VUI HỌC THÁNH KINH VUA GIÊ-HU (841-814)

Thứ năm - 11/06/2020 11:30 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   335
“Đức Chúa phán thế này: 
Ta xức dầu phong ngươi làm vua Ít-ra-en.” 
Vua Jehu
Vua Jehu

 

VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIÊ-HU (841-814)
2 Vua 9,1-13
 
THÁNH KINH
 
Xức dầu phong vương cho ông Giê-hu

1 Ngôn sứ Ê-li-sa gọi một người trong nhóm anh em ngôn sứ và bảo: "Hãy thắt lưng và cầm theo lọ dầu này, mà đi tới Ra-mốt Ga-la-át.2 Khi đến nơi, anh hãy tìm cách nhận mặt ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si. Anh đến và mời ông ấy đứng lên, ra khỏi chỗ các anh em đồng đội, rồi dẫn vào một phòng kín đáo.3 Sau đó, anh lấy lọ dầu mà đổ trên đầu ông và nói: "ĐỨC CHÚA phán thế này: Ta xức dầu phong ngươi làm vua Ít-ra-en. Rồi anh mở cửa, trốn ngay đi, đừng chậm trễ."

4 Người thanh niên, một ngôn sứ trẻ, trẩy đi Ra-mốt Ga-la-át.5 Khi anh đến nơi, thì các tướng lãnh quân đội đang ngồi với nhau. Người thanh niên nói: "Thưa tướng quân, tôi có điều phải nói với ngài." Ông Giê-hu hỏi: "Với ai trong chúng tôi? " Anh trả lời: "Thưa, với tướng quân."6 Khi đó, ông Giê-hu đứng lên, đi vào trong nhà. Người thanh niên đổ dầu lên đầu ông và nói: "ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: "Ta xức dầu phong ngươi làm vua cai trị Ít-ra-en là dân của ĐỨC CHÚA.7 Ngươi sẽ đánh phạt nhà A-kháp, chủ ngươi, để ta đòi I-de-ven đền nợ máu các tôi tớ Ta là các ngôn sứ và mọi tôi tớ của ĐỨC CHÚA.8 Toàn thể nhà A-kháp sẽ bị diệt vong. Ta sẽ diệt trừ mọi đàn ông con trai của nhà A-kháp, nô lệ cũng như tự do ở Ít-ra-en.9 Ta sẽ xử với nhà A-kháp như với nhà Gia-róp-am, con Nơ-vát, như với nhà Ba-sa, con A-khi-gia.10 Còn I-de-ven, thì chó sẽ ăn thịt nó ngoài đồng Gít-rơ-en, mà không có người chôn cất." Sau đó, người thanh niên mở cửa, chạy trốn.

Ông Giê-hu được tôn làm vua

11 Ông Giê-hu ra gặp các thuộc hạ của chủ mình. Họ hỏi ông: "Bình an chứ? Tại sao tên khùng ấy lại đến gặp ông? " Ông Giê-hu đáp: "Các ông biết con người ấy và bài ca lải nhải của y mà! "12 Nhưng họ bảo: "Ông nói dối! Kể lại cho chúng tôi đi! " Ông nói: "Y nói với tôi thế này thế này; y bảo ĐỨC CHÚA phán rằng: Ta đã xức dầu phong ngươi làm vua Ít-ra-en."13 Họ vội vàng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp, dưới chân ông. Họ thổi tù và, rồi hô lên: "Giê-hu làm vua! "

 
1 The prophet Elisha called one of the guild prophets and said to him: "Gird your loins, take this flask of oil with you, and go to Ramoth-gilead.

2 When you get there, look for Jehu, son of Jehoshaphat, son of Nimshi. Enter and take him away from his companions into an inner chamber.

3 From the flask you have, pour oil on his head, and say, 'Thus says the LORD: I anoint you king over Israel.' Then open the door and flee without delay."

4 The young man (the guild prophet) went to Ramoth-gilead.

5 When he arrived, the commanders of the army were in session. "I have a message for you, commander," he said. "For which one of us?" asked Jehu. "For you, commander," he answered.

6 Jehu got up and went into the house. Then the young man poured the oil on his head and said, "Thus says the LORD, the God of Israel: 'I anoint you king over the people of the LORD, over Israel.

7 You shall destroy the house of Ahab your master; thus will I avenge the blood of my servants the prophets, and the blood of all the other servants of the LORD shed by Jezebel,8 and by all the rest of the family of Ahab. I will cut off every male in Ahab's line, whether slave or freeman in Israel.

9 I will deal with the house of Ahab as I dealt with the house of Jeroboam, son of Nebat, and with the house of Baasha, son of Ahijah.

10 Dogs shall devour Jezebel at the confines of Jezreel, so that no one can bury her.'" Then he opened the door and fled.

11 When Jehu rejoined his master's servants, they asked him, "Is all well? Why did that madman come to you?" You know that kind of man and his talk, he replied.

12 But they said, "Not at all! Come, tell us." So he told them what the young man had said to him, and finally, "Thus says the LORD: 'I anoint you king over Israel.'"

13 At once each took his garment, spread it under Jehu on the bare steps, blew the trumpet, and cried out, "Jehu is king!" 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 2 Vua 9,3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ ông Giê-hu là ai? (2V9,2 )  
a. Ông Nô-a-mác.
b. Ông Giơ-hô-sa-phát.
c. Ông A-mốc.
d. Ông Am-ram.
 
02. Ngôn sứ nào đã sai người tấn phong ông Giê-hu làm vua? (2V 9,1)  
a. Ngôn sứ Da-ca-ri-a.  
b. Ngôn sứ I-sai-a
c. Ngôn sứ Ê-li-sa.
d. Ngôn sứ Sa-mu-en.  
 
03. Ông Giê-hu được tấn phong làm vua nước nào? (2V 9,6)
a. Vua Giu-đa.
b. Vua Ít-ra-en.
c. Vua Đa-mát.
d. Vua Át-sua.
 
04. Ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si, âm mưu chống lại vua nào? (2V 9,14)  
a. Kha-da-ên.
b. Hô-sê.
c. A-khát-gia.  
d. Giô-ram.
 
05. Giô-ram, vua Ít-ra-en bị ai bắn chết? (2V 9,24)  
a. Kha-da-ên.
b. Giê-hu.
c. Bít-ca.
d. A-khát-gia.
 
06. Tại Gít-rơ-en, bà I-de-ven, mẹ vua Giô-ram, bị  giết chết và chó ăn thịt như lời ngôn sứ nào đã tiên báo? (2V 9,36)  
a. Ngôn sứ Ê-li-a.
b. Ngôn sứ Ê-li-sa.
c. Ngôn sứ I-sai-a.
d. Ngôn sứ Da-ca-ri-a.
 
07. Ông Giê-hu sát hại các tín đồ và phá huỷ đền thờ của thần nào? (2V 10,18-27)  
a. Thần Át-tô-rét.
b. Thần Rim-môn.
c. Thần A-si-ma.
d. Thần Ba-an.
 
08. Lên với vua Ít-ra-en là Giô-ram, vua Giu-đa tên là gì cũng bị ông Giê-hu giết chết? (2V 9,27)
a. A-khát-gia.
b. Kha-da-ên.  
c. Giô-át.
d. Hô-sê.
 
09. Với lề luật Đức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, vua Giê-hu đã thế nào?(2V 10,31)  
a. Đã không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật Đức Chúa.
b. Đã không dứt bỏ các tội mà vua Gia-róp-am đã phạm.
c.  Lôi kéo Ít-ra-en phạm theo.
d. Cả a, b và c đúng.
 
10. Vì không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo lề luật Đức Chúa, nên Ít-ra-en bị ai đánh và mất nhiều lãnh thổ? (2V 10,32)  
a. Ông Giơ-hô-na-đáp.
b. Ông A-khát-gia.
c. Ông Kha-da-ên .
d. Ông A-khi-gia.
 
11. Vua Giê-hu cai trị Ít-ra-en ở Sa-ma-ri là bao nhiêu năm? (2V 10,36) 
a.  Tám năm.
b.  Mười lăm năm.
c.  Hai mươi năm.
d.  Hai mươi tám năm.
 
12. Vua Giê-hu nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất ở Sa-ma-ri, con vua lên ngôi kế vị là ai? (2V 10,35)
a. Vua Giô-am.
b. Vua Giơ-hô-a-khát.
c. Vua Giô-át.
d. Vua A-kháp.
 
 
III. Ô CHỮ 
 
Những gợi ý
 
01. Ai đã phán với vua Giê-hu: “Vì ngươi đã làm đúng những điều Ta coi là ngay thẳng, và ngươi đã xử với nhà A-kháp y như lòng Ta muốn, thì con cháu ngươi sẽ ngự trên ngai cai trị Ít-ra-en cho đến đời thứ bốn.”? (2V 10,30)
 
02. Vua Giê-hu đã không hết lòng hết dạ chú tâm đi theo điều gì Đức Chúa? (2V 10,31)
 
03. Thân phụ ông Giê-hu là ai? (2V 9,2)
 
04. Ông Giê-hu bảo ai lôi vua Giô-ram ra và ném vào thửa đất ông Na-vốt, người Gít-rơ-en? (2V 9,25)
 
05. Vua Giê-hu không dứt bỏ các tội mà vua Gia-róp-am, con ông Nơ-vát, đã phạm và lôi kéo Ít-ra-en phạm theo: đó là thờ những con bê bằng vàng ở Bết Ên và ở đâu? (2V 10,29
 
06. Ông Giê-hu lên xe đi đến đâu nơi vua Giô-ram đang liệt giường ở đó? (2V 9,16)
 
07. Ngôn sứ nào đã sai người xức dầu phong ông Giê-hu làm vua? (2V 9,1)
 
08. Tại Gít-rơ-en, mẹ vua Giô-ram, bị giết chết và chó ăn thịt như lời ngôn sứ Ê-li-a đã tiên báo, bà tên là gì? (2V 9,36)
 
09. Ông Giê-hu đã làm gì để diệt trừ những kẻ phụng sự thần Ba-an? (2V 10,19)
 
10. Vua Giê-hu nằm xuống với tổ tiên và được chôn cất ở Sa-ma-ri, con vua lên ngôi kế vị tên là gì? (2V 10,35)
 
11. Lên với vua Ít-ra-en là Giô-ram, vua Giu-đa tên là gì cũng bị ông Giê-hu giết chết? (2V 9,27)
 
12. Ông Giê-hu, con ông Giơ-hô-sa-phát, cháu ông Nim-si, âm mưu chống lại vua nào? (2V 9,14)
 
13. Giô-ram, vua Ít-ra-en bị ai bắn chết? (2V 9,24)
 
14. Tại Ra-mốt Ga-la-át, ai được người của ngôn sứ Ê-li-sa xức dầu phong làm vua cai trị Ít-ra-en là dân của Đức Chúa? (2V 9,4-6)
 
15. Khi nghe biết Giê-hu được xức dầu phong làm vua Ít-ra-en, các thuộc hạ vội vàng lấy áo choàng trải lên đầu thềm cấp, dưới chân ông, họ thổi tù và, rồi hô thế nào? (2V 9, 12-13)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Đức Chúa phán thế này:
Ta xức dầu phong ngươi làm vua Ít-ra-en.” 
2 Vua 9,3
 
 Nguyễn Thái Hùng
2020
 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
VUA GIÊ-HU
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Vua Giê-hu
 
* Câu Thánh Kinh 2 Vua 9,3
 
“Đức Chúa phán thế này:
Ta xức dầu phong ngươi làm vua Ít-ra-en.” 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. b. Ông Giơ-hô-sa-phát (2V9,2 )
02. c. Ngôn sứ Ê-li-sa (2V 9,1)
03. b. Vua Ít-ra-en (2V 9,6)
04. d. Giô-ram (2V 9,14)
05. b. Giê-hu (2V 9,24)
06. a. Ngôn sứ Ê-li-a (2V 9,36)
07. d. Thần Ba-an (2V 10,18-27)
08. a. A-khát-gia (2V 9,27)
09. d. Cả a, b và c đúng. (2V 10,31)
10. c. Ông Kha-da-ên (2V 10,32)
11. d. Hai mươi tám năm (2V 10,36)
12. b. Vua Giơ-hô-a-khát (2V 10,35)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Đức Chúa (2V 10,30)
02. Lề luật (2V 10,31)
03. Giơ-hô-sa-phát (2V 9,2)
04. Bít-ca (2V 9,25)
05. Đan (2V 10,29
06. Gít-rơ-en (2V 9,16)
07. Ê-li-sa (2V 9,1)
08. I-de-ven (2V 9,36)
09. Lập mưu (2V 10,19)
10. Giơ-hô-a-khát (2V 10,35)
11. A-khát-gia (2V 9,27)
12. Giô-ram (2V 9,14)
13. Giê-hu (2V 9,24)
14. Giê-hu (2V 9,4-6)
15. Giê-hu làm vua (2V 9, 12-13)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Vua Giê-hu.
 
 Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
 
 
 
 Tags: xức dầu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây