VHTK Lễ Chúa Kitô Vua A

Chủ nhật - 12/11/2023 07:37 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   201
"Mỗi lần các ngươi không làm như thếcho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."
VHTK Lễ Chúa Kitô Vua A

VUI HỌC THÁNH KINH

CHÚA NHẬT 34 TN A
LỄ CHÚA KITÔ VUA
Tin Mừng thánh Mátthêu 25,31-46
 
 
Tin Mừng
 
31 "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người.32 Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê.33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái.34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước;36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."37 Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống;38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? "40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."41 Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó.42 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống;43 Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng."44 Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu? "45 Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."46 Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."
 
 
31 "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne,32 and all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats.
 
33 He will place the sheep on his right and the goats on his left.
 
34 Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father. Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world.
 
35 For I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, a stranger and you welcomed me,36 naked and you clothed me, ill and you cared for me, in prison and you visited me.'37 Then the righteous will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink?38 When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you?39 When did we see you ill or in prison, and visit you?'40 And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me.'41 Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels.
 
42 For I was hungry and you gave me no food, I was thirsty and you gave me no drink,43 a stranger and you gave me no welcome, naked and you gave me no clothing, ill and in prison, and you did not care for me.'44 Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and not minister to your needs?'45 He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.'46 And these will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life."
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
chuakitovua a1
 
* Chủ đềcủa hình này là gì?
… … … … … … … … … … … … …
 
* Bạn hãy viết câu TM thánh Mátthêu 25,45:
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … …
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, những ai sẽ được tập họp trước mặt người? (Mt 25,31-32)
a. Các dân thiên hạ.
b. Các kitô hữu.
c. Các thượng tế và kinh sư.
d. Dân Ítraen.
 
02. “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”. Đây là lời dành cho những người đứng ở đâu? (Mt 25,34)
a. Đứng bên trái Người.
b. Đứng bên phải Người.
 
03. Những người được chúc phúc là những người đã làm gì cho Đức Vua? (Mt 25,34-36)
a. Đã thăm viếng khi đau yếu.
b. Đã tiếp rước khi là khách lạ.
c. Đã cho ăn khi đói.
d. Cả a, b và c đúng.
 
04. Đức Vua nói với những người được chúc phúc: Mỗi lần các ngươi làm cho ai là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy? (Mt 25,40)
a. Những người mình yêu thương.
b. 1 trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta.
c. Những người yêu thương mình.
d. Những người chung 1 huyết thống.
 
05. Đây là số phận của những người bên trái Đức vua? (Mt 25,41-46)
a. Vào lửa đời đời.
b. Khuất mắt đức vua.
c. Chịu cực hình muôn kiếp.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III.  Ô CHỮ
 
OC CN 34 TN A
 
Những gợi ý
 
01.  Ai đã nói với những người đứng bên phải: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa”. (Mt 25,34)
 
02. Những người công chính thì được hưởng điều gì muôn đời? (Mt 25,46)
 
03. Những người công chính đã tiếp rước khi thấy Người là gì? (Mt 25,38)
 
04. Những người công chính đã cho mặc khi thấy Người thế nào? (Mt 25,36-38)
 
05. Đây là những người theo hầu Con Người (Mt 25,31)
 
06. Những người được chúc phúc thì được hưởng điều gì dọn sẵn ngay từ thưở tạo thiên lập địa? (Mt 25,34)
 
07. Những người bị nguyền rủa sẽ chịu điều gì muôn kiếp? (Mt 25,46)
 
08. Quân bị nguyền rủa thì vào lửa đời đời, nơi dành cho ai và các sứ thần của nó? (Mt 25,41)
 
09. Chiên thì đứng ở đâu bên Người? (Mt 25,33)
 
10. "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như ai tách biệt chiên với dê?  (Mt 25,31)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Mỗi lần các ngươi không làm như thế
cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."
 Tin Mừng thánh Mátthêu 25,45
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT XXXIV TN A
LỄ CHÚA KITÔ VUA
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
* Chủ đề:
Những người nghèo khổ.
 
* Tin Mừng thánh Mátthêu 25,45:
 
"Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy."
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Các dân thiên hạ (Mt 25,31-32)
02. b. Đứng bên phải Người  (Mt 25,34)
03. d. Cả a, b và c đúng (Mt 25,34-36)
04. b. 1 trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta (Mt 25,40)
05. d. Cả a, b và c đúng (Mt 25,41-46)
 
III.  Ô CHỮ
 
01. Đức Vua (Mt 25,34)
02. Sự sống (Mt 25,46)
03. Khách lạ (Mt 25,38)
04. Trần truồng (Mt 25,36-38)
05. Thiên sứ (Mt 25,31)
06. Vương quốc (Mt 25,34)
07. Cực hình (Mt 25,46)
08. Ác quỷ (Mt 25,41)
09. Bên phải (Mt 25,33)
10. Mục tử (Mt 25,31)
 
Hàng dọc : Vua Tình Yêu
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng  
pva tn

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây