 
14. Vua Na-bu-cô-đô-nô-xo đổi tên vua Mát-tan-gia là gì? (2V 24,17)
 
15. Vua Xít-ki-gia đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, và không chịu hạ mình xuống trước mặt ngôn sứ nào là người đã nói nhân danh Đức Chúa? (Sb 36,12)
 
16. Vua nào cùng bị lưu đày sang Ba-by-lon như vua Xít-ki-gia? 2V 24,15)
 
17. Ai đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, Thiên Chúa của vua, và không chịu hạ mình xuống trước mặt ngôn sứ Giê-rê-mi-a là người đã nói nhân danh Đức Chúa? (Sb 36,12)
 
18. Vua Xít-ki-gia bị lưu đày ở đâu? (2V 25,7)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Xít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem.”
2 Vua 24,18a
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA XÍT-KI-GIA (598-587) 
2 Vua 24,18-20
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Vua Xít-ki-gia
 
* Câu Thánh Kinh 2 Vua 24,18a
 
 “Xít-ki-gia-hu lên ngôi vua khi được hai mươi mốt tuổi, và trị vì mười một năm ở Giê-ru-sa-lem.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
 
01. d. Bà Kha-mi-tan (2V 24,18)
02. a. Mát-tan-gia (2V 24,17)
03. b. Xít-ki-gia-hu (2V 24,17)
04. c. Đâm mù mắt (2V 25,1-7)
05. b. Ba-by-lon (2V 25,7)
06. b. Vua Giơ-hô-gia-khin (2V 24,15)
07. a. Nơ-vu-dác-a-đan (2V 25,8-9)
08. d. Ríp-la (2V 24,18-20)
09. b. Ông Gơ-đan-gia-hu (2V 25,22)
10. b. Ông Gít-ma-ên (2V 25,25)
11. c. Vua E-vin Mơ-rô-đác (2V 25,27-29)
12. b. Mười một năm (2V 24,18)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (2V 24,19)
02. Đâm mù mắt (2V 25,1-7)
03. Na-bu-cô-đô-nô-xo (2V 25,8-11)
04. Nơ-vu-dác-a-đan (2V 25,8-9)
05. Gơ-đan-gia (2V 25,22)
06. E-vin Mơ-rô-đác (2V 25,27-29)
07. Kha-mi-tan (2V 24,18)
08. A-ra-va (2V 25,4)
09. Giê-ru-sa-lem (2V 24,10-16)
10. Mát-tan-gia (2V 24,17)
11. Biệt xứ (2V 25,21b)
12. Ríp-la (2V 24,18-20)
13. Gít-ma-ên (2V 25,25)
14. Xít-ki-gia (2V 24,17)
15. Giê-rê-mi-a (Sb 36,12)
16. Giơ-hô-gia-khin (2V 24,15)
17. Xít-ki-gia (Sb 36,12)
18. Ba-by-lon (2V 25,7)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Xít-ki-gia.
 
Nguyễn Thái Hùng 
2020

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây