VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GIÔSUÊ

Thứ hai - 04/05/2020 08:45 |   583
“Ngươi hãy đem theo Giôsuê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.”
VUI HỌC THÁNH KINH THỦ LÃNH GIÔSUÊ
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GIÔSUÊ
 Dân số 27,12-23
 
THÁNH KINH
 
Ông Giô-suê làm thủ lãnh cộng đồng
 
12 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy lên ngọn núi kia của dãy A-va-rim, và hãy nhìn xem miền đất mà Ta ban cho con cái Ít-ra-en.13 Khi đã nhìn xem rồi, ngươi cũng sẽ về sum họp với gia tiên, như A-ha-ron anh ngươi,14 vì ở sa mạc Xin, trong lúc cộng đồng chống đối Ta, các ngươi đã chống lại lệnh Ta truyền làm cho nước chảy ra để tỏ bày sự thánh thiện của Ta trước mắt chúng. Đó là vụ nước Mơ-ri-va ở Ca-đê, trong sa mạc Xin."
 
15 Ông Mô-sê thưa với ĐỨC CHÚA:16 "Ước gì ĐỨC CHÚA, là Thiên Chúa ban sinh khí cho mọi xác phàm, đặt một người lãnh đạo cộng đồng.17 Người ấy sẽ ra vào trước họ và dẫn họ ra vào, để cộng đồng của ĐỨC CHÚA đừng giống như đàn chiên không có mục tử chăn dắt."18 ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đem theo Giô-suê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.19 Ngươi sẽ cho nó đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng. Ngươi sẽ truyền lệnh cho nó trước mắt chúng.20 Ngươi sẽ chia cho nó một phần uy quyền của ngươi, để toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en nghe lời nó.21 Nó sẽ đứng trước mặt tư tế E-la-da. Tư tế sẽ đến trước nhan ĐỨC CHÚA mà xin thẻ xăm u-rim cho nó. Theo lệnh của tư tế, toàn thể cộng đồng, nghĩa là nó và mọi con cái Ít-ra-en, sẽ ra sẽ vào."
 
22 Ông Mô-sê đã làm như ĐỨC CHÚA truyền cho ông: Ông đã đem theo Giô-suê và cho ông này đứng trước mặt tư tế E-la-da và trước mặt toàn thể cộng đồng.23 Ông đặt tay trên ông Giô-suê và ra lệnh cho ông ấy như ĐỨC CHÚA đã dùng ông Mô-sê mà phán.
 
 
12 The LORD said to Moses, "Go up here into the Abarim Mountains and view the land that I am giving to the Israelites.
 
13 When you have viewed it, you too shall be taken to your people, as was your brother Aaron,14 because in the rebellion of the community in the desert of Zin you both rebelled against my order to manifest my sanctity to them by means of the water." (This is the water of Meribah of Kadesh in the desert of Zin.)15 Then Moses said to the LORD,16 "May the LORD, the God of the spirits of all mankind, set over the community a man17 who shall act as their leader in all things, to guide them in all their actions; that the LORD'S community may not be like sheep without a shepherd."18 And the LORD replied to Moses, "Take Joshua, son of Nun, a man of spirit, and lay your hand upon him.
 
19 Have him stand in the presence of the priest Eleazar and of the whole community, and commission him before their eyes.
 
20 Invest him with some of your own dignity, that the whole Israelite community may obey him.
 
21 He shall present himself to the priest Eleazar, to have him seek out for him the decisions of the Urim in the LORD'S presence; and as he directs, Joshua, all the Israelites with him, and the community as a whole shall perform all their actions."22 Moses did as the LORD had commanded him. Taking Joshua and having him stand in the presence of the priest Eleazar and of the whole community,23 he laid his hands on him and gave him his commission, as the LORD had directed through Moses.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Giôsuê 10,12
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Giôsuê tên là gì? (Ds 11,28)
a. Amram.
b. Aharon.
c.  Nun.
d.  Dacaria.
 
02. Ông Giôsuê, con ông Nun, thuộc chi tộc nào? (Ds 13,8.16)
a. Chi tộc Giuđa.
b. Chi tộc Simêôn.
c. Chi tộc Épraim.
d. Chi tộc Bengiamin,.
 
03. Đức Chúa phán với ông Môsê: “Hãy lên núi với Ta và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi những bia đá: luật và mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ chúng.” Ông Môsê lên núi của Thiên Chúa với người phụ tá của mình là ai? (Xh 24,12-13)
a. Aharon.
b. Giôsuê.
c. Khua.
d. Samson.
 
04. Ông Giôsuê đã giao chiến và đánh bại vua nào khi ông Môsê cầu nguyện trên đỉnh đồi? (Xh 17,8-13)
a. Emôri.
b. Amalếch.
c. Canaan.
d. Xikhôn.
 
05. “Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính ngươi sẽ đưa con cái Ítraen vào đất mà Ta đã thề hứa với chúng; và Ta sẽ ở với ngươi.” Lời Thiên Chúa khích lệ ai? (Đnl 31,23)
a. Aharon.
b. Giôsuê.
c. Đơvôra.
d. Samson.
 
06. Tại thành Giêrikhô, ai đã tiếp đón và cứu thoát các người sứ giả của ông Giôsuê? (Gs 2,1)
a. Bátseva.
b. Tama.
c. Rakháp.
d. Maria.
 
07. Trước khi đánh chiếm thành, ông Giôsuê nói với dân: Anh em hãy nên thế nào, vì ngày mai Đức Chúa sẽ thực hiện những kỳ công giữa anh em? (Gs 3,5)
a. Chiến sĩ.
b. Nên thánh.
c. Công chính.
d. Can trường.
 
08. Ông Giôsuê và dân Ítraen đánh chiếm thành nào đầu tiên? (Gs 6,1)
a. Thành Giêrusalem.
b. Thành Xơđôm.
c. Thành Giêrikhô.
d. Thành Samaria.
 
09. Trước khi thành bị đánh chiếm,ngày thứ bảy, Hòm Bia Đức Chúa được kiệu đi bao nhiêu lần vòng quanh thành? (Gs 6,15)
a. Hai lần.
b. Năm lần.
c. Bảy lần.
d. Mười hai lần.
 
10. “Quả thật, con đã đắc tội với Đức Chúa, Thiên Chúa của Ítraen, đây là điều con đã làm: Trong số chiến lợi phẩm, con trông thấy một chiếc áo khoác đẹp miền Sin-a, hai ký bạc và một thỏi vàng cân nặng hơn nửa ký, vì lòng tham, con đã lấy”. Lời thú tội của ông Akhan, thuộc chi tộc Giuđa, sẽ bị gì? (Gs 7,20-26)
a. Ném đá.
b. Thiêu hủy những gì còn lại.
c. Chôn sống mọi thứ.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. Tại đâu, ông Giôsuê thay mặt toàn dân kết giao ước với Thiên Chúa? (Gs 24,1-28)
a. Xinai.
b. Môrigia.
c. Sikhem.
d. Bêlem.
 
12. Ông Giôsuê, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi, người ta chôn cất ông tại đâu? (Gs 24.29-30)
a. Mácpêla.
b. Timnát Xerác.
c. Gôsen.
d. Sikhem.
 
 
 
III. Ô CHỮ
 
 
 
Những gợi ý
 
01. Vì xuyên tạc mảnh đất được sai đi do thám về nên họ bị phạt chết ngay tức khắc. Chỉ có Giôsuê, con ông Nun, và ai, trong số các người đi do thám đất, là còn sống? (Ds 14,37-38)
 
02. “Môsê, tôi trung của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy! Và cùng với tất cả dân này, qua sông Giođan, mà vào đất Ta ban cho chúng, tức là con cái Ítraen”. Lời Đức Chúa nói với ai? (Gs 1,2)
 
03. Trong miền núi Giuđa, có thành nào được chỉ định cho mọi con cái Ítraen và người ngoại kiều ở giữa họ, để phàm ai đã vô ý làm thiệt mạng người nào, thì có thể tới đó nương náu và khỏi phải chết do tay người đòi nợ máu, cho đến khi ra trước mặt cộng đồng? (Gs 20,1-6)
 
04. Tại thung lũng nào, ở đó các người do thám chặt một nhành nho và một chùm nho, rồi hai người dùng sào mà khiêng, cả lựu và vả? (Ds 13,23)
 
05. Khi nghe tin dân thành Ghípôn cầu hòa cùng dân Ítraen, vua Giêrusalem đã liên minh cùng năm vua khác đánh thành Ghípôn. Vua Giêrusalem tên là gì? (Gs 10,1)
 
06. Sau bao nhiêu ngày do thám đất, họ trở về, đến gặp ông Môsê, ông Aharon và toàn thể cộng đồng con cái Ítraen, tại Cađê trong sa mạc Paran? (Ds 13,25-26)
 
07. Ông Giôsuê và dân Ítraen đánh chiếm thành nào đầu tiên? (Gs 6,1)
 
08. Ông Giôsuê nói với dân: Anh em hãy cam đoan với chính mình là anh em đã chọn ĐỨC CHÚA để làm gì? (Gs 24,22)
 
09. Tại thành Giêrikhô, ai đã tiếp đón và cứu thoát các người sứ giả của ông Giôsuê? (Gs 2,1)
 
10. Thân phụ của ông Giôsuê tên là gì? (Ds 11,28)
 
11. Ông Giôsuê đã giao chiến và đánh bại vua nào khi ông Môsê cầu nguyện trên đỉnh đồi? (Xh 17,8-13)
 
12. Sau khi dân Ítraen dùng thổ sản trong xứ Canaan, dân chúng không còn dùng gì được nữa? (Gs 5,12)
 
13. Ông Giôsuê, con ông Nun, từ trần, thọ một trăm mười tuổi, người ta chôn cất ông tại đâu? (Gs 24.29-30)
 
14. Tại đâu, ông Giôsuê thay mặt toàn dân kết giao ước với Thiên Chúa? (Gs 24,1-28)
 
15. Tại đâu, ông Giôsuê vâng lời Thiên Chúa cắt bì cho dân chúng được sinh ra trong sa mạc? (Gs 5,2-9)
 
16. “Hôm nay, chúng tôi biết là Đức Chúa ngự giữa chúng ta, vì anh em đã không phạm tội bất trung đó đối với Đức Chúa; vì thế, anh em đã cứu con cái Ítraen khỏi tay Đức Chúa.” Đây là lời của tư tế nào?  (Gs 22,31)
 
17. “Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Ghípôn;
hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Aigialôn!” Đây là lời của ai? (Gs 10,12)
 
18. Tại đâu, ông Giôsuê cho con cái Ítraen bắt thăm, trước nhan Đức Chúa, và ở đó chia đất đai cho họ, theo các phần đã phân phối? (Gs 18,10)
 
19. Ông Giôsuê phải mạnh bạo và rất can đảm, để lo thi hành tất cả những gì, mà Mô-sê đã truyền dạy ngươi? (Gs 1,7)
 
20. Trước khi được đổi thành Giôsuê, con ông Nun, ông có tên là gì? (Ds 13,16)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
 
“Ngươi hãy đem theo Giôsuê, con của Nun, là người có thần khí nơi mình, và ngươi sẽ đặt tay trên nó.”
Dân số 27,18
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
THỦ LÃNH GIÔSUÊ
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ông Giôsuê cầu nguyện.
 
* Câu Thánh Kinh Giôsuê 10,12
 
“Hỡi mặt trời, hãy dừng lại trên thành Ghípôn;
hỡi mặt trăng, hãy dừng lại trên thung lũng Aigialôn!”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. c. Nun (Ds 11,28)
02. c. Chi tộc Épraim (Ds 13,8.16)
03. b. Giôsuê (Xh 24,12-13)
04. b. Amalếch (Xh 17,8-13)
05. b. Giôsuê (Đnl 31,23)
06. c. Rakháp (Gs 2,1)
07. b. Nên thánh (Gs 3,5)
08. c. Thành Giêrikhô (Gs 6,1)
09. c. Bảy lần (Gs 6,15)
10. d. Chỉ có a và b đúng (Gs 7,20-26)
11. c. Sikhem (Gs 24,1-28)
12. b. Timnát Xerác (Gs 24.29-30)
 
III. Ô CHỮ
 
01. Calếp (Ds 14,37-38)
02. Giôsuê (Gs 1,2)
03. Khéprôn (Gs 20,1-6)
04. Étcôn (Ds 13,23)
05. Ađôni Xeđéc (Gs 10,1)
06. Bốn mươi ngày (Ds 13,25-26)
07. Thành Giêrikhô (Gs 6,1)
08. Phụng thờ (Gs 24,22)
09. Rakháp (Gs 2,1)
10. Nun (Ds 11,28)
11. Amalếch (Xh 17,8-13)
12. Manna (Gs 5,12)
13. Timnát Xerác (Gs 24.29-30)
14. Sikhem (Gs 24,1-28)
15. Ghingan (Gs 5,2-9)
16. Pinkhát (Gs 22,31)
17. Giôsuê (Gs 10,12)
18. Silô (Gs 18,10)
19. Lề Luật (Gs 1,7)
20. Hôsêa (Ds 13,16)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Thủ Lãnh Giôsuê
 
 
 Nguyễn Thái Hùng
 
 
 Tags: tay trên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây