VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIÔ-ÁT (835-796)

Thứ bảy - 13/06/2020 07:37 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   496
“Suốt cả đời, vua Giô-át
đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa.”
Giôát4
Giôát4
   
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIÔ-ÁT (835-796)
2 Vua 12, 1-3
 
THÁNH KINH
 
1 Giô-át lên làm vua khi được bảy tuổi.2 Năm thứ bảy triều vua Giê-hu, vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở Giê-ru-sa-lem bốn mươi năm. Thân mẫu vua là bà Xíp-gia, người Bơ-e Se-va.3 Suốt cả đời, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt ĐỨC CHÚA, vì vua đã được tư tế Giơ-hô-gia-đa dạy dỗ.
 
 
1 Joash was seven years old when he became king.

2 Joash began to reign in the seventh year of Jehu, and he reigned forty years in Jerusalem. His mother, who was named Zibiah, was from Beer-sheba.

3 Joash did what was pleasing to the LORD as long as he lived, because the priest Jehoiada guided him.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 2 Vua 12,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Đứa bé thoát khỏi bàn tay tiêu diệt của bà A-than-gia, mẹ vua A-khát-gia, tên là gì? (2V 11,1-2)
a. Mô-sê.
b. Giô-su-ê.
c. Hô-sê.
d. Giô-át.
 
02. Thân phụ của trẻ Giô-át là ai? (2V 11,2)
a. Vua Giô-ram.
b. Vua A-khát-gia.
c. Vua Giê-hu.
d. Vua Rơ-kháp-am.
 
03. Thân mẫu của trẻ Giô-át là ai? (2V 12,1)
a. Bà Ra-khen
b. Bà Xíp-gia.
c. Bà Ê-li-se-va.
d. Bà Xíp-pô-ra.
 
04. Người cứu thoát trẻ Giô-át khỏi bàn tay của bà A-than-gia là ai? (2V 11,2)
a. Bà Bát Se-va.
b. Bà Ê-li-se-va.
c. Bà Giơ-hô-se-va.
d. Bà Ra-kháp.
 
05. Trẻ Giô-át sống trong nhà Đức Chúa bao nhiêu năm? (2V 11,3)
a. Bốn năm.
b. Sáu năm.
c. Mười năm.
d. Mười hai năm.
 
06. Vị tư tế đã rước và đội vương niệm cho hoàng tử Giô-át tên là gì? (2V 11,12)
a. Da-ca-ri-a.
b. Ê-li.
c. Giơ-hô-gia-đa.
d. Ê-la-da.
 
07. Vua Giô-át lên ngôi lúc bao nhiêu tuổi? (2V 12,1)
a. Bảy tuổi.
b. Mười hai tuổi.
c. Mười bảy tuổi.
d. Hai mươi lăm tuổi
 
08. Suốt cả đời, vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao không bị phá huỷ; dân chúng vẫn làm gì trên các nơi cao đó? (2V 12,3-4)
a. Tế lễ.
b. Đốt hương.
c. Thờ kính thần Ba-an.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
09. Khi vua A-ram tiến đánh thành Giê-ru-sa-lem, vua Giô-át đã làm gì? (2V 12,18-19)
a. Liên minh với Ít-ra-en đánh vua A-ram.
b. Cầu xin Đức Chúa cứu giúp.
c. Lấy mọi đồ vật thánh được dâng cúng gởi cho vua A-ram.
d. Cả a, b và c đúng.
 
10. Các thuộc hạ vua Giô-át hạ sát vua tên là gì? (2V 12,22)
a. Giơ-hô-da-vát.
b. Giô-da-vát.
c. Giê-hu.
d. Chỉ có a và b đúng.
 
11. Người kế vị vua Giô-át trị vì vương quốc Giu-đa tên là gì? (2V 12,22)
a. Sa-lô-môn.
b. A-mát-gia.
c. Kha-da-ên.
d. Rơ-kháp-am.
 
12. Vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở Giê-ru-sa-lem bao nhiêu nhăm? (2V 12,1)
a. Hai mươi năm.
b. Ba mươi năm.
c. Bốn mươi năm.
d. Năm mươi năm.
 
III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý
 
01. Số bạc người ta xin lễ đền tội và lễ tạ tội, thì không nộp vào đâu, vì số bạc ấy thuộc về các tư tế? (2V 12,17)
 
02. Giô-át làm vua nước nào? (2V 12,19)
 
03. Đứa bé thoát khỏi bàn tay tiêu diệt của bà A-than-gia, mẹ vua A-khát-gia, tên là gì? (2V 11,1-2)
 
04. Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa ai với vua và dân, nhờ đó dân trở thành dân của Đức Chúa? (2V 11,17)
 
05. Người ta chôn cất vua Giô-át bên cạnh tổ tiên vua ở trong đâu? (2V 12,22)
 
06. Suốt cả đời vua Giô-át đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa. Tuy nhiên, các tế đàn ở nơi cao không bị phá huỷ; trên các nơi cao dân chúng tế lễ và làm gì ở đó? (2V 12,3-4)
 
07. Các thuộc hạ của vua Giô-át đứng lên, âm mưu chống lại vua và hạ sát vua ở đâu? (2V 12,21)
 
08. Con bà Sim-át, hạ sát vua Giô-át, tên là gì ? (2V 12,21)
 
09. Vua Giô-át lên ngôi và đã trị vì ở đâu trong bốn mươi năm? (2V 12,1)
 
10.  Bà Giơ-hô-se-va đã cứu thoát trẻ Giô-át khỏi bàn tay của ai? (2V 11,2)
 
11. Vị tư tế đã rước và đội vương niệm cho hoàng tử Giô-át tên là gì? (2V 11,12)
 
12. Thân mẫu của trẻ Giô-át là ai? (2V 12,1)
 
13. Vị tư tế Giơ-hô-gia-đa  đã rước và đội vương niệm cho ai lên làm vua Giu-đa? (2V 11,12)
 
14. Thân phụ của trẻ Giô-át tên là gì ? (2V 11,2)
 
15. Người kế vị vua Giô-át trị vì vương quốc Giu-đa tên là gì? (2V 12,22)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Suốt cả đời, vua Giô-át
đã làm điều ngay chính trước mắt Đức Chúa.”
2Vua 12,3a
 
 Nguyễn Thái Hùng
2020
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIÔ-ÁT (835-796)
2 Vua 12, 1-3
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Vua Giô-át đăng quang
 
* Câu Thánh Kinh 2 Vua 12,1
 
 “Giô-át lên làm vua khi được bảy tuổi.”
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Giô-át (2V 11,1-2)
02. b. Vua A-khát-gia (2V 11,2)
03. b. Bà Xíp-gia (2V 12,1)
04. c. Bà Giơ-hô-se-va (2V 11,2)
05. b. Sáu năm (2V 11,3)
06. c. Giơ-hô-gia-đa (2V 11,12)
07. a. Bảy tuổi (2V 12,1)
08. d. Chỉ có a và b đúng. (2V 12,3-4)
09. c. Lấy mọi đồ vật thánh được dâng cúng gởi cho vua A-ram (2V 12,18-19)
10. d. Chỉ có a và b đúng. (2V 12,22)
11. b. A-mát-gia (2V 12,22)
12. c. Bốn mươi năm (2V 12,1)
 
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Nhà Đức Chúa (2V 12,17)
02. Giu-đa (2V 12,19)
03. Giô-át (2V 11,1-2)
04. Đức Chúa (2V 11,17)
05. Thành Đa-vít (2V 12,22)
06. Đốt hương (2V 12,3-4)
07. Bết Mi-lô (2V 12,21)
08. Giô-da-vát (2V 12,21)
09. Giê-ru-sa-lem (2V 12,1)
10. A-than-gia (2V 11,2)
11. Giơ-hô-gia-đa (2V 11,12)
12. Xíp-gia (2V 12,1)
13. Giô-át (2V 11,12)
14. A-khát-gia (2V 11,2)
15. A-mát-gia (2V 12,22)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Giô-át.
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 

 
 Tags: trước mắt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây