VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143) 

Thứ hai - 27/07/2020 08:08 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   335
“Ông Giô-na-than nhận quyền chỉ huy 
và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Giu-đa.”
Jonathan Maccabaeus
Jonathan Maccabaeus
 
VUI HỌC THÁNH KINH
ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143) 
1 Ma-ca-bê 9,23.28-31
 
THÁNH KINH
 
23 Sau khi ông Giu-đa qua đời, phường vô đạo lại xuất đầu lộ diện trên toàn lãnh thổ Ít-ra-en ; mọi kẻ làm điều gian ác cũng tái xuất hiện.
 
28 Bấy giờ, tất cả bạn hữu ông Giu-đa họp nhau lại ; họ nói với ông Giô-na-than :29 "Từ khi anh của ông là Giu-đa qua đời, chẳng ai có khả năng như ông để chống chọi với quân thù, với Bắc-khi-đê và tất cả những người thù nghịch với dân tộc chúng ta.30 Vậy ngay hôm nay, chúng tôi xin đề cử ông thay ông Giu-đa để lãnh đạo và chỉ huy chúng tôi tiếp tục chiến đấu."31 Từ lúc ấy, ông Giô-na-than nhận quyền chỉ huy và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Giu-đa.
 
23 After the death of Judas, the transgressors of the law raised their heads in every part of Israel, and all kinds of evildoers appeared.

28 Then all the friends of Judas came together and said to Jonathan:29 "Since your brother Judas died, there has been no one like him to oppose our enemies, Bacchides and those who are hostile to our nation.

30 Now therefore we have chosen you today to be our ruler and leader in his place, and to fight our battle."

31 From that moment Jonathan accepted the leadership, and took the place of Judas his brother.
 
I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1 Ma-ca-bê 10,20a
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông ông Giô-na-than là ai(1Mcb 2,1)
a. Ông Gio-an. 
b. Ông Si-mê-ôn. 
c. Ông Phê-rô. 
d. Ông Mát-tít-gia.
 
02. Ông ông Giô-na-than cũng gọi là gì? (1Mcb 2,4)
a. Gát-đi.
b. Thát-xi.
c. Ma-ca-bê.
d. Áp-phút.
 
03. Sau kho ông giu-đa qua đời, các quân sĩ đã chọn ai làm lãnh đạo vào chỉ huy mọi người để tiếp tục chiến đấu? (1Mcb 9,28-31)
a. Ông Si-môn.
b. Ông Gio-an.
c. Ông E-la-da.
d. Ông Giô-na-than.
 
04. Vị thượng tế bội phản An-ki-mô ra lệnh triệt hạ tường của tiền đình bên trong Nơi Thánh, phá huỷ công trình của các ngôn sứ, ông ta bắt đầu công việc triệt hạ thì bị đánh phạt như thế nào? (1Mcb 9,54-55)
a. Bị cấm khẩu, bất toại.
b. Không nói được một lời nào nữa.
c. Không thể trối trăng được gì.
d. Cả a, b và c đúng.
 
05. Sau trận đánh Bết-ba-xi, ông Giô-na-than ký kết hoà ước với Bắc-khi-đê, ông Giô-na-than định cư ở đâu và bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Ít-ra-en? (1Mcb 9,58-73)
a. Gít-pa
b. Mích-mát.
c. Si-lô.
d. Bê-lem.
 
06. Vua nào đã đặt ông Giô-na-than làm thượng tế dân Do thái? (1Mcb 10,20)
a. Vua A-lê-xan-đê.
b. Vua Đê-mết-ri-ô.
c. Vua An-ti-ô-khô.
d. Vua Pơ-tô-lê-mai.
 
07. Khi đặt ông Giô-na-than làm thượng tế dân Do thái tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua, vua đã gửi cho ông cái gì ? (1Mcb 10,20)
a. Một áo cẩm bào.
b. Một triều thiên bằng vàng.
c. Một con ngựa chiến.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
08. Sau khi được phong làm thương tế, ông Giô-na-than đã mặc phẩm phục thánh nhân dịp lễ gì? (1Mcb 10,21)
a. Lễ Vượt Qua.
b. Lễ Đền Tội.
c. Lễ Cung Hiến Đền Thờ.
d. Lễ Lều.
 
09. Vua nào đã gởi cho thượng tế Giô-na-than và dân tộc Do thái là sẽ miễn cho mọi người Do-thái khỏi phải triều cống, khỏi phải nộp thuế muối và tiền vàng? (1Mcb 10,29)
a. Vua A-lê-xan-đê.
b. Vua Đê-mết-ri-ô.
c. Vua An-ti-ô-khô.
d. Vua Pơ-tô-lê-mai.
 
10. Ông Giô-na-than và dân chúng từ khước bổng lộc của vua Đê-mết-ri-ô để ủng hộ vua nào? (1Mcb 10,47)
a. Vua Pơ-tô-lê-mai.
b. Vua Đê-mết-ri-ô.
c. Vua An-ti-ô-khô.
d. Vua A-lê-xan-đê.
 
11. Tại thành Át-đốt, ông Giô-na-than đã phá hủy đền thờ của thần gì? (1Mcb 11,4)
a. Thần Đa-gôn.
b. Thần Na-nai-a.
c. Thần Đi-ô-ny-xô.
d. Thần Hê-rắc-lê.
 
12. Vì cả tin, ông Giô-na-than bị ai lừa bắt và giết chết? (1Mcb 12,39-50)
a. Tướng Ken-đê-bai-ô.
b. Tướng Ni-ca-no.
c. Tướng Try-phôn.
d. Tướng Bắc-khi-đê
 
 
III. Ô CHỮ 


Những gợi ý
 
01. Sau trận đánh Bết-ba-xi, ông Giô-na-than định cư ở đâu và bắt đầu làm thủ lãnh xét xử dân và loại trừ phường vô đạo ra khỏi Ít-ra-en? (x.1Mcb 9,58-73)
 
02. Sau khi được phong làm thượng tế, ông Giô-na-than đã mặc phẩm phục thánh nhân dịp lễ gì? (1Mcb 10,21)
 
03. Khi hay tin Bắc-khi-đê tìm cách giết mình, ông Giô-na-than cùng với anh là ông Si-môn và tất cả những người thuộc phe ông trốn vào sa mạc nào và đóng trại gần hồ nước Át-pha? (1Mcb 9,32-33)
 
04. Trong bức thư gửi lời chào người Xi-pác-ta anh em, thượng tế Giô-na-than nói đã có sẵn điều gì trong tay làm nguồn an ủi? (x. 1Mcb 12,6-10)
 
05. Ông Si-môn sai người đem hài cốt ông Giô-na-than về, rồi mai táng ở đâu? (1Mcb 12,25)
 
06. Dân Giam-ri ở đâu đã bắt ông Gio-an và cướp tất cả những gì họ có rồi đem đi? (1Mcb 9,36)
 
07. Con ông Gia-xon, người được ông Giô-na-than gởi đi giao hảo với người Xi-pác-ta tên là gì? (1Mcb 12,16)
 
08. Tại thành Át-đốt, ông Giô-na-than đã phá hủy đền thờ của thần gì? (1Mcb 11,4)
 
09. Ông Giô-na-than và dân chúng từ khước bổng lộc của vua Đê-mết-ri-ô để ủng hộ vua nào? (1Mcb 10,47)
10. Vua A-lê-xan-đê đặt ông Giô-na-than làm gì của dân tộc Do thái và tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua? (1Mcb 10,20)
 
11. Vua A-lê-xan-đê đặt ông Giô-na-than làm thượng tế và gửi cho ông một áo cẩm bào và một triều thiên bằng gì? (1Mcb 10,20)
 
12. Thân phụ của ông ông Giô-na-than là ai(1Mcb 2,1)
 
13. Vì cả tin, ông Giô-na-than bị ai lừa bắt và giết chết? (1Mcb 12,39-50)
 
14. Sau khi ông giu-đa qua đời, các quân sĩ đã chọn ai làm lãnh đạo vào chỉ huy mọi người để tiếp tục chiến đấu? (1Mcb 9,28-31)
 
15. Em ông Giô-na-than và ông Si-môn là ai đã bị dân Giam-bi giết tại Mê-đơ-va? (1Mcb 9,38)
 
16. Vua nào đã gởi cho thượng tế Giô-na-than và dân tộc Do thái là sẽ miễn cho mọi người Do-thái khỏi phải triều cống, khỏi phải nộp thuế muối và tiền vàng? (1Mcb 10,29)
 
17. Ông Giô-na-than cũng gọi là gì? (1Mcb 2,4)
 
18. Khi bị nguy khốn, vua Đê-mết-ri-ô đã nhờ ai tiếp viện và đã làm chủ được thành, nhưng sau lại thất ước? (1Mcb 11,38-53)
 
19. Vua A-lê-xan-đê đã đặt ai làm thượng tế dân Do thái? (1Mcb 10,20)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Ông Giô-na-than nhận quyền chỉ huy
và ông đứng ra thay thế anh mình là ông Giu-đa.”
1Ma-ca-bê 9,21
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ÔNG GIÔ-NA-THAN (160-143) 
1 Ma-ca-bê 9,23.28-31
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ông Giô-na-than.
 
* Câu Thánh Kinh 1 Ma-ca-bê 10,20a
 
“Chúng tôi đặt ông làm thượng tế của dân tộc ông và tặng ông danh hiệu bạn hữu đức vua”.
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Ông Mát-tít-gia (1Mcb 2,1)
02. d. Áp-phút (1Mcb 2,4)
03. d. Ông Giô-na-than (1Mcb 9,28-31)
04. d. Cả a, b và c đúng. (1Mcb 9,54-55)
05. b. Mích-mát (1Mcb 9,58-73)
06. a. Vua A-lê-xan-đê (1Mcb 10,20)
07. d. Chỉ có a và b đúng. (1Mcb 10,20)
08. d. Lễ Lều (1Mcb 10,21)
09. b. Vua Đê-mết-ri-ô (1Mcb 10,29)
10. d. Vua A-lê-xan-đê (1Mcb 10,47)
11. a. Thần Đa-gôn (1Mcb 11,4)
12. c. Tướng Try-phôn (1Mcb 12,39-50)
 
III. Ô CHỮ 
 
 
01. Mích-mát (x.1Mcb 9,58-73)
02. Lễ Lều (1Mcb 10,21)
03. Tơ-cô-a (1Mcb 9,32-33)
04. Sách Thánh (x. 1Mcb 12,6-10)
05. Mô-đin (1Mcb 12,25)
06. Mê-đơ-va (1Mcb 9,36)
07. An-ti-pa-te (1Mcb 12,16)
08. Đa-gôn (1Mcb 11,4)
09. A-lê-xan-đê (1Mcb 10,47)
10. Thượng tế (1Mcb 10,20)
11. Vàng (1Mcb 10,20)
12. Mát-tít-gia (1Mcb 2,1)
13. Try-phôn (1Mcb 12,39-50)
14. Giô-na-than (1Mcb 9,28-31)
15. Gio-an (1Mcb 9,38)
16. Đê-mết-ri-ô (1Mcb 10,29)
17. Áp-phút (1Mcb 2,4)
18. Giô-na-than (1Mcb 11,38-53)
19. Giô-na-than (1Mcb 10,20)
 
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ông Giô-na-than
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây