VHTK Mùa Giáng Sinh B Ô Chữ 7-12

Thứ hai - 14/12/2020 07:15 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   311
Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin?
VHTK Mùa Giáng Sinh B Ô Chữ 7-12

VHTK Mùa Giáng Sinh B Ô Chữ 7-12

 
 
VUI HỌC THÁNH KINH
Mùa Giáng Sinh B
Ô Chữ
 
Ô chữ Giáng sinh B 07

Oc Gs B 07
Những gợi ý
 
01. “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lời ông Si-mê-on nói về ai? (Lc 2,35)
 
02. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
03. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô của ai? (Lc 2,11)
 
04. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27)
 
05. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11)
 
06. Tại thành Na-da-rét, Hài Nhi ngày càng lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân sủng của ai ở cung? (Lc 2,40)
 
07. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
08. Sứ thần Chúa báo cho anh em một điều gì trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10)
 
09. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 2,3)
 
10. Thần Khí ngự xuống trên Đức Giê-su như hình gì? (Mc 1,10)
 
11. Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giê-su tại Giê-ru-sa-lem tên là gì? (Lc 2,25)
 
12. Bảo vật mà nhà chiêm tinh dâng cho Hài Nhi là gì? (Mt 2,11)

13. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, đó là một đôi chim gáy hay một cặp gì? (Lc 2,23-24)
 
14. Những nhà chiêm tinh từ đâu đến bái lạy Hài Nhi Giê-su? (Mt 2,1)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 08
 
Bạn hãy tìm trong ô chữ này có bao nhiêu nhân vật được xếp ngang-dọc-xéo-ngược-xuôi.
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng.
 
Oc Gs B 08
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
+++++++++++++++++
 
Nếu khó!
Bạn có thể xem những gợi ý để tìm ra những nhân vật nhé!
 
* Nữ ngôn sứ đã gặp Hài Nhi Giê-su tại Giê-ru-sa-lem tên là gì? (Lc 2,25)
 
* Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11) (Đọc từ phải qua trái).   
 
* Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27) (Đọc từ dưới lên).
 
* Ai từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, cùng với người đã thành hôn là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai? (Lc 2,4-5)
 
* Ai đã làm phép rửa cho Đức Giê-su? (Mc 1,9) 
 
* Đức Giê-su ra đời thời vua nào trị vì đất nước Ít-ra-en? (Mt 2,1)  
 
* Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11) (Đọc xéo dưới lên)
 
* Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta? (Ga 1,14)
 
* Ai đã linh báo cho ông Si-mê-ôn sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa? (Lc 2,26)
 
* Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1) (Đọc từ phải qua trái).

 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 

++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 09
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng.

Oc Gs B 09
Những gợi ý
 
01. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
02. Đức Giê-su đến với ông Gio-an để được làm gì? (Mc 1,9)
 
03. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27)
 
04. Nhờ ai, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành? (Ga 1,3)
 
05. Đức Giê-su ra đời tại đâu? (Mt 2,1)
 
06. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, đó là một đôi gì? (Lc 2,23-24)
 
07. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theođiều gì, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)
 
08. Tổng trấn xứ Xy-ri thời Đức Giê-su sinh ra tên là gì? (Lc 2,2)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?

 
++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 10
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng.
 
Oc Gs B 10
Những gợi ý
 
01. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
 
02. Sứ thần loan báo một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là gì của Đức Chúa? (Lc 2,11)
 
03. Ai đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta? (Ga 1,14)
 
04. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô của ai? (Lc 2,11)

05. “Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”. Lời ai nói với bà Ma-ri-a? (Lc 2,34-35)
 
06. Thân mẫu của Hài Nhi tên là gì? (Mt 2,11)
 
07. Sứ thần Chúa báo cho anh em một điều gì trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân? (Lc 2,10)
 
08. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
09. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là gì, dành cho Chúa? (Lc 2,23)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 11
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng.
 
Oc Gs B 11

Những gợi ý
 
Hàng dọc

01. Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là ai? (Ga 1,1)
 
02. Các nhà chiêm tinh đến thành nào và hỏi “Đức vua dân Do thái mới sinh, hiện đang ở đâu?”? (Mt 2,3) 
 
03. Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là gì, dành cho Chúa? (Lc 2,23)
 
04. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27)
 
Hàng ngang
 
05. Ai đã làm phép rửa cho Đức Giê-su? (Mc 1,9) 
 
06. Sau khi gặp Hài Nhi, các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng ai? (Lc 2,20)
 
07. Tại Giê-ru-sa-lem, nữ ngôn sứ An-na đã gặp Hài Nhi tên là gì? (Lc 2,25) 
 
08. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
09. Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theođiều gì, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 
 
++++++++++++++++++
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 12
 
Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô màu vàng.
 
Oc Gs B 12

Những gợi ý
Hàng dọc
 
01. Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ truyền kiểm tra dân khắp cả thiên hạ? (Lc 2,1)
 
02. Đấng Cứu Độ sinh ra trong thành của vua nào? (Lc 2,11) (Đọc từ dưới lên).
 
03. “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, đó là một đôi chim gáy hay một cặp gì? (Lc 2,23-24)
 
04. Tại thành Na-da-rét, Hài Nhi ngày càng lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân sủng của ai ở cung? (Lc 2,40)
 
05. Ông Gio-an đến để làm chứng, và làm chứng về điều gì, để mọi người nhờ ông mà tin? (Ga 1,7)
 
 Hàng ngang
 
06. Khi đã đến ngày lễ gì của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa? (Lc 2,22).
 
07. Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô của ai? (Lc 2,11)
 
08. Hài Nhi được bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, tên là gì? (Lc 2,27) (Đọc từ phải sang trái).
 
09. Vừa lên khỏi nước, ai ngự xuống trên Đức Giê-su? (Mc 1,10)
 
Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng

++++++++++++++++

Lời giải đáp

VUI HỌC THÁNH KINH
Mùa Giáng Sinh B
Ô Chữ
 
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 07
 
01. Ma-ri-a (Lc 2,35)
02. Đấng Ki-tô (Lc 2,11)
03. Đức Chúa (Lc 2,11)
04. Giê-su (Lc 2,27)
05. Đa-vít (Lc 2,11)
06. Thiên Chúa (Lc 2,40)
07. Âu-gút-tô (Lc 2,1).
08. Tin mừng (Lc 2,10)
09. Giê-ru-sa-lem (Mt 2,3)
10. Chim bồ câu (Mc 1,10)
11. An-na (Lc 2,36)
12. Mộc dược (Mt 2,11)
13. Bồ câu non (Lc 2,23-24)
14. Phương Đông (Mt 2,1)
 
Hàng dọc : Ánh Sáng Muôn Dân
 
++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ Giáng sinh B 08
 
* An-na (Lc 2,36)
* Âu-gút-tô (Lc 2,1).
* Đa-vít (Lc 2,11) (Đọc từ phải qua trái)
* Giê-su (Lc 2,27) (Đọc từ dưới lên)
* Gio-an (Mc 1,9)
* Giu-se (Lc 2,4-5)
* Hê-rô-đê (Mt 2,1)
* Ma-ri-a (Mt 2,11) (Đọc xéo dưới lên)
Ngôi Lời (Ga 1,14)
* Thánh Thần (Lc 2,26)
* Thiên Chúa (Ga 1,1) (Đọc từ phải qua trái)
 
Chủ đề : Mùa Ân Sủng
 Oc Gs B 08a
++++++++++++
 
 
 
Ô chữ Giáng sinh B 09
 
01. Ánh sáng (Ga 1,7)
02Phép rửa (Mc 1,9)
03. Giê-su (Lc 2,27)
04. Ngôi Lời (Ga 1,3)
05Bê-lem (Mt 2,1)
06. Chim gáy (Lc 2,23-24)
07Luật Mô-sê (Lc 2,22)
08. Qui-ri-ni-ô (Lc 2,2)
 
Chủ đề Em-ma-nu-en

 Oc Gs B 09a
 
++++++++++++
 
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ Giáng sinh B 10
 
01. Thiên Chúa (Ga 1,1)
02. Đấng Ki-tô (Lc 2,11)
03. Ngôi Lời (Ga 1,14)
04. Đức Chúa (Lc 2,11)
05. Si-mê-on (Lc 2,34-35)
06. Ma-ri-a (Mt 2,11)
07Tin mừng (Lc 2,10)
08. Âu-gút-tô (Lc 2,1).
09. Của thánh (Lc 2,23)
 
Chủ đề : Mùa Ân Sủng
 
      Oc Gs B 10a
 
++++++++++++++
 
Ô chữ Giáng sinh B 11
 
Hàng dọc

01. Thiên Chúa (Ga 1,1)
02. Giê-ru-sa-lem (Mt 2,3)
03. Của thánh (Lc 2,23)
04. Giê-su (Lc 2,27)
 
Hàng ngang
 
05. Gio-an (Mc 1,9)
06. Thiên Chúa (Lc 2,20)
07. Giê-su (Lc 2,36)
08. Ánh sáng (Ga 1,7)
09Luật Mô-sê (Lc 2,22)
 
Chủ đề : Giáng Sinh
 
 
++++++++++++
 
 
Lời giải đáp
Ô chữ Giáng sinh B 12
 
Hàng dọc
 
01. Âu-gút-tô (Lc 2,1).
02. Đa-vít (Lc 2,11) (Đọc từ dưới lên)
03. Bồ câu non (Lc 2,23-24)
04. Thiên Chúa (Lc 2,40)
05. Ánh sáng (Ga 1,7)
 
 Hàng ngang
 
06Thanh tẩy (Lc 2,22).
07. Đức Chúa (Lc 2,11)
08. Giê-su (Lc 2,27) (Đọc từ phải sang trái)
09. Thần Khí (Mc 1,10)
 
Chủ đề : Chúa Hài Đồng
 
Gb. Nguyễn Thái Hùng
 Tags: làm chứng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây