VHTK Chúa Nhật 24 TN C

Thứ sáu - 09/09/2022 09:45 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   281
"Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy."
VHTK Chúa Nhật 24 TN C

 

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN C

Tin Mừng thánh Luca 15,1-32


Tải về file PDF A4 VHTK CHÚA NHẬT 24 TN C tại đây


 

TIN MỪNG

Ba dụ ngôn về lòng thương xót của Thiên Chúa

1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng.2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:

Dụ ngôn con chiên bị mất (Mt 18: 12 -14 )

4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất?5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai.6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Dụ ngôn đồng bạc bị đánh mất

8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được?9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: "Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."

Dụ ngôn người cha nhân hậu

11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai.12 Người con thứ nói với cha rằng: "Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.

14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu,15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo.16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho.17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói!18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha,19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.

21 Bấy giờ người con nói rằng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. ..22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu,23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.

25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa,26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì.27 Người ấy trả lời: "Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ.29 Cậu trả lời cha: "Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè.30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!

31 "Nhưng người cha nói với anh ta: "Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con.32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy."

 

1 The tax collectors and sinners were all drawing near to listen to him,2 but the Pharisees and scribes began to complain, saying, "This man welcomes sinners and eats with them."

3 So to them he addressed this parable.

4 "What man among you having a hundred sheep and losing one of them would not leave the ninety-nine in the desert and go after the lost one until he finds it?5 And when he does find it, he sets it on his shoulders with great joy6 and, upon his arrival home, he calls together his friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me because I have found my lost sheep.'7 I tell you, in just the same way there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous people who have no need of repentance.

8 "Or what woman having ten coins 2 and losing one would not light a lamp and sweep the house, searching carefully until she finds it?9 And when she does find it, she calls together her friends and neighbors and says to them, 'Rejoice with me because I have found the coin that I lost.'10 In just the same way, I tell you, there will be rejoicing among the angels of God over one sinner who repents."

11 Then he said, "A man had two sons,12 and the younger son said to his father, 'Father, give me the share of your estate that should come to me.' So the father divided the property between them.

13 After a few days, the younger son collected all his belongings and set off to a distant country where he squandered his inheritance on a life of dissipation.

14 When he had freely spent everything, a severe famine struck that country, and he found himself in dire need.

15 So he hired himself out to one of the local citizens who sent him to his farm to tend the swine.

16 And he longed to eat his fill of the pods on which the swine fed, but nobody gave him any.

17 Coming to his senses he thought, 'How many of my father's hired workers have more than enough food to eat, but here am I, dying from hunger.

18 I shall get up and go to my father and I shall say to him, "Father, I have sinned against heaven and against you.

19 I no longer deserve to be called your son; treat me as you would treat one of your hired workers."'20 So he got up and went back to his father. While he was still a long way off, his father caught sight of him, and was filled with compassion. He ran to his son, embraced him and kissed him.

21 His son said to him, 'Father, I have sinned against heaven and against you; I no longer deserve to be called your son.'22 But his father ordered his servants, 'Quickly bring the finest robe and put it on him; put a ring on his finger and sandals on his feet.

23 Take the fattened calf and slaughter it. Then let us celebrate with a feast,24 because this son of mine was dead, and has come to life again; he was lost, and has been found.' Then the celebration began.

25 Now the older son had been out in the field and, on his way back, as he neared the house, he heard the sound of music and dancing.

26 He called one of the servants and asked what this might mean.

27 The servant said to him, 'Your brother has returned and your father has slaughtered the fattened calf because he has him back safe and sound.'28 He became angry, and when he refused to enter the house, his father came out and pleaded with him.

29 He said to his father in reply, 'Look, all these years I served you and not once did I disobey your orders; yet you never gave me even a young goat to feast on with my friends.

30 But when your son returns who swallowed up your property with prostitutes, for him you slaughter the fattened calf.'31 He said to him, 'My son, you are here with me always; everything I have is yours.

32 But now we must celebrate and rejoice, because your brother was dead and has come to life again; he was lost and has been found.'"

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề của hình này là gì?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu TM thánh Luca 5,18b
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

 

01. Những người hay lui tới để nghe Đức Giêsu giảng? (Lc 15,1)
a. Người ngoại kiều.
b. Người tội lỗi.
c. Người thu thuế.
d. Chỉ b và c đúng.

 

02. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh làm gì? (Lc 15,16)
a. Ra vườn hái nho.
b. Ra đồng chăn heo.
c. Lên thuyền đánh cá.
d. Ra ruộng gieo giống.

 

03. Tại nơi chăn heo, anh ta hồi tâm và tự nhủ điều gì? (Lc 15,17)
a. Người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa.
b. Ta đứng lên, đi về cùng cha.
c. Xin được coi như 1 người làm công cho cha.
d. Cả a, b và c đúng.

 

04. Lúc cậu em trở về, người con cả đang ở đâu? (Lc 15,25)

a. Giữa biển.

b. Ngoài vườn nho.

c. Ngoài đồng.

d. Trong hội đường.

 

05. Đây là lời người cha nói lúc người con hoang trở về: (Lc 15,22-24)
a. Hãy mặc áo đẹp cho cậu.
b. Xỏ nhẫn vào ngón tay.
c. Con ta đã chết mà nay sống lại.
d. Cả a, b và c đúng.

 

III. Ô CHỮ 

 

Những gợi ý

01. Khi thấy con trở về, người cha đã nói con ta đã chết nay thế nào? (Lc 15,24)

02. Ai xầm xì khi Đức Giêsu đón tiếp những người tội lỗi? (Lc 15,2)

03. Người con thứ xin chia phần gì mà anh ta được hưởng? (Lc 15,12)

04. Sau khi phung phí tài sản, anh lâm vào cảnh túng thiếu, phải đi ở đợ, người này sai anh ra đồng làm gì? (Lc 15,16)

05. Người ta xỏ gì vào ngón tay của cậu? (Lc 15,22)

06. Người con thứ nghĩ mình thế nào đối với Trời và với cha? (Lc 15, 18)

07. Khi con trở về, người cha bắt dê mở tiệc để làm gì? (Lc 15, 24)

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy."

Tin Mừng thánh Luca 15,24

 

 

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 24 TN C

I. HÌNH TÔ MÀU

* Chủ đề 
Tình cha

* Câu TM thánh Luca 5,18b 

"Thưa cha,
con thật đắc tội với Trời và với cha”.

 

II. TRẮC NGHIỆM

01. d. Chỉ b và c đúng (Lc 15,1)
02. b. Ra đồng chăn heo (Lc 15,16)
03. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,17)
04. c. Ngoài đồng (Lc 15,25)
05. d. Cả a, b và c đúng (Lc 15,22)

 

III. Ô CHỮ 

01. Sống lại (Lc 15,24)
02. Kinh sư (Lc 15,2)
03. Tài sản (Lc 15,12)
04. Chăn heo (Lc 15,15)
05. Nhẫn (Lc 15,22)
06. Đắc tội (Lc 15,18)
07. Ăn mừng (Lc 15,24)

 

Hàng dọc : Nhân hậu

 

NGUYỄN THÁI HÙNG
pvc tn

 Tags: sống lại

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây