VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GHÍTÔN

Thứ năm - 07/05/2020 11:36 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   1365
“Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em.”
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GHÍTÔN
 
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GHÍTÔN
 Thủ Lãnh 6,11-16
 
THÁNH KINH
 
11 Thần sứ của ĐỨC CHÚA đến và ngồi dưới cây tùng ở Óp-ra. Cây này là của ông Giô-át, thuộc gia đình A-vi-e-de. Con ông là Ghít-ôn bấy giờ đang đập lúa trong bồn đạp nho để tránh mặt người Ma-đi-an.12 Thần sứ ĐỨC CHÚA hiện ra với ông và nói: "Chào chiến sĩ can trường! ĐỨC CHÚA ở với ông."13 Ông Ghít-ôn đáp: "Ôi, thưa Ngài, nếu ĐỨC CHÚA ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải ĐỨC CHÚA đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ ĐỨC CHÚA đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Ma-đi-an."
 
14 Bấy giờ ĐỨC CHÚA quay lại nhìn ông và nói: "Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ít-ra-en khỏi tay quân Ma-đi-an. Không phải chính Ta sai ngươi sao? "15 Nhưng ông đáp: "Ôi, thưa Ngài, con lấy gì mà cứu Ít-ra-en? Này dòng họ con thấp kém nhất trong chi tộc Mơ-na-se, mà con lại nhỏ nhất trong nhà cha con."16 ĐỨC CHÚA phán với ông: "Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đi-an như đánh có một người."
 
 
11 The angel of the Lord came and sat down under the oak in Ophrah that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in a winepress to keep it from the Midianites. 12 When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, “The Lord is with you, mighty warrior.”
 
13 “Pardon me, my lord,” Gideon replied, “but if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our ancestors told us about when they said, ‘Did not the Lord bring us up out of Egypt?’ But now the Lord has abandoned us and given us into the hand of Midian.”
 
14 The Lord turned to him and said, “Go in the strength you have and save Israel out of Midian’s hand. Am I not sending you?”
 
15 “Pardon me, my lord,” Gideon replied, “but how can I save Israel? My clan is the weakest in Manasseh, and I am the least in my family.”
 
16 The Lord answered, “I will be with you, and you will strike down all the Midianites, leaving none alive.”


I. HÌNH TÔ MÀU
 
 

* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Thủ lãnh 6,14
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Dân Ítraen bị cai trị bởi dân Mađian suốt bảy năm, Thiên Chúa đã kêu gọi ai để giải thoát họ? (Tl 6,11-12 )
a. Ông Gíptác.
b. Ông Samson.
c. Ông Êlôn.
d. Ông Ghítôn.
 
02. Thân phụ của ông Ghítôn tên là gì? (Tl 6,11)
a. Giôna.  
b. Hilên. 
c. Giôát. 
d. Ótniên.  
 
03. “Ôi, thưa Ngài, nếu Đức Chúa ở với chúng tôi, thì sao chúng tôi đến nông nỗi này? Đâu cả rồi những kỳ công mà cha ông đã kể lại cho chúng tôi nghe, rằng: chẳng phải Đức Chúa đã đưa chúng ta lên khỏi Ai-cập sao? Thế mà bây giờ Đức Chúa đã bỏ rơi chúng tôi, trao chúng tôi vào tay người Mađian.” Đây là lời của ai? (Tl 6,13)
a. Ông Giôsuê.   
b. Ông Ghítôn.
c. Ông Môsê.     
d. Ông Aharon.     
 
04. “Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ítraen khỏi tay quân Mađian. Không phải chính Ta sai ngươi sao?” Lời Đức Chúa nói với ai? (Tl 6,14)
a. Ông Giôsuê.   
b. Bà Đơvôra.
c. Ông Samson.     
d. Ông Ghítôn.
 
05. Ông Ghítôn thuộc chi tộc nào? (Tl 6,15)
a. Chi tộc Mơnasê. 
b. Chi tộc Bengiamin.    
c. Chi tộc Lêvi.    
d. Chi tộc Giuđa.    
 
06. Ông Ghítôn triệt hạ thần nào trong thành? (Tl 6,25)
a. Thần Áttôrét.  
b. Thần Baan. 
c. Thần Asêra.
d. Thần Cơmót.  
 
07. Sau khi triệt hạ bàn thờ thần Baan, người ta gọi ông Ghítôn là gì? (Tl)
a. Bargiêsu.   
b. Baraba. 
c. Giơrúpbaan. 
d. Bêendêbun.  
 
08. Cái gì làm điềm báo Thiên Chúa dùng tay Ghítôn để cứu Ítraen? (Tl 6,36-37)
a. Áo lạc đà.  
b. Mớ lông cừu. 
c. Thanh gươm sáng chói.
d. Hòm Bia Đức Chúa.
 
09. Với bao nhiêu người, Ghítôn và dân Ítraen chiến tháng quân Mađian, Amalếch và toàn quân Phương Đông nằm đầy đồng bằng, nhiều vô kể như châu chấu, và số lạc đà của chúng không đếm nổi, như cát trên bờ biển? (Tl 6,7-12)
a. Ba trăm người. 
b. Ba ngàn người.  
c. Ba mươi ngàn người.    
d. Bảy mươi ngàn người.    
 
10. “Đây là giấc chiêm bao tôi đã nằm mơ: một tấm bánh lúa mạch lăn trong trại Mađian, tới một chiếc lều, đụng vào lều thì nó ngã xuống, cuốn chỏng gọng cái lều lên, thế là cái lều đổ.” Đây là giấc mơ của ai? (Tl 6,13)
a. Ông Ghítôn.  
b. Một người lính Mađian. 
c. Một người Ai cập,  
d. Ông Giôsuê.
 
11. “Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng ĐỨC CHÚA sẽ cai trị anh em.” Đây là lời của ai? (Tl 8,23)
a. Ông Samga.  
b. Ông Samson.
c. Ông Êhút.
d. Ông Ghítôn. 
 
12. Dưới thời ông Ghítôn, lãnh thổ dân Ítraen được bình an bao lâu? (Tl 8,28)
a. Hai mươi năm. 
b. Ba mươi năm. 
c. Bốn mươi năm. 
d. Năm mươi năm. 
 
 
III. Ô CHỮ
   
 
Những gợi ý
 
01. Một vị vua của Mađian bị truy kích tên là gì? (Tl 8,5)
 
02. Thần sứ của Đức Chúa đến và ngồi dưới cây gì ở Ópra? (Tl 6,11)
 
03. Thân phụ của ông Ghítôn tên là gì? (Tl 6,11)
 
04. Những người nào đã không cho ông Ghítôn và binh lính bánh khi họ truy đuổi quân lính Mađian? (Tl 8,5)
 
05. Con cái Ítraen đã làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, nên Đức Chúa đã trao họ vào tay người nào trong bảy năm? (Tl 6,1)
 
06. Sau khi triệt hạ bàn thờ thần Baan, người ta gọi ông Ghítôn là gì? (Tl 6,32)
 
07. “Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em.” Đây là lời của ai? (Tl 8,23)
 
08. Dân Ítraen bị cai trị bởi dân Mađian suốt bảy năm, Thiên Chúa đã kêu gọi ai để giải thoát họ? (Tl 6,11-12 )
 
09. Khi đến gần tháp, ông Avimeléc bị người đàn bà ném cái gì làm ông bị bể sọ? (Tl 9,54 )
 
10. Thần sứ của Đức Chúa đến gặp ông là Ghítôn khi ông đang làm gì trong bồn đạp nho để tránh mặt người Mađian? (Tl 6,11)
 
11. Cái gì làm điềm báo Thiên Chúa dùng tay Ghítôn để cứu Ítraen? (Tl 6,36-37)
 
12. Ông Ghítôn triệt hạ thần nào trong thành? (Tl 6,25)
 
13. Ông Ghítôn thuộc chi tộc nào? (Tl 6,15)
 
14. “Vì Đức Chúa, vì ... ... ... , vung kiếm lên!” (Tl 6,20)
 
15. Một người con xủa ông Ghítôn thoát khỏi bàn tay của Avimeléc tên là gì? (Tl 9,5)
 
16. Người con trai tên là Avimeléc, và mẹ ông, một tì thiếp của ông Ghítôn sống tại đâu? (Tl 8,31)
 
17. Tất cả các người Mađian, người Amalếch và người Phương Đông đều nhất tề tập hợp; họ băng qua sông và đóng trại tại đồng bằng nào? (Tl 6,33)
 
18. “Hãy mạnh bạo lên đường cứu Ítraen khỏi tay quân Mađian. Không phải chính Ta sai ngươi sao?” Lời Đức Chúa nói với ai?  (Tl 6,14)
 
19. Một vị tướng của Mađian bị giết tại tảng đá Ôrếp tên là gì? (Tl 7,25)
 
20. Ông Ghítôn đi bắt một con gì làm thịt tiến dâng Thiên Chúa? (Tl 6,19)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Chính tôi sẽ không cai trị, mà con tôi cũng không cai trị anh em, nhưng Đức Chúa sẽ cai trị anh em.”
Thủ lãnh 8,23
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GHÍTÔN
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Sứ thần Chúa kêu gọi Ghítôn.
 
* Câu Thánh Kinh Thủ lãnh 6,14
 
“Hãy mạnh bạo lên đường
cứu Ítraen khỏi tay quân Mađian.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Ông Ghítôn (Tl 6,11-12 )
02. c. Giôát (Tl 6,11)
03. b. Ông Ghítôn (Tl 6,13)
04. d. Ông Ghítôn (Tl 6,14)
05. a. Chi tộc Mơnasê (Tl 6,15)
06. b. Thần Baan (Tl 6,25)
07. c. Giơrúpbaan (Tl)
08. b. Mớ lông cừu (Tl 6,36-37)
09. a. Ba trăm người (Tl 6,7-12)
10. b. Một người lính Mađian (Tl 6,13)
11. d. Ông Ghítôn (Tl 8,23)
12. c. Bốn mươi năm (Tl 8,28)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Devác (Tl 8,5)
02. Cây tùng (Tl 6,11)
03. Giôát (Tl 6,11)
04. Xúccốt (Tl 8,5)
05. Mađian (Tl 6,1)
06. Giơrúpbaan (Tl 6,32)
07. Ghítôn (Tl 8,23)
08. Ghítôn (Tl 6,11-12 )
09. Một phiến đá cối (Tl 9,54 )
10. Đập lúa (Tl 6,11)
11. Mớ lông cừu (Tl 6,36-37)
12. Baan (Tl 6,25)
13. Mơnasê (Tl 6,15)
14. Ghítôn (Tl 6,20)
15. Giôtham (Tl 9,5)
16. Sikhem (Tl 8,31)
17. Gítrơen (Tl 6,33)
18. Ghítôn  (Tl 6,14)
19. Ôrếp (Tl 7,25)
20. Dê con (Tl 6,19)
 
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Thủ Lãnh Ghítôn
 
 
 Nguyễn Thái Hùng
  
 
 Tags: anh em, cai trị

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây