VUI HỌC THÁNH KINH ÔNG MÁT-TÍT-GIA   

Thứ năm - 16/07/2020 11:35 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   605
“Hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật
và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ
Giao Ước của tổ tiên chúng ta.”
Mattathiass
Mattathiass
 
VUI HỌC THÁNH KINH
ÔNG MÁT-TÍT-GIA    
1 Ma-ca-bê 2,1-7
 
THÁNH KINH

Ông Mát-tít-gia và các con

1 Bấy giờ ông Mát-tít-gia, con ông Gio-an xuất hiện : ông Gio-an là con ông Si-mê-ôn, tư tế thuộc dòng dõi ông Giô-a-ríp. Ông Mát-tít-gia đã rời Giê-ru-sa-lem đến cư ngụ ở Mô-đin.2 Ông có năm người con trai : ông Gio-an, biệt danh là Gát-đi ;3 ông Si-môn cũng gọi là Thát-xi ;4 ông Giu-đa cũng gọi là Ma-ca-bê ;5 ông E-la-da cũng gọi là Au-a-ran ; ông Giô-na-than cũng gọi là Áp-phút.6 Khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Giu-đa và Giê-ru-sa-lem,7 ông Mát-tít-gia thốt lên : "Khốn thân tôi ! Chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai hoạ dân tôi và tai hoạ Thành Thánh phải chịu, và để ngồi đó mà nhìn Thành Thánh bị nộp vào tay quân thù, nhìn Thánh Điện rơi vào tay những kẻ ngoại bang ?"
 
1 In those days Mattathias, son of John, son of Simeon, a priest of the family of Joarib, left Jerusalem and settled in Modein.

2 He had five sons: John, who was called Gaddi;3 Simon, who was called Thassi;4 Judas, who was called Maccabeus;5 Eleazar, who was called Avaran; and Jonathan, who was called Apphus.6 When he saw the sacrileges that were being committed in Judah and in Jerusalem,7 he said: "Woe is me! Why was I born to see the ruin of my people and the ruin of the holy city, and to sit idle while it is given into the hands of enemies, and the sanctuary into the hands of strangers? 
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh 1 Ma-ca-bê 2,27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Mát-tít-gia là ai? (1Mcb 2,1)
a. Ông Gio-an.  
b. Ông Si-mê-ôn.  
c. Ông Phê-rô.  
d. Ông Hê-li.
 
02. Ông Mát-tít-gia thuộc giai cấp xã hội nào? (1Mcb 2,1)
a.  Giới tư tế.
b.  Giới kỳ mục.
c.  Giới kinh sư.
d.  Giới tiểu thương.
 
03. Ông Mát-tít-gia rời Giê-ru-sa-lem đến cư ngụ ở thành nào? (1Mcb 2,1)
a. Thành Sa-ma-ri.
b. Thành Mô-đin.
c. Thành An-ti-ô-khi-a.
d. Thành Đa-mát.
 
04. Những người con của ông Mát-tít-gia là ai? (1Mcb 2,2-5)
a. Ông Gio-an.
b. Ông Si-môn, ông Giu-đa.
c. Ông E-la-da, ông Giô-na-than.
d. d. Cả a, b và c đúng.  
 
05. Ai được gọi là Ma-ca-bê? (1Mcb 2,4)
a. Ông Giô-na-than.  
b. Ông Gio-an.   
c. Ông Giu-đa.  
d. Ông Si-môn.
 
06. Khi chứng kiến những sự gì ở miền Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, ông Mát-tít-gia thốt lên : “Khốn thân tôi ! Chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai hoạ dân tôi và tai hoạ Thành Thánh phải chịu?” (1Mcb 6,7)
a. Sự huy hoàng.  
b. Sự phạm thượng.  
c. Những tội ác.
d. Những vụ cướp phá.
 
07. Khi chứng kiến những sự phạm thượng ở miền Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, ông Mát-tít-gia và các con đã có thái độ và hành đông nào? (1Mcb 2,6-14)
a. Xé áo mình ra.
b. Mặc áo vải thô mà để tang.
c. Họ đau đớn vô cùng. 
d. Cả a, b và c đúng.  
 
08. Thời ông Mát-tít-gia vua nào đưa văn hoá Hy-lạp vào Ít-ra-en? (1Mcb 1,10...)
a. Vua Hê-rô-đê đại đế.  
b. Vua An-ti-ô-khô Êu-pa-to.  
c. Vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê.  
d. Vua Pơ-tô-lê-mai.
 
09. Những người Ít-ra-en hùa theo nếp sống dân ngoại thế nào? (1Mcb)
a. Họ huỷ bỏ dấu vết cắt bì,
b. Họ chối bỏ Giao Ước thánh.
c. Họ bán mình để làm điều dữ.     
d. Cả a, b và c đúng.  
 
10. “Cho dù tất cả các dân tộc trong vương quốc của vua có nghe lời vua và ai cũng chối bỏ việc thờ phượng của cha ông mình và tuân theo lệnh vua, thì tôi, các con tôi và anh em tôi, chúng tôi vẫn trung thành với Giao Ước của cha ông chúng tôi. Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục !” Đây là lời của ai? (1Mcb 2,19-21)
a. Ông Na-than.  
b. Ông Gio-an.
c. Ông Mát-tít-gia.  
d. Ông Ly-xi-a.
 
11. Khi nhìn thấy người Ít-ra-en tế thần tại Mô-đin, ông Mát-tít-gia thái độ và hành động gì? (1Mcb 2,23-28)
a. Bừng lửa nhiệt thành.
b. Hạ sát người tế thần và giết luôn viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái tế thần.
c. Phá đổ bàn thờ.  
d. Cả a, b và c đúng.
 
12. Gần đến ngày ông Mát-tít-gia qua đời, ông đã nói gì với các con? (1Mcb 49-70)
a. Hỡi các con, hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ Giao Ước của tổ tiên chúng ta.
b. Các con hãy tâm niệm rằng : từ đời này qua đời khác, hết những ai đặt hy vọng vào Thiên Chúa sẽ không bị suy tàn.  
c. Các con ơi, vì Lề Luật, mạnh bạo lên, can đảm lên nào ! Nhờ Lề Luật các con sẽ được vinh quang.  
d. d. Cả a, b và c đúng.  
 
 
III. Ô CHỮ 


Những gợi ý
 
01. Những ai đặt hy vọng vào ai sẽ không bị suy tàn? (1Mcb 2,61)
 
02. Ai nhiệt thành với điều gì và tuân giữ Giao Ước, thì theo ông Mát-tít-gia? (1Mcb 2,27)
 
03. Ông Mát-tít-gia rời Giê-ru-sa-lem đến cư ngụ ở thành nào? (1Mcb 2,1)
 
04. Giu-đa, mạnh mẽ can trường từ thuở bé, là thủ lãnh các toán quân và sẽ cầm quân giao chiến với dân ngoại, còn được gọi là gì? (1Mcb 2,4.66)
 
05. Ông Mát-tít-gia bừng lửa nhiệt thành, giết viên chức của vua có nhiệm vụ cưỡng bức người Do-thái tế thần, và bàn thờ thì ông làm gì? (1Mcb 2,24-25)
 
06. Quân lính bắt gặp sách gì ở nhà ai và biết ai còn tuân giữ Lề Luật, thì đem ra xử tử theo phán quyết của vua? (1Mcb 1,57)
 
07. Ai đầy lửa nhiệt thành giết chết người tế thần và viên chức cưỡng bách dân tế thần tại Mô-đin? (1Mcb 2,-23-25)
 
08. Vua nào ra chiếu chỉ trong toàn vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất và ai nấy phải bỏ tục lệ của mình? (1Mcb 1,41-42)
 
09. Sau khi giết chết người tế thần cũng như người cưỡng bách dân Ít-ra-en tế thần, ông Mát-tít-gia đã phá đổ cái gì? (1Mcb 2,25)
 
10. Các viên chức của vua An-ti-ô-khô gọi ông Mát-tít-gia là người có điều gì? (1Mcb 2,17)
 
11. Khi chứng kiến những sụ gì ở miền Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, ông Mát-tít-gia thốt lên : “Khốn thân tôi ! Chẳng lẽ tôi sinh ra để chứng kiến tai hoạ dân tôi và tai hoạ Thành Thánh phải chịu?” (1Mcb 2,6-7)
 
12. Ông Mát-tít-gia khuyên các con hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ điều gì của tổ tiên? (1Mcb 2,50)
 
13. “Không đời nào chúng tôi bỏ Lề Luật và các tập tục !” Đây là lời của ai? (1Mcb 2,19-21)
 
14. Ông Mát-tít-gia thuộc giới nào? (1Mcb 2,1)
 
15. “Ai nhiệt thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo tôi !” Đây là lời của ai? (1Mcb 2,27)
 
16. Khi nhìn thấy người Ít-ra-en tế thần tại Mô-đin, ông Mát-tít-gia đã bừng lửa gì, ruột gan ông sôi sục, lòng đạo đức khiến ông nổi giận đùng đùng? (1Mcb 2,23)
 
17. Vua Đa-vít, vì điều gì nên đã được ngai báu làm gia nghiệp muôn đời? (1Mcb 2,57)
 
18. Thời ông Mát-tít-gia, vua An-ti-ô-khô nào đưa văn hoá Hy-lạp vào Ít-ra-en? (1Mcb 1,10...)
 
19. Người Ít-ra-en đang ẩn nấp sẽ không đi ra, cũng chẳng làm theo lệnh của vua mà vi phạm luật ngày gì? (1Mcb 2,34)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Hỡi các con,
hãy bừng lửa nhiệt thành đối với Lề Luật
và hãy hy sinh mạng sống để bảo vệ
Giao Ước của tổ tiên chúng ta.”
1Ma-ca-bê 2,50
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 
 
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
ÔNG MÁT-TÍT-GIA    
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Ông Mát-tít-gia.
 
* Câu Thánh Kinh 1 Ma-ca-bê 2,27
 
“Ai nhiệt thành với Lề Luật và tuân giữ Giao Ước, hãy theo tôi !”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Ông Gio-an (1Mcb 2,1)
02. a.  Giới tư tế (1Mcb 2,1)
03. b. Thành Mô-đin (1Mcb 2,1)
04. d. Cả a, b và c đúng.(1Mcb 2,2-5)
05. c. Ông Giu-đa (1Mcb 2,4)
06. b. Sự phạm thượng (1Mcb 6,7)
07. d. Cả a, b và c đúng.(1Mcb 2,6-14)
08. c. Vua An-ti-ô-khô Ê-pi-pha-nê (1Mcb 1,10...)
09. d. Cả a, b và c đúng. (1Mcb)
10. c. Ông Mát-tít-gia (1Mcb 2,19-21)
11. d. Cả a, b và c đúng.(1Mcb 2,23-28)
12. d. Cả a, b và c đúng.(1Mcb 49-70)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Thiên Chúa (1Mcb 2,61)
02. Lề Luật (1Mcb 2,27)
03. Mô-đin (1Mcb 2,1)
04. Ma-ca-bê (1Mcb 2,4.6)
05. Phá đổ (1Mcb 2,24-25)
06. Giao Ước (1Mcb 1,57)
07. Mát-tít-gia (1Mcb 2,-23-25)
08. An-ti-ô-khô (1Mcb 1,41-42)
09. Bàn thờ (1Mcb 2,25)
10. Danh giá (1Mcb 2,17)
11. Phạm thượng (1Mcb 2,6-7)
12. Giao Ước (1Mcb 2,50)
13. Mát-tít-gia (1Mcb 2,19-21)
14. Tư tế (1Mcb 2,1)
15. Mát-tít-gia (1Mcb 2,27)
16. Nhiệt thành (1Mcb 2,23)
17. Lòng mộ đạo (1Mcb 2,57)
18. Ê-pi-pha-nê (1Mcb 1,10...)
19. Sa-bát (1Mcb 2,34)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Ông Mát-tít-gia.
 
 
Nguyễn Thái Hùng
2020 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây