VUI HỌC THÁNH KINH VUA A-KHÁP (874-853)

Thứ bảy - 06/06/2020 10:24 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   461
“Khi nghe những lời ấy, vua A-kháp xé áo mình ra,  khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.”
VUI HỌC THÁNH KINH VUA A-KHÁP (874-853)

 

 
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA A-KHÁP (874-853)
1 Vua 16, 29-33
 
THÁNH KINH
 
29 Năm ba mươi tám triều A-xa, vua Giu-đa, A-kháp, con vua Om-ri, lên làm vua Ít-ra-en. Vua A-kháp, con vua Om-ri, làm vua cai trị Ít-ra-en tại Sa-ma-ri hai mươi hai năm.30 Vua A-kháp, con vua Om-ri, đã làm điều dữ trái mắt ĐỨC CHÚA, hơn tất cả các tiên đế.31 Vua không chỉ phạm những tội như vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, nhưng đã cưới công chúa I-de-ven, ái nữ của Ét-ba-an, vua Xi-đôn, lại còn đi làm tôi thần Ba-an và sụp lạy nó.32 Vua lập một bàn thờ để kính Ba-an trong đền thờ vua đã xây cất tại Sa-ma-ri.33 Vua A-kháp làm cả trụ thần, và như thế lại càng chọc giận ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, hơn tất cả các vua Ít-ra-en trước.
 
29 In the thirty-eighth year of Asa, king of Judah, Ahab, son of Omri, became king of Israel; he reigned over Israel in Samaria for twenty-two years.

30 Ahab, son of Omri, did evil in the sight of the LORD more than any of his predecessors.

31 It was not enough for him to imitate the sins of Jeroboam, son of Nebat. He even married Jezebel, daughter of Ethbaal, king of the Sidonians, and went over to the veneration and worship of Baal.

32 Ahab erected an altar to Baal in the temple of Baal which he built in Samaria,33 and also made a sacred pole. He did more to anger the LORD, the God of Israel, than any of the kings of Israel before him.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1 Vua 16,29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
 
01. Thân phụ của vua A-kháp là ai? (1V 16,28)
a. Vua Giô-ram.
b. Vua Giô-át.
c. Vua Giê-hu.
d. Vua Om-ri.
 
02. Vợ vua A-kháp tên là gì? (1V 16,31)
a. Vát-ti.
b. Ét-te.
c. I-de-ven.
d. Giu-đi-tha.
 
03. Bà I-de-ven là ái nữ vủa vua nước nào? (1V 16,31)
a. A-ram.
b. Ít-ra-en.
c. Xi-đôn.
d. Ai-cập.
 
04.  Ai nói với vua A-kháp rằng: “Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của Ít-ra-en, Đấng tôi phục vụ: trong những năm sắp tới, sẽ chẳng có mưa, có sương, nếu tôi không ra lệnh.” (1V 17,1)
a. Ngôn sứ Ê-li-sa.
b. Ngôn sứ Ê-li-a.
c. Ngôn sứ I-sai-a.
d. Ngôn sứ Na-than.
 
05. Vua A-kháp đã bỏ Đức Chúa đi theo thần nào? (1V 18,19)
a. Thần Đa-gôn.
b. Thần Ba-an.
c. Thần Rim-môn.
d. Thần A-si-ma.
 
06. Hoàng hậu I-de-ven đã chiếm đoạt vườn nho của ai dâng cho vua A-kháp? (1V 21,1...)
a. Ông Ca-na-an.
b. Ông Nô-ê.
c. Ông Na-vốt.
d. Ông Gióp.
 
07. Vua A-kháp, đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị ai xúi giục? (1V 21,25)
a. Hoàng hậu Vát-ti.
b. Hoàng hậu Ét-te.
c. Hoàng hậu I-de-ven.
d. Hoàng hậu Béc-ni-kê.
 
08. Khi nghe lời ngôn sứ Ê-li-a nói ‘Đức Chúa sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi và sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en’, vua A-kháp đã làm gì? (1V 21,27)
a. Xé áo mình ra.
b. Khoác áo vải bố bám sát vào thịt.
c. Ăn chay, nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.
d. Cả a, b và c đúng.
 
09. Ai báo trước cuộc thất trận của vua A-kháp và  vua Giơ-hô-sa-phát khi tấn công Ra-mốt Ga-la-át? (1V 1-23)
a. Ông Mi-kha-giơ-hu.
b. Ông Xít-ki-gia.
c. Ông Giê-hu.
d. Ông Cơ-na-a-na.
 
10. Tại đâu, vua A-kháp trúng tên và đã chết? (1V 22,27-35)
a. Tại Ghin-bô-a.
b. Tại Ra-mốt Ga-la-át.
c. Tại thành Sa-ma-ri.
d. Tại Mít-pa.
 
11. Sau khi vua A-kháp chết, ai lên ngôi kế vị vua cai trị Ít-ra-en? (1V 22,40)
a.  Sa-lô-môn.
b. A-khát-gia.
c. Áp-sô-lôm
d. Giô-na-than.
 
12. Vua A-kháp, con vua Om-ri, làm vua cai trị Ít-ra-en tại Sa-ma-ri được bao nhiêu năm? (1V 16,29)
a. Mười năm.
b. Mười lăm năm.
c. Hai mươi hai năm.
d. Ba mươi năm.
 
III. Ô CHỮ 
 

Những gợi ý
 
01. Vua A-kháp lập một bàn thờ để kính Ba-an trong đền thờ vua đã xây cất tại Sa-ma-ri. Vua còn làm cả trụ thần, và như thế lại càng chọc giận ai? (1V 16,32-33)
 
02. ‘Xin ai đừng để tôi nhượng gia sản của tổ tiên tôi cho ngài!’ như lời ông Na-vốt thưa với vua A-kháp? (1V 21,3)
 
03. Vua Giu-đa, cùng với vua A-kháp tấn công Ra-mốt Ga-la-át, tên là gì? (1V 22,1-4)
 
04. Khi nghe lời ngôn sứ Ê-li-a nói ‘Đức Chúa sẽ xoá sạch hậu duệ ngươi và sẽ tiêu diệt các đàn ông con trai của A-kháp trong Ít-ra-en’, một trong những việc vua A-kháp đã làm là gì? (1V 21,27)
 
05. Vua A-kháp đã cưới công chúa I-de-ven, ái nữ của Ét-ba-an, vua dân nào? (1V 16,31)
 
06. Đức Chúa cũng tuyên án phạt bà I-de-ven sẽ bị chó ăn thịt trong cánh đồng nào? (1V 21,23)
 
07. Ngôn sứ nào tuyên báo án lệnh của Thiên Chúa với nhà A-kháp? (1V 21,17-29)
 
08. Hoàng hậu I-de-ven đã chiếm đoạt vườn nho của ai dâng cho vua A-kháp? (1V 21,1...)
 
09. Những người đi ra từ thành Sa-ma-ri để làm gì thì hãy bắt sống chúng như lời vua Ben Ha-đát nói? (1V 20,18)
 
10. Vua A-kháp đã cưới công chúa I-de-ven, ái nữ của ai? (1V 16,31)
 
11. Ai đã liều lĩnh làm điều dữ trái mắt Đức Chúa, vì bị hoàng hậu I-de-ven xúi giục? (1V 21,25)
 
12. Ai đã kế vị vua Om-ri cai trị nhà Ít-ra-en? (1V 16,28)
 
13. Sau khi vua A-kháp chết, ai lên ngôi kế vị vua cai trị Ít-ra-en? (1V 22,40)
 
14. Ai báo trước cuộc thất trận của vua A-kháp và  vua Giơ-hô-sa-phát khi tấn công Ra-mốt Ga-la-át? (1V 22,13-23)
 
15. Khi ra trận vua nào sẽ cải trang để quân thù không nhận ra? (1V 22,30)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Khi nghe những lời ấy,
vua A-kháp xé áo mình ra,
 khoác áo vải bố bám sát vào thịt, ăn chay,
nằm ngủ với bao bì và bước đi thiểu não.”
1 Vua 21,27
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA A-KHÁP (874-853)
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề  
Vua A-kháp
 
* Câu Thánh Kinh 1 Vua 16,29
 
“Năm ba mươi tám triều A-xa, vua Giu-đa, A-kháp, con vua Om-ri, lên làm vua Ít-ra-en.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Vua Om-ri (1V 16,28)
02. c. I-de-ven (1V 16,31)
03. c. Xi-đôn (1V 16,31)
04. b. Ngôn sứ Ê-li-a. (1V 17,1)
05. b. Thần Ba-an (1V 18,19)
06. c. Ông Na-vốt (1V 21,1...)
07. c. Hoàng hậu I-de-ven (1V 21,25)
08. d. Cả a, b và c đúng. (1V 21,27)
09. a. Ông Mi-kha-giơ-hu (1V 1-23)
10. b. Tại Ra-mốt Ga-la-át (1V 22,27-35)
11. b. A-khát-gia (1V 22,40)
12. c. Hai mươi hai năm (1V 16,29)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (1V 16,32-33)
02. Đức Chúa (1V 21,3)
03. Giơ-hô-sa-phát (1V 22,1-4)
04. Ăn chay (1V 21,27)
05. Xi-đôn (1V 16,31)
06. Gít-rơ-en (1V 21,23)
07. Ê-li-a (1V 21,17-29)
08. Na-vốt (1V 21,1...)
09. Cầu hòa (1V 20,18)
10. Ét-ba-an (1V 16,31)
11. A-kháp (1V 21,25)
12. A-kháp (1V 16,28)
13. A-khát-gia (1V 22,40)
14. Mi-kha-giơ-hu (1V 22,13-23)
15. A-kháp (1V 22,30)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua A-kháp.
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây